Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raudtee tn 77a maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 1501N maa osaline mittetagastamine ning Tallinna Linnavalitsuse 5. juuni 2001 korralduse nr 2326-k muutmine
Tallinna Linnavalitsus 11.11.2009 korraldus number 1842
Redaktsiooni kehtivus:11.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 11. november 2009 nr 1842-k

 

 

Raudtee tn 77a maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 1501N maa osaline mittetagastamine ning Tallinna Linnavalitsuse 5. juuni 2001 korralduse nr 2326-k muutmine

 

 

 

Haldusmenetluse seaduse § 64, § 68 lg 2, maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1 ja lg 2 p-de 3 ja 4, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg-te 1 ja 2, § 28 lg 1 p 1, § 36, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, maakatastriseaduse § 18 lg 6, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 1, § 9 lg 1, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 10, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 56, 56², 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud “Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnasning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 9. mai 1994 otsus nr 2782, millega loeti endise kinnistu nr 1501N krundi suhtes õigustatud subjektiks Karl-Johan Saarväli; Tallinna Linnavalitsuse 5. juuni 2001 korraldus nr 2326-k “Valve tn 6B maa osaline tagastamine“, millega otsustati Karl-Johan Saarvälile tagastada Valve tn 6b maaüksus, Tallinna Linnavaraameti 7. augustil 2009 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr MK-122/09) ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 9376 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Raudtee tn 77a;

1.2 pindala: 260 m²;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1501N pindalaga 2013 m²) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, sündinud XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX.

3. Tagastataval maal ehitisi ei paikne (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 19. oktoobril 2009).

4. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest taluda asjaõigusseaduse § 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

5. Avalikult kasutatavalt teelt:

5.1 on seni Raudtee tn 77a maaüksuse kaudu toimunud juurdepääs Raudtee tn 77 // Valve tn 6 kinnistule;

5.2  juurdepääsu edasiseks tagamiseks on Raudtee tn 77 // Valve tn 6 ja Raudtee tn 77a kinnistute omanikel võimalik sõlmida asjaõigusseaduse §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

6. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

7. Mitte tagastada Nõmme linnaosas endise kinnistu nr 1501N maad suurusega 1220 m², kuna maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ja rajatised ning maa on määratud kas ehitiste teenindamiseks vajalikuks maaks või antud munitsipaalomandisse alljärgnevate korraldustega:

7.1 Tallinna Linnavalitsuse 21. augusti 1998 korraldusega 4997-k “Valve tn 6A ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine ja maa ostueesõigusega erastamine“ otsustati Valve tn 6a aadressiga ehitiste juurde määratud ehitiste teenindamiseks vajalik maa (pindala 599 m²) ostueesõigusega erastada. Maaüksus on registreeritud maakatastris katastritunnusega 78404:407:3050 ja kinnistatud Harju Maakohtu kinnistusosakonnas, kinnistusregistriosa nr 1237201;

7.2 Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2000 korraldusega nr 1877-k “Raudtee tn 77/Valve tn 6 maa ostueesõigusega erastamine“ otsustati Raudtee tn 77 // Valve tn 6 ehitiste juurde määrata ehitiste teenindamiseks vajalik maa (pindala 599 m²) ning see ostueesõigusega erastada. Maaüksus on registreeritud maakatastris katastritunnusega 78404:407:7460 ja kinnistatud Harju Maakohtu kinnistusosakonnas,  kinnistusregistriosa nr 3242401;

7.3 Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 korraldusega nr 1832-k “Tänavarajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine“ otsustati määrata Raudtee tn T15 // Voolu tn T1 // Põllu tn T6 teerajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks vajalik maa (pindala 11 510 m²) munitsipaalomandisse taotlemiseks;

7.4 Harju maavanema 1. oktoobri 2009 korraldusega nr 2049-k otsustati Raudtee tn T15 // Voolu tn T1 // Põllu tn T6 maaüksus (pindala 11 510 m²) anda munitsipaalomandisse.

8. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

9. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 5. juuni 2001 korralduse nr 2326-k “Valve tn 6 B maa osaline tagastamine“ punkti 1.1. ning sõnastada see järgmiselt:

“1.1 XXXXXXXX, sündinud XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX“.

10. Tallinna Linnavaraametil:

10.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

10.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksuregistrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär