Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lepiku tee 34 kinnisasja jagamisel tekkivate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjadele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 30.09.2009 korraldus number 1570
Redaktsiooni kehtivus:30.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. september 2009 nr 1570-k

 

 

Lepiku tee 34 kinnisasja jagamisel tekkivate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjadele valitseja määramine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 641, võlaõigusseaduse § 188 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 6. veebruari 2008 korraldusega nr 164-k vastu võetud Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringust ja arvestades Dmitri Grankini, Aleksander Kaplini ja Terje Aru 23. märtsi 2007 kirja

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Dmitri Grankini, Aleksander Kaplini ja Terje Aru (edaspidi kinnisasja omanikud) kaasomandis oleva Lepiku tee 34 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 39901, katastritunnus 78402:205:0010, pindala 20944 m², sihtotstarve elamumaa 25%, sotsiaalmaa 75%) jagamisel tekkivad transpordimaa sihtotstarbega kinnisasjad eeldatavate aadressidega Lepiku tee T11/2 ligikaudse pindalaga 45 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud ruudustatud alana, ja Lepiku tee T11/1 ligikaudse pindalaga 309 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutatud alana, ning mis on Tallinna linnale vajalikud kinnisasjadele ehitatava Lepiku tee laienduse ja jalgtee avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

1.1 Dmitri Grankin, Aleksander Kaplin ja Terje Aru on kohustatud ehitama oma vahendite arvelt Tallinna linnale võõrandatavatele kinnisasjadele rajatised vastavalt Tallinna linna ning Dmitri Grankini, Aleksander Kaplini ja Terje Aru vahel 28. augustil 2009 sõlmitud lepingule nr 2-6/186;

1.2 kinnisasjade tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul rajatiste kasutusloa vormistamisest arvates;

1.3 kinnisasjade koos rajatistega valdus antakse Tallinna linnale üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga 3 nädala jooksul kinnisasjade tasuta võõrandamise asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates;

1.4 Lepiku tee 34 kinnisasjale seatud hüpoteek ei jää koormama Tallinna linnale võõrandatavaid kinnisasju;

1.5 Dmitri Grankin, Aleksander Kaplin ja Terje Aru kohustuvad Lepiku tee 34 kinnisasja osasid, mis võõrandatakse Tallinna linnale, kolmandatele isikutele mitte võõrandama. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksavad Dmitri Grankin, Aleksander Kaplin ja Terje Aru Tallinna linnale leppetrahvi kokku 100 000 krooni;

1.6 kui kinnisasja omanikud ei ole ilmunud kinnisasjade tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 4 kuu jooksul rajatiste kasutusloa vormistamisest arvates, maksavad kinnisasja omanikud Tallinna linnale leppetrahvi 1000 krooni iga tähtaega ületava päeva eest;

1.7 Tallinna linnal ja kinnisasja omanikel on õigus ühepoolselt kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata 3 aasta jooksul kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

1.8 kinnisasjade omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõivu tasuvad kinnisasja omanikud.  

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud, Tallinna linnale võõrandatavate  kinnisasjade valitsejaks Tallinna linna kinnisasjade omanikuna kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

3. Tallinna Kommunaalametil võtta kinnisasjade valdus üle vastavalt punktile 1.3.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine; 

4.2 teha korraldus teatavaks Dmitri Grankinile, Aleksander Kaplinile ja Terje Arule ning Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009

korralduse nr 1570-k

LISA

 

Lepiku tee 34 kinnisasja jagamisel tekkivate Tallinna linnale võõrandatavate kinnisasjade asukoha skeem

 

 

 

Lepiku tee 34 kinnisasja jagamisel tekkivate Tallinna linnale võõrandatavate kinnisasjade asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär