Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Projekti "Fassaadid korda" raames korterelamuid energiasäästlikumaks muutvate korteriühistute toetamise kord
Tallinna Linnavolikogu 15.10.2009 määrus number 38
Jõustumine:01.01.2010
Kehtetuks tunnistamine:06.03.2016
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 06.03.2016 [RT IV, 07.06.2013, 56]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 25.02.2016 nr 8 [RT IV, 03.03.2016, 21 - jõust. 06.03.2016]

REDAKTSIOON:

Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

15. oktoober 2009 nr 38

 

 

Projekti “Fassaadid korda“ raames korterelamuid energiasäästlikumaks muutvate korteriühistute toetamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas ehitusseaduse § 3 lg-ga 7 ja Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määrusega nr 258 “Energiatõhususe miinimumnõuded“.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

(1) Projekti “Fassaadid korda“ raames korterelamuid energiasäästlikumaks muutvate korteriühistute (edaspidi ühistu) toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linnas ühistute sihtotstarbelist toetamist korterelamu renoveerimislaenu taotlemiseks vajaliku omafinantseeringu katmiseks.

(2) Määruses sätestatakse toetuse andmise eesmärk, nõuded taotlejale ja taotlusele, toetuse määr, taotluse esitamise tähtaeg ja kord, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse korra nõuetele vastavaks tunnistamise alused ja kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord, toetuse väljamaksmise tingimused ja kord ning toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise kord.

§ 2.  Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) korterelamu – kasutusotstarbe järgi kolme või enama korteriga elamu;

2) toetus – rahaline abi korterelamu renoveerimislaenu taotlemiseks vajaliku omafinantseeringu katmiseks;

3) taotlus – vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud dokumendid toetuse taotlemiseks;

4) toetuse taotleja – Tallinna linnas tegutsev korteriühistu, kes on esitanud taotluse toetuse saamiseks ja kes vastab korras sätestatud nõuetele;

5) toetuse saaja – Tallinna linnas tegutsev korteriühistu, kelle esitatud taotlus toetuse saamiseks on rahuldatud;

6) energiasäästu objekt – korterelamu, mis asub ühistu(te) kasutuses oleval kinnistul;

7) projekt – tegevus või tegevuste kogum, mis on suunatud korterelamu energiasäästlikkuse suurendamiseks;

8) korterelamu renoveerimislaen – korterelamute soodusintressiga pikaajaline renoveerimislaen, mille on välja töötanud Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx (edaspidi KredEx) koostöös Saksamaa Arengupangaga KfW Bankengruppe ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga;

9) korterelamu energiasäästlik kasutamine – kütteks vajalike ressursside (soojus, elekter, vesi ja gaas) võimalikult säästlik ja keskkonnateadlik kasutamine.

§ 3.  Toetuse eesmärk ja toetatav tegevus

(1) Toetuse peaeesmärk on toetada ühistuid korterelamu renoveerimislaenu taotlemiseks vajaliku omafinantseeringu katmisel, et suurendada ühistute võimalusi renoveerimislaenu saada ning seeläbi parandada Tallinna linna territooriumil asuvate korterelamute energiasäästlikkust.

(2) Toetuse alameesmärgid on:

1) suurendada korterelamute energiasäästlikkust;

2) parandada korterelamute välisilmet;

3) säilitada kultuurimälestiseks tunnistatud ja miljööväärtuslike alade elamuid;

4) toetada ühistute omaalgatust ja suurendada ühistuliikmete koostöötahet;

5) parandada ühistu liikmete elukvaliteeti ja elukeskkonna atraktiivsust.

(3) Toetust antakse korterelamu renoveerimislaenu taotlemiseks vajaliku omafinantseeringu katmiseks ja käesolevas määruses sätestatud piirmäärades, et aidata ellu viia energiasäästu objektiga seotud projekte, mille puhul lähtutakse energiaaudiitori koostatud energiaauditist ning eesmärgist vähendada energiakulusid.

(4) Toetust on lubatud kasutada toetuse eraldamise aasta 31. detsembrini.

2. peatükk
TOETUSE MÄÄR, TOETUSE TAOTLEMINE, TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED

§ 4.  Toetuse määr

(1) Toetust antakse ühistule kuni 10% ulatuses ühistu taotletavast korterelamu renoveerimislaenu summast, kuid mitte rohkem kui ühistult laenu saamiseks nõutava omafinantseeringu osa ulatuses.

(2) Toetust antakse korterelamu renoveerimislaenu taotlemiseks vajaliku omafinantseeringu ulatuses kuni 19 173 eurot aastas. Kalendriaastas eraldatakse toetust Tallinna linna eelarves vastavaks aastaks selleks otstarbeks ettenähtud vahendite piires, proportsionaalselt vastavalt linnaosas tegutsevate ühistute arvule.
(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

§ 5.  Taotluse esitamine ja tähtaeg

(1) Toetuse saamiseks vastavaks kalendriaastaks esitab toetuse taotleja ühistu asukohajärgsele linnaosa valitsusele taotluse vastavalt §-s 6 esitatud nõuetele alates veebruari esimesest tööpäevast.

(2) Linnaosa valitsus avalikustab üleriigilise levikuga päevalehes ja Tallinna veebilehel taotluse esitamise tingimused ning telefoninumbri info saamiseks taotluse koostamise küsimustes vähemalt 15 kalendripäeva enne taotluste vastuvõtmise algust.

(3) Taotluste vastuvõtmine peatatakse Tallinna Kommunaalameti (edaspidi kommunaalamet) juhataja käskkirjaga, kui kalendriaastal rahuldatud taotluste alusel eraldatud toetuste kogumaht on võrdne vastava aasta linna eelarves kommunaalametile toetuste eraldamiseks ettenähtud summaga. Taotluste vastuvõtu peatamisest annab kommunaalamet teada üleriigilise levikuga päevalehes ja Tallinna veebilehel. Sellisel juhul jäetakse rahuldamata ning tagastatakse toetuse taotlejatele kõik taotlused, mis on esitatud pärast taotluste vastuvõtmise peatamist.

§ 6.  Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

(1) Toetuse taotleja peab olema registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist.

(2) Toetuse taotlejal ei tohi olla IBRD laenu tasumise võlgnevust ASi Tallinna Küte ees. Selle tõendamiseks peab toetuse taotleja esitama ASi Tallinna Küte tõendi võlgnevuse puudumise kohta.

(3) Taotluse koosseisus esitab toetuse taotleja järgmised dokumendid kahes eksemplaris, millest üks jääb linnaosa valitsusele ja teine kommunaalametile:

1) vormikohane toetuse avaldus omafinantseeringu katmiseks (lisa 1), renoveerimistööde lühikirjeldus, eelarve ja ajakava ja seda toetavad dokumendid;

2) taotluse esitaja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul volikiri;

3) eelmise majandusaasta bilanss ja tulude-kulude aruanne, jooksva aasta majandamiskava;

4) väljavõte ühistu üldkoosoleku otsusest, mis sisaldab otsust elamu renoveerimise ja energiasäästlikkuse suurendamise kavatsuse ning korterelamu renoveerimislaenu taotlemise kohta ning muude projekti võimalike finantseerimisallikate kasutamise ja kaasamise kohta;

5) korterelamu tehnilise ülevaatuse akt ja/või energiaaudit;

6) kinnistusraamatu väljavõte (ehitise kui vallasasja puhul Riikliku ehitisregistri väljavõte) korterite omanike kohta;

7) taotleja esindaja allkirjastatud kaaskiri, milles on märgitud taotleja nimi, registrikood ning üleantavate taotluse koosseisu kuuluvate dokumentide loetelu.

3. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 7.  Taotluse vastuvõtmine

(1) Taotluse vastuvõtmisel kontrollib linnaosa valitsus taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ning tagastab taotlejale registreerimismärkega § 6 lõike 3 punktis 7 nimetatud kaaskirja koopia.

(2) Kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid.

(3) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente, siis taotlust edasi ei menetleta. Kui taotluse kontrollimisel ei saa üheselt tõlgendada nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust, võib edasise menetlemise käigus esitada toetuse taotlejale järelepärimisi.

§ 8.  Taotluse ja taotleja korra nõuetele vastavaks tunnistamine

(1) Linnaosa vanema käskkirjaga moodustatud 3–5-liikmeline hindamiskomisjon (edaspidi hindamiskomisjon) kontrollib vastuvõetud taotluses esitatud andmete õigsust ning toetuse taotleja vastavust korras sätestatud nõuetele (edaspidi nõuetele vastavaks tunnistamine) viie tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest.

(2) Hindamiskomisjoni liige ei tohi olla taotluse esitanud ühistu juhtorgani ja/või ühistu enda liige.

(3) Hindamiskomisjoni liikmel on õigus isikut tõendava dokumendi ning käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud käskkirja esitamisel kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust kohapeal.

(4) Hindamiskomisjoni liige kontrollib § 6 lõikes 1 nimetatud toetuse taotlejale esitatud nõuete vastavust ning teostab vajaliku väljavõtte äriregistrist.

(5) Hindamiskomisjon tunnistab toetuse taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks, kui on täidetud korras sätestatud nõuded.

(6) Kui esitatud taotluses või muudes korra alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi, määrab hindamiskomisjon taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse.

(7) Nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsus vormistatakse linnaosa vanema korraldusega viie tööpäeva jooksul arvates hindamiskomisjonilt ettepaneku saamisest. Kui toetuse taotleja või taotlus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, märgitakse mittevastavaks tunnistamise otsuses, millised nõuded ei ole täidetud ja milliste andmete põhjal mittevastavus kindlaks tehti.

(8) Hindamiskomisjoni nõupidamised toimuvad vähemalt üks kord kuus, vastavalt taotluste laekumisele kuni § 5 lõikes 2 nimetatud taotluste vastuvõtmise peatamiseni.

§ 9.  Taotluse hindamine

(1) Hindamiskomisjoni iga liige hindab nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi korra § 10 lõikes 1 toodud hindamiskriteeriumide alusel paremusjärjestuse koostamiseks, täites eraldi iga taotleja kohta lisas 2 toodud vormi kohase hindamislehe.

(2) Hindamiskomisjon koostab taotluste paremusjärjestuse ja lisas 3 toodud vormi kohase hindamiskomisjoni ettepaneku linnaosa vanemale võimalike toetuse saajate kohta viie tööpäeva jooksul arvates nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse tegemisest.

§ 10.  Taotluse hindamise kriteeriumid ja nendele vastamise hindamine

(1) Taotluse hindamisel arvestatavad kriteeriumid on:

1) kavandatava projekti sobivus toetuse eesmärkidega, sealhulgas projekti jätkusuutlikkus ning tõhusus;

2) projekti vastavus asjaomase linnaosa arenguvajadustele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hindamiskriteeriumidele vastavuse hindamiseks annab hindamiskomisjoni liige taotlusele hindepunkte, arvestades ka taotluses ja linnaosa arengukavas püstitatud eesmärke.

§ 11.  Projekti sobivus toetuse eesmärkidega

Hinnangu andmisel projekti sobivusele toetuse eesmärkidega on maksimaalselt võimalik anda:

1) kuni 30 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral aitab kavandatav projekt suurendada elamu energiasäästlikkust;

2) kuni 20 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral aitab kavandatav projekt parandada elamu välisilmet;

3) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral parandab projekt ühistu liikmete elukvaliteeti ja elukeskkonna atraktiivsust;

4) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral aitab kavandatav projekt säilitada kultuurimälestiseks tunnistatud miljööväärtuslikke elamuid.

§ 12.  Projekti vastavus linnaosa arenguvajadustele

Hinnangu andmisel projekti vastavusele linnaosa arenguvajadustele on maksimaalselt võimalik anda:

1) kuni 20 hindepunkti lähtuvalt sellest, milline on taotleja korterelamus füüsilistest isikutest omanike protsent, kelle elukoht on vastavalt rahvastikuregistri andmetele Tallinna linn;

2) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral vastab projekt linnaosa arengukavas või selle puudumisel Tallinna arengukavas sätestatud strateegilistele eesmärkidele või arengusuundadele.

§ 13.  Hindamiskomisjoni ettepaneku koostamine ja kinnitamine

(1) Hindamiskomisjoni liikme antud hindepunktide alusel arvutatakse taotluse hindepunktide summa.

(2) Taotluste paremusjärjestuse moodustamiseks liidetakse kõigilt hindamiskomisjoni liikmetelt saadud taotluse hindepunktid kokku.

(3) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse parimaks suurima hindepunktide summa saanud taotlus.

(4) Võrdse hindepunktide summa saanud taotluste paremusjärjestus koostatakse hindamiskomisjoni liikmete hääletuse tulemuste alusel. Hindamiskomisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral loetakse vastuvõetuks otsus, mille poolt hääletas hindamiskomisjoni esimees. Hääletuse tulemused märgitakse hindamiskomisjoni ettepanekusse.

(5) Hindamiskomisjon koostab linnaosa vanemale ettepaneku paremusjärjestuse kinnitamiseks. Hindepunktide summa märgitakse hindamiskomisjoni ettepanekusse taotluste ja hindepunkte andnud hindamiskomisjoni liikmete lõikes.

(6) Hindamiskomisjoni ettepanekule kirjutavad alla hindamiskomisjoni esimees ja liikmed.

(7) Hindamiskomisjoni koostatud paremusjärjestuse saadab linnaosa valitsus kommunaalametile kooskõlastamiseks. Kommunaalametil on õigus muuta hindamiskomisjoni koostatud paremusjärjestust.

(8) Kommunaalamet kooskõlastab hindamiskomisjoni ettepaneku või esitab paremusjärjestuse muutmiseks linnaosale motiveeritud otsuse 10 tööpäeva jooksul arvates linnaosa valitsuselt paremusjärjestuse saamisest.

(9) Hindamiskomisjoni koostatud ja kommunaalameti kooskõlastatud paremusjärjestuse kinnitab linnaosa vanem oma korraldusega viie tööpäeva jooksul pärast kommunaalametilt seisukoha saamist. Linnaosa vanema korraldusega kinnistatud paremusjärjestuse koopia saadetakse kommunaalametile.

§ 14.  Taotluse rahuldamine

(1) Kommunaalameti juhataja teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse oma käskkirjaga hiljemalt 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Muuhulgas tuleb käskkirjas näidata  lõplik toetuse suurus.

(2) Taotluste rahuldamisel jälgib kommunaalamet, et toetuste kogumaht ei ületaks linnaosale vastaval kalendriaastal toetuse eraldamiseks määratud summat ega vastava aasta linna eelarves kommunaalametile toetuse eraldamiseks ettenähtud kogusummat. Samuti on kommunaalametil õigus vähendada motiveeritud otsusega taotletava toetuse suurust, et tagada linnaosade piire ületava ühtse arenguvajaduse realiseerimine.

(3) Hindamise tulemusel moodustatud paremusjärjestuse alusel rahuldatakse need taotlused, mis on saanud vähemalt 50% võimalikust maksimaalsest hindepunktide arvust.

(4) Kommunaalamet saadab toetuse taotlejale taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse koopia ning kommunaalameti juhataja allkirjastatud kinnituskirja kahes eksemplaris posti teel viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 15.  Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

(1) Kui toetuse saaja on nõus käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud kohustuste võtmisega, allkirjastab ta kinnituskirja, märgib allkirjastamise kuupäeva ja tagastab posti teel kinnituskirja ühe eksemplari kommunaalametile ning saadab koopia linnaosa valitsusele kümne tööpäeva jooksul arvates kinnituskirja saamisest.

(2) Kinnituskirja tagastamisega kinnitab toetuse saaja, et on nõus:

1) toetust vastu võtma;

2)  kasutama toetust sihipäraselt taotluses märgitud eesmärgi saavutamiseks;

3) hooldama elamut laenuperioodi jooksul kooskõlas hooldusjuhisega;

4) maksma saadud toetuse mittesihipärase kasutamise korral kommunaalameti nõudmisel tagasi mittesihipärase kasutamise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates ühe kuu jooksul;

5) säilitama toetuse taotlemist ja kulutuste tegemist tõendavaid dokumente vähemalt seitse aastat arvates taotluse esitamisest;

6) täitma muid toetuse saamiseks esitatud nõudeid.

(3) Toetuse saaja lubab kinnituskirja tagastamisega linnaosa valitsusel ja kommunaalametil teostada järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle.

§ 16.  Muudatustest teavitamine

Ühistu teavitab viivitamata linnaosa valitsust kirjalikult:

1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;

2) ühistu ühinemisest või jagunemist;

3) kavandatava projektiga seotud muutustest.

4. peatükk
TOETUSE VÄLJAMAKSMISE TINGIMUSED

§ 17.  Toetuse maksmine ja lõpparuande esitamine

(1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja kommunaalametile pangaga sõlmitud laenulepingu koopia ning panga aktsepteeritud esimese etapi tööde teostamise akti.

(2) Kommunaalamet kontrollib esitatud dokumentide õigsust. Toetus makstakse välja kommunaalameti juhataja käskkirja alusel toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamisest kommunaalametile.

(3) Toetuse saaja esitab kommunaalametile lõpparuande toetuse kasutamise kohta 15 päeva jooksul arvates projekti lõppemisest, kuid mitte hiljem kui taotluse esitamise aasta 31. detsembriks.

(4) Kui lõpparuandega tuvastatakse toetuse mittesihtotstarbeline kasutamine, esitab kommunaalamet toetuse saajale nõude mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetuse tagasimaksmiseks.

§ 18.  Dokumentide säilitamine

(1) Korra alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse linnaosa valitsuses ja kommunaalametis vähemalt seitse aastat arvates taotluse esitamisest.

(2) Toetuse taotlemise ja kulutuste tegemist tõendavaid dokumente säilitab toetuse saaja vähemalt seitse aastat arvates taotluse esitamisest.

§ 19.  Rakendussätted

Linnaosa vanem moodustab § 8 lõikes 1 nimetatud hindamiskomisjoni hiljemalt jaanuari kümnendaks tööpäevaks.

§ 20.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa 1 - Toetuse avaldus omafinantseeringu katmiseks (Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)
Lisa 2 - Hindamisleht
Lisa 3 - Hindamiskomisjoni ettepanek