Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

Tallinna Linnavalitsus 30.09.2009 määrus number 75
jõustumine 01.01.2010

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2010 - 31.12.2010

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

30. september 2009 nr 75

 

 

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 14 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud „Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korraga“, 30. novembri 2000 otsusega nr 396 “Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja ‑kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas“, 13. detsembri 2007 otsusega nr 296 “Tallinna ühisveevarustuse ja ‑kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine“, Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 määrusega nr 53 “Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhend“ ning 12. jaanuaril 2001 Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahel sõlmitud teenuslepingu ja 16. septembri 2009 Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI ja UNITED UTILITIES (TALLINN) B. V. vahel sõlmitud teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja 30. novembri 2007 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepinguga ning AKTSIASELTSI TALLINNA VESI 28. septembri 2009 kirjaga nr 6/0939455 esitatud ettepanekuga.

 

 

 

 

 

§ 1.  Kehtestada alates 1. jaanuarist 2010 Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas vee-ettevõtja AKTSIASELTSI TALLINNA VESI poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad vastavalt lisale.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. juuli 2009 määrus nr 61 „Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad“.

§ 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

30. septembri 2009 määruse nr 75

“Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad“

LISA

 

Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

 

 

1. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind

1.1 tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest kroonides:

Isik

Käibemaksuta

Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja

Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)

36,35

 

 

23,75

(sh 8,75 arenduskulude komponent)*

Märkus: teenuse hinnale lisandub käibemaks;

*arenduskulude komponent sisaldab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kulusid Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava selles piirkonnas, mis vastab ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 3 punktis 5 sätestatud nõuetele.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsusele nr 283 ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 määrusele nr 42 „Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine“ kompenseerib Tallinna linn vee hinna arenduskulude komponendi lisamise veehinnale, mistõttu linnaelanikud ei pea seda AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI tasuma. Tallinna linn tasub arenduskulude komponendi AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI otse.

1.2 tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest kroonides sõltuvalt reoainete sisaldusest:

 

Isik

Reovee reostusgrupid

Põhihind (tasu ärajuhtimise ja puhastamise eest)

Ülereostuse puhastamise tasu

Käibemaksuta

Füüsiline isik

Juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja -“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

 

RG-1

RG-2

RG-3

RG-4

RG-5

RG-6

RG-7

RG-8

12,14

26,56

26,97 

27,18 

27,18

27,18

27,18

27,18

27,18

0,00

0,00

0,00 

0,00 

3,98

5,31

9,30

15,94

29,22

12,14

26,56

26,97 

27,18 

31,16

32,49

36,48

43,12

56,40

Märkus: teenuse hinnale lisandub käibemaks.

 

2. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu on null määraga.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär