Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raja tn 17a maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 23.09.2009 korraldus number 1506
Redaktsiooni kehtivus:23.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. september 2009 nr 1506-k

 

 

Raja tn 17a maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg-te 1 ja 2, § 36, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, maakatastriseaduse § 18 lg 2, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 1, § 9 lg 1, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 13.2, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 56¹, 56², 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud “Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. novembri 1995 otsus nr 6426, millega endise maaüksuse “Kivinuka nr b“, endise kinnistu nr 5288 krundi tagastamise suhtes tunnistati õigustatud subjektiks XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 korraldus nr 2027-k, millega Aktsiaseltsile Hansa Liising Eesti otsustati tagastada Mäealuse tn 1 ja Mäealuse tn 1a maaüksused; 16. mai 2001 korraldus nr 1867-k, millega otsustati XXXXXXXX tagastada Lossi tn 23, Lossi tn 23a, Mäepealse tn 2a, Mäepealse tn 4, Mäepealse tn 9 ja Kadaka tee 90c maaüksused; 26. novembri 2003 korraldus nr 2692-k, millega muudeti 16. mai 2001 korraldusega nr 1867-k tagastatud maaüksuste linnaosalist kuuluvust; 21. jaanuari 2004 korraldus nr 90-k, millega otsustati mitte tagastada Raja tn 15 / Mäepealse tn 1, Mäepealse tn 3 ja Mäepealse tn 2 maaüksuseid; 18. augusti 2004 korraldus nr 1585-k, millega otsustati XXXXXXXX määrata Raja tn 15 / Mäepealse tn 1, Mäepealse tn 3 ja Mäepealse tn 2 maaüksuste eest kompensatsioon; 25. veebruari 2009 korraldus nr 259-k, millega otsustati XXXXXXXX tagastada Mäealuse tn 1b maaüksus; 26. augusti 2009 korraldus nr 1346-k, millega otsustati XXXXXXXX tagastada Lossi tn 24a maaüksus; Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2008 otsus nr 100, millega kehtestati Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneering; Tallinna notari Sirje Velsbergi 16. aprillil 1997 tõestatud nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 2194), millega XXXXXXXX loovutas Osaühingule Fagel 1/79 mõttelist osa endise maaüksuse “Kivinuka nr b“, endise kinnistu nr 5288 maa tagastamise nõudeõigusest; Tallinna notari Jaan Hargi 6. detsembril 1999 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 322), millega OÜ Superior Invest (endise ärinimega Osaühing Fagel) loovutas Aktsiaseltsile Hansa Liising Eesti 1/79 mõttelist osa endise maaüksuse “Kivinuka nr b“, endise kinnistu nr 5288 maa tagastamise nõudeõigusest; Tallinna Linnavaraameti 6. mail 2009 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr MS-313) ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 11009 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Raja tn 17a;

1.2 pindala 561 m²;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa – üldkasutatav maa (Üm).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine maaüksus “Kivinuka nr b“, endine kinnistu nr 5288 pindalaga 13,51 ha) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX.

3. Tagastataval maal ehitisi ei paikne (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 2. septembril 2009).

4. Maa tagastamise taotlus ülejäänud 34 916 m² endise maaüksuse “Kivinuka nr b“, endise kinnistu nr 5288 maa osas lahendatakse järgnevate Tallinna Linnavalitsuse korraldustega.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 arvestada maa paiknemisega Tallinna üldplaneeringu kohases haljaskoridoris;

5.2 järgida veeseaduse §-s 29 ning looduskaitseseaduse §-des 37 ja 38 sätestatud kitsendusi, kuna maaüksus asub osaliselt Soone oja piiranguvööndis;

5.3 võtta maaüksuse kasutamisel arvesse krunti läbivat küttetrassi kaitsevööndit (8 m) ja tänavavalgustuse kaabli kaitsevööndit (2 m);

5.4 taluda asjaõigusseaduse §-s 1581 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

6. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

7. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja katastritoimiku koostamise tasu rahas 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja maksekorralduse selgitusse tagastatava maaüksuse aadress.

8. Tallinna Linnavaraametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär