Tähetorni tn 4 osaline maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 07.10.2009 korraldus number 1612
Kehtetuks tunnistamine 22.02.2010
Redaktsiooni kehtivus 07.10.2009 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 22.02.2010 nr 272

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  7. oktoober 2009 nr 1612-k

 

 

Tähetorni tn 4 osaline maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 19¹ lg 1 p 3, lg 2, lg 3, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra” p-dega 561, 562, 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas” p-ga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 30. oktoobri 1995 otsus nr 6299, millega on Tallinnas Tähetorni tn 4, endisel kinnistul nr 1899 N asunud krundi, suurusega 3862 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX; Paide notari Anu Noole 1. aprillil 1998 tõendatud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 857), mille alusel XXXXXXXX omandas 7/8 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 1899 N maa tagastamise nõudeõigusest; Paide notari Anu Noole 3. augustil 1998 koostatud ja tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 2206), mille alusel XXXXXXXX omandas 7/8 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 1899 N maa tagastamise nõudeõigusest; Paide notari Anu Noole 26. märtsil 1998 tõendatud pärimisõiguse tunnistus sundosale (notariaalregistri nr 792), mille alusel XXXXXXXX omandas 1/8 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 1899 N maa tagastamise nõudeõigusest; Tallinna Linnavalitsuse 12. novembri 2003 korraldus nr 2537-k, mille alusel XXXXXXXX on määratud kompensatsioon endise kinnistu nr 1899 N õigusvastaselt võõrandatud maa eest 1/8 mõttelises osas; Osaühingu Geomap koostatud katastriüksuse plaan töö nr T-075; maa tagastamise toimiku nr 3996 materjalid

 

 

     

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Tähetorni tn 4;

1.2 pindala: 3862 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1899 N, pindala 3862 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 7/8 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX.

3. Tähetorni tn 4 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101012989 elamu, ehitisregistri koodiga 101012990 kelder, ehitisregistri koodiga 101012991 elamu, ehitisregistri koodiga 120225976 eramu, ehitisregistri koodiga 220387587 kaev, ehitisregistri koodiga 220387588 piire, väravad) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 31.08.2009.

4. Lugeda endise kinnistu nr 1899 N maa tagastamise taotlused lahendatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikul tasuda õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 175 (ükssada seitsekümmend viis) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida käesoleva korralduse number ja kuupäev ning tagastatava maa aadress.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

6.2  taluda asjaõigusseaduse § 1581 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

6.3 korrastada ehitiste andmed Riiklikus ehitisregistris.

7. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustumisel.

8. Tallinna Linnavaraametil:

8.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär