Pirita linnaosa vanema teenistusest vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 28.10.2009 korraldus number 1758

Redaktsiooni kehtivus 28.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. oktoober 2009 nr 1758-k

 

 

Pirita linnaosa vanema teenistusest vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 16 lg 4, § 57 lg 2 p 3, § 571 lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 113 lg-te 1 ja 2, § 132 lg-te 1 ja 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 7, § 52 lg-tega 2 ja 8, § 54 lg 3 p-ga 1, lg 4 p-ga 2, lg-tega 5' ja 6, § 104 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 7 kinnitatud „Pirita Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-tega 1 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 56 „Pirita linnaosa põhimäärus“ § 16 lg-ga 1, Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra § 32 lg-ga 2 ning tulenevalt Tallinna linna valimiskomisjoni 26. oktoobri 2009 otsusest nr 32ja linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Pirita linnaosa vanem Tiit Terik teenistusest arvates 29. oktoobrist 2009 avaliku teenistuse seaduse § 113 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu.

2. Maksta Tiit Terikule hüvitust kasutamata puhkuse eest 11 kalendripäeva ulatuses.

3. Maksta Tiit Terikule kolme kuu ametipalga ulatuses hüvitust seoses ametist vabastamisega teenistustähtaja möödumise tõttu, kui teda ei nimetata linnavalitsuse poolt linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või ei nimetata linna muu ametiasutuse juhiks. Hüvituse saamise õigus tekib järgmisel päeval pärast kõigi linnaosade vanemate ametisse nimetamist.

4. Tiit Terikul anda teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara ja asjaajamine üle Pirita linnaosa vanema asetäitja Kalle Jõksile ning esitada hiljemalt 4. novembriks 2009 üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

5. Pirita linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 29. oktoobrist 2009 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Kalle Jõks.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tiit Terikule, Kalle Jõksile ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär