Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 28.05.1998 nr 20
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tvk m 20.06.2005 nr 37
Akt on aluseks
 
Tlv k 25.01.2017 nr 112
 
Tlv k 23.11.2016 nr 1769
 
Tlv k 17.02.2016 nr 215
 
Tlv k 30.06.2014 nr 1111
 
Tlv k 27.11.2013 nr 1652
 
Tlv k 10.08.2011 nr 1236
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 20.04.2017 nr 8
Aktile viitab
 
Tlv k 12.01.2017 nr 69
 
Tlv k 21.12.2016 nr 1886
 
Tlv k 09.03.2016 nr 360
 
Tlv k 16.09.2015 nr 1373
 
Tlv k 27.05.2015 nr 805
 
Tlv k 01.04.2015 nr 475
 
Tlv k 01.04.2015 nr 476
 
Tlv k 13.08.2014 nr 1202
 
Tlv k 30.06.2014 nr 1112
 
Tlv k 15.01.2014 nr 42
 
Tlv k 18.12.2013 nr 1727
 
Tlv k 11.12.2013 nr 1689
 
Tlv k 11.12.2013 nr 1725
 
Tlv k 11.12.2013 nr 1726
 
Tlv k 29.11.2013 nr 1654
 
Tlv k 29.11.2013 nr 1655
 
Tlv k 27.11.2013 nr 1628
 
Tlv k 30.10.2013 nr 1518
 
Tlv k 07.12.2011 nr 1931
 
Tlv k 05.10.2011 nr 1504
 
Tlv k 05.10.2011 nr 1505
 
Tlv k 05.10.2011 nr 1506
 
Tlv k 14.09.2011 nr 1442
 
Tlv k 14.09.2011 nr 1443
 
Tlv k 15.06.2011 nr 1083
 
Tvk m 19.05.2011 nr 18
 
Tlv k 04.05.2011 nr 712
 
Tlv k 13.04.2011 nr 548
 
Tlv k 05.01.2011 nr 1
 
Tlv k 05.01.2011 nr 2
 
Tlv k 23.12.2009 nr 2104
 
Tlv k 23.12.2009 nr 2105
 
Tlv k 16.12.2009 nr 2047
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1959
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1960
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1961
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1962
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1963
 
Tlv k 28.10.2009 nr 1752
 
Tlv k 28.10.2009 nr 1753
 
Tlv k 28.10.2009 nr 1754
 
Tlv k 28.10.2009 nr 1756
 
Tlv k 28.10.2009 nr 1757
 
Tlv k 28.10.2009 nr 1758
 
Tlv k 28.10.2009 nr 1759
Akti muudavad
 
Tvk m 12.11.2015 nr 22
 
Tvk m 13.12.2012 nr 29
 
Tvk m 26.01.2012 nr 4
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 01.10.2009 määrus number 35
Jõustumine:29.10.2009
Kehtetuks tunnistamine:16.10.2017
Redaktsiooni kehtivus:29.10.2009 - 02.02.2012

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

1. oktoober 2009 nr 35

 

 

Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lõigetega 2, 6 ja 7 ning § 104 lõigetega 1 ja 2.

 

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna linnaosade valitsuste põhimäärused alljärgnevalt:

1) Haabersti Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 1;

2) Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 2;

3) Kristiine Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 3;

4) Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 4;

5) Mustamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 5;

6) Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 6;

7) Pirita Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 7;

8) Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 8.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 28. mai 1998 määrus nr 20 “Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ ja 20. juuni 2005 määruse nr 37 “Tallinna linna ametiasutuste põhimääruste muutmine“ § 11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub Tallinna Linnavolikogu 2009. aasta valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast päevast.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009
määruse nr 35
“Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“
LISA 1

 

Haabersti Linnaosa Valitsuse põhimäärus

 

 

 

1. peatükk
Üldsätted

§ 1.  Staatus ja nimi

(1) Haabersti Linnaosa Valitsus (edaspidi valitsus) on Tallinna linna ametiasutus, mille eesmärk on tagada Haabersti linnaosas linnaelanike ja ettevõtjate teenindamine, avalike teenuste kättesaadavus ning linnaosa, selle tõmbekeskuste ja asumite arendamine ning infrastruktuuri funktsioneerimine, lähtudes linnaosa elanike vajadustest ja huvidest ning arvestades linnaosa eripära ja linna kui terviku huvisid.

(2) Valitsuse ametlik nimi on:

1) eesti keeles – Haabersti Linnaosa Valitsus;

2) inglise keeles – Tallinn Haabersti District Administration;

3) vene keeles – Управа района Хааберсти.

§ 2.  Asukoht

Valitsus asub aadressil Ehitajate tee 109a, 13514 Tallinn.

§ 3.  Sümboolika ja eelarvevahendid

(1) Valitsusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat ning dokumendiplangid. Valitsusel võib olla oma lipp ja vapp, mis peavad vastama heraldikanõuetele, ning muu sümboolika.

(2) Valitsus tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

(3) Valitsusel on valitsuse haldusala teenindavad arvelduskontod.

§ 4.  Valitsuse moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja aruandlus

(1) Valitsuse moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Valitsus on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, Haabersti linnaosa põhimäärusest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
Tegevusvaldkonnad ja õigused

§ 5.  Valitsuse tegevusvaldkonnad ja ülesanded

(1) Valitsus täidab talle õigusaktidega pandud ülesandeid järgmistes valdkondades:

1) sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ning laste kaitse;

2) noorsoo- ja erinoorsootöö;

3) elamu- ja kommunaalmajandus, sh eluruume vajavate isikute üle arvestuse pidamine;

4) heakord ja haljastus;

5) jäätmekäitlus;

6) ruumiline planeerimine;

7) kultuuritöö ja haridus;

8) sport ja vaba aja veetmine;

9) linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine, majandustegevuse registri andmete töötlemine;

10) reklaam ja valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;

11) rahvastikuregistri andmete töötlemine;

12) osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;

13) valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;

14) tervisedendus;

15) halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine;

16) halduskogu organisatsiooniline ja tehniline teenindamine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud valdkondadest tulenevad täpsemad ülesanded sätestatakse valdkonna õigusaktides.

(3) Valitsus täidab linnaosa haldusterritooriumil lisaks käesolevale põhimäärusele teisi riigi ja Tallinna õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 6.  Valitsuse õigused

Valitsusel on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele valitsuse pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud valitsusele pandud ülesannete täitmiseks;

3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

4) moodustada komisjone ja töögruppe;

5) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

7) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

8) anda konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

9) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;

10) teostada Tallinna õigusaktidega valitsusele antud muid õigusi.

3. peatükk
Linnaosa vanem, valitsuse juhtimine ja struktuur

§ 7.  Linnaosa vanem

(1) Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa halduskogu arvamuse.

(2) Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

(3) Lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusest vabastamise alustele vabastatakse linnaosa vanem teenistusest linnapea põhjendatud ettepanekul.

(4) Linnaosa vanem allub linnapeale või muule linnavalitsuse liikmele vastavalt linnapea määratud tööjaotusele.

(5) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaosa vanem riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ja korraldab valitsuse tegevust ning vastutab valitsusele pandud ülesannete täitmise eest;

2) esitab linnavalitsusele ettepanekuid valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

3) täidab tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa valitsuse ametnike ja abiteenistujate suhtes, kui Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, sh nimetab ametnikke ametisse ja vabastab neid ametist ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4) teeb linnapeale ettepaneku linnaosa valitsuse hallatava asutuse juhi ametisse kinnitamiseks ja ametist vabastamiseks, sõlmib, muudab ja lõpetab temaga töölepingu ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;

5) määrab kindlaks valitsuse teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

6) määrab valitsuse teenistujate lisatasusid, preemiaid, toetusi ja hüvitisi;

7) sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid;

8) käsutab linnaosa valitsuse eelarvelisi vahendeid;

9) teeb tehinguid valitsusele pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab valitsuse haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh tagab eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ja eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;

10) vastutab valitsuse eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, valitsuse valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, valitsuse haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja linna õigusaktidega ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;

11) rakendab abinõusid valitsuse majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;

12) kinnitab valitsuse asjaajamise korra ja sisekorraeeskirja ning muud valitsuse sisemist töökorraldust reguleerivad korrad, eeskirjad ja juhendid;

13) kirjutab alla valitsuse dokumentidele või volitab selleks teisi valitsuse ametiisikuid;

14) esindab linnaosa ja valitsust ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega linnaosa põhimäärusega sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid esindama valitsust temale antud pädevuse piires;

15) esindab Tallinna kohtus linnaosa pädevusse antud küsimustes või linnavalitsuse volituse alusel või volitab selleks teisi isikuid.

(6) Linnaosa vanema äraolekul asendab teda üks tema määratud linnaosa vanema asetäitjatest, asetäitja äraolekul haldussekretär ning linnaosa vanema asetäitja ja haldussekretäri puudumisel linnaosa vanema määratud struktuuriüksuse juht. Kui linnaosa vanemat ei ole ametisse nimetatud, täidab linnaosa vanema ülesandeid linnavalitsuse korraldusega määratud linnaosa vanema asetäitja või haldussekretär.

(7) Linnaosa vanema sotsiaalsed garantiid on sätestatud Tallinna põhimääruses.

(8) Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

§ 8.  Linnaosa vanema haldusaktid

(1) Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda üksikaktina korraldusi ning valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise õigust.

(2) Linnaosa vanema korraldused vormistatakse eesti keeles ja nende suhtes kohaldatakse seadustes ja Tallinna põhimääruses linnavalitsuse korralduse ning haldusakti kohta sätestatud nõudeid.

(3) Linnaosa vanema korraldusele, mille on enne viseerinud linnaosa haldussekretär, kirjutab alla linnaosa vanem või tema äraolekul asendaja.

(4) Linnaosa vanema korraldus jõustub adressaadile teatavakstegemisest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva. Korraldus tuleb adressaadile teatavaks teha või kätte toimetada.

(5) Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea. Kui linnapea leiab, et linnaosa vanema korraldus või selle säte on vastuolus seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa vanemale ettepaneku viia vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega kooskõlla 15 päeva jooksul. Kui linnaosa vanem ei ole 15 päeva jooksul pärast linnapea kirjaliku ettepaneku saamist korraldust või selle sätet seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, teeb linnapea linnavalitsusele teenistusliku järelevalve algatamise ettepaneku.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Vastava ettepaneku esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. Muudatuste tegemine aasta jooksul valitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus toimub linnavolikogu kehtestatud korras.

(2) Valitsuse struktuuriüksused on osakonnad, talitused, sektorid ja bürood. Struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus määratakse linnaosa vanema kinnitatavate põhimäärustega.

§ 10.  Haldussekretär

(1) Haldussekretäriks võib nimetada Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel kehtestatud ulatuses ning kellel on juriidiline kõrgharidus.

(2) Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätestatud korras linnaosa vanem kooskõlastatult Tallinna linnasekretäriga.

(3) Haldussekretäri teenistusülesanded on:

1) linnaosa vanema korralduste ja käskkirjade viseerimine;

2) linnaosa vanemale ettepanekute esitamine valitsuse struktuuri, funktsioonide ja teenistujate koosseisu kohta;

3) Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste, rahvaloenduste, ‑hääletuste, ‑küsitluste jms organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ja läbiviimine linnaosas;

4) halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise korraldamine;

5) muude talle riigi või Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema pandud ülesannete täitmine.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009
määruse nr 35
“Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“
LISA 2

 

Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus

 

 

 

1. peatükk
Üldsätted

§ 1.  Staatus ja nimi

(1) Tallinna Kesklinna Valitsus (edaspidi valitsus) on Tallinna linna ametiasutus, mille eesmärk on tagada Kesklinna linnaosas linnaelanike ja ettevõtjate teenindamine, avalike teenuste kättesaadavus ning linnaosa, selle tõmbekeskuste ja asumite arendamine ning infrastruktuuri funktsioneerimine, lähtudes linnaosa elanike vajadustest ja huvidest ning arvestades linnaosa eripära ja linna kui terviku huvisid.

(2) Valitsuse ametlik nimi on:

1) eesti keeles – Tallinna Kesklinna Valitsus;

2) inglise keeles – Tallinn Centre District Administration;

3) vene keeles – Управа района Кесклинн.

§ 2.  Asukoht

Valitsus asub aadressil Nunne tn 18, 15058 Tallinn.

§ 3.  Sümboolika ja eelarvevahendid

(1) Valitsusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat ning dokumendiplangid. Valitsusel võib olla oma lipp ja vapp, mis peavad vastama heraldikanõuetele, ning muu sümboolika.

(2) Valitsus tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

(3) Valitsusel on valitsuse haldusala teenindavad arvelduskontod.

§ 4.  Valitsuse moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja aruandlus

(1) Valitsuse moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Valitsus on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, Kesklinna põhimäärusest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
Tegevusvaldkonnad ja õigused

§ 5.  Valitsuse tegevusvaldkonnad ja ülesanded

(1) Valitsus täidab talle õigusaktidega pandud ülesandeid järgmistes valdkondades:

1) sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ning laste kaitse;

2) noorsoo- ja erinoorsootöö;

3) elamu- ja kommunaalmajandus, sh eluruume vajavate isikute üle arvestuse pidamine;

4) heakord ja haljastus;

5) jäätmekäitlus;

6) ruumiline planeerimine;

7) kultuuritöö ja haridus;

8) sport ja vaba aja veetmine;

9) linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine, majandustegevuse registri andmete töötlemine;

10) reklaam ja valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;

11) rahvastikuregistri andmete töötlemine;

12) osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;

13) valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;

14) tervisedendus;

15) halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine;

16) halduskogu organisatsiooniline ja tehniline teenindamine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud valdkondadest tulenevad täpsemad ülesanded sätestatakse valdkonna õigusaktides.

(3) Valitsus täidab linnaosa haldusterritooriumil lisaks käesolevale põhimäärusele teisi riigi ja Tallinna õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 6.  Valitsuse õigused

Valitsusel on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele valitsuse pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud valitsusele pandud ülesannete täitmiseks;

3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

4) moodustada komisjone ja töögruppe;

5) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

7) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

8) anda konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

9) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;

10) teostada Tallinna õigusaktidega valitsusele antud muid õigusi.

3. peatükk
Linnaosa vanem, valitsuse juhtimine ja struktuur

§ 7.  Linnaosa vanem

(1) Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa halduskogu arvamuse.

(2) Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

(3) Lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusest vabastamise alustele vabastatakse linnaosa vanem teenistusest linnapea põhjendatud ettepanekul.

(4) Linnaosa vanem allub linnapeale või muule linnavalitsuse liikmele vastavalt linnapea määratud tööjaotusele.

(5) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaosa vanem riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ja korraldab valitsuse tegevust ning vastutab valitsusele pandud ülesannete täitmise eest;

2) esitab linnavalitsusele ettepanekuid valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

3) täidab tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa valitsuse ametnike ja abiteenistujate suhtes, kui Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, sh nimetab ametnikke ametisse ja vabastab neid ametist ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4) teeb linnapeale ettepaneku linnaosa valitsuse hallatava asutuse juhi ametisse kinnitamiseks ja ametist vabastamiseks, sõlmib, muudab ja lõpetab temaga töölepingu ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;

5) määrab kindlaks valitsuse teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

6) määrab valitsuse teenistujate lisatasusid, preemiaid, toetusi ja hüvitisi;

7) sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid;

8) käsutab linnaosa valitsuse eelarvelisi vahendeid;

9) teeb tehinguid valitsusele pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab valitsuse haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh tagab eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ja eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;

10) vastutab valitsuse eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, valitsuse valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, valitsuse haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja linna õigusaktidega ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;

11) rakendab abinõusid valitsuse majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;

12) kinnitab valitsuse asjaajamise korra ja sisekorraeeskirja ning muud valitsuse sisemist töökorraldust reguleerivad korrad, eeskirjad ja juhendid;

13) kirjutab alla valitsuse dokumentidele või volitab selleks teisi valitsuse ametiisikuid;

14) esindab linnaosa ja valitsust ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega linnaosa põhimäärusega sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid esindama valitsust temale antud pädevuse piires;

15) esindab Tallinna kohtus linnaosa pädevusse antud küsimustes või linnavalitsuse volituse alusel või volitab selleks teisi isikuid.

(6) Linnaosa vanema äraolekul asendab teda üks tema määratud linnaosa vanema asetäitjatest, asetäitja äraolekul haldussekretär ning linnaosa vanema asetäitja ja haldussekretäri puudumisel linnaosa vanema määratud struktuuriüksuse juht. Kui linnaosa vanemat ei ole ametisse nimetatud, täidab linnaosa vanema ülesandeid linnavalitsuse korraldusega määratud linnaosa vanema asetäitja või haldussekretär.

(7) Linnaosa vanema sotsiaalsed garantiid on sätestatud Tallinna põhimääruses.

(8) Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

§ 8.  Linnaosa vanema haldusaktid

(1) Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda üksikaktina korraldusi ning valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise õigust.

(2) Linnaosa vanema korraldused vormistatakse eesti keeles ja nende suhtes kohaldatakse seadustes ja Tallinna põhimääruses linnavalitsuse korralduse ning haldusakti kohta sätestatud nõudeid.

(3) Linnaosa vanema korraldusele, mille on enne viseerinud linnaosa haldussekretär, kirjutab alla linnaosa vanem või tema äraolekul asendaja.

(4) Linnaosa vanema korraldus jõustub adressaadile teatavakstegemisest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva. Korraldus tuleb adressaadile teatavaks teha või kätte toimetada.

(5) Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea. Kui linnapea leiab, et linnaosa vanema korraldus või selle säte on vastuolus seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa vanemale ettepaneku viia vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega kooskõlla 15 päeva jooksul. Kui linnaosa vanem ei ole 15 päeva jooksul pärast linnapea kirjaliku ettepaneku saamist korraldust või selle sätet seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, teeb linnapea linnavalitsusele teenistusliku järelevalve algatamise ettepaneku.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Vastava ettepaneku esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. Muudatuste tegemine aasta jooksul valitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus toimub linnavolikogu kehtestatud korras.

(2) Valitsuse struktuuriüksused on osakonnad, talitused, sektorid ja bürood. Struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus määratakse linnaosa vanema kinnitatavate põhimäärustega.

§ 10.  Haldussekretär

(1) Haldussekretäriks võib nimetada Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel kehtestatud ulatuses ning kellel on juriidiline kõrgharidus.

(2) Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätestatud korras linnaosa vanem kooskõlastatult Tallinna linnasekretäriga.

(3) Haldussekretäri teenistusülesanded on:

1) linnaosa vanema korralduste ja käskkirjade viseerimine;

2) linnaosa vanemale ettepanekute esitamine valitsuse struktuuri, funktsioonide ja teenistujate koosseisu kohta;

3) Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste, rahvaloenduste, ‑hääletuste, ‑küsitluste jms organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ja läbiviimine linnaosas;

4) halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise korraldamine;

5) muude talle riigi või Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema pandud ülesannete täitmine.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009
määruse nr 35
“Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“
LISA 3

 

Kristiine Linnaosa Valitsuse põhimäärus

 

 

 

1. peatükk
Üldsätted

§ 1.  Staatus ja nimi

(1) Kristiine Linnaosa Valitsus (edaspidi valitsus) on Tallinna linna ametiasutus, mille eesmärk on tagada Kristiine linnaosas linnaelanike ja ettevõtjate teenindamine, avalike teenuste kättesaadavus ning linnaosa, selle tõmbekeskuste ja asumite arendamine ning infrastruktuuri funktsioneerimine, lähtudes linnaosa elanike vajadustest ja huvidest ning arvestades linnaosa eripära ja linna kui terviku huvisid.

(2) Valitsuse ametlik nimi on:

1) eesti keeles – Kristiine Linnaosa Valitsus;

2) inglise keeles – Tallinn Kristiine District Administration;

3) vene keeles – Управа района Кристийне.

§ 2.  Asukoht

Valitsus asub aadressil Tulika tn 33b, 10615 Tallinn.

§ 3.  Sümboolika ja eelarvevahendid

(1) Valitsusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat ning dokumendiplangid. Valitsusel võib olla oma lipp ja vapp, mis peavad vastama heraldikanõuetele, ning muu sümboolika.

(2) Valitsus tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

(3) Valitsusel on valitsuse haldusala teenindavad arvelduskontod.

§ 4.  Valitsuse moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja aruandlus

(1) Valitsuse moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Valitsus on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, Kristiine linnaosa põhimäärusest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
Tegevusvaldkonnad ja õigused

§ 5.  Valitsuse tegevusvaldkonnad ja ülesanded

(1) Valitsus täidab talle õigusaktidega pandud ülesandeid järgmistes valdkondades:

1) sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ning laste kaitse;

2) noorsoo- ja erinoorsootöö;

3) elamu- ja kommunaalmajandus, sh eluruume vajavate isikute üle arvestuse pidamine;

4) heakord ja haljastus;

5) jäätmekäitlus;

6) ruumiline planeerimine;

7) kultuuritöö ja haridus;

8) sport ja vaba aja veetmine;

9) linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine, majandustegevuse registri andmete töötlemine;

10) reklaam ja valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;

11) rahvastikuregistri andmete töötlemine;

12) osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;

13) valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;

14) tervisedendus;

15) halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine;

16) halduskogu organisatsiooniline ja tehniline teenindamine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud valdkondadest tulenevad täpsemad ülesanded sätestatakse valdkonna õigusaktides.

(3) Valitsus täidab linnaosa haldusterritooriumil lisaks käesolevale põhimäärusele teisi riigi ja Tallinna õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 6.  Valitsuse õigused

Valitsusel on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele valitsuse pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud valitsusele pandud ülesannete täitmiseks;

3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

4) moodustada komisjone ja töögruppe;

5) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

7) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

8) anda konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

9) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;

10) teostada Tallinna õigusaktidega valitsusele antud muid õigusi.

3. peatükk
Linnaosa vanem, valitsuse juhtimine ja struktuur

§ 7.  Linnaosa vanem

(1) Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa halduskogu arvamuse.

(2) Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

(3) Lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusest vabastamise alustele vabastatakse linnaosa vanem teenistusest linnapea põhjendatud ettepanekul.

(4) Linnaosa vanem allub linnapeale või muule linnavalitsuse liikmele vastavalt linnapea määratud tööjaotusele.

(5) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaosa vanem riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ja korraldab valitsuse tegevust ning vastutab valitsusele pandud ülesannete täitmise eest;

2) esitab linnavalitsusele ettepanekuid valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

3) täidab tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa valitsuse ametnike ja abiteenistujate suhtes, kui Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, sh nimetab ametnikke ametisse ja vabastab neid ametist ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4) teeb linnapeale ettepaneku linnaosa valitsuse hallatava asutuse juhi ametisse kinnitamiseks ja ametist vabastamiseks, sõlmib, muudab ja lõpetab temaga töölepingu ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;

5) määrab kindlaks valitsuse teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

6) määrab valitsuse teenistujate lisatasusid, preemiaid, toetusi ja hüvitisi;

7) sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid;

8) käsutab linnaosa valitsuse eelarvelisi vahendeid;

9) teeb tehinguid valitsusele pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab valitsuse haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh tagab eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ja eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;

10) vastutab valitsuse eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, valitsuse valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, valitsuse haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja linna õigusaktidega ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;

11) rakendab abinõusid valitsuse majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;

12) kinnitab valitsuse asjaajamise korra ja sisekorraeeskirja ning muud valitsuse sisemist töökorraldust reguleerivad korrad, eeskirjad ja juhendid;

13) kirjutab alla valitsuse dokumentidele või volitab selleks teisi valitsuse ametiisikuid;

14) esindab linnaosa ja valitsust ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega linnaosa põhimäärusega sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid esindama valitsust temale antud pädevuse piires;

15) esindab Tallinna kohtus linnaosa pädevusse antud küsimustes või linnavalitsuse volituse alusel või volitab selleks teisi isikuid.

(6) Linnaosa vanema äraolekul asendab teda üks tema määratud linnaosa vanema asetäitjatest, asetäitja äraolekul haldussekretär ning linnaosa vanema asetäitja ja haldussekretäri puudumisel linnaosa vanema määratud struktuuriüksuse juht. Kui linnaosa vanemat ei ole ametisse nimetatud, täidab linnaosa vanema ülesandeid linnavalitsuse korraldusega määratud linnaosa vanema asetäitja või haldussekretär.

(7) Linnaosa vanema sotsiaalsed garantiid on sätestatud Tallinna põhimääruses.

(8) Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

§ 8.  Linnaosa vanema haldusaktid

(1) Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda üksikaktina korraldusi ning valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise õigust.

(2) Linnaosa vanema korraldused vormistatakse eesti keeles ja nende suhtes kohaldatakse seadustes ja Tallinna põhimääruses linnavalitsuse korralduse ning haldusakti kohta sätestatud nõudeid.

(3) Linnaosa vanema korraldusele, mille on enne viseerinud linnaosa haldussekretäri, kirjutab alla linnaosa vanem või tema äraolekul asendaja.

(4) Linnaosa vanema korraldus jõustub adressaadile teatavakstegemisest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva. Korraldus tuleb adressaadile teatavaks teha või kätte toimetada.

(5) Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea. Kui linnapea leiab, et linnaosa vanema korraldus või selle säte on vastuolus seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa vanemale ettepaneku viia vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega kooskõlla 15 päeva jooksul. Kui linnaosa vanem ei ole 15 päeva jooksul pärast linnapea kirjaliku ettepaneku saamist korraldust või selle sätet seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, teeb linnapea linnavalitsusele teenistusliku järelevalve algatamise ettepaneku.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Vastava ettepaneku esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. Muudatuste tegemine aasta jooksul valitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus toimub linnavolikogu kehtestatud korras.

(2) Valitsuse struktuuriüksused on osakonnad, talitused, sektorid ja bürood. Struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus määratakse linnaosa vanema kinnitatavate põhimäärustega.

§ 10.  Haldussekretär

(1) Haldussekretäriks võib nimetada Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel kehtestatud ulatuses ning kellel on juriidiline kõrgharidus.

(2) Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätestatud korras linnaosa vanem kooskõlastatult Tallinna linnasekretäriga.

(3) Haldussekretäri teenistusülesanded on:

1) linnaosa vanema korralduste ja käskkirjade viseerimine;

2) linnaosa vanemale ettepanekute esitamine valitsuse struktuuri, funktsioonide ja teenistujate koosseisu kohta;

3) Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste, rahvaloenduste, ‑hääletuste, ‑küsitluste jms organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ja läbiviimine linnaosas;

4) halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise korraldamine;

5) muude talle riigi või Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema pandud ülesannete täitmine.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009
määruse nr 35
“Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“
LISA 4

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus

 

 

 

1. peatükk
Üldsätted

§ 1.  Staatus ja nimi

(1) Lasnamäe Linnaosa Valitsus (edaspidi valitsus) on Tallinna linna ametiasutus, mille eesmärk on tagada Lasnamäe linnaosas linnaelanike ja ettevõtjate teenindamine, avalike teenuste kättesaadavus ning linnaosa, selle tõmbekeskuste ja asumite arendamine ning infrastruktuuri funktsioneerimine, lähtudes linnaosa elanike vajadustest ja huvidest ning arvestades linnaosa eripära ja linna kui terviku huvisid.

(2) Valitsuse ametlik nimi on:

1) eesti keeles – Lasnamäe Linnaosa Valitsus;

2) inglise keeles – Tallinn Lasnamäe District Administration;

3) vene keeles – Управа района Ласнамяэ.

§ 2.  Asukoht

Valitsus asub aadressil Punane tn 16, 13619 Tallinn.

§ 3.  Sümboolika ja eelarvevahendid

(1) Valitsusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat ning dokumendiplangid. Valitsusel võib olla oma lipp ja vapp, mis peavad vastama heraldikanõuetele, ning muu sümboolika.

(2) Valitsus tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

(3) Valitsusel on valitsuse haldusala teenindavad arvelduskontod.

§ 4.  Valitsuse moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja aruandlus

(1) Valitsuse moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Valitsus on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, Lasnamäe linnaosa põhimäärusest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
Tegevusvaldkonnad ja õigused

§ 5.  Valitsuse tegevusvaldkonnad ja ülesanded

(1) Valitsus täidab talle õigusaktidega pandud ülesandeid järgmistes valdkondades:

1) sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ning laste kaitse;

2) noorsoo- ja erinoorsootöö;

3) elamu- ja kommunaalmajandus, sh eluruume vajavate isikute üle arvestuse pidamine;

4) heakord ja haljastus;

5) jäätmekäitlus;

6) ruumiline planeerimine;

7) kultuuritöö ja haridus;

8) sport ja vaba aja veetmine;

9) linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine, majandustegevuse registri andmete töötlemine;

10) reklaam ja valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;

11) rahvastikuregistri andmete töötlemine;

12) osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;

13) valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;

14) tervisedendus;

15) halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine;

16) halduskogu organisatsiooniline ja tehniline teenindamine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud valdkondadest tulenevad täpsemad ülesanded sätestatakse valdkonna õigusaktides.

(3) Valitsus täidab linnaosa haldusterritooriumil lisaks käesolevale põhimäärusele teisi riigi ja Tallinna õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 6.  Valitsuse õigused

Valitsusel on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele valitsuse pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud valitsusele pandud ülesannete täitmiseks;

3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

4) moodustada komisjone ja töögruppe;

5) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

7) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

8) anda konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

9) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;

10) teostada Tallinna õigusaktidega valitsusele antud muid õigusi.

3. peatükk
Linnaosa vanem, valitsuse juhtimine ja struktuur

§ 7.  Linnaosa vanem

(1) Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa halduskogu arvamuse.

(2) Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

(3) Lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusest vabastamise alustele vabastatakse linnaosa vanem teenistusest linnapea põhjendatud ettepanekul.

(4) Linnaosa vanem allub linnapeale või muule linnavalitsuse liikmele vastavalt linnapea määratud tööjaotusele.

(5) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaosa vanem riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ja korraldab valitsuse tegevust ning vastutab valitsusele pandud ülesannete täitmise eest;

2) esitab linnavalitsusele ettepanekuid valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

3) täidab tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa valitsuse ametnike ja abiteenistujate suhtes, kui Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, sh nimetab ametnikke ametisse ja vabastab neid ametist ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4) teeb linnapeale ettepaneku linnaosa valitsuse hallatava asutuse juhi ametisse kinnitamiseks ja ametist vabastamiseks, sõlmib, muudab ja lõpetab temaga töölepingu ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;

5) määrab kindlaks valitsuse teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

6) määrab valitsuse teenistujate lisatasusid, preemiaid, toetusi ja hüvitisi;

7) sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid;

8) käsutab linnaosa valitsuse eelarvelisi vahendeid;

9) teeb tehinguid valitsusele pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab valitsuse haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh tagab eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ja eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;

10) vastutab valitsuse eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, valitsuse valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, valitsuse haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja linna õigusaktidega ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;

11) rakendab abinõusid valitsuse majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;

12) kinnitab valitsuse asjaajamise korra ja sisekorraeeskirja ning muud valitsuse sisemist töökorraldust reguleerivad korrad, eeskirjad ja juhendid;

13) kirjutab alla valitsuse dokumentidele või volitab selleks teisi valitsuse ametiisikuid;

14) esindab linnaosa ja valitsust ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega linnaosa põhimäärusega sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid esindama valitsust temale antud pädevuse piires;

15) esindab Tallinna kohtus linnaosa pädevusse antud küsimustes või linnavalitsuse volituse alusel või volitab selleks teisi isikuid.

(6) Linnaosa vanema äraolekul asendab teda üks tema määratud linnaosa vanema asetäitjatest, asetäitja äraolekul haldussekretär ning linnaosa vanema asetäitja ja haldussekretäri puudumisel linnaosa vanema määratud struktuuriüksuse juht. Kui linnaosa vanemat ei ole ametisse nimetatud, täidab linnaosa vanema ülesandeid linnavalitsuse korraldusega määratud linnaosa vanema asetäitja või haldussekretär.

(7) Linnaosa vanema sotsiaalsed garantiid on sätestatud Tallinna põhimääruses.

(8) Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

§ 8.  Linnaosa vanema haldusaktid

(1) Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda üksikaktina korraldusi ning valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise õigust.

(2) Linnaosa vanema korraldused vormistatakse eesti keeles ja nende suhtes kohaldatakse seadustes ja Tallinna põhimääruses linnavalitsuse korralduse ning haldusakti kohta sätestatud nõudeid.

(3) Linnaosa vanema korraldusele, mille on enne viseerinud linnaosa haldussekretär, kirjutab alla linnaosa vanem või tema äraolekul asendaja.

(4) Linnaosa vanema korraldus jõustub adressaadile teatavakstegemisest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva, ning korraldus tuleb adressaadile teatavaks teha või kätte toimetada.

(5) Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea. Kui linnapea leiab, et linnaosa vanema korraldus või selle säte on vastuolus seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa vanemale ettepaneku viia vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega kooskõlla 15 päeva jooksul. Kui linnaosa vanem ei ole 15 päeva jooksul pärast linnapea kirjaliku ettepaneku saamist korraldust või selle sätet seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, teeb linnapea linnavalitsusele teenistusliku järelevalve algatamise ettepaneku.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Vastava ettepaneku esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. Muudatuste tegemine aasta jooksul valitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus toimub linnavolikogu kehtestatud korras.

(2) Valitsuse struktuuriüksused on osakonnad, talitused, sektorid ja bürood. Struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus määratakse linnaosa vanema kinnitatavate põhimäärustega.

§ 10.  Haldussekretär

(1) Haldussekretäriks võib nimetada Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel kehtestatud ulatuses ning kellel on juriidiline kõrgharidus.

(2) Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätestatud korras linnaosa vanem kooskõlastatult Tallinna linnasekretäriga.

(3) Haldussekretäri teenistusülesanded on:

1) linnaosa vanema korralduste ja käskkirjade viseerimine;

2) linnaosa vanemale ettepanekute esitamine valitsuse struktuuri, funktsioonide ja teenistujate koosseisu kohta;

3) Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste, rahvaloenduste, ‑hääletuste, ‑küsitluste jms organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ja läbiviimine linnaosas;

4) halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise korraldamine;

5) muude talle riigi või Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema pandud ülesannete täitmine.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009
määruse nr 35
“Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“
LISA 5

 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus

 

 

 

1. peatükk
Üldsätted

§ 1.  Staatus ja nimi

(1) Mustamäe Linnaosa Valitsus (edaspidi valitsus) on Tallinna linna ametiasutus, mille eesmärk on tagada Mustamäe linnaosas linnaelanike ja ettevõtjate teenindamine, avalike teenuste kättesaadavus ning linnaosa, selle tõmbekeskuste ja asumite arendamine ning infrastruktuuri funktsioneerimine, lähtudes linnaosa elanike vajadustest ja huvidest ning arvestades linnaosa eripära ja linna kui terviku huvisid.

(2) Valitsuse ametlik nimi on:

1) eesti keeles – Mustamäe Linnaosa Valitsus;

2) inglise keeles – Tallinn Mustamäe District Administration;

3) vene keeles – Управа района Мустамяэ.

§ 2.  Asukoht

Valitsus asub aadressil Tammsaare tee 135, 12915 Tallinn.

§ 3.  Sümboolika ja eelarvevahendid

(1) Valitsusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat ning dokumendiplangid. Valitsusel võib olla oma lipp ja vapp, mis peavad vastama heraldikanõuetele, ning muu sümboolika.

(2) Valitsus tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

(3) Valitsusel on valitsuse haldusala teenindavad arvelduskontod.

§ 4.  Valitsuse moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja aruandlus

(1) Valitsuse moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Valitsus on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, Mustamäe linnaosa põhimäärusest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
Tegevusvaldkonnad ja õigused

§ 5.  Valitsuse tegevusvaldkonnad ja ülesanded

(1) Valitsus täidab talle õigusaktidega pandud ülesandeid järgmistes valdkondades:

1) sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ning laste kaitse;

2) noorsoo- ja erinoorsootöö;

3) elamu- ja kommunaalmajandus, sh eluruume vajavate isikute üle arvestuse pidamine;

4) heakord ja haljastus;

5) jäätmekäitlus;

6) ruumiline planeerimine;

7) kultuuritöö ja haridus;

8) sport ja vaba aja veetmine;

9) linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine, majandustegevuse registri andmete töötlemine;

10) reklaam ja valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;

11) rahvastikuregistri andmete töötlemine;

12) osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;

13) valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;

14) tervisedendus;

15) halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine;

16) halduskogu organisatsiooniline ja tehniline teenindamine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud valdkondadest tulenevad täpsemad ülesanded sätestatakse valdkonna õigusaktides.

(3) Valitsus täidab linnaosa haldusterritooriumil lisaks käesolevale põhimäärusele teisi riigi ja Tallinna õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 6.  Valitsuse õigused

Valitsusel on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele valitsuse pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud valitsusele pandud ülesannete täitmiseks;

3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

4) moodustada komisjone ja töögruppe;

5) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

7) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

8) anda konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

9) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;

10) teostada Tallinna õigusaktidega valitsusele antud muid õigusi.

3. peatükk
Linnaosa vanem, valitsuse juhtimine ja struktuur

§ 7.  Linnaosa vanem

(1) Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa halduskogu arvamuse.

(2) Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

(3) Lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusest vabastamise alustele vabastatakse linnaosa vanem teenistusest linnapea põhjendatud ettepanekul.

(4) Linnaosa vanem allub linnapeale või muule linnavalitsuse liikmele vastavalt linnapea määratud tööjaotusele.

(5) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaosa vanem riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ja korraldab valitsuse tegevust ning vastutab valitsusele pandud ülesannete täitmise eest;

2) esitab linnavalitsusele ettepanekuid valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

3) täidab tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa valitsuse ametnike ja abiteenistujate suhtes, kui Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, sh nimetab ametnikke ametisse ja vabastab neid ametist ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4) teeb linnapeale ettepaneku linnaosa valitsuse hallatava asutuse juhi ametisse kinnitamiseks ja ametist vabastamiseks, sõlmib, muudab ja lõpetab temaga töölepingu ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;

5) määrab kindlaks valitsuse teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

6) määrab valitsuse teenistujate lisatasusid, preemiaid, toetusi ja hüvitisi;

7) sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid;

8) käsutab linnaosa valitsuse eelarvelisi vahendeid;

9) teeb tehinguid valitsusele pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab valitsuse haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh tagab eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ja eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;

10) vastutab valitsuse eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, valitsuse valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, valitsuse haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja linna õigusaktidega ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;

11) rakendab abinõusid valitsuse majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;

12) kinnitab valitsuse asjaajamise korra ja sisekorraeeskirja ning muud valitsuse sisemist töökorraldust reguleerivad korrad, eeskirjad ja juhendid;

13) kirjutab alla valitsuse dokumentidele või volitab selleks teisi valitsuse ametiisikuid;

14) esindab linnaosa ja valitsust ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega linnaosa põhimäärusega sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid esindama valitsust temale antud pädevuse piires;

15) esindab Tallinna kohtus linnaosa pädevusse antud küsimustes või linnavalitsuse volituse alusel või volitab selleks teisi isikuid.

(6) Linnaosa vanema äraolekul asendab teda üks tema määratud linnaosa vanema asetäitjatest, asetäitja äraolekul haldussekretär ning linnaosa vanema asetäitja ja haldussekretäri puudumisel linnosa vanema määratud struktuuriüksuse juht. Kui linnaosa vanemat ei ole ametisse nimetatud, täidab linnaosa vanema ülesandeid linnavalitsuse korraldusega määratud linnaosa vanema asetäitja või haldussekretär.

(7) Linnaosa vanema sotsiaalsed garantiid on sätestatud Tallinna põhimääruses.

(8) Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

§ 8.  Linnaosa vanema haldusaktid

(1) Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda üksikaktina korraldusi ning valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise õigust.

(2) Linnaosa vanema korraldused vormistatakse eesti keeles ja nende suhtes kohaldatakse seadustes ja Tallinna põhimääruses linnavalitsuse korralduse ning haldusakti kohta sätestatud nõudeid.

(3) Linnaosa vanema korraldusele, mille on enne viseerinud linnaosa haldussekretär, kirjutab alla linnaosa vanem või tema äraolekul asendaja.

(4) Linnaosa vanema korraldus jõustub adressaadile teatavakstegemisest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva. Korraldus tuleb adressaadile teatavaks teha või kätte toimetada.

(5) Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea. Kui linnapea leiab, et linnaosa vanema korraldus või selle säte on vastuolus seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa vanemale ettepaneku viia vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega kooskõlla 15 päeva jooksul. Kui linnaosa vanem ei ole 15 päeva jooksul pärast linnapea kirjaliku ettepaneku saamist korraldust või selle sätet seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, teeb linnapea linnavalitsusele teenistusliku järelevalve algatamise ettepaneku.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Vastava ettepaneku esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. Muudatuste tegemine aasta jooksul valitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus toimub linnavolikogu kehtestatud korras.

(2) Valitsuse struktuuriüksused on osakonnad, talitused, sektorid ja bürood. Struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus määratakse linnaosa vanema kinnitatavate põhimäärustega.

§ 10.  Haldussekretär

(1) Haldussekretäriks võib nimetada Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel kehtestatud ulatuses ning kellel on juriidiline kõrgharidus.

(2) Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätestatud korras linnaosa vanem kooskõlastatult Tallinna linnasekretäriga.

(3) Haldussekretäri teenistusülesanded on:

1) linnaosa vanema korralduste ja käskkirjade viseerimine;

2) linnaosa vanemale ettepanekute esitamine valitsuse struktuuri, funktsioonide ja teenistujate koosseisu kohta;

3) Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste, rahvaloenduste, ‑hääletuste, ‑küsitluste jms organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ja läbiviimine linnaosas;

4) halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise korraldamine;

5) muude talle riigi või Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema pandud ülesannete täitmine.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009
määruse nr 35
“Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“
LISA 6

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimäärus

 

 

 

1. peatükk
Üldsätted

§ 1.  Staatus ja nimi

(1) Nõmme Linnaosa Valitsus (edaspidi valitsus) on Tallinna linna ametiasutus, mille eesmärk on tagada Nõmme linnaosas linnaelanike ja ettevõtjate teenindamine, avalike teenuste kättesaadavus ning linnaosa, selle tõmbekeskuste ja asumite arendamine ning infrastruktuuri funktsioneerimine, lähtudes linnaosa elanike vajadustest ja huvidest ning arvestades linnaosa eripära ja linna kui terviku huvisid.

(2) Valitsuse ametlik nimi on:

1) eesti keeles – Nõmme Linnaosa Valitsus;

2) inglise keeles – Tallinn Nõmme District Administration;

3) vene keeles – Управа района Нымме.

§ 2.  Asukoht

Valitsus asub aadressil Vabaduse pst 65, 11211 Tallinn.

§ 3.  Sümboolika ja eelarvevahendid

(1) Valitsusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat ning dokumendiplangid. Valitsusel võib olla oma lipp ja vapp, mis peavad vastama heraldikanõuetele, ning muu sümboolika.

(2) Valitsus tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

(3) Valitsusel on valitsuse haldusala teenindavad arvelduskontod.

§ 4.  Valitsuse moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja aruandlus

(1) Valitsuse moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Valitsus on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, Nõmme linnaosa põhimäärusest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
Tegevusvaldkonnad ja õigused

§ 5.  Valitsuse tegevusvaldkonnad ja ülesanded

(1) Valitsus täidab talle õigusaktidega pandud ülesandeid järgmistes valdkondades:

1) sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ning laste kaitse;

2) noorsoo- ja erinoorsootöö;

3) elamu- ja kommunaalmajandus, sh eluruume vajavate isikute üle arvestuse pidamine;

4) heakord ja haljastus;

5) jäätmekäitlus;

6) ruumiline planeerimine;

7) kultuuritöö ja haridus;

8) sport ja vaba aja veetmine;

9) linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine, majandustegevuse registri andmete töötlemine;

10) reklaam ja valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;

11) rahvastikuregistri andmete töötlemine;

12) osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;

13) valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;

14) tervisedendus;

15) halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine;

16) halduskogu organisatsiooniline ja tehniline teenindamine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud valdkondadest tulenevad täpsemad ülesanded sätestatakse valdkonna õigusaktides.

(3) Valitsus täidab linnaosa haldusterritooriumil lisaks käesolevale põhimäärusele teisi riigi ja Tallinna õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 6.  Valitsuse õigused

Valitsusel on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele valitsuse pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud valitsusele pandud ülesannete täitmiseks;

3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

4) moodustada komisjone ja töögruppe;

5) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

7) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

8) anda konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

9) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;

10) teostada Tallinna õigusaktidega valitsusele antud muid õigusi.

3. peatükk
Linnaosa vanem, valitsuse juhtimine ja struktuur

§ 7.  Linnaosa vanem

(1) Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa halduskogu arvamuse.

(2) Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

(3) Lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusest vabastamise alustele vabastatakse linnaosa vanem teenistusest linnapea põhjendatud ettepanekul.

(4) Linnaosa vanem allub linnapeale või muule linnavalitsuse liikmele vastavalt linnapea määratud tööjaotusele.

(5) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaosa vanem riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ja korraldab valitsuse tegevust ning vastutab valitsusele pandud ülesannete täitmise eest;

2) esitab linnavalitsusele ettepanekuid valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

3) täidab tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa valitsuse ametnike ja abiteenistujate suhtes, kui Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, sh nimetab ametnikke ametisse ja vabastab neid ametist ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4) teeb linnapeale ettepaneku linnaosa valitsuse hallatava asutuse juhi ametisse kinnitamiseks ja ametist vabastamiseks, sõlmib, muudab ja lõpetab temaga töölepingu ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;

5) määrab kindlaks valitsuse teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

6) määrab valitsuse teenistujate lisatasusid, preemiaid, toetusi ja hüvitisi;

7) sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid;

8) käsutab linnaosa valitsuse eelarvelisi vahendeid;

9) teeb tehinguid valitsusele pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab valitsuse haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh tagab eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ja eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;

10) vastutab valitsuse eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, valitsuse valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, valitsuse haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja linna õigusaktidega ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;

11) rakendab abinõusid valitsuse majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;

12) kinnitab valitsuse asjaajamise korra ja sisekorraeeskirja ning muud valitsuse sisemist töökorraldust reguleerivad korrad, eeskirjad ja juhendid;

13) kirjutab alla valitsuse dokumentidele või volitab selleks teisi valitsuse ametiisikuid;

14) esindab linnaosa ja valitsust ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega linnaosa põhimäärusega sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid esindama valitsust temale antud pädevuse piires;

15) esindab Tallinna kohtus linnaosa pädevusse antud küsimustes või linnavalitsuse volituse alusel või volitab selleks teisi isikuid.

(6) Linnaosa vanema äraolekul asendab teda üks tema määratud linnaosa vanema asetäitjatest, asetäitja äraolekul haldussekretär ning linnaosa vanema asetäitja ja haldussekretäri puudumisel linnaosa vanema määratud struktuuriüksuse juht. Kui linnaosa vanemat ei ole ametisse nimetatud, täidab linnaosa vanema ülesandeid linnavalitsuse korraldusega määratud linnaosa vanema asetäitja või haldussekretär.

(7) Linnaosa vanema sotsiaalsed garantiid on sätestatud Tallinna põhimääruses.

(8) Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

§ 8.  Linnaosa vanema haldusaktid

(1) Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda üksikaktina korraldusi ning valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise õigust.

(2) Linnaosa vanema korraldused vormistatakse eesti keeles ja nende suhtes kohaldatakse seadustes ja Tallinna põhimääruses linnavalitsuse korralduse ning haldusakti kohta sätestatud nõudeid.

(3) Linnaosa vanema korraldusele, mille on enne viseerinud linnaosa haldussekretär, kirjutab alla linnaosa vanem või tema äraolekul asendaja.

(4) Linnaosa vanema korraldus jõustub adressaadile teatavakstegemisest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva, ning korraldus tuleb adressaadile teatavaks teha või kätte toimetada.

(5) Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea. Kui linnapea leiab, et linnaosa vanema korraldus või selle säte on vastuolus seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa vanemale ettepaneku viia vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega kooskõlla 15 päeva jooksul. Kui linnaosa vanem ei ole 15 päeva jooksul pärast linnapea kirjaliku ettepaneku saamist korraldust või selle sätet seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, teeb linnapea linnavalitsusele teenistusliku järelevalve algatamise ettepaneku.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Vastava ettepaneku esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. Muudatuste tegemine aasta jooksul valitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus toimub linnavolikogu kehtestatud korras.

(2) Valitsuse struktuuriüksused on osakonnad, talitused, sektorid ja bürood. Struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus määratakse linnaosa vanema kinnitatavate põhimäärustega.

§ 10.  Haldussekretär

(1) Haldussekretäriks võib nimetada Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel kehtestatud ulatuses ning kellel on juriidiline kõrgharidus.

(2) Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätestatud korras linnaosa vanem kooskõlastatult Tallinna linnasekretäriga.

(3) Haldussekretäri teenistusülesanded on:

1) linnaosa vanema korralduste ja käskkirjade viseerimine;

2) linnaosa vanemale ettepanekute esitamine valitsuse struktuuri, funktsioonide ja teenistujate koosseisu kohta;

3) Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste, rahvaloenduste, ‑hääletuste, ‑küsitluste jms organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ja läbiviimine linnaosas;

4) halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise korraldamine;

5) muude talle riigi või Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema pandud ülesannete täitmine.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009
määruse nr 35
“Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“
LISA 7

 

Pirita Linnaosa Valitsuse põhimäärus

 

 

 

1. peatükk
Üldsätted

§ 1.  Staatus ja nimi

(1) Pirita Linnaosa Valitsus (edaspidi valitsus) on Tallinna linna ametiasutus, mille eesmärk on tagada Pirita linnaosas linnaelanike ja ettevõtjate teenindamine, avalike teenuste kättesaadavus ning linnaosa, selle tõmbekeskuste ja asumite arendamine ning infrastruktuuri funktsioneerimine, lähtudes linnaosa elanike vajadustest ja huvidest ning arvestades linnaosa eripära ja linna kui terviku huvisid.

(2) Valitsuse ametlik nimi on:

1) eesti keeles – Pirita Linnaosa Valitsus;

2) inglise keeles – Tallinn Pirita District Administration;

3) vene keeles – Управа район Пирита.

§ 2.  Asukoht

Valitsus asub aadressil Merivälja tee 24, 11911 Tallinn.

§ 3.  Sümboolika ja eelarvevahendid

(1) Valitsusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat ning dokumendiplangid. Valitsusel võib olla oma lipp ja vapp, mis peavad vastama heraldikanõuetele, ning muu sümboolika.

(2) Valitsus tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

(3) Valitsusel on valitsuse haldusala teenindavad arvelduskontod.

§ 4.  Valitsuse moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja aruandlus

(1) Valitsuse moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Valitsus on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, Pirita linnaosa põhimäärusest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
Tegevusvaldkonnad ja õigused

§ 5.  Valitsuse tegevusvaldkonnad ja ülesanded

(1) Valitsus täidab talle õigusaktidega pandud ülesandeid järgmistes valdkondades:

1) sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ning laste kaitse;

2) noorsoo- ja erinoorsootöö;

3) elamu- ja kommunaalmajandus, sh eluruume vajavate isikute üle arvestuse pidamine;

4) heakord ja haljastus;

5) jäätmekäitlus;

6) ruumiline planeerimine;

7) kultuuritöö ja haridus;

8) sport ja vaba aja veetmine;

9) linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine, majandustegevuse registri andmete töötlemine;

10) reklaam ja valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;

11) rahvastikuregistri andmete töötlemine;

12) osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;

13) valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;

14) tervisedendus;

15) halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine;

16) halduskogu organisatsiooniline ja tehniline teenindamine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud valdkondadest tulenevad täpsemad ülesanded sätestatakse valdkonna õigusaktides.

(3) Valitsus täidab linnaosa haldusterritooriumil lisaks käesolevale põhimäärusele teisi riigi ja Tallinna õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 6.  Valitsuse õigused

Valitsusel on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele valitsuse pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud valitsusele pandud ülesannete täitmiseks;

3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

4) moodustada komisjone ja töögruppe;

5) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

7) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

8) anda konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

9) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;

10) teostada Tallinna õigusaktidega valitsusele antud muid õigusi.

3. peatükk
Linnaosa vanem, valitsuse juhtimine ja struktuur

§ 7.  Linnaosa vanem

(1) Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa halduskogu arvamuse.

(2) Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

(3) Lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusest vabastamise alustele vabastatakse linnaosa vanem teenistusest linnapea põhjendatud ettepanekul.

(4) Linnaosa vanem allub linnapeale või muule linnavalitsuse liikmele vastavalt linnapea määratud tööjaotusele.

(5) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaosa vanem riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ja korraldab valitsuse tegevust ning vastutab valitsusele pandud ülesannete täitmise eest;

2) esitab linnavalitsusele ettepanekuid valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

3) täidab tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa valitsuse ametnike ja abiteenistujate suhtes, kui Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, sh nimetab ametnikke ametisse ja vabastab neid ametist ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4) teeb linnapeale ettepaneku linnaosa valitsuse hallatava asutuse juhi ametisse kinnitamiseks ja ametist vabastamiseks, sõlmib, muudab ja lõpetab temaga töölepingu ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;

5) määrab kindlaks valitsuse teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

6) määrab valitsuse teenistujate lisatasusid, preemiaid, toetusi ja hüvitisi;

7) sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid;

8) käsutab linnaosa valitsuse eelarvelisi vahendeid;

9) teeb tehinguid valitsusele pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab valitsuse haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh tagab eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ja eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;

10) vastutab valitsuse eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, valitsuse valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, valitsuse haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja linna õigusaktidega ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;

11) rakendab abinõusid valitsuse majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;

12) kinnitab valitsuse asjaajamise korra ja sisekorraeeskirja ning muud valitsuse sisemist töökorraldust reguleerivad korrad, eeskirjad ja juhendid;

13) kirjutab alla valitsuse dokumentidele või volitab selleks teisi valitsuse ametiisikuid;

14) esindab linnaosa ja valitsust ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega linnaosa põhimäärusega sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid esindama valitsust temale antud pädevuse piires;

15) esindab Tallinna kohtus linnaosa pädevusse antud küsimustes või linnavalitsuse volituse alusel või volitab selleks teisi isikuid.

(6) Linnaosa vanema äraolekul asendab teda üks tema määratud linnaosa vanema asetäitjatest, asetäitja äraolekul haldussekretär ning linnaosa vanema asetäitja ja haldussekretäri puudumisel linnaosa vanema määratud struktuuriüksuse juht. Kui linnaosa vanemat ei ole ametisse nimetatud, täidab linnaosa vanema ülesandeid linnavalitsuse korraldusega määratud linnaosa vanema asetäitja või haldussekretär.

(7) Linnaosa vanema sotsiaalsed garantiid on sätestatud Tallinna põhimääruses.

(8) Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

§ 8.  Linnaosa vanema haldusaktid

(1) Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda üksikaktina korraldusi ning valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise õigust.

(2) Linnaosa vanema korraldused vormistatakse eesti keeles ja nende suhtes kohaldatakse seadustes ja Tallinna põhimääruses linnavalitsuse korralduse ning haldusakti kohta sätestatud nõudeid.

(3) Linnaosa vanema korraldusele, mille on enne viseerinud linnaosa haldussekretär, kirjutab alla linnaosa vanem või tema äraolekul asendaja.

(4) Linnaosa vanema korraldus jõustub adressaadile teatavakstegemisest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva. Korraldus tuleb adressaadile teatavaks teha või kätte toimetada.

(5) Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea. Kui linnapea leiab, et linnaosa vanema korraldus või selle säte on vastuolus seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa vanemale ettepaneku viia vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega kooskõlla 15 päeva jooksul. Kui linnaosa vanem ei ole 15 päeva jooksul pärast linnapea kirjaliku ettepaneku saamist korraldust või selle sätet seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, teeb linnapea linnavalitsusele teenistusliku järelevalve algatamise ettepaneku.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Vastava ettepaneku esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. Muudatuste tegemine aasta jooksul valitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus toimub linnavolikogu kehtestatud korras.

(2) Valitsuse struktuuriüksused on osakonnad, talitused, sektorid ja bürood. Struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus määratakse linnaosa vanema kinnitatavate põhimäärustega.

§ 10.  Haldussekretär

(1) Haldussekretäriks võib nimetada Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel kehtestatud ulatuses ning kellel on juriidiline kõrgharidus.

(2) Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätestatud korras linnaosa vanem kooskõlastatult Tallinna linnasekretäriga.

(3) Haldussekretäri teenistusülesanded on:

1) linnaosa vanema korralduste ja käskkirjade viseerimine;

2) linnaosa vanemale ettepanekute esitamine valitsuse struktuuri, funktsioonide ja teenistujate koosseisu kohta;

3) Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste, rahvaloenduste, ‑hääletuste, ‑küsitluste jms organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ja läbiviimine linnaosas;

4) halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise korraldamine;

5) muude talle riigi või Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema pandud ülesannete täitmine.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009
määruse nr 35
“Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“
LISA 8

 

Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus

 

 

 

1. peatükk
Üldsätted

§ 1.  Staatus ja nimi

(1) Põhja-Tallinna Valitsus (edaspidi valitsus) on Tallinna linna ametiasutus, mille eesmärk on tagada Põhja-Tallinna linnaosas linnaelanike ja ettevõtjate teenindamine, avalike teenuste kättesaadavus ning linnaosa, selle tõmbekeskuste ja asumite arendamine ning infrastruktuuri funktsioneerimine, lähtudes linnaosa elanike vajadustest ja huvidest ning arvestades linnaosa eripära ja linna kui terviku huvisid.

(2) Valitsuse ametlik nimi on:

1) eesti keeles – Põhja-Tallinna Valitsus;

2) inglise keeles – North Tallinn City District Administration;

3) vene keeles – Управа района Пыхья-Таллинн.

§ 2.  Asukoht

Valitsus asub aadressil Niine tn 2, 10414 Tallinn.

§ 3.  Sümboolika ja eelarvevahendid

(1) Valitsusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat ning dokumendiplangid. Valitsusel võib olla oma lipp ja vapp, mis peavad vastama heraldikanõuetele, ning muu sümboolika.

(2) Valitsus tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

(3) Valitsusel on valitsuse haldusala teenindavad arvelduskontod.

§ 4.  Valitsuse moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja aruandlus

(1) Valitsuse moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Valitsus on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, Põhja-Tallinna põhimäärusest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
Tegevusvaldkonnad ja õigused

§ 5.  Valitsuse tegevusvaldkonnad ja ülesanded

(1) Valitsus täidab talle õigusaktidega pandud ülesandeid järgmistes valdkondades:

1) sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ning laste kaitse;

2) noorsoo- ja erinoorsootöö;

3) elamu- ja kommunaalmajandus, sh eluruume vajavate isikute üle arvestuse pidamine;

4) heakord ja haljastus;

5) jäätmekäitlus;

6) ruumiline planeerimine;

7) kultuuritöö ja haridus;

8) sport ja vaba aja veetmine;

9) linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine, majandustegevuse registri andmete töötlemine;

10) reklaam ja valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;

11) rahvastikuregistri andmete töötlemine;

12) osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;

13) valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;

14) tervisedendus;

15) halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine;

16) halduskogu organisatsiooniline ja tehniline teenindamine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud valdkondadest tulenevad täpsemad ülesanded sätestatakse valdkonna õigusaktides.

(3) Valitsus täidab linnaosa haldusterritooriumil lisaks käesolevale põhimäärusele teisi riigi ja Tallinna õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 6.  Valitsuse õigused

Valitsusel on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele valitsuse pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud valitsusele pandud ülesannete täitmiseks;

3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

4) moodustada komisjone ja töögruppe;

5) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

7) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

8) anda konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

9) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;

10) teostada Tallinna õigusaktidega valitsusele antud muid õigusi.

3. peatükk
Linnaosa vanem, valitsuse juhtimine ja struktuur

§ 7.  Linnaosa vanem

(1) Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa halduskogu arvamuse.

(2) Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

(3) Lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusest vabastamise alustele vabastatakse linnaosa vanem teenistusest linnapea põhjendatud ettepanekul.

(4) Linnaosa vanem allub linnapeale või muule linnavalitsuse liikmele vastavalt linnapea määratud tööjaotusele.

(5) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaosa vanem riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ja korraldab valitsuse tegevust ning vastutab valitsusele pandud ülesannete täitmise eest;

2) esitab linnavalitsusele ettepanekuid valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

3) täidab tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa valitsuse ametnike ja abiteenistujate suhtes, kui Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, sh nimetab ametnikke ametisse ja vabastab neid ametist ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4) teeb linnapeale ettepaneku linnaosa valitsuse hallatava asutuse juhi ametisse kinnitamiseks ja ametist vabastamiseks, sõlmib, muudab ja lõpetab temaga töölepingu ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;

5) määrab kindlaks valitsuse teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

6) määrab valitsuse teenistujate lisatasusid, preemiaid, toetusi ja hüvitisi;

7) sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid;

8) käsutab linnaosa valitsuse eelarvelisi vahendeid;

9) teeb tehinguid valitsusele pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab valitsuse haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh tagab eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ja eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;

10) vastutab valitsuse eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, valitsuse valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, valitsuse haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja linna õigusaktidega ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;

11) rakendab abinõusid valitsuse majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;

12) kinnitab valitsuse asjaajamise korra ja sisekorraeeskirja ning muud valitsuse sisemist töökorraldust reguleerivad korrad, eeskirjad ja juhendid;

13) kirjutab alla valitsuse dokumentidele või volitab selleks teisi valitsuse ametiisikuid;

14) esindab linnaosa ja valitsust ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega linnaosa põhimäärusega sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid esindama valitsust temale antud pädevuse piires;

15) esindab Tallinna kohtus linnaosa pädevusse antud küsimustes või linnavalitsuse volituse alusel või volitab selleks teisi isikuid.

(6) Linnaosa vanema äraolekul asendab teda üks tema määratud linnaosa vanema asetäitjatest, asetäitja äraolekul haldussekretär ning linnaosa vanema asetäitja ja haldussekretäri puudumisel linnaosa vanema määratud struktuuriüksuse juht. Kui linnaosa vanemat ei ole ametisse nimetatud, täidab linnaosa vanema ülesandeid linnavalitsuse korraldusega määratud linnaosa vanema asetäitja või haldussekretär.

(7) Linnaosa vanema sotsiaalsed garantiid on sätestatud Tallinna põhimääruses.

(8) Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

§ 8.  Linnaosa vanema haldusaktid

(1) Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda üksikaktina korraldusi ning valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise õigust.

(2) Linnaosa vanema korraldused vormistatakse eesti keeles ja nende suhtes kohaldatakse seadustes ja Tallinna põhimääruses linnavalitsuse korralduse ning haldusakti kohta sätestatud nõudeid.

(3) Linnaosa vanema korraldusele, mille on enne viseerinud linnaosa haldussekretär, kirjutab alla linnaosa vanem või tema äraolekul asendaja.

(4) Linnaosa vanema korraldus jõustub adressaadile teatavakstegemisest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva. Korraldus tuleb adressaadile teatavaks teha või kätte toimetada.

(5) Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea. Kui linnapea leiab, et linnaosa vanema korraldus või selle säte on vastuolus seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa vanemale ettepaneku viia vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega kooskõlla 15 päeva jooksul. Kui linnaosa vanem ei ole 15 päeva jooksul pärast linnapea kirjaliku ettepaneku saamist korraldust või selle sätet seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, teeb linnapea linnavalitsusele teenistusliku järelevalve algatamise ettepaneku.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Vastava ettepaneku esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. Muudatuste tegemine aasta jooksul valitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus toimub linnavolikogu kehtestatud korras.

(2) Valitsuse struktuuriüksused on osakonnad, talitused, sektorid ja bürood. Struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus määratakse linnaosa vanema kinnitatavate põhimäärustega.

§ 10.  Haldussekretär

(1) Haldussekretäriks võib nimetada Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel kehtestatud ulatuses ning kellel on juriidiline kõrgharidus.

(2) Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätestatud korras linnaosa vanem kooskõlastatult Tallinna linnasekretäriga.

(3) Haldussekretäri teenistusülesanded on:

1) linnaosa vanema korralduste ja käskkirjade viseerimine;

2) linnaosa vanemale ettepanekute esitamine valitsuse struktuuri, funktsioonide ja teenistujate koosseisu kohta;

3) Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste, rahvaloenduste, ‑hääletuste, ‑küsitluste jms organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ja läbiviimine linnaosas;

4) halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise korraldamine;

5) muude talle riigi või Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema pandud ülesannete täitmine.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees