Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Soo tn 40 kinnisasja jagamisel tekkiva kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 30.09.2009 korraldus number 1571
Redaktsiooni kehtivus:30.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. september 2009 nr 1571-k

 

 

Soo tn 40 kinnisasja jagamisel tekkiva kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 641, võlaõigusseaduse § 188 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korraldusega nr 693-k vastu võetud Soo tn 40 kinnistu detailplaneeringust ja arvestades Kaupmehe Arenduse OÜ 10. novembri 2008 kirja

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Kaupmehe Arenduse OÜ (äriregistri kood 11368921, aadress F. R. Faehlmanni 43, 10125 Tallinn, edaspidi kinnisasja omanik) omandis oleva Soo tn 40 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 5708901, katastritunnus 78408:801:4480, pindala 1736 m², sihtotstarve elamumaa 50%, ärimaa 50%) jagamisel tekkiv transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 59 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutatud alana ja mis on Tallinna linnale vajalik kinnisasjale ehitatava jalgtee avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

1.1 Kaupmehe Arenduse OÜ on kohustatud ehitama oma vahendite arvelt Tallinna linnale võõrandatavale kinnisasjale rajatised vastavalt Tallinna linna ja Kaupmehe Arenduse OÜ vahel  28. juulil 2009 sõlmitud lepingule nr 2-6/171;

1.2 kinnisasja tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul rajatiste kasutusloa vormistamisest arvates;

1.3 kinnisasja koos rajatistega valdus antakse Tallinna linnale üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga 3 nädala jooksul kinnisasja tasuta võõrandamise asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates;

1.4 Soo tn 40 kinnisasjale seatud hüpoteegid ei jää koormama Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja;

1.5 Kaupmehe Arenduse OÜ kohustub Soo tn 40 kinnisasja osa, mis võõrandatakse Tallinna linnale, kolmandatele isikutele mitte võõrandama. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab Kaupmehe Arenduse OÜ Tallinna linnale leppetrahvi 100 000 krooni;

1.6 kui kinnisasja omanik ei ole ilmunud kinnisasja tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 4 kuu jooksul rajatiste kasutusloa vormistamisest arvates, maksab kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 1000 krooni iga tähtaega ületava päeva eest;

1.7 Tallinna linnal ja kinnisasja omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata 3 aasta jooksul kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

1.8 kinnisasja omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõivu tasub kinnisasja omanik.  

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud, Tallinna linnale võõrandatava  kinnisasja valitsejaks Tallinna linna kinnisasja omanikuna kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

3. Tallinna Kommunaalametil võtta kinnisasja valdus üle vastavalt punktile 1.3.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine; 

4.2 teha korraldus teatavaks Kaupmehe Arenduse OÜ-le ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009

korralduse nr 1571-k

LISA

 

Soo tn 40 kinnisasja jagamisel tekkiva Tallinna linnale võõrandatava kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

Soo tn 40 kinnisasja jagamisel tekkiva Tallinna linnale võõrandatava kinnisasja asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär