Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Veerenni tn 36 ja Veerenni tn 36n kinnisasjadest moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine, kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnisasjadele ja isiklikele
Tallinna Linnavalitsus 23.09.2009 korraldus number 1519
Redaktsiooni kehtivus:23.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. september 2009 nr 1519-k

 

 

Veerenni tn 36 ja Veerenni tn 36n kinnisasjadest moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine, kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnisasjadele ja isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 641, § 179, § 225, § 228, võlaõigusseaduse § 188 lg 1, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2009 korraldusega nr 184-k vastu võetud Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust  

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Satnam Estonia OÜ (äriregistri kood 11275817, aadress Narva mnt 9a, Tallinn 10117) omandis olevatest Veerenni tn 36 kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 18340601, katastritunnus 78401:110:0015, pindala 116795 m², sihtotstarve tootmismaa 70%, ärimaa 30%) ning Veerenni tn 36n kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 23122701, katastritunnus 78401:110:0041, pindala 3371 m², sihtotstarve tootmismaa) moodustatavad kinnisasjad, mis on Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, edaspidi detailplaneering, kohaselt Tallinna linnale vajalikud kinnisasjadele ehitatavate teede koos haljastusega ja haljasalade avaliku kasutamise tagamiseks ning detailplaneeringus nimetatud järgmiste aadressidega:

1.1 Pille tn 2 kinnisasi, pindalaga 3601 m², sihtotstarbega sotsiaalmaa–üldkasutatav maa vastavalt korralduse lisaks 1 olevale skeemile;

1.2 Pille tn 3 kinnisasi, pindalaga 1060 m², sihtotstarbega sotsiaalmaa–üldkasutatav maa vastavalt korralduse lisaks 2 olevale skeemile;

1.3 Tiiu tn 12a kinnisasi ligikaudse pindalaga 4869 m², sihtotstarbega sotsiaalmaa–üldkasutatav maa vastavalt korralduse lisaks 3 olevale skeemile;

1.4 Pille tänav T1 kinnisasi ligikaudse pindalaga 11715 m², sihtotstarbega transpordimaa vastavalt korralduse lisaks 4 olevale skeemile;

1.5 Pille tänav T2 kinnisasi ligikaudse pindalaga 3386 m², sihtotstarbega transpordimaa vastavalt korralduse lisaks 5 olevale skeemile;

1.6 Pille tänav T3 kinnisasi ligikaudse pindalaga 1073 m², sihtotstarbega transpordimaa vastavalt korralduse lisaks 6 olevale skeemile;

1.7 Pille tänav T4 kinnisasi ligikaudse pindalaga 1224 m², sihtotstarbega transpordimaa vastavalt korralduse lisaks 7 olevale skeemile;

1.8 Tiiu tänav T1 kinnisasi ligikaudse pindalaga 1386 m², sihtotstarbega transpordimaa vastavalt korralduse lisaks 8 olevale skeemile;

1.9 Tiiu tänav T2 kinnisasi ligikaudse pindalaga 8512 m², sihtotstarbega transpordimaa vastavalt korralduse lisaks 9 olevale skeemile;

1.10 Tiiu tänav T3 kinnisasi ligikaudse pindalaga 326 m², sihtotstarbega transpordimaa vastavalt korralduse lisaks 10 olevale skeemile;

1.11 Tiiu tänav T4 kinnisasi ligikaudse pindalaga 615 m², sihtotstarbega transpordimaa vastavalt korralduse lisaks 11 olevale skeemile.

2. Omandada punktides 1.1 kuni 1.11 nimetatud kinnisasjad järgmiste tingimustega:

2.1 Satnam Estonia OÜ on kohustatud ehitama oma vahendite arvelt Tallinna linnale võõrandatavatele kinnisasjadele rajatised vastavalt Tallinna linna ja Satnam Estonia OÜ vahel 14. septembril 2009 sõlmitud lepingule nr 2-6/197;

2.2 kinnisasjade tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul omandatavatele kinnisasjadele ehitatavate rajatiste kasutusloa vormistamisest arvates;

2.3 kinnisasjade valdus antakse Tallinna linnale üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga 3 nädala jooksul kinnisasjade tasuta võõrandamise asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates;

2.4 kinnisasjadele seatud hüpoteegid ei jää koormama Tallinna linnale võõrandatavaid kinnisasju;

2.5 Satnam Estonia OÜ kohustub Veerenni tn 36 ja Veerenni tn 36n kinnisasjade osasid, mis võõrandatakse Tallinna linnale, kolmandatele isikutele mitte võõrandama. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab Satnam Estonia OÜ Tallinna linnale leppetrahvi 100 000 krooni iga võõrandatud kinnisasja osa eest;

2.6 kui kinnisasjade omanik ei ole ilmunud kinnisasjade tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 4 kuu jooksul omandatavatele kinnisasjadele ehitatavate rajatiste kasutusloa vormistamisest arvates, kohustub kinnisasjade omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 1000 krooni iga tähtaega ületava päeva eest;

2.7 Tallinna linnal ja kinnisasjade omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringut ei kehtestata 3 aasta jooksul kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

2.8 kinnisasjade omandamisega seotud tasud (notaritasu ja riigilõivu) tasub kinnisasjade omanik.

3. Seoses vajadusega määrata detailplaneeringuga Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatavatele kinnisasjade osadele ehitatav jalgtee avalikult kasutatavaks, taotleda Satnam Estonia OÜ-lt Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist järgmistele Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatavatele kinnisasjadele, mis on detailplaneeringus nimetatud järgmiste aadressidega, järgmiste isikliku kasutusõiguse aladega:

3.1 Tiiu tn 14 kinnisasjale ligikaudse pindalaga 7160 m², sihtotstarbega elamumaa, isikliku kasutusõiguse alaga 441 m², mis on tähistatud korralduse lisaks 12 oleval skeemil ruudustatuna;

3.2 Tiiu tn 16 kinnisasjale ligikaudse pindalaga 7734 m², sihtotstarbega elamumaa, isikliku kasutusõiguse alaga 481 m², mis on tähistatud korralduse lisaks 13 oleval skeemil ruudustatuna;

3.3 Pille tn 6 // Tiiu tn 5 kinnisasjale ligikaudse pindalaga 8230 m², sihtotstarbega elamumaa, isikliku kasutusõiguse alaga 344 m², mis on tähistatud korralduse lisaks 14 oleval skeemil ruudustatuna;

3.4 Pille tn 10 // Tiiu tn 9 kinnisasjale ligikaudse pindalaga 7855 m², sihtotstarbega elamumaa, isikliku kasutusõiguse aladega 98 m², mis on tähistatud korralduse lisaks 15 oleval skeemil ruudustatuna ja 52 m², mis on tähistatud korralduse lisaks 15 oleval skeemil viirutatuna;

3.5 Pille tn 14 // Tiiu tn 11 kinnisasjale ligikaudse pindalaga 7349 m², sihtotstarbega elamumaa, isikliku kasutusõiguse aladega 210 m², mis on tähistatud korralduse lisaks 16 oleval skeemil ruudustatuna ja 176 m², mis on tähistatud korralduse lisaks 16 oleval skeemil viirutatuna.

4. Seada punktis 3 nimetatud isiklikud kasutusõigused järgmiste tingimustega:

4.1 kinnisasjadele seatav isiklik kasutusõigus on tähtajatu ja tasuta;

4.2 isikliku kasutusõiguse esemeks on isikliku kasutusõiguse alale ehitatav jalgtee, edaspidi rajatis, mille ehitab Satnam Estonia OÜ vastavalt Tallinna linna ja Satnam Estonia OÜ vahel 14. septembril 2009 sõlmitud lepingule nr 2-6/197;

4.3  õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse alasid avalikult kasutatava jalgteena, st kõigi isikute poolt ööpäevaringselt piiramatu arv kordi;

4.4 õigustatud isik kohustub:

4.4.1 kasutama isikliku kasutusõiguse alasid heaperemehelikult ja vastavalt nende otstarbele;

4.4.2 remontima rajatist ning kandma nimetatud töödega seotud kulud nende eest kinnisasjade omanikult hüvitist nõudmata;

4.5 kinnisasjade omanik kohustub:

4.5.1 hoidma rajatise alaliselt heas seisukorras aastaringselt vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale ning kandma nimetatud töödega seotud kulud nende eest õigustatud isikult hüvitist nõudmata;

4.5.2 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab rajatise sihipärast kasutamist;

4.5.3 teavitama õigustatud isikut kinnisasjade jagamisest või võõrandamisest;

4.5.4 kinnisasjade koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasjad koormatakse, punktis 3 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

4.6 isikliku kasutusõiguse seadmise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul rajatise kasutusloa vormistamisest arvates;

4.7 Satnam Estonia OÜ kohustub Veerenni tn 36 kinnisasja osade, millele seatakse Tallinna linna kasuks isiklik kasutusõigus, kolmandatele isikutele võõrandamise korral tagama isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslike kokkulepete ülemineku kinnisasjade omandajale. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab Satnam Estonia OÜ Tallinna linnale leppetrahvi 100 000 krooni iga võõrandatud kinnisasja osa eest;

4.8 kui kinnisasjade omanik ei ole ilmunud kinnisasjade isikliku kasutusõiguse seadmise asjaõiguslepingut sõlmima 4 kuu jooksul rajatise kasutusloa vormistamisest arvates, kohustub kinnisasjade omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 1000 krooni iga tähtaega ületava päeva eest;

4.9 Tallinna linnal ja kinnisasjade omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata 3 aasta jooksul kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

4.10 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud tasu (notaritasu ja riigilõivu) tasub kinnisasjade omanik.

5. Nõustuda punktides 3.1 kuni 3.5 nimetatud kinnisasjade koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude- ja rajatiste talumiseks.

6. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktides 1.4 kuni 1.11 nimetatud kinnisasjade ja punktides 3.1 kuni 3.5 nimetatud isiklike kasutusõiguste valitsejaks kinnisasjade Tallinna linna omandina ja isiklike kasutusõiguste kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

7. Määrata Tallinna Kesklinna Valitsus punktides 1.1, 1.2 ja 1.3 nimetatud kinnisasjade valitsejaks kinnisasjade Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

8. Tallinna Kommunaalametil võtta punktides 1.4 kuni 1.11 ja Tallinna Kesklinna Valitsusel puntkides 1.1, 1.2 ja 1.3 nimetatud kinnisasjade valdus üle vastavalt punktile 2.3.

9. Tallinna Linnavaraametil:

9.1 korraldada kinnisasjade tasuta võõrandamise ja isiklike kasutusõiguste seadmise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine; 

9.2 teha korraldus teatavaks Satnam Estonia OÜ-le, Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 1

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Pille tn 2 kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Pille tn 2 kinnisasja asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 2

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Pille tn 3 kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Pille tn 3 kinnisasja asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 3

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Tiiu tn 12a kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Tiiu tn 12a kinnisasja asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 4

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Pille tänav T1 kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Pille tänav T1 kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 5

 

Veerenni tn 36, Veerenni tn 36n kinnisasjadest moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Pille tänav T2 kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

Veerenni tn 36, Veerenni tn 36n kinnisasjadest moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Pille tänav T2 kinnisasja asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 6

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Pille tänav T3 kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Pille tänav T3 kinnisasja asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 7

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Pille tänav T4 kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Pille tänav T4 kinnisasja asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 8

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Tiiu tänav T1 kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Tiiu tänav T1 kinnisasja asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 9

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Tiiu tänav T2 kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Tiiu tänav T2 kinnisasja asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 10

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Tiiu tänav T3 kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Tiiu tänav T3 kinnisasja asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 11

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Tiiu tänav T4 kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatava Tallinna linnale võõrandatava Tiiu tänav T4 kinnisasja asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 12

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatavale Tiiu tn 14 kinnisasjale seatava isikliku kasutusõiguse ala skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatavale Tiiu tn 14 kinnisasjale seatava isikliku kasutusõiguse ala skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 13

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatavale Tiiu tn 16 kinnisasjale seatava isikliku kasutusõiguse ala skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatavale Tiiu tn 16 kinnisasjale seatava isikliku kasutusõiguse ala skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 14

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatavale Pille tn 6 // Tiiu tn 5 kinnisasjale seatava isikliku kasutusõiguse ala skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatavale Pille tn 6 // Tiiu tn 5 kinnisasjale seatava isikliku kasutusõiguse ala skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 15

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatavale Pille tn 10 // Tiiu tn 9 kinnisasjale seatava isikliku kasutusõiguse alade skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatavale Pille tn 10 // Tiiu tn 9 kinnisasjale seatava isikliku kasutusõiguse alade skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009

korralduse nr 1519-k

LISA 16

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatavale Pille tn 14 // Tiiu tn 11 kinnisasjale seatava isikliku kasutusõiguse alade skeem

 

 

 

Veerenni tn 36 kinnisasjast moodustatavale Pille tn 14 // Tiiu tn 11 kinnisasjale seatava isikliku kasutusõiguse alade skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär