Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 21.10.2009 korraldus number 1726
Redaktsiooni kehtivus:21.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 21. oktoober 2009 nr 1726-k

 

 

 

Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

 

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 3, lg-te 2-5, § 35 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ § 13 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lg-te 2, 8, 17, 18, 19 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja tulenevalt Osaühingu Renaldi esindaja H. Raagi 27. mail 2008 registreeritud avaldusest ning asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu elamurajooni rajamine väärtusliku maastiku ja kõrghaljastusega piirkonda omab eeldatavalt olulist keskkonnamõju

 

 

1. Algatada Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu ülesanne on Haabersti linnaosas asuva 30% äri- ja 70% tootmismaa sihtotstarbega Tähetorni tn 98 kinnistu jagamine 23ks krundiks ning moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine nelja ridaelamu, kümne 4-korruselise, kaheksa 3-korruselise ning viie 2-korruselise korterelamu ehitamiseks. Kokku on kavandatud kuusteist 100% elamumaa, kolm 100% sotsiaalmaa ja neli 100% transpordimaa sihtotstarbega krunti. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 10,66 ha, maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

3.1 enne detailplaneeringu kehtestamist sõlmida Tallinna Linnavaraametil planeeringualal paiknevate kinnistute omanikega üldkasutatava maa kruntide pos 17 ja 19 avaliku kasutuse tagamiseks tasuta ja tähtajatu kasutusõiguse seadmise leping Tallinna linna kasuks;

3.2 detailplaneeringu alal olevate teede avalikuks kasutamiseks määramise ulatus kooskõlastada Tallinna Kommunaalametiga;

3.3 detailplaneering kooskõlastada Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitusega;

3.4 esitada olemasolevate veekogude veemahutavuse bilanss sademe- ja liigvee tipp-perioodide ajal;

3.5 projekteeritava lahendusega tagada sademe- ja liigvee tipp-perioodidel vee kogumine ja immutamine oma planeeringuala piires olemasolevas mahus selleks, et mitte koormata eelvoolusid ja tekitada üleujutusi;

3.6 liigvee ärajuhtimine kinnistult eeldab eelvoolukraavide puhastamist ja korrashoidu väljaspool planeeritavat ala kuni suublani, milleks on Harku järv;

3.7 veevarustus ja kanalisatsioon peab olema lahendatud ühisvõrkude baasil, näidata piirkonna küttelahendus;

3.8 detailplaneeringu koostamisse kaasata ekspert väikeloomade teede planeerimiseks, planeeringus käsitleda võimalust samuti väikelinnustiku elukeskkonna säilitamiseks.

4. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) või Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

5. Algatada Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel on vajalik järgmistel põhjustel:

5.1 detailplaneeringuga kavandatakse eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust nagu elamurajooni rajamist Astangu-Mäeküla piirkonda, mis on väärtuslik nii maastiku, elustiku kui ka ajaloo seisukohast;

5.2 Mäeküla-Astangu piirkonna maastikuanalüüsi ja Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringuala dendroloogilise ekspertarvamuse kohaselt jäävad planeeringualale ja selle lähiümbrusesse väärtalad (metsaalad, vääriselupaigad, looniidud), mida tuleb säilitada võimalikult terviklikena looduslikus seisundis ja millele planeeringuga kavandatava tegevuse tõttu võib suureneda kasutuskoormus;

5.3 detailplaneeringualal on tuvastatud metsa vääriselupaiku, samuti mujal Astangu-Mäeküla piirkonnas, kus esineb ka võimalikke Natura 2000 elupaigatüüpe ning Astangu klindi serval on leitud II kaitsekategooria liigi pruuni raunjala ning mitmete teiste ohustatud ja väärtuslike taimeliikide kooslusi, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

5.4 Astangu piirkond on osa Harku järve valgalast ning seeläbi võib avalduda mõju ka Harku järvele.

6. Keskkonnamõju strateegiline hindamine peab:

6.1 arvestama ka piirkonnas lähialadel (Tähetorni tn 90, 90b, 96, Paldiski mnt 241, 241d, 243a ja 243b kinnistutel) kavandatavate võimalike arendustegevustega ning käsitlema nende elluviimisel kaasnevaid mõjusid, sh koosmõjusid;

6.2 tagama üksteisega külgnevate arenduspiirkondade võimalikult optimaalse, tasakaalustatud ja keskkonnahoidlike hoonestus-, rekreatsiooni- ja metsaalade, teedevõrgu, liig- ja sademevee ärajuhtimise süsteemide jm infrastruktuuriobjektide kavandamise ning keskkonnatingimusi arvestava planeeringulahenduse koostamise;

6.3 selgitama detailplaneeringuga väärtaladele ja rohealadele kavandatava hoonestamise võimalikkuse ja tingimused ning käsitlema erinevaid planeeringulahenduse alternatiive;

6.4 käsitlema piirkonda perspektiivse kaitseala moodustamise eeldusi ja võimalikkust.

7. Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisilahenduse tutvustamiseks arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lg 3¹.

8. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

9. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning teha korraldus teatavaks K‑Projekt Aktsiaseltsile ja Osaühingule Renaldi.

10. Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna Keskkonnaameti veebilehel aadressil http://www.tallinn.ee/est/g3566s45605.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA – Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneering