Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallina linna ja Põhja-Eesti Päästekeskuse vahel sõlmitava äriruumide üleandmis-vastuvõtmisakti heakskiitmine ja volituse andmine Kaimo Järvikule
Tallinna Linnavalitsus 07.10.2009 korraldus number 1642
Redaktsiooni kehtivus:07.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. oktoober 2009 nr 1642-k

 

 

Tallinna linna ja Põhja-Eesti Päästekeskuse vahel sõlmitava äriruumide üleandmis-vastuvõtmisakti heakskiitmine ja volituse andmine Kaimo Järvikule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 74 „Vara üleandmis-vastuvõtmisakti tüüpvormi kinnitamine“ ning tulenevalt vajadusest lõpetada Paldiski mnt 47 asuvate Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kasutuses olevate äriruumide kasutamine

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Põhja-Eesti Päästekeskuse vahel sõlmitav Paldiski mnt 47 äriruumide üleandmis-vastuvõtmisakt.

2. Volitada Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhatajat Kaimo Järvikut Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud üleandmis-vastuvõtmisaktile, millega antakse Põhja-Eesti Päästekeskusele üle Paldiski mnt 47 (ehitisregistri kood 120247370) asuvad äriruumid üldpinnaga 303,0 m².

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile, Kaimo Järvikule, Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele ja Põhja-Eesti Päästekeskusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse       

7. oktoobri 2009

korralduse nr 1642-k

LISA

 

Paldiski mnt 47 äriruumide üleandmis-vastuvõtmisakt

 

 

 

Lisa: Tallinna linna ja Eesti Vabariigi nimel Siseministeeriumi vahel 29. juunil 2005 sõlmitud „Ehitiste tasuta võõrandamise lepingu ja riigivara tähtajatult ja tasuta kasutusse andmise kokkulepe“ (notari ametitoimingute raamatu registreerimise number 5421) juurde

1.    POOLED:

1.1 vara kasutusse andja Põhja-Eesti Päästekeskus, keda esindab põhimääruse alusel direktor Raik Saart;

ja

1.2 kasutaja Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse ... oktoobri 2009 korralduse nr ...–k alusel juhataja Kaimo Järvik.

2.    VARA ÜLEANDMINE

2.1 Käesolev akt on koostatud ja allkirjastatud selle kohta, et kasutusse andja on vastavalt lepingule andnud kasutaja faktilisse kasutusse järgmise vara: Paldiski mnt 47 (ehitisregistri kood 120247370) asuvad äriruumid üldpinnaga 303,0 m².

3.    VARA VASTUVÕTMINE

3.1 Akt on koostatud ja allkirjastatud selle kohta, et kasutaja on loobunud vara faktilisest kasutamisest ja vara, Paldiski mnt 47 (ehitisregistri kood 120247370) asuvad äriruumid üldpinnaga 303,0 m², kasutusse andjale tagastanud.

3.2 Vara seisukord:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(vara seisukorra kirjeldus piisava täpsusega, et vältida hilisemaid vaidlusi).

 

 

 

___________________, ___ ____________ 200___. a

(akti vormistamise koht ja aeg)

 

Allkirjad:

 

____________________                                                        ___________________

Kasutusse andja esindaja                                                          Kasutaja esindaja

 

Toomas Sepp

Linnasekretär