Liitumine EUROCITIES Rohelise Digitaalse hartaga ning volituse andmine Taavi Aasale

Tallinna Linnavalitsus 25.11.2009 korraldus number 1939

Redaktsiooni kehtivus 25.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. november  2009 nr 1939-k

 

 

Liitumine EUROCITIES Rohelise Digitaalse hartaga ning volituste andmine Taavi Aasale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 13 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 78 lg 3 ja § 79 lg 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. veebruari 2009 otsusega nr 16 „Tallinna liitumine Euroopa Komisjoni algatusega „Linnapeade pakt““

 

 

1. Kiita heaks Tallinna linna liitumine EUROCITIES Rohelise Digitaalse hartaga (edaspidi harta) ning harta projekt, millele kirjutatakse alla EUROCITIESE aastakonverentsil Stockholmis 27. novembril 2009.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Taavi Aas'a Tallinna linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud hartale (lisatud).

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele ja Eesti Linnade Liidule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA - EUROCITIES Roheline Digitaalne harta