Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna jäätmevaldajate registri põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 25.11.2009 määrus number 84
Jõustumine:30.11.2009
Kehtetuks tunnistamine:15.04.2013
Redaktsiooni kehtivus:30.11.2009 - 15.04.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 10.04.2013 nr 24, jõustumine 15.04.2013

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

25. november 2009 nr 84

 

 

 

 

 

Tallinna jäätmevaldajate registri põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 69 lg‑te 3 ja 6 ning Tallinna Linnavolikogu 2. aprilli 2009 otsuse nr 62 „Linnavolikogu otsuste muutmine, volituse andmine Tallinna Linnavalitsusele andmekogude põhimääruste kehtestamiseks ja mootorsõidukimaksu registri kasutamise lõpetamine“ p 1.9 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 52 „Tallinna jäätmevaldajate registri asutamine“.

 

 

 

 

 

       

1. peatükk 

ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

Tallinna jäätmevaldajate registri (edaspidi register) põhimäärusega kehtestatakse registrisse kogutavate andmete koosseis ning registri pidamise, selle järelevalve ja lõpetamise kord.

§ 2.  Registri nimi

(1) Registri ametlik nimi on „Tallinna jäätmevaldajate register“.

(2) Registri lühinimi on tjvr.

§ 3.  Registri pidamise eesmärk

Registri pidamise eesmärk on koguda andmeid:

1) korraldatud jäätmeveoga jäätmeseaduse kohaselt liitunuks ja erandkorras mitteliitunuks loetud jäätmevaldajate kohta;

2) jäätmetekkekohtade, nendel tekkinud jäätmete ning jäätmevaldajate kasutuses olevate jäätmemahutite kohta;

3) jäätmevedajate kohta, kellel on jäätmeveo ainuõigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud veopiirkondades.

§ 4.  Registri pidamise põhimõtted

(1) Registrit peetakse vastavalt käesolevale põhimäärusele ning kooskõlas avaliku teabe seadusega, isikuandmete kaitse seadusega ja jäätmeseadusega.

(2) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

(3) Registri pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

(4) Registri kasutamine on tasuta.

2. peatükk 

REGISTRI PIDAMINE JA ANDMED

1. jagu  

Registri pidamine

§ 5.  Registri pidamise viis

(1) Registrit peetakse veebipõhise liidesega andmekoguna.

(2) Andmeid töödeldakse digitaalselt registri pidamiseks välja töötatud tarkvaraga.

(3) Register on X–tee kaudu integreeritud e‑kinnistusraamatuga ja Eesti rahvastikuregistriga.

(4) Register saab aluskaardi andmed Tallinna ruumiandmete registrist.

§ 6.  Registri pidamise kulud

Registri arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ettenähtud vahendite arvelt.

§ 7.  Registrisse kantud andmete kaitse

(1) Registri turvaklass on K1T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).

(2) Registri vastutav töötleja tagab organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

(3) Vastutav töötleja korraldab andmetest kord nädalas turvakoopiate tegemise ja säilitamise üheks kuuks.

(4) Vastutav töötleja korraldab andmetest arhiivikoopia tegemise vähemalt üks kord aastas. Arhiivikoopiat säilitatakse viis aastat.

§ 8.  Vastutav töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi vastutav töötleja).

(2) Vastutav töötleja:

1) korraldab registri tööd ja kavandab vajaduse korral registri arendamist;

2) korraldab andmevahetuse andmeandjate ja teiste andmekogudega;

3) korraldab registriga seotud dokumentatsiooni koostamist;

4) sisestab andmed registrisse;

5) annab registri kasutamiseks õigused Tallinna asutustele, kellel on registrit vaja kasutada avalike ülesannete täitmiseks, ning sõlmib teiste isikutega lepingud registri kasutamise õiguse andmiseks;

6) annab juhiseid registri kasutamiseks;

7) esitab jäätmevedajale § 15 lõikes 1 nimetatud andmed jäätmevedaja nõudmisel, aga maksimaalselt üks kord kuus;

8) teeb järelevalvet andmete õigsuse ja registri kasutamise üle;

9) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmetele;

10) lahendab registri pidamisel tekkinud küsimusi;

11) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;

12) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

(3)  Vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, ning peaadministraatori, kellel on õigus hallata registri või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 9.  Volitatud töötleja

(1) Registri volitatud töötleja on registri kasutaja, kellele vastutav töötleja on andnud registri kasutamise õiguse.

(2) Volitatud töötleja:

1) kasutab registrit üksnes avalike ülesannete täitmiseks;

2) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;

3) võtab meetmeid andmete kaitsmiseks, sh andmetele volitamata juurdepääsu tõkestamiseks ja andmete säilitamiseks;

4) täidab vastutava töötleja korraldusi.

2. jagu  

Registri ülesehitus ja registrisse kogutavad andmed

§ 10.  Registri ülesehitus

Register koosneb kolmest osast:

1) aktuaalsed andmed – kehtivad andmed veopiirkondade, jäätmevedajate, jäätmevaldajate, sõlmitud jäätmeveolepingute, jäätmetekkekohtade ja jäätmemahutite kohta;

2) arhiiviandmed – aktuaalsuse kaotanud ja arhiivi kantud andmed;

3) registri pidamist ja järelevalve tegemist abistavad andmed.

§ 11.  Registri andmed

(1) Registrisse kogutakse andmed järgmiste andmeobjektide kohta:

1) veopiirkond;

2) jäätmevedaja;

3) jäätmevaldaja;

4) jäätmetekkekoht;

5) jäätmemahuti;

6) jäätmeveo leping.

(2) Aktuaalsete ja arhiiviandmete koosseis on ühesugune.

§ 12.  Veopiirkonna andmed

Veopiirkonna kohta kogutakse registrisse järgmised andmed:

1) veopiirkonna number;

2) veopiirkonna nurgapunktide koordinaadid (x, y);

3) lisainfo;

4) veopiirkonnas toimunud sündmuste (veokonkurss, vaidlustus, hinnamuutus jm) andmed.

§ 13.  Jäätmevedaja andmed

Jäätmevedaja kohta kogutakse registrisse järgmised andmed:

1) jäätmevedaja nimi;

2) kontaktaadress;

3) kontakttelefon;

4) lisainfo;

5) selle veopiirkonna number ja nimetus, kus vedajal on ainuõigus.

§ 14.  Jäätmevaldaja andmed

(1) Jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed.

(2) Jäätmevaldaja kohta kogutakse registrisse järgmised andmed:

1)  jäätmevaldaja nimi;

2) jäätmevaldaja kood, milleks on füüsilisest isikust jäätmevaldaja puhul isikukood ja juriidilisest isikust jäätmevaldaja puhul registrikood;

3) jäätmevaldaja registreerimisnumber registris;

4) jäätmevaldaja kontaktaadress;

5) jäätmevaldaja tüüp (omanik, ühistu, hooldusfirma, omaniku esindaja);

6) jäätmevaldaja liik (juriidiline isik, füüsiline isik).

(3) Jäätmevaldaja kohta, kes on korraldatud jäätmeveost vabastatud, kantakse registrisse lisaks lõikes 2 nimetatud andmetele järgmised andmed:

1) korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmeliik (paber ja papp, biolagunevad jäätmed, segaolmejäätmed);

2) vabastuse aeg;

3) mitteliitunuks lugemise aluseks oleva haldusakti number ja kuupäev;

4) mitteliitunuks lugemise põhjendus;

5) lisainfo;

6) info andmete arhiivi kandmise kohta.

(4) Jäätmevaldaja kohta, kes loetakse jäätmeseaduse kohaselt korraldatud jäätmeveoga liitunuks, kogutakse vajaduse korral kontrolli eesmärgil registrisse X–tee kaudu järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) jäätmevaldaja tüüp (omanik, ühistu, muu jäätmevaldaja);

3) jäätmevaldaja liik (füüsiline isik, juriidiline isik);

4) jäätmevaldaja rahvastikuregistri järgne kontaktaadress;

(5) Jäätmevaldaja kohta on võimalik sisestada lisainfot.

§ 15.  Jäätmetekkekoha andmed

(1) Jäätmetekkekoha kohta kogutakse registrisse järgmised andmed:

1) jäätmetekkekoha aadress;

2) jäätmetekkekoha kood, mis on registri tarkvara määratav identifikaator;

3) katastritunnus;

4) veopiirkonna number;

5) linnaosa nimi;

6) asumi nimi;

7) staatus (korraldatud, perspektiivne, muu, arhiivne);

8) nõutav lepingute arv;

9) korterite arv;

10) elanike arv;

11) jäätmetekkekoha ruumiandmed (nurgapunktide x- ja y-koordinaadid);

12) info kohustuslikult käideldavate jäätmeliikide kohta;

13) info kompostimise võimaluse kohta;

14) info ahjukütte kohta;

15) lisainfo.

(2) Jäätmetekkekohaga seotud sündmuste kohta kogutakse registrisse järgmised andmed:

1) sündmuse liik: andmevahetus jäätmevedajaga, avalduse vastuvõtmine, teave jäätmeveo korraldatuse või korraldamatuse kohta, teave selle kohta, kui jäätmevaldaja korraldab jäätmeveo ise, teave ühismahuti kohta;

2) sündmuse registreerimise kuupäev;

3) sündmuse kirjeldus;

4) link sündmust kirjeldavale haldusaktile;

5) link sündmust kirjeldavale failile.

§ 16.  Jäätmemahuti andmed

Jäätmetekkekohas asuvate jäätmemahutite kohta kogutakse registrisse järgmised andmed:

1) jäätmemahuti tüüp;

2) jäätmeliik (segaolmejäätmed, paber ja papp, biolagunevad jäätmed);

3) jäätmemahuti maht;

4) jäätmemahutite kogus;

5) tühjendusintervall (päevades);

6) kas jäätmevaldaja on jäätmemahuti üürinud;

7) jäätmemahuti paigaldamise ja teisaldamise kuupäevad;

8) lisainfo.

§ 17.  Jäätmeveo lepingu andmed

Jäätmevedaja edastab registri volitatud töötlejale jäätmevaldajaga sõlmitud lepingu kohta järgmised andmed:

1) jäätmevedaja nimi;

2) lepingu number;

3) lepingu kehtivuse aeg;

4) lisainfo;

5) info lepingu arhiivi kandmise kohta. Leping kantakse arhiivi, kui jäätmevaldaja on sõlminud jäätmevedajaga uue lepingu ning selle andmed on registrisse kantud;

6) info veo peatamise kohta;

7) jäätmevaldaja registreerimisnumber registris;

8) jäätmevaldaja ees- ja perekonnanimi;

9) jäätmevaldaja tüüp;

10) jäätmevaldaja kood;

11) jäätmevaldaja kontaktaadress;

12) lepinguga seotud jäätmetekkekoha aadress;

13) andmed toimunud andmevahetuse kohta.

§ 18.  Registri pidamist ja järelevalve tegemist abistavad andmed

(1) Registrisse kantavate andmete, kandmise aja, andmete muutmise aja, väljastamise aja, andmete väljastamise viisi ning andmete saajate üle peetakse arvestust digitaalselt.

(2) Registri pidamist ja järelevalve tegemist abistavad andmed on:

1) andmete sisestaja kasutajatunnus;

2) andmete sisestamise kuupäev;

3) andmete muutja kasutajatunnus;

4) andmete muutmise kuupäev;

5) andmed ebaõigete või kontrollimist ja ajakohastamist vajavate andmete kohta;

6) andmed toimunud andmevahetuse kohta.

3. jagu  

Andmete kandmine registrisse

§ 19.  Andmeandja

(1) Andmeandja on:

1) jäätmevedaja jäätmeveo piirkonna osas, kus tal on jäätmete vedamise ainuõigus;

2) linnaosa valitsus oma haldusterritooriumil jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveost ajutiselt vabastatud haldusaktide andmete osas.

(2) Jäätmevedaja edastab §-s 13, § 14 lõigetes 1 ja 2 ning §-des 16 ja 17 nimetatud andmed vastutavale töötlejale linna ja jäätmevedaja vahel kokku lepitud andmevahetus­protokolli kohaselt. Andmete esitamiseks peab andmeandja registrisse logima ID-kaardiga.

(3) Linnaosa valitsus edastab § 14 lõikes 3 nimetatud andmed vastutavale töötlejale vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 28 lõikele 3.

(4) Andmeandja vastutab vastutavale töötlejale edastatud andmete õigsuse eest. Andmete muudatustest peab andmeandja vastutavat töötlejat teavitama 30 kalendripäeva jooksul alates andmete muutumisest.

§ 20.  Andmete kandmine registrisse

(1) Määruse §-s 12 nimetatud andmete registrisse kandmise ning uuendamise korraldab vastutav töötleja. Andmete muutumise korral uuendatakse registri andmeid viivitamata, et tagada andmete aktuaalsus.

(2) Vastutav töötleja kannab §-s 13, § 14 lõigetes 1–3 ning §-des 16 ja 17 nimetatud andmed registrisse kolme tööpäeva jooksul alates andmete saamisest ning § 15 lõikes 2 nimetatud andmed kolme tööpäeva jooksul alates sündmusest teada saamisest.

(3) Vastutaval töötlejal on õigus teha järelevalve eesmärgil päringuid riigi registritest § 14 lõikes 4 nimetatud andmete osas.

(4) Andmete registrisse kandmisest on õigus keelduda, kui esitatud andmed on ebaõiged või ei vasta kokkulepitud andmevahetusprotokollile.

(5) Vastutav töötleja korraldab regulaarselt §-s 15 nimetatud andmete uuendamise, tagades Tallinna haldusterritooriumil asuvate jäätmetekkekohtade andmete aktuaalsuse. Uuendamisel tuleb kasutada riigi registrite andmeid.

§ 21.  Ebaõigete andmete parandamine

(1) Ebaõigete andmete avastamise korral teavitab vastutav töötleja puuduste esinemisel andmeandjat. Andmeandja on kohustatud õiged andmed esitama hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates teate saamisest.

(2) Registrisse sisestatud ebaõiged andmed parandab vastutav töötleja, lähtudes andmeandjalt lõike 1 alusel saadud teabest ja teistest registritest saadud andmetest, ning teavitab vajaduse korral nendest andmeandjat, kelle piirkonnas on andmed muutunud.

(3) Kehtetuks muutunud andmed kantakse automaatselt aktuaalsete andmete registriosast arhiivi andmete registriossa.

§ 22.  Andmete õigsuse tagamine

(1) Andmeandja vastutab vastutavale töötlejale esitatud andmete õigsuse eest.

(2) Vastutav töötleja vastutab registrisse kantud andmete vastavuse eest andmeandja esitatud andmetele.

§ 23.  Andmete arhiveerimine

(1) Registrisse kantud andmete ja vastutavale töötlejale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

(2) Registri arhiivi kantakse jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute, korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise ning jäätmetekkekohtade andmed nende muutmisel või uuendamisel.

(3) Arhiivi kantud andmeid säilitatakse elektrooniliselt kümme aastat. Mitteliitunuks lugemise haldusaktide koopiad säilitatakse haldusakti välja andnud ametiasutuses vastavalt asjaajamise korrale.

4. jagu  

Andmete õiguslik tähendus ja juurdepääs andmetele

§ 24.  Andmete õiguslik tähendus

(1) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

(2) Seadusega ettenähtud juhtudel on registrisse kantud andmetel õiguslik tähendus.

§ 25.  Andmete väljastamine

(1) Registri kasutamise õigus ja registrist andmete saamise õigus on isikutel, kes vajavad neid avaliku ülesande täitmiseks. Registril ei ole avalikku veebiväljundit.

(2) Isik, kellel on registri kasutajakonto, näeb kõiki registrisse kantud andmeid.

(3) Registrisse kantud andmed väljastatakse:

1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega;

2) riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik avaliku ülesande täitmiseks;

3) jäätmevedajale tema veopiirkonna jäätmetekkekohtade §-s 15 nimetatud muutunud andmete kohta;

4) teistele isikutele, kui see ei ole vastuolus seadusega.

(4) Vastutav töötleja ja volitatud töötlejad peavad registris digitaalselt arvestust enda väljastatud andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saajate üle.

§ 26.  Registri kasutamise õiguse andmine

(1) Vastutav töötleja loob kasutajakonto (edaspidi konto) registrit kasutada soovivatele isikutele.

(2) Konto loomiseks esitab registrit kasutada sooviv isik vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) loetelu registri kasutamisega seotud ülesannetest;

4) registri kasutamise õiguse kehtivuse soovitav aeg.

(3) Vastutav töötleja loob konto ja teavitab sellest taotlejat kolme tööpäeva jooksul alates lõikes 2 nimetatud avalduse saamisest.

(4) Kui registri kasutamise õiguse taotleja on juriidiline isik, siis taotleb ta konto loomist kõigile tema alluvuses töötavatele isikutele, kellel on töökohustuste tõttu vaja registrit kasutada.

(5) Registri kasutamise õiguse saanud isikut käsitatakse registri volitatud töötlejana.

§ 27.  Registri kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

(1) Konto ennetähtaegseks sulgemiseks esitab kontot taotlenud volitatud töötleja vastutavale töötlejale taotluse, milles märgib järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) registri kasutamise õiguse lõppemise soovitav aeg.

(2) Vastutav töötleja sulgeb konto hiljemalt lõike 1 punktis 2 nimetatud kuupäevale järgneval tööpäeval.

(3) Tähtajaline konto suletakse automaatselt tähtaja saabumisel. Konto kasutamise tähtaega pikendatakse §-s 26 toodud korras.

(4) Vastutav töötleja võib oma algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:

1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;

2) konto kasutaja on korduvalt kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;

3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;

4) konto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;

5) registrisse andmete kandmine ei ole enam isiku ametiülesanne.

3. peatükk 

JÄRELEVALVE JA REGISTRI PIDAMISE LÕPETAMINE

§ 28.  Järelevalve registri pidamise üle

(1) Järelevalvet registri pidamise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

(2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

(3) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtajaks.

§ 29.  Järelevalve andmete esitamise ja väljastamise üle

(1) Andmete esitamise ja väljastamise üle peetakse arvestust registri tarkvara abil.

(2) Vastutav töötleja vaatab regulaarselt läbi §-s 18 nimetatud järelevalve tegemist abistavad andmed.

§ 30.  Registri pidamise lõpetamine

(1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

(2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

4. peatükk
Rakendussätted

§ 31.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 30. novembril 2009.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär