Tallinna Linnavalitsus 25.11.2009 korraldus number 1953.
Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja ümberkujundamiskomisjoni tegevuse lõpetamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord Tvk m 39 19.06.2003 01.10.2003
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996