Lasnamäe elamualade üldplaneeringu vastuvõtmine

Tallinna Linnavolikogu 01.10.2009 otsus number 194

Redaktsiooni kehtivus 01.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

1. oktoober 2009 nr 194

 

 

 

 

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 32 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 11 lg‑te 2 ja 4 alusel

 

 

1. Võtta vastu “Lasnamäe elamualade üldplaneering“ (lisa 1), mille on koostanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Planeeringuga täiendatakse ja täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut, määratakse Lasnamäe elamualade territooriumi edasised arengusuunad, antakse võimalused mitmekesistada territooriumi funktsionaalsust ning määratakse ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalikud asukohad. Üldplaneeringuga määratavad põhimõtted ja tingimused on esitatud planeeringu tekstilises osas ja joonistel.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil korraldada üldplaneeringu avalik väljapanek.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA 1 Lasnamäe elamualade üldplaneering tekstiline osa

LISA 2 Teemakaart – Asukohaskeem

LISA 3 Teemakaart – Elanike struktuur

LISA 4 Teemakaart – Sotsiaalne infrastruktuur

LISA 5 Teemakaart – Roheline võrgustik

LISA 6 Teemakaart – Veevarustus

LISA 6.1 Teemakaart – Kanalisatsioon

LISA 6.2 Teemakaart – Sademevee kanalisatsioon

LISA 6.2.1 Teemakaart – Veevarustus hädaolukorras

LISA 6.3 Teemakaart – Elektrivarustus

LISA 6.4 Teemakaart – Sidevarustus

LISA 6.5 Teemakaart – Soojusvarustus

LISA 6.6 Teemakaart – Gaasivarustus

LISA 6.7 Teemakaart – Tänavavalgustus

LISA 7 Teemakaart – Teed

LISA 8 Teemakaart – Ühistransport

LISA 9 Teemakaart – Kergliiklusteed

LISA 10 Teemakaart – Ohtlikud- ja rasked veosed

LISA 11 Teemakaart – Olemasolevate hoonestusalade tiheduse analüüs

LISA 12 Teemakaart – Kvartaalse tiheduse tsoneering

LISA 13 Teemakaart – Maakasutus

LISA 14 Teemakaart – Väärtused ja piirangud

LISA 15 Teemakaart – Olulise ruumilise mõjuga objektid ja ohtlikud ettevõtted

LISA 16 Tekstilise osa lisakaart – Maakasutusplaanide võrdlus

LISA 17 Tekstilise osa lisakaart – Detailplaneeringute valveplaan

LISA 18 Tekstilise osa lisakaart – Maaomandivormid