Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommu-nikatsiooni Liidu klastriprojekti "Eesti IKT klaster" kaasfinantseerimisega nõustumine ja volituste andmine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Kairi Tenistele Eesti Infotehnoloogia ja
Tallinna Linnavolikogu 17.09.2009 otsus number 178
Redaktsiooni kehtivus:17.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

17. september 2009 nr 178

 

 

 

 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommu-nikatsiooni Liidu klastriprojekti “Eesti IKT klaster“ kaasfinantseerimisega nõustumine ja volituste andmine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Kairi Tenistele Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga toetuslepingu sõlmimiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 10 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 ja § 26 lg 1 p 5 ning Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määruse nr 15 “Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ § 10 lg 11 alusel ning kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. augusti 2008 määruse nr 71 “Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord“ § 4 p‑ga 11, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud “Tallinna arengukavaga 2009–2027“ ja 19. juuni 2008 otsusega nr 136 kinnitatud “Tallinna klastriarenduse programmiga 2009–2013“ ning Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 3. juuli 2009 käskkirjaga nr 1‑3/139

 

 

1. Nõustuda Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu klastriprojekti “Eesti IKT klaster“ kogueelarvega 3 000 000 (kolm miljonit) krooni, millest partneritepoolne kaasfinantseering moodustab 30%, s.o 900 000 (üheksasada tuhat) krooni (sh 450 000 krooni ettevõtete ja 450 000 krooni Tallinna linna osalus) ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolne finantseering 2 100 000 (kaks miljonit ükssada tuhat) krooni.

2. Nõustuda Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu klastriprojekti “Eesti IKT klaster“ Tallinna linna poolse kaasfinantseerimisega aastatel 2009–2011 kokku summas 450 000 (nelisada viiskümmend tuhat) krooni, sh 2009. aastal summas 112 500 (ükssada kaksteist tuhat viissada) krooni, 2010. aastal summas 225 000 (kakssada kakskümmend viis tuhat) krooni ja 2011. aastal summas 112 500 (ükssada kaksteist tuhat viissada) krooni.

3. Määrata projekti:

3.1 hoidjaks Tallinna Ettevõtlusamet, registrikood 75023817, aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn;

3.2 hoidja esindajaks Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste.

4. Volitada Tallinna Ettevõtlusameti juhatajat Kairi Tenistet Tallinna linna nimel sõlmima Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga toetuslepingut.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees