Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sarapuu tn T2 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 04.11.2009 korraldus number 1810
Redaktsiooni kehtivus:04.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 4. november 2009 nr 1810-k

 

 

Sarapuu tn T2 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 641, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 alusel ning tulenevalt Tallinna Kommunaalameti 31. märtsi 2009 kirjast nr 5-12/385 ja Maarjamäe Maja AS 23. märtsi 2009 kirjast   

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Maarjamäe Maja AS-ilt (äriregistri kood 10175410, aadress Madara tn 27, Tallinn) Sarapuu tn T2 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 8110901, katastritunnus 78402:201:4760, pindala 564 m², sihtotstarve transpordimaa), mille oluliseks osaks on avalikuks kasutamiseks vajalikud teerajatised ja tänavavalgustus, järgmiste tingimustega:http://www.maaamet.ee/ky/FindKYbyT.asp?txtCU=78406:611:6700

1.1 kinnisasja valdus loetakse Tallinna linnale üle antuks kinnisasja tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.2 kinnisasjale tehnovõrkude- ja rajatiste talumiseks seatud isiklikud kasutusõigused jäävad kinnisasja koormama;

1.3 Sarapuu tn T2 kinnisasjale seatud hüpoteek ei jää koormama Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja;

1.4 kinnisasja omanikul tasuda kinnisasja võõrandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv.

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

3. Tallinna Linnavaraametil:

3.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine; 

3.2 teha korraldus teatavaks Maarjamäe Maja AS-ile ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär