Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Uus-Kalamaja tn 10 kinnisasja jagamisel tekkivate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjadele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 30.09.2009 korraldus number 1562
Redaktsiooni kehtivus:30.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. september 2009 nr 1562-k

 

 

Uus-Kalamaja tn 10 kinnisasja jagamisel tekkivate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjadele valitseja määramine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 641, võlaõigusseaduse § 188 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 14. jaanuari 2009 korraldusega nr 36-k vastu võetud Uus-Kalamaja tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust  

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Aktsiaseltsi YIT Ehitus (äriregistri kood 10093801, aadress Pärnu mnt 102c / Kauba 2a, Tallinn, edaspidi kinnisasjade omanik) omandis oleva Uus-Kalamaja tn 10 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 19878601, katastritunnus 78408:801:0158, pindala 33681 m², sihtotstarve tootmismaa) jagamisel tekkivad transpordimaa sihtotstarbega kinnisasjad ligikaudse pindalaga 3401 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud ruudustatud alana, ja ligikaudse pindalaga 522 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutatud alana, ning mis on Tallinna linnale vajalikud kinnisasjadele ehitatava tee avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

1.1 Aktsiaselts YIT Ehitus on kohustatud ehitama oma vahendite arvelt Tallinna linnale võõrandatavatele kinnisasjadele detailplaneeringu kohased rajatised vastavalt Tallinna linna ja Aktsiaseltsi YIT Ehitus vahel 31. augustil 2009 sõlmitud lepingule nr 2-6/203;

1.2 kinnisasjade tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul kinnisasjadele ehitatavate rajatiste kasutusloa vormistamisest arvates;

1.3 kinnisasjade koos rajatistega valdus antakse Tallinna linnale üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga 3 nädala jooksul kinnisasjade tasuta võõrandamise asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates;

1.4 Uus-Kalamaja tn 10 kinnisasjale tehnovõrkude ja –rajatiste talumiseks seatud isiklikud kasutusõigused võivad jääda Tallinna linnale võõrandatavaid kinnisasju koormama;

1.5 Aktsiaselts YIT Ehitus kohustub Uus-Kalamaja tn 10 kinnisasja osasid, mis võõrandatakse Tallinna linnale, kolmandatele isikutele mitte võõrandama. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab Aktsiaselts YIT Ehitus Tallinna linnale leppetrahvi 100 000 krooni;

1.6 kui kinnisasjade omanik ei ole ilmunud kinnisasjade tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 4 kuu jooksul rajatiste kasutusloa vormistamisest arvates, maksab kinnisasjade omanik Tallinna linnale leppetrahvi 1000 krooni iga tähtaega ületava päeva eest;

1.7 Tallinna linnal ja kinnisasjade omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata 3 aasta jooksul kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

1.8 Uus-Kalamaja tn 10 kinnisasja koormamisel hüpoteegiga ei jää hüpoteek koormama Tallinna linnale omandatavaid kinnisasju;

1.9 kinnisasjade omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõivu tasub kinnisasjade omanik.

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud, Tallinna linnale võõrandatavate kinnisasjade valitsejaks Tallinna linna kinnisasjade omanikuna kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

3. Tallinna Kommunaalametil võtta kinnisasjade valdus üle vastavalt punktile 1.3.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine; 

4.2 teha korraldus teatavaks Aktsiaselts YIT Ehitus ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009

korralduse nr 1562-k

LISA

 

Uus-Kalamaja tn 10 kinnisasja jagamisel tekkivate Tallinna linnale võõrandatavate kinnisasjade asukoha skeem

 

 

 

Uus-Kalamaja tn 10 kinnisasja jagamisel tekkivate Tallinna linnale võõrandatavate kinnisasjade asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär