Konkursi "Tallinna kultuuritegu 2009" väljakuulutamine

Tallinna Linnavalitsus 18.11.2009 korraldus number 1903
Kehtetuks tunnistamine 24.11.2010
Redaktsiooni kehtivus - 24.11.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 24.11.2010 nr 1783

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. november 2009 nr 1903-k

 

 

Konkursi „Tallinna kultuuritegu 2009” väljakuulutamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ning tulenevalt vajadusest tunnustada loomeinimesi ja organisatsioone nende tegevuse eest linna kultuurielu rikastamisel

 

 

     

1. Kuulutada välja konkursss „Tallinna kultuuritegu 2009“  (edaspidi konkurss).

2. Kinnitada konkursi tingimused (lisa).

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil avaldada teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ja Tallinna veebilehel.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. novembri 2009

korralduse nr 1903-k

LISA

 

Konkursi  “Tallinna kultuuritegu 2009” tingimused

 

 

 

 

1. Eesmärk
Konkursi „Tallinna kultuuritegu 2009” (edaspidi konkurss) eesmärk on tunnustada Tallinna linnas toimunud olulisi, uuenduslikke ning märkimisväärseid kultuurisündmusi ja -tegevusi või positiivse elamuse andnud loovisikuid ja kultuurisündmuse tegijaid.

2. Taust
Tallinna kultuuriteo tunnustusauhindu on välja antud 2005. aastast ning nende  jagamine on pälvinud senini igati positiivset avalikkuse tähelepanu. Tallinn on valitud 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnaks ning Tallinna kultuurielus tähelepanuväärsete algatuste ja sündmuste tunnustamine Tallinna kultuuriteo auhindadega toetab Euroopa kultuuripealinna ambitsioone. Tallinna kultuuriteo tunnustusauhinna andmisega soovitakse süvendada huvi Tallinna mitmepalgelise kultuurielu vastu.

3. Konkursi läbiviija

Konkursi viib läbi Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

4. Hindamise põhikriteeriumid
„Tallinna  kultuuritegu 2009“  on  Tallinna kultuurielus tähelepanu äratanud sündmus, teos, tegu või loominguline saavutus, mis paistab silma nii originaalsuse kui mõtteerksuse poolest, ning on uuenduslik ja Tallinna kultuurielu rikastav.

5. Auhinnad
5.1 Tallinna kultuuriteo tunnustusauhind antakse välja kahes kategoorias:

5.1.1 loovisiku panus Tallinna kultuuriellu;

5.1.2 kollektiivi või organisatsiooni panus Tallinna kultuuriellu.

5.2 Tallinna kultuuriteo tunnustusauhind on rahaline preemia. Konkursi auhinnafond on 100 000 (ükssada tuhat) krooni.

6. Nominentide esitamine
6.1  Tallinna kultuuriteo tunnustusauhinna  nominente võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid kuni 18. detsembrini 2009. Iga esitaja võib esitada ühe nominendi loovisiku ja ühe nominendi kollektiivi või organisatsiooni kategoorias. Auhinna nominendiks ei saa esitada iseennast.
6.2
Ettepanek esitatakse Tallinna veebilehel aadressil http://www.tallinn.ee/kultuuritegu,  e-posti teel aadressil kultuur@tallinnlv.ee  või posti teel Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile  aadressil Raekoja plats 12, 10146 Tallinn, märgusõna ”Tallinna kultuuritegu 2009”.

6.3 Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid:

6.3.1. kategooria, milles nominent esitatakse;

6.3.2. kultuuriteo nimetus, mille eest nominenti tunnustada soovitakse, ja argumenteeritud hinnang;

6.3.3. nominendi kontaktandmed;

6.3.4. esitaja nimi ja kontaktandmed.

7. Hindamine ja konkursikomisjon
7.1 Valiku nominentide osas teeb ja tunnustusauhinna saajad otsustab Tallinna Linnavalitsuse  moodustatav komisjon, kuhu kuuluvad Tallinna Linnavalitsuse ning kultuuriavalikkuse esindajad.

7.2 Komisjonil on õigus otsustada auhinnafondi jagamine,  jätta auhind ühes või  mõlemas kategoorias välja andmata või jagada see mitme nominendi vahel.

8. Auhindade üleandmine
8.1 Auhinnasaajaid tunnustatakse ning preemiad makstakse välja  2010. aasta jaanuaris.
8.2 Auhinnasaajate nimed avalikustatakse Tallinna veebilehel. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet võtab ühendust auhinnasaajatega ning teavitab neid auhindade üleandmise ajast.

9. Muud tingimused
Konkursi tingimuste ja lisamaterjalidega saab tutvuda Tallinna veebilehel aadressil
http://www.tallinn.ee/kultuuritegu. Tallinna linn jätab endale õiguse teha konkursitingimustes  muudatusi. Muudatused avalikustatakse Tallinna veebilehel.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär