Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Astangu tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 11.11.2009 korraldus number 1860
Redaktsiooni kehtivus:11.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

11. november 2009 nr 1860-k

 

 

 

Astangu tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse” § 14 lg-te 2, 8, 17, 18, 19 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga” ja tulenevalt Osaühing Favorte 8. oktoobril 2007 registreeritud avaldusest

 

 

1. Algatada Astangu tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine, mille ülesanne on Haabersti linnaosas asuva 100% sotsiaalmaa sihtotstarbega Astangu tn 4 kinnistu ja reformimata riigimaa jagamine üheks 100% sotsiaalmaa, kaheks 100% elamumaa ja kolmeks 100% transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine kokku kolme kuni 4-korruliselise, maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 3,26 ha, maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele”.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

3.1 arvestada Haabersti linnaosa üldplaneeringus kavandatava Astangu põhjaveehaarde sanitaarkaitseala kitsendustega;

3.2 liig- ja sademevesi juhtida kraavidesse ning näha ette parkimisplatsi regulaarne kuivpuhastamine ja sademevee lokaalne puhastamine enne eelvoolu juhtimist ning parkimiskeldrite põrandate pesuvee juhtimine reoveekanalisatsiooni;

3.3 autoliiklusest tulenev müra modelleerida päevasel ja öisel ajal, hinnata müra hoonete fassaadidel ning esitada mürakaardid ja ülenormatiivse müra leevendamise meetmed;

3.4 detailplaneering kooskõlastada Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitusega;

3.5 tellida akrediteeritud ettevõttelt radooniuuringud ning vajadusel näha ette radooniohutu hoone projekteerimisnõuetega arvestamine ehtusprojektide koostamisel.

4. Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisilahenduse tutvustamiseks arutelu ning korraldada planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvli või –teatise paigaldamine vastavalt planeerimisseaduse § 12 lg 3¹.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA – Astangu tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering