Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ehitajate tee, J.Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 07.10.2009 korraldus number 1658
Redaktsiooni kehtivus:12.11.2015 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 12.11.2015 nr 175, jõuatumine 12.11.2015

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

7. oktoober 2009 nr 1658-k

 

 

Ehitajate tee, J. Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse” § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud „Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga“ ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Mustamäe linnaosa üldplaneeringu maakasutuse kaardi kohaselt kuulub planeeringuala Tallinna Tehnikaülikooli arenguala (A-8) piirkonda. Tegemist on alaga, kus võivad paikneda õppehooned, teadusasutused, tehnoloogiapargi komponendid, campus, ülikooli elamud, spordi- ja vaba aja ehitised, haljasalad. Planeering on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga;

- planeeritav ala on Tallinna Tehnikaülikooli kompleksi üks osa. Ülikooli erinevate õppeasutuste koondumine Mustamäele avaldab positiivset mõju kogu linnaosa arengule. Detailplaneeringuga kavandatavad puhke- ja spordiotstarbelised hooned moodustavad olemasolevate hoonetega ühtse arhitektuurse terviku, olles vastavuses piirkonna arengu ja Mustamäe linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega;

- detailplaneeringu koostamisel on arvestatud väärtusliku kõrghaljastuse säilitamise vajadusega – sõiduteed, parkimisalad ja trassid on planeeritud kõrghaljastusest vabadele aladele. Suuremad parkimisalad on kavandatud hoonete mahtudesse, mis võimaldab vähendada hoonete ümber olevat kõvakattega ala ning säilitada looduslikku pinnakatet.

 

 

1. Kehtestada Ehitajate tee, J. Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala detailplaneering, osaühing R-KONSULT töö. Detailplaneeringu eesmärk on Mustamäe linnaosas 21,25 ha suurusel maa-alal asuva Ehitajate tee 4 // Ehitajate tee 4a kinnistu jagamine ja reformimata riigimaast kruntide moodustamine. Detailplaneeringuga kavandatakse 100% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundile 2-korruselisele olemasolevale TTÜ spordihoonele laiendusena maapealne korrus ja maa-alune korrus; kahele 80% ühiskondlike ehitiste- ja 20% ärimaa krundile planeeritakse mõlemale kolm kuni 6 maapealse korrusega ja 2 maa-aluse korrusega puhke- ja spordiotstarbelist hoonet; 100% ühiskondlike ehitiste maa krundil olev 2-korruseline ülikooli õppehoone rekonstrueeritakse ja lisaks planeeritakse kuni 4 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega hoone; kavandatakse kaks 100% transpordimaa sihtotstarbega krunti; planeeritakse kolm 100% üldkasutatava maa (parkmets) krunti ning üks 100% tootmismaa krunt alajaamale. Lisaks on detailplaneeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.
(Kehtetu osaliselt - Tvk o 12.11.2015 nr 175, jõuatumine 12.11.2015, sätestatud osas)

2. Detailplaneeringu kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine ja haljastuse rajamine tagatakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009 korralduse nr 1602-k alusel 5. oktoobril 2009 Tallinna linna ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel sõlmitud lepingule nr 2-6/225.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 7. oktoobri 2009

korralduse nr 1658-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Ehitajate tee, J. Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas” juurde

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus kehtestab Ehitajate tee, J. Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on Mustamäe linnaosas 21,25 ha suurusel maa-alal asuva Ehitajate tee 4 // Ehitajate tee 4a kinnistu jagamine ja reformimata riigimaast kruntide moodustamine. Detailplaneeringuga kavandatakse 100% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundile 2-korruselisele olemasolevale TTÜ spordihoonele laiendusena maapealne korrus ja maa-alune korrus; kahele 80% ühiskondlike ehitiste- ja 20% ärimaa krundile planeeritakse mõlemale kolm kuni 6 maapealse korrusega ja 2 maa-aluse korrusega puhke- ja spordiotstarbelist hoonet; 100% ühiskondlike ehitiste maa krundil olev 2-korruseline ülikooli õppehoone rekonstrueeritakse ja lisaks planeeritakse kuni 4 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega hoone; kavandatakse kaks 100% transpordimaa sihtotstarbega krunti; planeeritakse kolm 100% üldkasutatava maa (parkmets) krunti ning üks 100% tootmismaa krunt alajaamale. Lisaks on detailplaneeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Mustamäe linnaosas Ehitajate tee ja J. Sütiste tee vahelisel alal. Planeeringualal asuvad järgmised kinnistud:

1) Ehitajate tee 4 // Ehitajate tee 4a kinnistu, mille suurus on 199 037 m² ja maakasutuse sihtotstarve 100% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa). Krundil paikneb Tallinna Tehnikaülikooli 2-korruseline 1 maa-aluse korrusega spordihoone ning 2-korruseline õppehoone ning parkla.

2) J. Sütiste tee 29a kinnistu, suurusega 2100 m², maakasutuse sihtotstarve on 100% tootmismaa. Kinnistu omanik on AKTSIASELTS TALLINNA VESI. Kinnistul paiknevad puurkaevud ja pumbamaja.

3) J. Sütiste tee 29d kinnistu, mille suurus on 121 m² ja maakasutuse sihtotstarve 100% tootmismaa. Kinnistu omanik on osaühing Jaotusvõrk. Kinnistul paikneb alajaam nr 821.

4) Reformimata riigimaa krunt suurusega 858 m².

Planeeritav ala on rohke väärtusliku kõrghaljastusega. Ala jääb väga väheses osas Ehitajate tee läheduses Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale. Selles osas maastikukaitsealast kõrghaljastus puudub.

2. Kontaktvööndianalüüs

Mustamäe linnaosas paikneb Tallinna suurima õppeasutuse – Tallinna Tehnikaülikooli hoonetekompleks, Mustamäe haiglate kompleks, samuti mitmeid olulisi teadusinstituute ja tootmisasutusi. Mustamäe elurajoonid on välja ehitatud 1960.–1980. aastatel.

Planeeritava ala kontaktvöönd jääb Mustamäe linnaosa lõunaserva. Planeeringuala piirneb lõunast Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealaga. Kontaktvööndi lääneosas, Ehitajate tee 5 kinnistul, paiknevad Tallinna Tehnikaülikooli õppehooned. Akadeemia tee ja Ehitajate tee ristmiku vahetus läheduses oleval alal paiknevad peamiselt kuni 5-korruselised korterelamud, erandiks on Ehitajate tee äärde ehitatud kolm 14-korruselist korterelamut. Elamukvartalis on kauplus, lasteaed ja polikliinik. Planeeringualast põhja suunal paiknevad maa-alused garaa˛id ning kuni 9-korruselised korterelamud. Sõpruse puiestee äärsete kortermajade esimestel korrustel on ka äri- ja teeninduspinnad. Põhjasuunal, teisel pool Sõpruse puiesteed on Männipark. Kontaktvööndi kirdeosa on hoonestatud samuti 5- ja 9-korruseliste korterelamutega. Siia jäävad ka piirkonna sotsiaalobjektid – J. Sütiste tee 56 asuv Liivaku Lasteaed ja J. Sütiste tee 42 paiknev Tallinna 53. Keskkool. Kontaktvööndisse jäävad peamagistraalid – Sõpruse puiestee, Akadeemia tee ja Ehitajate tee on väga tiheda liiklusega ning nende kaudu on hea transpordiühendus teiste linnaosadega – Haabersti, Kristiine, Kesklinn. Lähim ühistranspordi peatus on planeeringuala lääneküljel, Ehitajate tee ja Üliõpilaste tee ääres.

Planeeringuala kontaktvööndis on kehtestatud järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 139 osaliselt kehtestatud „Nõmme Keskuse detailplaneering” eesmärgiga kavandada Nõmme linnaosas 10,3 ha suurusele alale 58 krunti ning moodustuvatele kruntidele ehitusõiguse andmine ja Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 2007 korraldusega nr 1442-k kehtestatud „Ehitajate tee, Üliõpilaste tee, Raja tänava ja Akadeemia tee vahelise ala detailplaneering” eesmärgiga 34,9 ha suuruse maa-ala kruntideks jagamine ning muuhulgas ehitusõiguse määramine Tallinna Tehnikaülikooli hoonetekompleksi kruntidele kuni 6-korruselise uushoonestuse rajamiseks ja olemasoleva hoonestuse laiendamiseks.

3. Mustamäe linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestati „Mustamäe linnaosa üldplaneering“. Viidatud otsuse punkti 2 kohaselt, tuleb lugeda Mustamäe linnaosa üldplaneering Tallinna üldplaneeringut täpsustavaks ja osaliselt muutvaks planeeringuks Mustamäe linnaosa piirides.

Mustamäe linnaosa üldplaneeringu maakasutuse kaardi kohaselt kuulub planeeringuala Tallinna Tehnikaülikooli arenguala (A-8) piirkonda. Tegemist on alaga, kus võivad paikneda õppehooned, teadusasutused, tehnoloogiapargi komponendid, campus, ülikooli elamud, spordi- ja vaba aja ehitised, haljasalad. Ehitustegevus arengualal toimub vastavalt nimetatud kasutusotstarvetele detailplaneeringute ning keskkonnamõjude hindamise alusel.

Planeering on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga, sest planeeringu lahenduse kohaselt nähakse ette puhke- ja spordiotstarbeliste hoonete rajamine ning olemasolevate hoonete rekonstrueerimine.

Mustamäe linnaosa üldplaneeringu seletuskirja kohaselt tuleb detailplaneeringu koostamisel lahendada kogu parkimine omal krundil ja tagada heakorrastatud haljasmaa osakaal vähemalt 10% planeeritavate maade pindalast.

Detailplaneering ei sisalda Mustamäe linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

4. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringu lahendusega jääb planeeritavale alale kokku 12 krunti: olemasolev Ehitajate tee 4 // Ehitajate tee 4a kinnistu jagatakse 10 krundiks. Lisaks jäävad alale J. Sütiste tee 29a olemasolev pumbajaama krunt ning J. Sütiste tee 29d olemasolev trafoalajaama krunt. Planeeritavatele kruntidele määratakse sihtotstarbed, rajatakse uut ning rekonstrueeritakse olemasolevat hoonestust ja tehakse uued aadressiettepanekud. Uutesse hoonetesse on planeeritud ujula, veekeskus, pallimängude väljakud, vabaajakeskus ja majutusruumid.

Krunt positsioon 1 (edaspidi lühendatud pos), aadressi ettepanekuga Männiliiva tn 7, moodustatakse Ehitajate tee 4 // Ehitajate tee 4a kinnistu jagamisel. Krundi kavandatav suurus on 9231 m² ja sihtotstarbeks on 100% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa). Moodustatav krunt paikneb planeeringuala keskel. Krundil on Tallinna Tehnikaülikooli 2-korruseline spordihoone, mis säilitatakse. Krundile määratakse täiendav ehitusõigus maapealse korruse ja maa-aluse korrusega hooneosade rajamiseks, mis on mõeldud olemasoleva spordihoone juurdeehitistena, et ühendada nn sisetänavate süsteemi kaudu uued spordihooned olemasoleva spordihoonega. Suurim lubatud hoonealune pind krundil on 5400 m² maa peal ja 5400 m² maa all. Hoone suurim lubatud kõrgus on 10 m.

Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014” kehtestatud normatiivsetest nõuetest tuleb krundil tagada 228 parkimiskohta. Spordihoone esisele alale on kavandatud parkla, kuhu on võimalik parkida 76 sõidukit. Kuna kruntidel pos 2 ja pos 4 on parkimiskohti kavandatud normatiivsetest nõuetest rohkem, on puudujäävad parkimiskohad tagatud nendel kruntidel. Kitsendusena tuleb kinnistule seada teemaa servituut krundi pos 2 kasuks, mis tagab ligipääsu krundi pos 2 maa-alusele parklale.

Krunt pos 2, aadressi ettepanekuga Männiliiva tn 9, moodustatakse Ehitajate tee 4 // Ehitajate tee 4a kinnistu jagamisel. Krundi planeeritav suurus on 11 962 m² ja sihtotstarbeks 80% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) ja 20% ärimaa. Krundile on võimalik kavandada kuni kolm puhke- ja spordiotstarbelist hoonet (ujula, pallimängude maja) maapealse korruselisusega varieeruvalt 1–6 korrust ja 2 maa-alust korrust. Suurim lubatud hoonealune pind krundil on 5500 m² maa peal ja 6000 m² maa all. Hoonestuse põhimahtude kõrgus on 10–14 m, maksimaalne kuni 21 m. Normatiivsetest nõuetest tulenevalt on krundil vaja tagada 210 parkimiskohta. Hoone põhjapoolsele küljele on kavandatud 35 kohaga parkla. Kavandatavatele maa-alusele korrustele on võimalik parkida 380 sõidukit. Kokku on krundile ette nähtud 415 parkimiskohta.

Krunt pos 3, aadressi ettepanekuga Männiliiva tn 5, moodustatakse Ehitajate tee 4 // Ehitajate tee 4a kinnistu jagamisel. Krundi kavandatav suurus on 7377 m². Kinnistu sihtotstarbeks kavandatakse 80% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) ja 20% ärimaa. Krundile on võimalik kavandada kuni kolm puhke- ja spordiotstarbelist hoonet (ujula, pallimängude maja) maapealse korruselisusega varieeruvalt 1–6 korrust ja 2 maa-alust korrust. Suurim lubatud hoonealune pind krundil on 2300 m² maa peal ja 2300 m² maa all. Hoonestuse põhimahtude kõrgus on 10–14 m, maksimaalne kuni 21 m. Normatiivsetest nõuetest tulenevalt on krundil vaja tagada 175 parkimiskohta. Hoone ette on kavandatud 19 kohaga parkla. Kavandatavatele maa-alustele korrustele on võimalik parkida 132 sõidukit. Kokku on krundile ette nähtud 151 parkimiskohta.

Krunt pos 4, aadressi ettepanekuga Männiliiva tn 1, moodustatakse Ehitajate tee 4 // Ehitajate tee 4a kinnistu jagamisel. Krundi kavandatav suurus on 6792 m². Kinnistu sihtotstarbeks kavandatakse 100% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa). Krundil paiknev Tallinna Tehnikaülikooli õppehoone on kavas rekonstrueerida ning krundile on võimalik kavandada varieeruva korruselisusega kuni 4-korruseline ja maa-aluse korrusega hoone, mille kõrgus maapinnast võib olla maksimaalselt 14 m. Suurim lubatud hoonealune pind on 1100 m² maa peal ja 1100 m² maa all. Normatiivsetest nõuetest tulenevalt on krundil vaja tagada 33 parkimiskohta. Krundi kirdeosas on kavandatud parkimiskohad 7 sõidukile. Hoone mahus, maa-alusel korrusel nähakse ette 40 parkimiskohta. Kokku on krundile ette nähtud 47 parkimiskohta.

Kuna kruntidel pos 2 ja pos 4 on parkimiskohti kavandatud normatiivsetest nõuetest rohkem, siis planeeringuala teiste kruntide puudujäävad parkimiskohad on tagatud nendel kruntidel.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrusest nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”, peavad kõik rajatavad hooned vastama tulepüsivusklassile TP-1.

Planeeringulahendusega kavandatakse välja ehitada Männiliiva tänav kahe sisse- ja väljasõiduga Ehitajate teelt. Kavandatavalt Männiliiva tänavalt on planeeritud juurdepääsud kõigile neljale hoonestatud krundile.

Kruntide – pos 5 suurusega 32 725 m², aadressi ettepanekuga Ehitajate tee 8 // Männiliiva tn 12; pos 6 suurusega 29 998 m², aadressi ettepanekuga Ehitajate tee 6, ja pos 11 suurusega 92 865 m², aadressi ettepanekuga Männiliiva tn 6 – sihtotstarbeks määratakse 100% sotsiaalmaa (üldkasutatav maa). Nimetatud kruntidel on parkmets, sinna ehitusõigust ei määrata.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek liita planeeringualale jääv 858 m² suurune riigimaa krunt (ajutine krunt pos 7.2) krundile pos 7.1 (sihtotstarbega transpordimaa) ning 1934 m² suurune riigimaa (ajutine krunt 10.2) krundile pos 10.1 (sihtotstarbega transpordimaa). Liitmisel moodustuvad krundid pos 7, aadressi ettepanekuga Männiliiva tänav T1 ja pos 10, aadressi ettepanekuga Männiliiva tänav T2, mis on kavandatud 100% transpordimaa sihtotstarbega tänavamaa kruntideks.

Krunt pos 8 on olemasolev 2100 m² suurune krunt, aadressiga Sütiste tee 29a, millel asub pumbajaam. Planeeringuga krundile tehtavaks uueks aadressiettepanekuks on Männiliiva tn 10 ja krundi planeeritud suuruseks on 2048 m². Krundile täiendavat ehitusõigust ei kavandata.

Krunt pos 9 on olemasolev 121 m² suurune alajaama krunt J. Sütiste tee 29d. Planeeringuga tehakse krundile uus aadressiettepanek - Männiliiva tn 8. Krundile täiendavat ehitusõigust ei kavandata.

Krundile pos 12 on kavandatud rajada alajaam. Planeeringuga tehtavaks aadressiettepanekuks krundile on Männiliiva tn 3. Krundi suuruseks planeeritakse 100 m² ja sihtotstarbeks 100% tootmismaa. Hoone kõrgus võib olla kuni 5 m.

Planeeringuala lõunaosas Ehitajate tee ääres paiknevale Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala osale ehitusõigust ei kavandata ja olevat olukorda ei muudeta.

Planeeritaval alal on asunud Tallinna Kaitseliidu maleva lasketiir, millest tulenevalt teostas AS Maves pinnase pliireostuse uuringu. Selgus, et maa-ala on pliisisalduse suhtes puhas ja inimese tervisele ohutu. Alal ei ole ka muid reostuskoldeid ega saasteallikaid. Planeeringualal on teostatud kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnang olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogilise hinnangu teostas OÜ Grün-E 2008. aastal. Alal kasvab rohkelt väärtuslikku haljastust. Kaitstavatest taimeliikidest on esindatud nõmmenelk, hanepaju ja aas-karukell. Enamlevinud puuliik alal on harilik mänd. Suur osa puid on Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord” kohaselt hinnatud I (eriti väärtuslik) ja II (väärtuslik) väärtusklassi. Kõik I ja II väärtusklassi puud kuuluvad säilitamisele. Seoses uute hoonete rajamise, Männiliiva tänava rekonstrueerimise ja parkla kavandamisega tuleb planeeringulahenduse kohaselt likvideerida 178 puud (94 III väärtusklassi ja 84 IV väärtusklassi kuuluvat puud). Asendusistutuse arvuks on 713 puud. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv saadakse raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist. Läbiviidud haljastusliku hinnangu käigus on antud ka ettepanekud haljastuse säilitamiseks ja hoolduseks. Need on järgmised: Maa-alal kasvavad väheväärtuslikud harilikud männid võib selektsiooni teel eemalda, raiudes allasurutumad ning valguspuuduses isendid. Puudelt eemaldada kuivanud oksad. Kaevetöödel püüda võimalikult palju puid säilitada. Olemaolev põõsasrinne vajab hoolduslõikust ning on soovitav istutada ka igihaljaid lehtpõõsaid. Haljastustööde käigus tuleb lisatud pinnas eemaldada võimalusel kasutamata mehhanisme vältimaks koorevigastusi. Ehitustöödel kindlasti kasutada töötsoonis asuvatel puudel tüvekaitseid ning vältida juurestiku kinnisurumist mehhanismide poolt. Töötsoonis asuvatele väärtuslikele puudele tuleb seada tarand. Puurjuute ümbertõstmisel mitte murda juuri kokku. Juurekaelasid ei tohi ka ehituse ajaks matta.

Kokkuvõtvalt kavandatakse planeeringuga 12 krunti. Planeeringualal on kolm olemasolevat kinnistut, millest üks kinnistu (Ehitajate tee 4 // Ehitajate tee 4a) jagatakse. Kinnistu jagamisel moodustatakse 10 uut krunti, millest ühele 100% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundile kavandatakse 2-korruselisele olemasolevale TTÜ spordihoonele laiendusena maapealne korrus ja maa-alune korrus; kahele 80% ühiskondlike ehitiste- ja 20% ärimaa krundile planeeritakse mõlemale kolm kuni 6 maapealse korrusega ja 2 maa-aluse korrusega puhke- ja spordiotstarbelist hoonet; 100% ühiskondlike ehitiste maa krundil olev 2-korruseline ülikooli õppehoone rekonstrueeritakse ja lisaks planeeritakse kuni 4 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega hoone; kavandatakse kaks 100% transpordimaa sihtotstarbega krunti; planeeritakse kolm 100% üldkasutatava maa (parkmets) krunti ning üks 100% tootmismaa krunt alajaamale. Planeeringualale on kokku ette nähtud 689 parkimiskohta. Likvideeritakse kokku 178 puud (94 III ja 84 IV väärtusklass), mille asemele tuleb asendusistutuse arvestuse kohaselt istutada 713 puud.

 

DETAILPLANEERIGU MENETLUS

„Ehitajate tee, J. Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala detailplaneering” kehtestati Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2003 otsusega nr 134. Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium tühistas 18. veebruari 2005 kohtuotsusega haldusasjas nr 2-3/110/2005 nimetatud Tallinna Linnavolikogu otsuse põhjusel, et Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2003 otsus nr 134 oli oluliste menetlus- ja vormivigadega ning ka sisuliselt õigusvastane. Kehtestamisotsuse kehtetuks tunnistamisel jäi formaalselt kehtima Tallinna Linnavalitsuse 9. septembri 2002 korraldus nr 2271-k „Ehitajate tee, J. Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala detailplaneeringu vastuvõtmine”. Kuna planeeringu vastuvõtmisest ja planeeringu lahenduse kooskõlastamisest oli möödunud üle 4 aasta ning Tallinna Tehnikaülikool tegi 18. mai 2006 kirjas nr 1-32/868 ettepaneku jätta vaidlusi tekitanud elamute tsoon planeeringualast välja, leidis Tallinna Linnaplaneerimise Amet, et detailplaneering tuleb vormistada uuesti. Tallinna Linnavalitsuse 27. mai 2009 korraldusega nr 864-k tunnistati Tallinna Linnavalitsuse 9. septembri 2002 korraldus nr 2271-k kehtetuks. Sama korraldusega võttis Tallinna Linnavalitsus vastu Ehitajate tee, J. Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala detailplaneeringu uue lahenduse.

Detailplaneeingu koostamine ja koostamise finantseerimise õigus on Tallinna Tehnikaülikoolile üle antud 4. veebruaril 2002 sõlmitud lepinguga nr 23-02. Planeeringuala piirid ja suurus (22,0 ha-lt 21,25 ha-le) on võrreldes detailplaneeringu algatamise korraldusega (Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2002 korraldus nr 243-k) muutunud seoses vajadusega täpsustada planeeringuala.

Detailplaneeringu uue lahenduse on koostanud osaühing R-KONSULT.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Mustamäe Linnaosa Valitsus, Mustamäe linnaosa halduskogu, AKTSIASELTS TALLINNA VESI, Tallinna Transpordiamet, Aktsiaselts Tallinna Küte, Elion Ettevõtted AS, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Kommunaalamet ja kinnistute omanikud kooskõlastasid detailplaneeringu tingimusteta.

Tallinna Maa-amet (praegu Tallinna Linnavaraamet) kooskõlastas detailplaneeringu, paludes kaaluda Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala piiri muutmise ettepaneku tegemist transpordimaa krundi pos 7.2 osas.

Esitatud Tallinna Maa-ameti ettepaneku osas jäi Riigi Maa-ameti seisukohale, et puudub vajadus Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala piiri muutmiseks.

Riigi Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste märkustega:

Tulenevalt planeerimisettepanekust, mille kohaselt teemaakrunt pos 11 (uues lahenduses pos 10) suurusega 2358 m² on planeeritud reformitud ja reformimata maast, tulnuks planeeringus eraldi määratleda reformimata maa-alast planeeritav nn „ajutine” krunt.

Nõue on täidetud. Reformimata riigimaast määratletud ajutine teemaakrunt pos 10.2.

Kuna riigi reservmaa piiriettepanekutega AT030710006 maaüksus pos 8 (uues lahenduses pos 7) suurusega 858 m² on planeeritud 8421 m² suuruse perspektiivse Männiliiva tänava teemakrundi pos 8 (pos 7) osaks, millest 7536 m² suurune nn „ajutine” krunt on planeeritud TTÜ´le kuuluvast Ehitajate tee 4 // Ehitajate tee 4a kinnistust pos 8.1, ei pea Maa-amet otstarbekaks ega põhjendatuks, et riigi reservmaa piiriettepanekuga AT030710006 reformimata maaüksusest on planeeritud kaks nn „ajutist” teemaakrunti pos 8.2 suurusega 501 m² ja pos 8.3 suurusega 357 m², sõltumata asjaolust, et märgitud maaüksus jääb osaliselt Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale. Palume riigi reservmaa piiriettepanekuga AT030710006 maaüksusest planeerida nn ajutine teemaakrunt, suurusega 858 m² ja sihtotstarbega transpordimaa, mida kohalikul omavalitsusel on planeeringu kehtestamise järel võimalik taotleda maareformi seaduse § 28 lg 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana munitsipaalomandisse.

Nõue on täidetud. Planeeritud on ajutine teemakrunt 7.2 suurusega 858 m².

Kuna tänavate projekteerimisnormide EVS 843:2003 kohaselt ei projekteerita sõiduteed tee teenindamiseks vajaliku krundi piirini (tee punase jooneni), palume planeeringu joonistel Männiliiva tn asukohta planeeritud teemaakrundil pos 8 (uues lahenduses pos 7) täpsustada ja lisada planeeringu elluviimise kohta selgitus, kuidas on kavandatud perspektiivse Männiliiva tänava avalik kasutus ja kas TTÜ-le kuuluvast Ehitajate tee 4 // Ehitajate tee 4a kinnistust planeeritud nn „ajutine” tänavamaakrunt pos 8.1. (uues lahenduses pos 7.1) on kavandatud üle anda Tallinna linna munitsipaalomandisse.

Männiliiva tänav on kavandatud avalikuks tänavaks ja üle anda Tallinna linna munitsipaalomandisse.

Lisaks muudele kruntidele on TTÜ-le kuuluvast Ehitajate tee 4 // Ehitajate tee 4a kinnistust planeeritud moodustada 53-kohaline Männiliiva parklaks nimetatud 1800 m² suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt pos 5. Viimane on vastuolus veeseaduses (edaspidi VeeS) sätestatuga, kuna on planeeritud puurkaevude veehaarde sanitaarkaitsetsooni. VeeS § 28 lg 2 punkti 2 kohaselt on veehaarde sanitaarkaitseala, mis on lõike 1 kohaselt joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veeala, kus veeomanduse halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse tegevuste ja piiratakse liikumist, ulatus 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 m rea äärmisest puurkaevudest ja puurkaevude rea puurkaevude vaheline maa, kui vett võetakse kahe või enama puurkaevuga. Eelöeldust lähtuvalt ei saa puurkaevude veehaarde sanitaarkaitsealale tee- võib parklarajatisi planeerida.

Märkusega on detailplaneeringus arvestatud. Parklat puurkaevude vahelisse kaitsetsooni detailplaneeringuga ei kavandata.

Kuna planeeritav ala jääb osaliselt Vabariigi Valitsuse 30.04.2004 määrusega nr 176 „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja Nõmme-Mustamäe maasikukaitseala kaitseeeskiri” kehtestatud Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale, mille kaitseala valitsejateks on alates 01.02.2009 Keskkonnaamet, palume koostatud planeerimisettepanek kooskõlastada ka märgitud ametiga.

Tingimus on täidetud. Planeeringulahendus on Keskkonnaametiga (enne 01.02.2009 Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus) kooskõlastatud.

Maa-amet märkis kokkuvõtvalt, et nõustub planeeringulahendusega tingimusel, et arvestatakse esitatud märkustega. Maa-ameti märkused on täidetud.

Lõpetuseks lisas Maa-amet, et tulenevalt planeerimisseaduse § 25 lõikest 5, peab kohalik omavalitsus saatma kehtestatud detailplaneeringu ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates riigi maakatastri pidajale. Lisaks eelkirjeldatud planeeringutoimingu maakatastrile edastamisele palub Maa-amet võimaluse korral edastada ka planeeringu vastuvõtmise ja kehtestamise otsused digitaalsel kujul ning kehtestatud detailplaneeringu põhijoonis ja tehnovõrkude joonis e-mailile maaamet@maaamet.ee.

Soovitud dokumendid saadetakse Maa-ametile peale detailplaneeringu kehtestamist.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

1. Puurkaevu nr 14120 likvideerimine saab toimuda peale asenduspuurkaevu töölerakendamist.

Tingimusega arvestatakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

2. Lammutus-, ehitus-, ja haljastusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Tingimus täidetakse enne ehitusloa taotlemist.

3. Männiliiva tänava tehnovõrkude ning kerg- ja sõidutee ehitusprojektile lisada puurkaevu nr 14120 likvideerimisakt, Sütiste veehaarde asenduspuurkaevu rajamise projekt ja veehaarde korrigeeritud projekt kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga.

Tingimused täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

4. Lammutus- ja ehitusprojektidele lisada ehitustööde tsoonis kasvavate puittaimede inventeerimise aktualiseeritud materjalid, tehnilised lahendused säilitatavate puude kaitsmiseks ehitustööde ajal ning asendusistutuste mahu esialgne arvutus.

Märkus on täidetud, dendroloogiline inventeerimine on teostatud. Täpne likvideeritavate puude haljastusväärtuse kompenseerimiseks istutatavate puude arv arvutatakse raieloa väljaandmisel.

5. Spordihoone ehitusprojektile lisada radooniuuringute aruanne ning arvestada radooniohutu hoone projekteerimisnõuetega.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti staadiumis.

6. Kaitsealuste taimede inventeerimise materjalid esitada Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile (Tallinn, Viljandi mnt 16).

Planeeringu koostaja selgitus kooskõlastuste koondtabelis on järgmine: kooskõlastuses esitatud nõuded on sätestatud detailplaneeringu seletuskirja ptk 6 „Erinõuded“ all, kus on fikseeritud, et enne ehitustööde algust istutatakse ümber joonisel A-4 ära märgitud kaitsealused taimed. Inventeerimise materjalid on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile esitatud.

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus kooskõlastas detailplaneeringu märkides, et enne Männiliiva tänava rekonstrueerimistööde algust tagada arendajal puurkaevu nr 14120 nõuetekohane likvideerimine tamponeerimise teel ja asenduspuurkaevu rajamine insenervõrkude koondplaanil näidatud asukohas. Asenduspuurkaevu projekteerimise käigus taotleda selle sanitaarkaitseala raadiuse vähendamine 30 m-le seadusega ettenähtud korras.

Tingimused täidetakse enne Männiliiva tänava rekonstrueerimistööde algust.

Keskkonnaministeerium nõustus Tallinna linnas Ehitajate tee, J. Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelisel alal detailplaneeringu alusel asendatava kambriumi-vendi veekihti avava Sütiste veehaarde puurkaevu (katastri nr 14120) sanitaarkaitseala vähendamisega 30 meetrile arvestades, et vett võetakse üle 10 m³ ööpäevas ning avanev põhjaveekiht on hästi kaitstud.

Projektis kavandatud asenduspuurkaevule on määratud 30 m raadiusega sanitaarkaitseala.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus kooskõlastas detailplaneeringu märkides, et õppehoone planeerimisel tuleb rakendada EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” nõudeid ning tagatakse õppehoone siseruumides normeeritud müratasemed.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

OÜ Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised täiendavalt kooskõlastatakse. Enne tööprojekti koostamist taotleda uued tehnilised tingimused olemasolevate kaablite ümbertõstmiseks ja sõlmida maa kasutamiseks notariaalne leping.

Tingimused täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

AS KH Energia-Konsult kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööprojekt täiendavalt kooskõlastatakse.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 20. mai 2009 korraldusega nr 835-k jätta Ehitajate tee, J. Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamata.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 27. mai 2009 korraldusega nr 864-k. Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 1. juunil 2009.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 25. juunist kuni 10. juulini 2009 Mustamäe Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 10. juunil 2009.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

Tallinna Linnavalitsus kiitis 30. septembri 2009 korraldusega nr 1602-k heaks lepinguprojekti ning selle alusel on Tallinna linn ja Tallinna Tehnikaülikool 5. oktoobril 2009 sõlminud teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise ning haljastuse rajamise lepingu nr 2-6/225.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 2 punkti 2, lõigete 3 ja 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala. Samuti ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p 4 teatab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Ehitajate tee 2, Sütiste tee 29, 29b ja 29c, Sütiste tee 39 ja Sütiste tee 45 kinnistute omanikele detailplaneeringu kehtestamisest.

Arvestades eeltoodut, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Ehitajate tee, J. Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala detailplaneeringu.

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

Koostaja: Jaanika Pagil, tel 640 4388.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 29. september 2009.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär