Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Väina tee 19a maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine
Tallinna Linnavalitsus 25.11.2009 korraldus number 1917
Redaktsiooni kehtivus:25.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. november 2009 nr 1917-k

 

 

Väina tee 19a maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p-de 2 ja 4, § 6 lg 1, § 14 lg-te 4 ja 5, § 15 lg-te 1 ja 2, § 19², § 36, maakatastriseaduse § 18 lg 6, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 1, § 9 lg 1, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 56³, 568, 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud “Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. juuni 1996 otsus nr 7657 ja              21. veebruari 2005 otsus nr 12726, millega tunnistati endise “Mõisamaakoht nr 170“, endise kinnistu nr 4158 krundi suhtes õigustatud subjektideks XXXXXXXX ja XXXXXXXX kumbki 3/8 mõttelises osas; Tallinna notari Liia Aigro asendaja Mati Alliku 24. oktoobril 1996 tõestatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 4186), millega XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse pärisid XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades; Tallinna notari Triin Lekki 12. veebruaril 2008 tõestatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 352) ja 20. veebruaril 2008 tõestatud täiendav seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 436), millega XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse päris XXXXXXXX; Tallinna Linnavaraameti 6. augustil 2009 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr MK-121/09) ja maa tagastamise toimiku nr 1665 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas (endine “Mõisamaakoht nr 170“, endine kinnistu nr 4158 pindalaga 1633 m²), millest 375,25 m² tagastatakse nõudeõigusest suuremas ulatuses, alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Väina tee 19a;

1.2 pindala: 1600 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX —79999/160000 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 26667/160000 mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, isikukood  XXXXXXXXXXX,  elukoht XXXXXXXX —  26667/160000 mõttelises osas;

2.4 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 26667/160000 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitisi ei asu (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 19. oktoobril 2009).

4. Kinnitada Väina tee 19a nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 19. oktoobri 2009 aktid nr 273, nr 274 , nr 275 ja nr 276.

5. Määrata Pirita linnaosas Väina tee 19a, endise kinnistu nr 4158 maa nõudeõiguse osast 375,25 m² võrra (millest XXXXXXXX 187,615 m², XXXXXXXX 62,545 m², XXXXXXXX 62,545 m² ja XXXXXXXX 62,545 m²) suurema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruseks 33 772 (kolmkümmend kolm tuhat seitsesada seitsekümmend kaks) krooni ja 50 (viiskümmend) senti. Võlg tasuda rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 11112.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Linnavaraametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

7. Maa tagastamist taotlevad isikud on lähtuvalt kaasomandi osa suurusest kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja katastritoimiku koostamise tasu rahas 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, alljärgnevalt:

7.1 XXXXXXXX — 274 (kakssada seitsekümmend neli) krooni;

7.2 XXXXXXXX — 92 (üheksakümmend kaks) krooni;

7.3 XXXXXXXX — 92 (üheksakümmend kaks) krooni;

7.4 XXXXXXXX — 92 (üheksakümmend kaks) krooni.

Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja maksekorralduse selgitusse tagastatava maaüksuse aadress.

8. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest taluda asjaõigusseaduse §-s 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

9. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

10. Lugeda endise kinnistu nr 4158 maa tagastamise taotlus lahendatuks.

11. Tallinna Linnavaraametil:

11.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 25. novembri 2009

korraldusega nr 1917-k

AKT nr 273

 

Nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise akt

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 „Tallinna Linnavaraameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p 17 alusel.

2. Tagastatava maa asukoht:

Harju maakond

  Tallinn

                     Väina tee 19a

                   6

    (maakond)

    (linn)

                (aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. juuni 1996 otsusega nr 7657 ja 21. veebruari 2005 otsusega nr 12726 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 1633 m² ja tunnistatud õigustatud subjektideks alljärgnevad isikud:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

Pindala

3.1

XXXXXXXX

3/8 mõttelises osas

612,375 m² (S)

3.2

XXXXXXXX

3/8 mõttelises osas

612,375 m² (S)

4. Käesoleva akti punktis 3.2 näidatud vara läks Tallinna notari Liia Aigro asendaja Mati Alliku 24. oktoobril 1996 tõestatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse (notariaalregistri nr 4186) ja Tallinna notari Triin Lekki 12. veebruaril 2008 tõestatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 352) ja 20. veebruaril 2008 tõestatud täiendava seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 436) alusel üle järgnevatele isikutele:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

Pindala

4.1

XXXXXXXX

1/8 mõttelises osas

204,125 m² (S)

4.2

XXXXXXXX

1/8 mõttelises osas

204,125 m² (S)

4.3

XXXXXXXX

1/8 mõttelises osas

204,125 m² (S)

5. Käesoleva akti punktis 3.1 nimetatud isik XXXXXXXX on esitanud Tallinna Linnavaraametile avalduse nõudeõiguse osast (S=612,375 m²) suurema pindalaga S4=799,99 m² õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

6. Võla arvestuslik suurus K3, kui maa oli kaasomandis ja kõigi kaasomandi osade kohta ei ole õigustatud subjekte, on 36742 krooni ja 50 senti ning selle maa pindala S2=408,25 m².

7. Maa pindala (S3=S4-S), mille võrra õigustatud subjektile tagastatud maa on suurem kui tema nõudeõiguse osa, on 187,615 m².

8. Nõudeõiguse osast suurema pindalaga tagastatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest riigile tasutava võla (V) suurus, mis arvutatakse valemi järgi

V=

(K1 K2 K3)·S3

 

 

S1 S2

 

V=16885 (kuusteist tuhat kaheksasada kaheksakümmend viis) krooni ja 35 (kolmkümmend viis) senti

 

 

Akti koostaja: Mari Ader, Tallinna Linnavaraameti peaspetsialist, 19. oktoober 2009

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 25. novembri 2009

korraldusega nr 1917-k

AKT nr 274

 

Nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise akt

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 „Tallinna Linnavaraameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p 17 alusel.

2. Tagastatava maa asukoht:

Harju maakond

  Tallinn

                     Väina tee 19a

                   6

    (maakond)

    (linn)

                (aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. juuni 1996 otsusega nr 7657 ja 21. veebruari 2005 otsusega nr 12726 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 1633 m² ja tunnistatud õigustatud subjektideks alljärgnevad isikud:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

Pindala

3.1

XXXXXXXX

3/8 mõttelises osas

612,375 m² (S)

3.2

XXXXXXXX

3/8 mõttelises osas

612,375 m² (S)

4. Käesoleva akti punktis 3.2 näidatud vara läks Tallinna notari Liia Aigro asendaja Mati Alliku 24. oktoobril 1996 tõestatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse (notariaalregistri nr 4186) ja Tallinna notari Triin Lekki 12. veebruaril 2008 tõestatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 352) ja 20. veebruaril 2008 tõestatud täiendava seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 436) alusel üle järgnevatele isikutele:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

Pindala

4.1

XXXXXXXX

1/8 mõttelises osas

204,125 m² (S)

4.2

XXXXXXXX

1/8 mõttelises osas

204,125 m² (S)

4.3

XXXXXXXX

1/8 mõttelises osas

204,125 m² (S)

5. Käesoleva akti punktis 4.1 nimetatud isik XXXXXXXX on esitanud Tallinna Linnavaraametile avalduse nõudeõiguse osast (S=204,125 m²) suurema pindalaga S4=266,67 m² õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

6. Võla arvestuslik suurus K3, kui maa oli kaasomandis ja kõigi kaasomandi osade kohta ei ole õigustatud subjekte, on 36742 krooni ja 50 senti ning selle maa pindala S2=408,25 m².

7. Maa pindala (S3=S4-S), mille võrra õigustatud subjektile tagastatud maa on suurem kui tema nõudeõiguse osa, on 62,545  m².

8. Nõudeõiguse osast suurema pindalaga tagastatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest riigile tasutava võla (V) suurus, mis arvutatakse valemi järgi

V=

(K1 K2 K3)·S3

 

 

S1 S2

 

V=5629 (viis tuhat kuussada kakskümmend üheksa) krooni ja 5 (viis) senti

 

 

Akti koostaja: Mari Ader, Tallinna Linnavaraameti peaspetsialist, 19. oktoober 2009

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 25. novembri 2009

korraldusega nr 1917-k

AKT nr 275

 

Nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise akt

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 „Tallinna Linnavaraameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p 17 alusel.

2. Tagastatava maa asukoht:

Harju maakond

  Tallinn

                     Väina tee 19a

                   6

    (maakond)

    (linn)

                (aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. juuni 1996 otsusega nr 7657 ja 21. veebruari 2005 otsusega nr 12726 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 1633 m² ja tunnistatud õigustatud subjektideks alljärgnevad isikud:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

Pindala

3.1

XXXXXXXX

3/8 mõttelises osas

612,375 m² (S)

3.2

XXXXXXXX

3/8 mõttelises osas

612,375 m² (S)

4. Käesoleva akti punktis 3.2 näidatud vara läks Tallinna notari Liia Aigro asendaja Mati Alliku 24. oktoobril 1996 tõestatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse (notariaalregistri nr 4186) ja Tallinna notari Triin Lekki 12. veebruaril 2008 tõestatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 352) ja 20. veebruaril 2008 tõestatud täiendava seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 436) alusel üle järgnevatele isikutele:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

Pindala

4.1

XXXXXXXX

1/8 mõttelises osas

204,125 m² (S)

4.2

XXXXXXXX

1/8 mõttelises osas

204,125 m² (S)

4.3

XXXXXXXX

1/8 mõttelises osas

204,125 m² (S)

5. Käesoleva akti punktis 4.2 nimetatud isik XXXXXXXX on esitanud Tallinna Linnavaraametile avalduse nõudeõiguse osast (S=204,125 m²) suurema pindalaga S4=266,67 m² õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

6. Võla arvestuslik suurus K3, kui maa oli kaasomandis ja kõigi kaasomandi osade kohta ei ole õigustatud subjekte, on 36742 krooni ja 50 senti ning selle maa pindala S2=408,25 m².

7. Maa pindala (S3=S4-S), mille võrra õigustatud subjektile tagastatud maa on suurem kui tema nõudeõiguse osa, on 62,545 m².

8. Nõudeõiguse osast suurema pindalaga tagastatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest riigile tasutava võla (V) suurus, mis arvutatakse valemi järgi

V=

(K1 K2 K3)·S3

 

 

S1 S2

 

V=5629 (viis tuhat kuussada kakskümmend üheksa) krooni ja 5 (viis) senti

 

 

Akti koostaja: Mari Ader, Tallinna Linnavaraameti peaspetsialist, 19. oktoober 2009

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 25. novembri 2009

korraldusega nr 1917-k

AKT nr 276

 

Nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise akt

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 „Tallinna Linnavaraameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p 17 alusel.

2. Tagastatava maa asukoht:

Harju maakond

  Tallinn

                     Väina tee 19a

                   6

    (maakond)

    (linn)

                (aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. juuni 1996 otsusega nr 7657 ja 21. veebruari 2005 otsusega nr 12726 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 1633 m² ja tunnistatud õigustatud subjektideks alljärgnevad isikud:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

Pindala

3.1

XXXXXXXX

3/8 mõttelises osas

612,375 m² (S)

3.2

XXXXXXXX

3/8 mõttelises osas

612,375 m² (S)

4. Käesoleva akti punktis 3.2 näidatud vara läks Tallinna notari Liia Aigro asendaja Mati Alliku 24. oktoobril 1996 tõestatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse (notariaalregistri nr 4186) ja Tallinna notari Triin Lekki 12. veebruaril 2008 tõestatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 352) ja 20. veebruaril 2008 tõestatud täiendava seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 436) alusel üle järgnevatele isikutele:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

Pindala

4.1

XXXXXXXX

1/8 mõttelises osas

204,125 m² (S)

4.2

XXXXXXXX

1/8 mõttelises osas

204,125 m² (S)

4.3

XXXXXXXX

1/8 mõttelises osas

204,125 m² (S)

5. Käesoleva akti punktis 4.3 nimetatud isik XXXXXXXX on esitanud Tallinna Linnavaraametile avalduse nõudeõiguse osast (S=204,125 m²) suurema pindalaga S4=266,67 m² õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

6. Võla arvestuslik suurus K3, kui maa oli kaasomandis ja kõigi kaasomandi osade kohta ei ole õigustatud subjekte, on 36742 krooni ja 50 senti ning selle maa pindala S2=408,25 m².

7. Maa pindala (S3=S4-S), mille võrra õigustatud subjektile tagastatud maa on suurem kui tema nõudeõiguse osa, on 62,545 m².

8. Nõudeõiguse osast suurema pindalaga tagastatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest riigile tasutava võla (V) suurus, mis arvutatakse valemi järgi

V=

(K1 K2 K3)·S3

 

 

S1 S2

 

V=5629 (viis tuhat kuussada kakskümmend üheksa) krooni ja 5 (viis) senti

 

 

Akti koostaja: Mari Ader, Tallinna Linnavaraameti peaspetsialist, 19. oktoober 2009