Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kompromissi heakskiitmine Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Rihti Projekt vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ning volituse andmine Ain Valdmannile
Tallinna Linnavalitsus 30.09.2009 korraldus number 1595
Redaktsiooni kehtivus:30.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. september 2009 nr 1595-k

 

 

Kompromissi heakskiitmine Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Rihti Projekt vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ning volituse andmine Ain Valdmannile

 

 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 430 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 6 lg-ga 5 ning tulenevalt kohtumenetluse poolte soovist lõpetada tsiviilasja nr 2-08-83275 menetlus kompromissiga

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud kohtuliku kompromissi projekt Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Rihti Projekt vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Harju Maakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2‑08-83275.

2. Volitada Tallinna Kommunaalameti juhatajat Ain Valdmanni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kohtulikule kompromissile.

3. Tallinna Kommunaalametil tasuda eelarvelistest vahenditest punktis 1 nimetatud kompromissi­lepingu täitmiseks Aktsiaseltsile Rihti Projekt 125 000 (ükssada kakskümmend viis tuhat) krooni.

4. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Rihti Projekt, Tallinna Kommunaalameti juhatajale Ain Valdmannile ja Harju Maakohtule.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009

korralduse nr 1595-k

LISA 1

 

Kompromiss Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Rihti Projekt vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Harju Maakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2-08-83275

 

 

 

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann Tallinna Linnavalitsuse ______________korralduse nr _______ -k alusel, ja Aktsiaselts Rihti Projekt, keda esindab …………….. , (edaspidi ühiselt nimetatud pooled) sõlmivad kompromissi alljärgnevas.

 

Kompromissi sõlmimise eesmärk

 

Pooltel on soov lõpetada Harju Maakohtu menetluses olev tsiviilasi nr 2-08-83275 kompromissiga, mille tingimustes on saavutatud üksmeel.

 

Kompromissi sõlmimise alused

 

Tallinna linn korraldas Tallinna Kommunaalameti kaudu 2007. aasta suvel lihtmenetlusega riigihanke Männipargi lava-kõlakoja (Tallinn, Keskuse tn 1 / Sõpruse pst 252) projekteerimiseks ja ehitamiseks.

26. juunil 2007 esitas Aktsiaselts Rihti Projekt (edaspidi Rihti Projekt) pakkumuse, mille kohaselt oli Männipargi lava-kõlakoja projekteerimis- ja ehitusmaksumuseks 1 248 000 krooni (koos käibemaksuga 1 472 640 krooni).

Juuli lõpus teatati Rihti Projektile pakkumuse edukaks tunnistamisest ning töövõtuleping sõlmiti 5. septembril 2007.

8. oktoobril 2007 toimunud projekteerimisnõupidamisel täpsustati Männipargi lava-kõlakoja eskiislahendust. Otsustati, et algse eskiisjoonise kohaselt maapinnast u 15 cm kõrgusel paiknev vundamendiplaat tuleb projekteerida selliselt, et see tõuseb umbes 1 m võrra maapinnast kõrgemale. Eeltoodu tulemusena tekkis vajadus teostada täiendavaid mullatöid, rajada monoliitbetoonist vundament, monoliitsest sardbetoonist trepp ja trepipiirded.

3. juulil 2008 allkirjastati teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt ning seejärel tasuti Rihti Projektile tema tehtud pakkumisele vastav summa.

30. juunil 2008 väljastatud arvet, mille kohaselt on lisatööde maksumus 168 834 krooni ja 40 senti, Tallinna linn ei tasunud.

2008. aasta detsembris esitas Rihti Projekt Harju Maakohtule hagi 168 834 krooni ja 40 sendi suuruse võlgnevuse ja viiviste Tallinna linnalt väljamõistmise nõudes.

Paralleelselt toimuva kohtumenetlusega on pooled pidanud läbirääkimisi eesmärgiga lõpetada kohtuvaidlus kompromissiga.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 578 lõike 1 kohaselt on kompromissilepingu eesmärgiks muuta õiguslikult vaieldav või ebaselge õigussuhe vaieldamatuks poolte vastastikuste järeleandmiste teel.

 

Soovides saavutada õigusrahu, on pooled vastastikuste järeleandmiste teel saavutanud kompromissi tingimustes kokkuleppe.

 

 

Kompromissi tingimused

 

1. Tallinna linn kohustub kompromissina tasuma Rihti Projektile 125 000 (ükssada kakskümmend viis tuhat) krooni ja kandma nimetatud summa Rihti Projekti arvelduskontole, AS SEB Pank nr 100 220 216 18009 hiljemalt 25. oktoobriks 2009.

2. Rihti Projekt kinnitab tingimusteta ja tagasivõtmatult, et eelmises punktis nimetatud summa kättesaamisel ei ole tal Tallinna linna ega Tallinna linna ametiasutuste vastu mingeid nõudeid, mis tuleneksid osaliselt või kaudselt tsiviilasjas nr 2-08-83275 käsitatud asjaoludest.

3. Kooskõlas TsMS § 168 lg-ga 3 jäävad poolte menetluskulud nende enda kanda.

4. Rihti Projekt palub kohtul TsMS § 168 lg 3 alusel tagastada poole menetluses tasutud riigilõivust.

5. Pooled paluvad TsMS § 64 lg‑le 2 ja § 661 lg-le 4 tuginedes lühendada kompromissi kinnitamise kohta tehtavale kohtumäärusele määruskaebuse esitamise tähtaega ühele päevale menetluse lõpetamise määruse kättesaamisest arvates.

6. Kompromiss jõustub seda kinnitava kohtumääruse jõustumisega.

7. Pooled kinnitavad, et on teadlikud kompromissi kinnitamise ja tsiviilasja menetluse lõpetamise õiguslikest tagajärgedest, muuhulgas TsMS § 432 sisust, mille kohaselt on menetluse lõpetamisel kompromissiga samad materiaalõiguslikud ja protsessuaalsed tagajärjed nagu menetluse lõpetamisel kohtuotsusega, sealhulgas ei saa hageja uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu vaidluses samal alusel ja sama haginõude üle.

8. Tallinna linn on teadlik, et kompromissis sätestatud kohustuse mittekohase täitmise korral on Rihti Projektil õigus pöörata sellest tulenev nõue täitmisele täitemenetluse seadustikus ette nähtud korras.

9. Eeltoodu alusel ja juhindudes TsMS § 430 lg-test 1 ja 2 ning § 428 lg 1 p-st 4 paluvad pooled Harju Maakohtul ilma kohtuistungit pidamata kompromiss kinnitada, kajastada määruses alltoodud kompromisstingimused ning lõpetada tsiviilasja nr 2-08-83275 menetlus.

 

Kompromiss on sõlmitud kolmes originaaleksemplaris, millest üks esitatakse Harju Maakohtule, üks jääb Rihti Projektile ja üks Tallinna linnale.

 

 

 

Ain Valdmann

Tallinna linna

volitatud esindaja

 

Aktsiaseltsi Rihti Projekt

lepinguline esindaja

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär