Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse reglement
Tallinna Linnavalitsus 23.09.2009 määrus number 72 [RT IV, 07.06.2013, 30]
Jõustumine:01.10.2009
Redaktsiooni kehtivus:10.04.2020 - ... [RT IV, 07.04.2020, 11]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 30.03.2020 nr 7 [RT IV, 07.04.2020, 1 - jõust. 10.04.2020]
Tlv m 26.09.2018 nr 33 [RT IV, 03.10.2018, 1 - jõust. 06.10.2018]
Tlv m 17.11.2014 nr 71 [RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 23. september 2009 nr 72

Tallinna Linnavalitsuse reglement

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja § 49 ning Tallinna põhimääruse § 50 lg 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Tallinna Linnavalitsuse reglemendiga (edaspidi reglement) kehtestatakse linnavalitsuse töökord, millega reguleeritakse:

1) õigusakti eelnõu ja muude linnavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste esitamist linnavalitsuse istungile (edaspidi istung);

2) nõudeid linna õigusakti eelnõule (edaspidi eelnõu), seletuskirjale ja lisamaterjalile;

3) eelnõu menetlemist;

4) istungi kokkukutsumist, läbiviimist ja otsustamist ning istungi protokollile esitatavaid üldnõudeid;

5) istungil vastuvõetud linnavalitsuse õigusakti vormistamist, teatavakstegemist ja täitmist;
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

6) eelnõu esitamist linnavolikogule.

(2) Reglemendiga reguleerimata küsimustes kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

§ 2. Linnavalitsuse õigusaktid

(1) Linnavalitsusel on oma pädevuse piires õigus anda üldaktidena määrusi ja üksikaktidena korraldusi.

(2) Määrusi ja korraldusi annab linnavalitsus istungil.

(3) Lisaks määruste ja korralduste eelnõudele esitatakse istungile muid linnavalitsuse pädevusse kuuluvaid otsustamist vajavaid küsimusi (istungi päevakorrapunktide eelnõusid):

1) linnavolikogu määruse või otsuse eelnõu esitamine linnavolikogule;

2) linnavolikogu esitatud määruse või otsuse eelnõu või revisjonikomisjoni otsuse ja revisjoniakti kohta seisukoha andmine;
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

3) linnavalitsuse pädevusse kuuluvates küsimustes põhimõttelise otsuse vastuvõtmine, mis vajab täiendavat ettevalmistamist enne linnavalitsuse määruse või korralduse andmist;

4) linnavalitsuse liikmele, linna ametiasutusele (v.a linnavolikogu kantselei) (edaspidi ametiasutus) või linna valdkondlikule teenistusele (edaspidi linna teenistus) ühekordse ülesande andmine;
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

5) informatsiooni ärakuulamine.

(4) Uue ülelinnalise määruse eelnõu koostamiseks moodustab asjaomase valdkonna ametiasutus või linna teenistus üldjuhul töörühma, kuhu lisaks asutuse koosseisu kuuluvatele valdkonna spetsialistidele kaasatakse asutuse jurist ja linna õigusteenistuse (edaspidi õigusteenistus) esindaja. Eelnõu koostamist juhib ja selle koostamise eest vastutab ametiasutus või linna teenistus. Töörühma ei pea moodustama, kui eelnõu hõlmab kitsast valdkonda ja on vähese tekstimahuga või on ette valmistatud peamiselt määruse muutmiseks.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

§ 3. Eelnõude esitamine linnavalitsuse istungi päevakorda

(1) Istungile võivad eelnõusid esitada linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Ametiasutuse juht või linna direktor teeb eelnõu istungi päevakorda võtmiseks ettepaneku linnavalitsuse liikmele või linnasekretärile.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

(2) Eelnõu ja seletuskirja valmistab ette ametiasutus või linna teenistus. Eelnõu ja seletuskiri peavad olema koostatud ja kooskõlastatud reglemendi nõuete kohaselt. Kui linnavalitsuse või linna ametiasutuse haldusakti või toimingu peale on esitatud vaie, sooritab linna sisekontrolöri teenistus vaide läbivaatamise ettevalmistamise toimingud, vaatab vaide läbi ja valmistab ette vaideotsuse eelnõu.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

(3) Linnavalitsus võib kiireloomulise küsimuse läbi vaadata ja otsustuse vastu võtta reglemendis ettenähtust lihtsamas korras.

2. peatükk
NÕUDED EELNÕULE

§ 4. Eelnõule esitatavad üldnõuded

(1) Õigusakti eelnõu peab vastama järgmistele nõuetele:

1) pealkiri peab kokkuvõtlikult edasi andma dokumendi sisu ja olema nimetavas käändes;

2) preambulis tuleb viidata õigusaktide sätetele, mille alusel ja millega kooskõlas õigusakt vastu võetakse. Korralduses ja otsuses tuleb esitada haldusakti andmise kaalutlused ja põhjendused, vajaduse korral esitatakse haldusakti põhjendused eelnõu lisaks olevas seletuskirjas. Määruse preambulisse üldjuhul põhjendusi ei märgita. Viide linna haldusakti kehtivale redaktsioonile tuleb preambulis vormistada tekstisisese lingina Tallinna õigusaktide registrile, määruse puhul tekstisisese lingina Riigi Teatajale;
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

3) ülesannete täitmiseks vajalikud abinõud peavad olema esitatud konkreetselt;

4) eelnõus tuleb näidata ülesannete täitjad ja täitmise tähtajad ning vajaduse korral täitmist kontrolliv linnavalitsuse liige, ametiasutus või linna teenistus;
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

5) sõnastus peab olema üheselt arusaadav ning vastama normitehnika ja eesti kirjakeele reeglitele;

6) asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe korral tuleb eelnõule teha märge teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise aluse ja tähtaja kohta;

7) eelnõus esitatud faktilised asjaolud peavad olema kooskõlas õigusakti andmise aluseks olevate dokumentidega;
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

8) linnavolikogule esitatav eelnõu peab sisaldama linnavalitsuse volitust linnasekretärile või linnaosa vanemale või nende asendajatele eelnõu ettekandmise kohta linnavolikogu istungil, kui ettekandjaks ei ole linnavalitsuse liige.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

(2) Lisaks reglemendile kohaldatakse määrusele Vabariigi Valitsuse poolt Vabariigi Valitsuse ja ministri määruse eelnõu kohta kehtestatud normitehnilisi nõudeid erisustega, mis tulenevad kohaliku omavalitsusüksuse õiguslikust seisundist ja Tallinna linna õigusaktidest.

(3) Eelnõu ja seletuskirja korrektsuse, andmete õigsuse ning õigusaktidele ja vorminõuetele vastavuse eest vastutab eelnõu koostaja.

§ 5. Eelnõu seletuskirjale esitatavad üldnõuded

(1) Eelnõu seletuskiri peab sisaldama:

1) otsuse lühikest (üldjuhul 1-2 lõigu pikkust) sisukokkuvõtet, mis peab olema trükitud poolpaksus (bold) kirjas;

2) ülevaadet probleemist ja olulistest faktilistest asjaoludest, samuti eelnõu alusdokumentides sisalduvat informatsiooni, mis tingib õigusakti vastuvõtmise;

3) õigusakti vastuvõtmise või istungi päevakorrapunkti eelnõu arutamise vajalikkuse põhjendust;

4) õiguslikke põhjendusi ning tekstisisese lingina vormistatud viiteid riigi ja Tallinna õigusaktidele, mis käsitletavat küsimust reguleerivad ja on õigusakti vastuvõtmise aluseks, või vajaduse korral haldusaktide koopiaid;
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

5) eelnõu ülesehituse ja sisu põhjendust, samuti õigusakti rakendamise eeldatavate mõjude analüüsi;
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

6) õigusakti rakendamiseks vajalike kulutuste ülevaadet ja eelarvet, kulutuste katmise allikaid ja kulutuste põhjendusi;

7) viiteid linna õigusaktidele, mida tuleb õigusakti vastuvõtmisel muuta või mis tuleb kehtetuks tunnistada;

8) määruse (vajaduse korral ka muu õigusakti) muutmisel seletuskirjale lisatud kehtiva redaktsiooni ja kavandatavate muudatuste võrdlustabelit;

9) ülevaadet, kellele on eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks saadetud ja millised on kooskõlastuse tulemused, sh millised märkused ja mis põhjusel on jäetud arvestamata. Ülevaate kooskõlastustest võib eelnõule lisada lisamaterjalina;
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

10) viidet eelnõu alusdokumentide hoidjale, kelle juures saab alusdokumentidega tutvuda, näidates ära konkreetse teenistuja nime, ametikoha ning kontaktandmed;

11) [Kehtetu - RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

12) informatsiooni linnavolikogu õigusakti eelnõu vastuvõtmiseks vajaliku häälteenamuse kohta, kui õigusakti vastuvõtmine eeldab linnavolikogu koosseisu häälteenamust;

13) viiteid isikuandmete töötlemise piirangute kohta;

14) määruse soovitavat jõustumise aega ning selle tähtaja valiku põhjendust;

15) märget eelnõu keeletoimetamise kohta;

16) muid vajalikke andmeid ja põhjendusi;

17) seletuskirja koostaja nime, ametikoha nimetust ja telefoninumbrit ja ning eelnõu koostamise kuupäeva.

(2) Linnavolikogule esitatava õigusakti eelnõu seletuskirja allkirjastab linnavalitsuse liige. Linnavalitsuse õigusakti eelnõu seletuskirja allkirjastab linnavalitsuse liige, linnasekretär, ametiasutuse juht või linna direktor. Juhi äraolekul allkirjastab seletuskirja juhi asendaja.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

§ 6. Eelnõu lisamaterjal

(1) Eelnõu koostaja peab eelnõule lisama dokumendid, mis on vajalikud eelnõu vastuvõtmise otsustamiseks.

(2) Lisamaterjal peab tagama piisava ja vajaliku ülevaate eelnõus käsitletavatest küsimustest.

(3) Eelnõu kooskõlastajal on õigus eelnõu koostajalt nõuda kooskõlastuse andmiseks vajalike dokumentide eelnõule lisamist.

§ 7. Eelnõu keeletoimetamine

(1) Määrus, arengukava, üldplaneering ja vajaduse korral muu eelnõu tuleb keeleliselt toimetada enne elektroonilise menetlemise alustamist. Erandjuhtudel võib eelnõu keeleliselt toimetada pärast linnavalitsuse istungit.

(2) Linnakantselei koosseisus olev keeletoimetaja toimetab eelnõu üldjuhul kolme tööpäeva jooksul arvates selle saamisest.

(3) Keelelise toimetamise tulemusena ei tohi muutuda eelnõu sisu. Kui eelnõu koostaja ei nõustu keeletoimetaja parandustega, peab ta vaidlusalused küsimused keeletoimetajaga läbi arutama.

(4) Eelnõu koostaja ei pea keeleliseks toimetamiseks esitama vähese tekstimahuga ja peamiselt määruse muutmiseks ettevalmistatud määruse eelnõu.

3. peatükk
EELNÕU MENETLEMINE

§ 8. Eelnõu menetlemise üldpõhimõtted

(1) Eelnõu menetlemine toimub üldjuhul elektrooniliselt ja erandjuhul paberkandjal. Eelnõu ei menetleta paralleelselt elektrooniliselt ja paberkandjal.

(2) Eelnõu menetlemise eest vastutab eelnõu koostaja, kes on kohustatud jälgima menetlemise käiku ning omalt poolt kaasa aitama eelnõu sujuvale ja tõrgeteta menetlemisele.

(3) Isikuandmeid sisaldava õigusakti menetlemisel arvestatakse isikuandmete kaitse nõuetega.
[RT IV, 03.10.2018, 1 - jõust. 06.10.2018]

(4) Eelnõu elektroonilisel menetlemisel juhindutakse lisaks reglemendile eelnõude elektroonilise menetlemise juhendist.

(5) Eelnõu elektroonilise menetlemise alustamisel lisab eelnõu koostaja eelnõu koos seletuskirja ja vajaliku lisamaterjaliga dokumendihaldussüsteemi Postipoiss, määrab kooskõlastajad vastavalt reglemendile ja käivitab menetluse.

(6) Enne ülelinnalise õigusakti eelnõu menetlemise alustamist Postipoisis võib koostaja kokku kutsuda eelnõu kooskõlastajad, et neile eelnõu tutvustada. Eelnõu koostaja teavitab õigusteenistust ülelinnalise eelnõu koostamise alustamisest.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

(7) Linnapea käskkirjaga määratakse ametiisikud, kellele võimaldatakse dokumendihaldussüsteemides eelnõudele juurdepääs, määrates kindlaks juurdepääsupiirangud.

§ 9. Eelnõu kooskõlastamine

(1) Eelnõu kooskõlastatakse linna ametiasutustega järgmises järjekorras:

1) eelnõu koostanud ametiasutuse juht või linna direktor;
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

2) ametiasutuse juht või linna direktor, kellele antakse õigusakti eelnõuga ülesandeid või kelle tegevusvaldkonda see puudutab. Linna tervikuna puudutav eelnõu tuleb saata kooskõlastamiseks kõikidele ametiasutuste juhtidele. Kooskõlastamist ei nõuta, kui eelnõule lisatakse dokument, millest selgub, et vastava ametiasutuse juhi või linna direktoriga on küsimused varem läbi arutatud ja eelnõu sisu kooskõlastatud või kui kooskõlastamise ebavajalikkust põhjendatakse eelnõu seletuskirjas;
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

3) õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna vastava valdkonna jurist ja osakonnajuhataja. Kui eelnõu puudutab õigusteenistuse nõuete osakonna valdkonda, kooskõlastab eelnõu nõuete osakonna juhataja, kes märgitakse kooskõlastajaks pärast õigusloome ja eelnõude osakonna juristi ning enne õigusloome ja eelnõude osakonna juhatajat. Õigusdirektor kooskõlastab olulisemate õigusaktide ning õigusvaidluste lahendamisega seotud õigusaktide eelnõud. Muud eelnõud esitatakse õigusdirektorile kooskõlastamiseks vajaduse korral ja temaga kokkuleppel;
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

4) linnavalitsuse liige või linnasekretär, kes on esitanud eelnõu linnavalitsuse istungi päevakorda.

(2) Ametiasutuse juht või linna direktor võib teha ettepaneku kooskõlastajate lisamiseks. Juhi äraolekul kooskõlastab eelnõu juhi asendaja.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

(3) Kooskõlastaja kooskõlastab eelnõu, lähtudes eelkõige oma tööülesannetest ja pädevusest.

(4) Kooskõlastaja kiidab eelnõu heaks või jätab selle motiveeritult heaks kiitmata, andes vastavalt jaatava või eitava kooskõlastuse. Kooskõlastusele võib lisada kooskõlastaja märkused ja ettepanekud eelnõu kohta. Eitava kooskõlastuse korral eelnõu menetlus peatub ning eelnõu saadetakse dokumendihaldussüsteemis koostajale tagasi.

(5) Kui õigusakti eelnõus on pärast kooskõlastusringi läbimist vaja teha muudatusi, pöördub eelnõu koostaja muudatuste tegemise õiguse saamiseks linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna istungibüroo (edaspidi istungibüroo) poole. Pärast muudatuste tegemist edastab eelnõu koostaja õigusakti dokumendihaldussüsteemis õigusteenistusele ja vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele täiendavaks kooskõlastamiseks.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

(6) Menetluse käigus eelnõusse tehtavate sisuliste muudatuste korral on eelnõu koostaja kohustatud esitama eelnõu uuesti kooskõlastusringile.

(7) Dokumendihaldussüsteemis Postipoiss kooskõlastamiseks esitatud õigusakti eelnõu dokumendifaili väljavahetamine on keelatud.

§ 10. Eelnõu kooskõlastamise nõuded

(1) Eelnõu koostaja määrab eelnõu kooskõlastamiseks mõistliku aja, arvestades eelnõu mahukuse, keerukuse ja muude asjaoludega, mis võivad eelnõu läbivaatamise tähtaega mõjutada, ning võttes arvesse reglemendis toodud tähtaegu.

(2) Eelnõu kooskõlastatakse ühe tööpäeva jooksul, määruse eelnõu ja muu põhjalikumat läbivaatamist nõudev eelnõu kooskõlastatakse kolme tööpäeva jooksul alates eelnõu saamisele järgnevast päevast.

(3) Õigusteenistusele edastatakse määruse eelnõu hiljemalt istungile eelneva nädala teisipäeval kella 15-ks ja korralduse või istungi päevakorrapunkti eelnõu (v.a linnavolikogu määruse eelnõu) hiljemalt istungile eelneva nädala kolmapäeval kella 14-ks. Mahukam eelnõu tuleb esitada hiljemalt istungile eelneva nädala esmaspäeval kella 12-ks. Õigusteenistus kooskõlastab talle tähtajaks edastatud eelnõu hiljemalt istungile eelneval neljapäeval kella 12-ks. Kui istung toimub määruse § 13 lõikes 1 nimetatust erineval ajal, kooskõlastab õigusteenistus eelnõu linnasekretäri määratud tähtajaks.

(4) Kui kooskõlastajatel on tekkinud eriarvamusi, kutsub valdkonda kureeriv linnavalitsuse liige või vajaduse korral linnasekretär kokku nõupidamise eriarvamuste lahendamiseks. Eriarvamuste lahendamata jäämise korral võtab eelnõu esitanud ametiasutus eelnõu tagasi või võetakse eelnõu linnavalitsuse istungi päevakorra projekti eriarvamuste ja nende põhjenduste äranäitamisega. Nimetatud linnavalitsuse liige või eelnõu koostaja edastab kooskõlastatud eelnõu ja korralduse eelnõu plangil koos lisamaterjalidega linnasekretärile hiljemalt istungile eelneva nädala neljapäeval kella 17-ks.

(5) Paberkandjal koosneb eelnõu kooskõlastus kooskõlastaja allkirjast, ees- ja perekonnanimest, ametinimetusest ja kuupäevast. Eelnõu tuleb kooskõlastada ka juhul, kui kooskõlastajal on eelnõu kohta eriarvamus. Eriarvamus kirjutatakse eelnõu kooskõlastuseksemplarile või lisatakse eraldi lehel.

4. peatükk
ISTUNGI PÄEVAKORRA KOOSTAMINE, ISTUNGI LÄBIVIIMINE JA PROTOKOLLI KOOSTAMINE

§ 11. Istungi päevakorra projekti koostamine

(1) Linnasekretär allkirjastab korralduse eelnõu plangil, kooskõlastab määruse ja istungi päevakorrapunkti eelnõu. Linnasekretär annab kõik esitatud eelnõud koos seletuskirjade ja lisamaterjalidega istungibüroole istungi päevakorra projekti koostamiseks hiljemalt istungile eelneva nädala reedel kella 13-ks. Istungibüroo töötaja koostab linnasekretärilt saadud materjalide alusel istungi päevakorra projekti. Kui linnapea ja linnasekretäri kokkuleppel valmistatakse istungi päevakorra projekti ja istungit ette üksnes infotehnoloogiliste vahendite vahendusel, siis ei edasta linnasekretär eelnõusid istungibüroole paberil ega allkirjasta korralduse eelnõu plangil, vaid edastab istungibüroole üksnes teabe päevakorraprojekti koostamise jaoks.
[RT IV, 07.04.2020, 1 - jõust. 10.04.2020]

(2) Istungibüroo töötaja sisestab eelnõu elektroonilise versiooni linnavalitsuse istungite infosüsteemi (edaspidi LIIS) hiljemalt istungile eelneva nädala reedel kella 15-ks.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

(3) Linnapea, linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär vaatavad istungi toimumise nädala esmaspäeval üldjuhul algusega kell 14 algaval nõupidamisel läbi eeloleva istungi päevakorra projekti, tehes selles vajaduse korral muudatusi.
[RT IV, 07.04.2020, 1 - jõust. 10.04.2020]

(4) Kui istungi päevakorra projekti on allkirjastanud linnasekretär ja kinnitanud linnapea, avalikustab istungibüroo päevakorraprojekti LIISi kaudu Tallinna veebilehel üldjuhul istungi toimumise nädala teisipäeval kella 12-ks, kiireloomulised eelnõud hiljemalt istungijärgsel päeval kella 14-ks.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

§ 12. Täiendava küsimuse lisamine istungi päevakorda

(1) Täiendava küsimuse võtmiseks linnavalitsuse istungi päevakorda tuleb linnavalitsuse liikme või linnasekretäri resolutsiooniga õigusakti eelnõu, seletuskiri ja lisamaterjalid esitada kõigile linnavalitsuse liikmetele hiljemalt istungi alguseks. Täiendavalt päevakorda võetav eelnõu peab olema linnasekretäriga kooskõlastatud ja läbinud eelnõu kooskõlastusringi.

(2) Täiendava küsimusena linnavalitsuse istungi päevakorda võetavat eelnõu võib menetleda paberkandjal. Eelnõu koostaja esitab istungibüroole paberkandjal esitatud eelnõuga identse elektroonilise versiooni hiljemalt linnavalitsuse istungi alguseks.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

§ 13. Istungi kokkukutsumine

(1) Linnavalitsuse istung toimub üldjuhul igal kolmapäeval linnavalitsuse istungite saalis algusega kell 10. Linnapea ettepanekul võib istung toimuda mujal või infotehnoloogiliste vahendite abil ning sellest teavitab asjaosalisi linnasekretär. Linnapea loal võivad osalejad istungist osa võtta infotehnoloogiliste vahendite abil.
[RT IV, 07.04.2020, 1 - jõust. 10.04.2020]

(2) Istungi kokkukutsumise otsustab linnapea või tema asendaja ning kokkukutsumist korraldab linnasekretär. Istungi toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse linnavalitsuse liikmetele ja linnasekretärile üldjuhul vähemalt kaks tundi enne istungit.

(3) Istungi võib ära jätta, kui ei ole esitatud piisavalt materjale, samuti muudel mõjuvatel põhjustel. Istungi ärajätmise otsustab linnapea või tema asendaja. Istungi ärajätmisest teatatakse linnavalitsuse liikmetele ja linnasekretärile hiljemalt istungile eelneval tööpäeval.

(4) Istungid on kinnised, kui linnavalitsus ei otsusta teisiti.

§ 14. Istungil osalemine

(1) Linnavalitsus on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa üle poole linnavalitsuse koosseisust, sealhulgas linnapea või tema asendaja. Istungist võtab sõnaõigusega osa linnasekretär.

(2) Linnavalitsuse liikme istungil osalemine ja osalemise viis fikseeritakse istungi protokollis.
[RT IV, 07.04.2020, 1 - jõust. 10.04.2020]

(3) Kui linnavalitsus ei otsusta teisiti, peavad lisaks linnavalitsuse liikmetele ja linnasekretärile või tema asendajale istungil viibima ametiasutuste juhid, sh linnaosade vanemad, ja linna direktorid või nende asendajad ning õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja või tema asendaja.
[RT IV, 07.04.2020, 1 - jõust. 10.04.2020]

(4) Istungilt puududa lubab linnapea või tema asendaja.

§ 15. Istungi läbiviimine ja otsustamine

(1) Istungit juhatab linnapea või teda asendav linnavalitsuse liige, istungi juhataja ajutisel äraolekul tema määratud linnavalitsuse liige.

(2) Istungi juhataja ettepanekul arutatakse läbi istungi päevakorra projekt, vajaduse korral tehakse projektis muudatusi ning seejärel kinnitatakse istungi päevakord. Vajaduse korral võib istungi päevakorda istungi käigus täiendada.

(3) Päevakorrapunkti arutamisel kuulatakse esmalt ära eelnõu ettekandja. Pärast ettekannet annab istungi juhataja istungist osavõtjatele soovija märguandel sõna küsimuste esitamiseks. Kui istungist osavõtjatel küsimusi ei ole või küsimused on esitatud, annab istungi juhataja soovija märguandel sõna sõnavõttudeks. Istungi juhataja võib anda sõna arvamuste ja ettepanekute ärakuulamiseks ka teistele istungil viibivatele isikutele. Istungist osavõtja ettepanekul võidakse küsimuse otsustamine edasi lükata.

(4) Linnavalitsuse otsustused tehakse poolthäälte enamusega. Kui ükski linnavalitsuse liige eriarvamust otsustuse kohta ei väljenda ja hääletamist ei nõua, ei ole hääletamise läbiviimine kohustuslik ning otsustus loetakse ühehäälselt vastu võetuks.

(5) Linnavalitsuse liige ja linnasekretär ei võta osa sellise päevakorrapunkti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes neile laieneb toimingupiirang korruptsioonivastases seaduses sätestatu kohaselt. Sellisel juhul taandavad linnavalitsuse liige ja linnasekretär ennast päevakorrapunkti arutamisest enne selle arutamist. Kui päevakorrapunkti arutamisest taandab ennast istungi juhataja, juhatab linnavalitsuse istungit linnapea määratud linnavalitsuse liige või vanim kohal olev linnavalitsuse liige. Linnasekretäri asendab linnapea käskkirjaga teda asendama määratud isikutest järjekorras esimene, kes on istungil kohal. Taandamise kohta kantakse märge linnavalitsuse istungi protokolli.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

(6) Istungi läbiviimiseks vajaliku tehnilise ettevalmistuse tagab istungibüroo koostöös linna haldusteenistuse ja infotehnoloogia teenistusega. Istungit protokollib istungibüroo.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

§ 16. Istungi protokoll

(1) Istungi protokoll (edaspidi protokoll) vormistatakse üldjuhul istungile järgneva kolme tööpäeva jooksul ja selle allkirjastavad linnapea ja linnasekretär või nende asendajad ja protokollija.

(2) Protokolli märgitakse:

1) istungi toimumise aeg ja koht;

2) istungi protokolli number;

3) osavõtjate nimed;

4) arutusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsustused;

5) vastuvõetud määruste ja korralduste numbrid;

6) otsustused teistes päevakorrapunktides;

7) hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel;

8) eriarvamused.

(3) Istungi protokoll ja kooskõlastatud algmaterjalid säilitatakse istungibüroos.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

5. peatükk
LINNAVALITSUSE ÕIGUSAKTI VORMISTAMINE, TEATAVAKSTEGEMINE JA TÄITMINE
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

§ 17. Õigusakti vormistamine ja allkirjastamine

(1) Linnavalitsuse õigusaktide vormistamist, avalikustamist, avaldamist ja saatmist täitjatele ja asjaosalistele korraldab linnakantselei, kui Tallinna õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Linnavalitsuse õigusakt vormistatakse selle vastuvõtmise kuupäevaga, milleks on istungi kuupäev.

(3) Linnavalitsuse istungil õigusakti eelnõusse tehtud muudatused tehakse vastuvõetud õigusakti enne selle allkirjastamist järgmiselt:

1) õigusakti redaktsioonilised muudatused teeb istungibüroo;
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

2) muudatused, mis vajavad täpsemat formuleeringut, teeb koostaja õigusakti eelnõus koostöös õigusteenistusega. Pärast muudatuste tegemist edastab eelnõu koostaja õigusakti dokumendihaldussüsteemis õigusteenistusele ja vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele täiendavaks kooskõlastamiseks. Korraldus, mille on kooskõlastanud linnavalitsuse liige või linnasekretär, esitatakse istungibüroole plangil hiljemalt istungile järgneval tööpäeval või elektrooniliselt, kui plangil esitamine ei ole võimalik;
[RT IV, 07.04.2020, 1 - jõust. 10.04.2020]

(4) Linnavalitsuse õigusakt esitatakse allkirjastamiseks esimesena linnasekretärile ja seejärel linnapeale või neid istungil asendanud isikutele.

§ 18. Õigusakti jõustumine

[Kehtetu - RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

§ 19. Õigusakti avaldamine ja teatavakstegemine

(1) Linnavalitsuse õigusakt ja istungi protokolli päevakorrapunkt avalikustatakse Tallinna veebilehel Tallinna õigusaktide registris, v.a juhul, kui see on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks. Linnavalitsuse määrus avaldatakse Riigi Teatajas.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

(2) Istungibüroo edastab õigusakti elektrooniliselt või ametiasutuse soovil õigusakti kinnitatud koopia või väljavõtte selles märgitud isikutele või asutusele, kes korraldab õigusakti teatavakstegemise või avalikustamise. Paberdokumendi kinnitatud koopiale või väljavõttele märgib istungibüroo töötaja, et tegemist on koopia või väljavõttega, ning kinnitab allkirjaga selle vastavust originaalile. Digidokumendi kinnitatud koopia või väljavõtte tegemisel allkirjastab selle istungibüroo töötaja ja märgib allkirjakonteinerisse, et tegemist on väljavõtte või koopiaga.
[RT IV, 07.04.2020, 1 - jõust. 10.04.2020]

(21) Istungibüroo edastab:

1) linnavalitsuse õigusakti viie tööpäeva jooksul;

2) istungi protokolli väljavõtte üldjuhul istungile järgneval tööpäeval kella 16-ks.
[RT IV, 07.04.2020, 1 - jõust. 10.04.2020]

(3) Linnavalitsuse korralduse teeb adressaadile teatavaks korralduses märgitud linna ametiasutus.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

(4) Eelmisel ja jooksval kalendriaastal vastu võetud õigusaktide originaaleksemplarid on kättesaadavad istungibüroos. Iga aasta alguses annab istungibüroo üle-eelmisel aastal vastu võetud õigusaktid üle linnakantselei arhiivi.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

§ 20. Õigusakti kättesaadavaks tegemine

[Kehtetu - RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

§ 21. Õigusakti täitmine

(1) Õigusaktist tulenevad ülesanded ja nende täitjad fikseerib dokumendihaldussüsteemis istungibüroo.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

(2) Õigusaktiga pandud ülesande täitmise eest vastutab ülesande saanud linnavalitsuse liige või linna ametiasutuse juht.

(3) Õigusakti täitmise tagavad ja täitmist kontrollivad linnavalitsuse liikmed vastavalt tööjaotusele ja linna ametiasutuste juhid. Linnavalitsuse liikmed koordineerivad täitmist ja informeerivad linnapead ülesannete täitmisest, mille täitmise tähtaeg on saabunud.

(4) Õigusakti täitmise üle peab dokumendihaldussüsteemis arvestust istungibüroo, informeerides linna sisekontrolöri teenistust ning linnasekretäri iga kuu 10. kuupäevaks dokumendihaldussüsteemi andmete kohaselt tähtajaks täitmata ülesannetest. Linna sisekontrolöri teenistus informeerib tähtaegselt täitmata ülesannetest vajadusel linnapead.
[RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

6. peatükk
EELNÕU ESITAMINE LINNAVOLIKOGULE

§ 22. Eelnõu esitamine linnavolikogule

(1) Linnavolikogu määruse või otsuse eelnõu ja selle juurde kuuluvad dokumendid vormistatakse ja esitatakse linnavolikogule vastavalt linnavolikogu töökorrale.

(2) Linnakantselei edastab linnavolikogule määruse või otsuse eelnõu, seletuskirja ja otsustamiseks vajalikud lisamaterjalid.
[RT IV, 03.10.2018, 1 - jõust. 06.10.2018]

(3) Linnakantselei esitab linnavolikogu õigusakti eelnõu linnavolikogule pärast linnavalitsuse istungit. Eelnõule lisatakse linnasekretäri kaaskiri, milles on märgitud eelnõu ettekandja linnavolikogu komisjoni koosolekul ja linnavolikogu istungil. Üldjuhul edastatakse eelnõu elektrooniliselt, digiallkirjastatuna. Eelnõu tuleb edastada nii muudetavas (Microsoft Office Word failivormingus (DOCX või RTF)) kui ka arhiiviväärtuslikus vormingus (PDF/A).
[RT IV, 03.10.2018, 1 - jõust. 06.10.2018]

(4) Linnavolikogu määruse või otsuse eelnõu esitatakse linnavolikogule hiljemalt linnavalitsuse istungi toimumisele järgneva nädala esmaspäeva kella 12-ks.

(5) Eelnõu koostaja vastutab linnavolikogu määruse või otsuse eelnõu, seletuskirja ja lisamaterjalide andmete õiguse, vorminõuete järgimise ning vastavuse eest õigusaktidele ja linnavalitsuse istungil otsustatule. Eelnõu koostaja peab jälgima, milliseid märkusi ja parandusettepanekuid tehakse eelnõule linnavolikogu komisjonides ning teavitama nendest vastava valdkonna abilinnapead.
[RT IV, 03.10.2018, 1 - jõust. 06.10.2018]

(6) Küsimuste kiireloomuliseks lahendamiseks istungit läbimata võib linnavolikogu määruse või otsuse eelnõu linnavolikogule esitada linnapea või tema asendaja kaaskirjaga. Esitatav materjal peab vastama linnavolikogu töökorras ja käesolevas reglemendis toodud nõuetele.

§ 23. Linnavolikogule esitatud dokumentide säilitamine

Linnavolikogule esitatud määruste ja otsuste eelnõusid koos lisamaterjalide ärakirjadega ja kirjavahetust, mis käsitleb linnavolikogu õigusaktide kooskõlastamist linnavalitsuse poolt, säilitatakse linnakantseleis viis aastat.

§ 24. Linnavolikogust saabunud eelnõu läbivaatamine

Linnapea või tema asendaja suunab linnavolikogust saabunud eelnõu läbivaatamiseks vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele või linnasekretärile, kes esitab eelnõu läbivaatamiseks järgmisele linnavalitsuse istungile. Linnavalitsuse seisukoht vormistatakse väljavõttena istungi protokollist ja esitatakse linnavolikogule reglemendi §-s 22 viidatud korras.

§ 25. Linnavolikogu komisjonis ja istungil eelnõu arutamisel osalemine

(1) Linnavalitsuse esitatud linnavolikogu määruse või otsuse eelnõu arutamisel linnavolikogu komisjonis peab osalema vastava valdkonna abilinnapea või ametiasutuse juht või juhi määratud isik, kes võivad kaasata teisi isikuid.

(2) [Kehtetu - RT IV, 25.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 26. Õigusakti kehtetuks tunnistamine

(1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

(2) Õigusakti eelnõu menetlemine, mida on alustatud enne käesoleva määruse jõustumist, viiakse lõpule § 26 lõikes 1 nimetatud määrusega kinnitatud reglemendi sätete kohaselt.

§ 27. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. oktoobril 2009.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär