Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ja Moskva vahel sõlmitava kommunaalmajanduse ja heakorra valdkonna koostööprotokolli projekti heakskiitmine ning volituse andmine Deniss Boroditðile
Tallinna Linnavalitsus 23.09.2009 korraldus number 1531
Redaktsiooni kehtivus:23.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. september 2009 nr 1531-k

 

 

Tallinna ja Moskva vahel sõlmitava kommunaalmajanduse ja heakorra valdkonna koostööprotokolli projekti heakskiitmine ning volituse andmine Deniss Boroditšile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 13 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 79  lg 1 alusel

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna ja Moskva vahel sõlmitava kommunaalmajanduse ja heakorra valdkonna koostööprotokolli projekt.

2. Volitada abilinnapea Deniss Boroditšit Tallinna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostööprotokollile.  

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1531-k 

LISA

 

Koostööprotokoll kommunaalmajanduse ja heakorra vallas Tallinna ja Moskva vahel

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus (Eesti Vabariik) ja Moskva Linnavalitsus (Vene Föderatsioon), edaspidi nimetatud Pooled,

juhindudes 16. aprillil 2004 Moskvas alla kirjutatud Koostööprotokollist Tallinna Linnavalitsuse ja Moskva Linnavalitsuse vahel,

tuginedes väljakujunenud vastastikustele sõbralikele suhetele ja ühisele soovile arendada koostööd kõikides linnajuhtimise valdkondades

ning soovides tõhustada linnadevahelist koostööd kommunaalmajanduse ja heakorra vallas,

 

lepivad kokku alljärgnevas.

 

1.      Pooled arendavad koostööd kommunaalmajanduse ja heakorra vallas võrdõiguslikkuse, pikaajalise partnerluse ja vastastikuse kasu printsiibil kooskõlas Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni õigusaktidega.

2.      Pooled toetavad otsesidemeid ja koostööd kommunaalmajanduse ja heakorra eest vastutavate linnaasutuste vahel lähtuvalt hetkevajadustest ja rahalistest võimalustest.

3.      Pooled vahetavad teavet Tallinnas ja Moskvas toimuvate kommunaalmajanduse ja heakorra teemaliste konverentside, foorumite ning teiste valdkondlike ürituste kohta.

4.      Pooled vahetavad kogemusi uutest arengutest teedeehituse, torustike remondi ja taastamise, veevarustuse ja kanalisatsiooni vallas, samuti reovee ja reostatud sademevee puhastamise ja utiliseerimise kaasaegsete tehnoloogiate rakendamisest.

5.      Pooled vahetavad kogemusi linna heakorra, s.h. haljastamise, mürabarjääride ehitamise ning linna õhureostuse kontrolli vallas.

6.      Pooled vahetavad kogemusi teede planeerimise, projekteerimise, ekspluateerimise, ehituse, remondi ja valgustuse vallas.

7.      Pooled vahetavad kogemusi jäätmete kogumise, ümbertöötlemise ja korduvkasutuse vallas.

8.      Pooled vahetavad teavet ning parimaid kogemusi linnaasutuste valduses olevate teiste tehnorajatiste remondi ja kasutuse kohta.

9.      Pooled peavad koostöö korraldamiseks vajaduse korral läbirääkimisi ja viivad läbi konsultatsioone.

10.  Poolte kokkuleppel võib käesolevat Koostööprotokolli täiendada teiste vastastikuste kokkulepetega, seda muuta või parandada sõltuvalt muutunud oludest.

11.  Käesolev Koostööprotokoll ei puuduta Poolte õigusi ja kohustusi teiste kokkulepete osas, mille osapooled nad on.

12.  Käesolev Koostööprotokoll jõustub selle allakirjutamisel ning on tähtajatu tingimusel, et kumbki Pool ei avalda kirjalikult soovi lepingulised suhted lõpetada.

 

Käesolev Koostööprotokoll on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris eesti ja vene keeles.

 

Sõlmitud Tallinnas ______________________ aastal.

 

 

        Deniss Boroditš                                                    Pjotr Birjukov

       Tallinna abilinnapea                                           Moskva linnapea esimene asetäitja

Moskva Linnavalitsuses                               

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär