Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Rästa põik 3)

Tallinna Linnavalitsus 07.10.2009 korraldus number 1647

Redaktsiooni kehtivus 07.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. oktoober 2009 nr 1647-k

 

 

Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Rästa põik 3)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-dega 6, 14, 15 ja 17 ning 19. veebruari 2009 otsusega nr 27 „Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamine Tallinna Kristiine Lasteaiaks“

 

 

1. Tallinna Haridusametil anda oma bilansist Tallinna Kristiine Lasteaia bilanssi Rästa põik 3 kinnistu (kinnistusregistri registriosa nr 23804601, katastritunnus 78407:701:0404, pindala 7 525 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) ja Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli (ümberkujundamisel) bilansist Tallinna Kristiine Lasteaia bilanssi eelnimetatud kinnistul asuv hoone.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kristiine Lasteaiale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär