Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Akadeemia tee 34 äriruumide üürile andmine (Kaitseliit)
Tallinna Linnavalitsus 14.10.2009 korraldus number 1691
Redaktsiooni kehtivus:14.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. oktoober 2009 nr 1691-k

 

 

Akadeemia tee 34 äriruumide üürile andmine (Kaitseliit)

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord“ p-de 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 10, 17.2, 18.2, 57-59, 62 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 „Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade kasutusse andmisel kasutatavad tasumäärad ja kasutusotstarbe järgne liigitus “ p‑ga 1.2 ning tulenevalt Kaitseliidu Tallinna Maleva 31. augusti 2009 kirjast nr TL-4-8.4/8203

 

 

1. Anda otsustuskorras Kaitseliidule (registrikood 74000725) tähtajatult üürile Akadeemia tee 34 I korrusel asuvad äriruumid nr 1-15 üldpinnaga 183,8 m² vastavalt korralduse lisaks olevale plaanile.

2. Tallinna Linnavaraametil sõlmida Kaitseliiduga äriruumi üürileping järgmistel tingimustel:

2.1 äriruume kasutatakse Kaitseliidu Tallinna Maleva Lääne malevkonna korrakaitsekeskusena;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt:

2.2.1 äriruumide kasutamise eest 10 krooni/m² kohta;

2.2.2 äriruumide kasutamisega seotud haldaja tasu, kõrvalkulud, maksud ja koormised;

2.3 äriruumi üürilepingu eritingimusteks on:

2.3.1 äriruumide üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele;

2.3.2 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud kulutusi;

2.3.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 2008 korraldus nr 1623-k “Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)“.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Kaitseliidule, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile, Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja Aktsiaseltsile MAKET KINNISVARA.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA Akadeemia tee 34 I k äriruumide nr 1–15 plaan