Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad
Tallinna Linnavalitsus 30.09.2009 määrus number 75
Jõustumine:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ... [RT IV, 07.06.2013, 58]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

30. september 2009 nr 75

 

 

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud „Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korraga“, 30. novembri 2000 otsusega nr 396 “Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas“, 13. detsembri 2007 otsusega nr 296 “Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine“, Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 määrusega nr 53 “Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhend“ ning 12. jaanuaril 2001 Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahel sõlmitud teenuslepingu ja 16. septembri 2009 Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI ja UNITED UTILITIES (TALLINN) B. V. vahel sõlmitud teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja 30. novembri 2007 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepinguga ning AKTSIASELTSI TALLINNA VESI 28. septembri 2009 kirjaga nr 6/0939455 esitatud ettepanekuga.

 

 

 

 

 

§ 1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2010 Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas vee-ettevõtja AKTSIASELTSI TALLINNA VESI poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad vastavalt lisale.

§ 2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

30. septembri 2009 määruse nr 75

“Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad“

LISA

(Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011)

 

Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

 

 

1. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind

1.1 tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest eurodes:

Isik

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja

2,32

2,78

Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)

1,52

(sh 0,56 arenduskulude komponent)*

1,82

(sh 0,67 arenduskulude komponent)*

*arenduskulude komponent sisaldab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kulusid Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava selles piirkonnas, mis vastab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 3 punktis 5 sätestatud nõuetele.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud „Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korrale“ ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsusele nr 283 „Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele“ kompenseerib Tallinna linn vee hinna arenduskulude komponendi lisamise veehinnale, mistõttu linnaelanikud ei pea seda AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI tasuma. Tallinna linn tasub arenduskulude komponendi AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI otse.

 

1.2 tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest eurodes sõltuvalt reoainete sisaldusest:

 

Isik

Reovee reostusgrupid

Põhihind (tasu ärajuhtimise ja puhastamise eest)

Ülereostuse puhastamise tasu

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Füüsiline isik

 

0,78

0,00

0,78

0,94

Juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja

RG-1

RG-2

RG-3

RG-4

RG-5

RG-6

RG-7

RG-8

1,70

1,72

1,74

1,74

1,74

1,74

1,74

1,74

0,00

0,00 

0,00 

0,25

0,34

0,59

1,02

1,87

1,70

1,72

1,74

1,99

2,08

2,33

2,76

3,61

2,04

2,06

2,09

2,39

2,50

2,80

3,31

4,33

 

2. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu on null määraga.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär