Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 29.05.2003 nr 35
Akt viitab
 
Tvk m 11.01.2001 nr 3
Akt on aluseks
 
Tlv k 23.05.2018 nr 764
 
Tlv k 27.05.2015 nr 823
 
Tlv k 18.12.2013 nr 1746
 
Tlv k 24.10.2012 nr 1452
Aktile viitab
 
Tvk o 25.02.2021 nr 27
 
Tvk o 10.12.2020 nr 119
 
Tvk o 26.11.2020 nr 112
 
Tvk o 01.10.2020 nr 90
 
Tlv k 09.09.2020 nr 956
 
Tlv k 09.09.2020 nr 957
 
Tlv k 02.09.2020 nr 927
 
Tlv k 26.08.2020 nr 901
 
Tlv k 12.08.2020 nr 831
 
Tlv k 30.06.2020 nr 812
 
Tlv k 17.06.2020 nr 736
 
Tvk o 28.05.2020 nr 49
 
Tlv k 27.05.2020 nr 633
 
Tlv k 27.05.2020 nr 634
 
Tlv k 27.05.2020 nr 635
 
Tlv k 27.05.2020 nr 640
 
Tlv k 11.05.2020 nr 571
 
Tlv k 11.05.2020 nr 572
 
Tlv k 11.05.2020 nr 583
 
Tvk o 30.04.2020 nr 37
 
Tlv k 27.04.2020 nr 508
 
Tlv k 27.04.2020 nr 514
 
Tlv k 13.04.2020 nr 459
 
Tlv k 13.04.2020 nr 467
 
Tlv k 23.03.2020 nr 362
 
Tlv k 04.03.2020 nr 281
 
Tlv k 26.02.2020 nr 228
 
Tlv k 26.02.2020 nr 229
 
Tlv k 26.02.2020 nr 230
 
Tlv k 12.02.2020 nr 165
 
Tlv k 05.02.2020 nr 156
 
Tlv k 29.01.2020 nr 97
 
Tlv k 15.01.2020 nr 43
 
Tlv k 08.01.2020 nr 1
 
Tlv k 08.01.2020 nr 16
 
Tlv k 18.12.2019 nr 1668
 
Tlv k 11.12.2019 nr 1613
 
Tlv k 11.12.2019 nr 1615
 
Tvk o 28.11.2019 nr 153
 
Tlv k 27.11.2019 nr 1525
 
Tlv k 20.11.2019 nr 1491
 
Tlv k 20.11.2019 nr 1501
 
Tlv k 20.11.2019 nr 1502
 
Tlv k 20.11.2019 nr 1503
 
Tlv k 13.11.2019 nr 1463
 
Tlv k 13.11.2019 nr 1473
 
Tlv k 06.11.2019 nr 1412
 
Tlv k 06.11.2019 nr 1418
 
Tlv k 30.10.2019 nr 1378
 
Tlv k 30.10.2019 nr 1382
Näita veel (601)
Akti muudavad
 
Tvk o 28.01.2016 nr 9
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita linnaosa üldplaneeringu kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 17.09.2009 otsus number 179
Redaktsiooni kehtivus:28.01.2016 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 28.01.2016 nr 9, vastuvõetud 28.01.2016

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

17. september 2009 nr 179

 

 

 

 

Pirita linnaosa üldplaneeringu kehtestamine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 23 lg 6, § 24 lg‑te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse” § 12 lg 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga” ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Pirita linnaosa üldplaneering täpsustab ja osaliselt muudab Tallinna üldplaneeringut;

- linnaosa üldplaneeringu elluviimine tagab linnaosa ruumilise arengu eesmärkide saavutamise, milleks on linnaosa säilitamine hinnatud elamispiirkonna ja puhkealana, tasakaalustatud teenindusvõrgu ja vajadustekohase sotsiaalse infrastruktuuri objektide rajamine, optimaalse transpordisüsteemi, tänavavõrgu ning keskkonnanõuetele vastava tehnilise infrastruktuuri väljaarendamine ning muinsus- ja looduskaitseobjektide ning avalike puhkealade ja haljastute säilimine;

- planeeringu koostamine on toimunud pikaajalise demokraatliku protsessina koostöös linnaosa halduskogu, linnaosa valitsuse ja elanike esindajatega, mille tulemusel on tasakaalustatud praeguste elanike soove ja linna kui terviku arenguvajadusi;

- planeeringu elluviimine:

- aitab kaasa kogu Tallinna säästlikumale arendamisele, sh valglinnastumise aeglustamisele, võimaldades rajada uusi mitmekesisemaid, sh madala tihedusega looduslähedasi elamupiirkondi Tallinna piirides;

tagab linnaosa arengu ka tulevikus valdavalt madala tihedusega elamupiirkonnana ja ülelinnalise tähtsusega puhkepiirkonnana;

tagab ajalooliselt välja kujunenud pereelamupiirkondade, nagu Merivälja, Pirita, Maarjamäe ja Kose säilimise ja võimaluse rajada lähiümbrusse lisaks kaubandus-, teenindus- ja sotsiaalobjektidele ainult pere- ja kaksikelamuid, vältides pereelamupiirkondade tihendamist korterelamutega;

tagab linnaosa ehituskultuurilise omapära säilimise kahe miljööväärtusliku piirkonna määramisega Meriväljal ja Maarjamäel;

võimaldab väikeelamute täiendavat arendust Lepiku ja Laiakülas, Mähe ja Merivälja vahelisel alal ning Narva mnt ääres;

piirab korterelamute kõrguse kolme korrusega, et säilitada linnaosa haljastatud üldmulje, ja määrab nende ehitamise võimaluse ainult üksikutesse piiratud ulatusega asukohtadesse magistraaltänavate ja ühistranspordiliinide ääres;

- reserveerib uutes arenduspiirkondades asukohad vajalike lasteasutuste rajamiseks, tagab kaubandus- ja teenindusvõrgu kättesaadavuse 1–1,5 km raadiuses ning tugevdab Pirita jõesuudme ja TOPi piirkonna funktsioone linnaosa tõmbekeskusena;

- tagab jätkuvalt Pirita supelranna, jõeoru, Kloostrimetsa ja Lillepi pargi säilimise ja arendamise üldkasutatavate puhkealadena ning tagab kohalike haljakute ja mänguväljakute olemasolu igas asumis;

- määrab kindlaks asukohad uute magistraaltänavate, sh kaht linnaosa ühendava Mustakivi tee pikenduse, elektrialajaamade jm tehnilise infrastruktuuri rajamiseks;

- reserveerib alad Metsakalmistu ja Pärnamäe kalmistu laiendamiseks.

     

1. Kehtestada Pirita linnaosa üldplaneering vastavalt AS SWECO Projekt koostatud käesoleva otsuse lisadele 1–8, millega määratakse kindlaks linnaosa territooriumi ruumilise arengu suunad, luuakse eeldused linnaosa ja kogu Tallinna tasakaalustatud ja säästlikuks arenguks ning alused detailplaneeringute koostamiseks ja infrastruktuuri rajamiseks ja näidatakse võimalused üldplaneeringus kavandatu elluviimiseks.
(Kehtetu osaliselt - Tvk o 28.01.2016 nr 9, vastuvõetud 28.01.2016)

2. Pirita linnaosa üldplaneering on Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringut” täpsustav ja osaliselt muutev planeering Pirita linnaosa piirides.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA 1 Pirita linnaosa üldplaneeringu tekstiline osa

LISA 2 Joonis 2. Maakasutus

LISA 3 Joonis 3. Väärtused ja piirangud

LISA 4 Joonis 4. Teed

LISA 5 Joonis 5. Ühistransport

LISA 6 Joonis 7. Elektrivarustus

LISA 7 Joonis 8. Gaasivarustus

LISA 8 Joonis 6. Veevarustus ja kanalisatsioon

LISA 9 Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Pirita linnaosa üldplaneeringu kehtestamine” juurde