Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine
Tallinna Linnavolikogu 12.11.2009 otsus number 218
Redaktsiooni kehtivus:12.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

12. november 2009 nr 218

 

 

Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 17 ja § 28 lg 1, § 29 lg 1 ja lg 3, § 49 lg 4, § 50 lg 1 p 5, § 541 lg 1 p 1, avaliku teenistuse seaduse § 113, § 132 lg 1 ja lg 2 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 17, § 44 lg 1 p 6, § 45, § 46 lg 1–4, § 54 lg 1 p 1 ja lg 2 p 2 alusel ning võttes aluseks linnapea esildise

 

1. Kinnitada linnavalitsuse liikmeteks ja nimetada abilinnapea ametikohale:

1.1 Taavi Aas

1.2 Deniss Boroditš

1.3 Kaia Jäppinen

1.4 Merike Martinson

1.5 Jüri Pihl

1.6 Eha Võrk

2. Vabastada abilinnapea Jaanus Mutli linnavalitsuse liikme kohustustest ja teenistusest avaliku teenistuse seaduse § 113 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu arvates 13. novembrist 2009.

3. Tallinna Linnakantseleil maksta Jaanus Mutlile hüvitust kasutamata puhkuse eest 12 kalendripäeva ulatuses ning hüvitust seoses volituste tähtajalise lõppemisega kolme kuu ametipalga ulatuses.

4. Teenistusest vabastatud Jaanus Mutlil anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle ühe nädala jooksul.

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees