Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Võlakirjade emiteerimine ja volituse andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 20.04.2009 korraldus number 623
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. aprill 2009 nr 623-k

 

 

Võlakirjade emiteerimine ja volituse andmine Katrin Kendrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktide 20.4 ja 20.5, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr  10 kinnitatud Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korra kinnitamine punktidega 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, ja 2.4 ning Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määruse nr 51 “Tallinna linna 2009. aasta eelarve“ § 3 punktiga 5:

 

 

1. Emiteerida 6 400 (kuus tuhat nelisada) ujuva intressimääraga võlakirja, igaüks nimiväärtusega 1 000 (üks tuhat) eurot, kokku mahus 6 400 000 (kuus miljonit nelisada tuhat) eurot tähtajaga 3 aastat eesmärgiga finantseerida linna arengukavas ettenähtud investeeringuid.

2. Kiita heaks juurdelisatud Swedbank AS-i ning Tallinna Linna vahelised võlakirjade tingimused (lisa 1) ning Swedbank AS-i ja Tallinna linna vahelisele agenditeenuste osutamise leping. (lisa 2).

3. Volitada finantsdirektorit Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud lepingule ning teistele punktis 1 nimetatud võlakirjaemisiooniga seotud dokumentidele.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Swedbank AS-i esindajale.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 20. aprilli 2009

korralduse nr 623-k

LISA 1

 

VÕLAKIRJADE TINGIMUSED

 

Tallinna linn (“Emitent“) laseb välja võlakirju summas 6 400 000 (kuus miljonit nelisada tuhat) eurot (“Maksimumsumma“) lunastustähtajaga . juuni 2012 (koos “Võlakirjad“ ja eraldi “Võlakiri“). Käesolevas dokumendis on sätestatud Võlakirjade tingimused (“Tingimused“). Tingimused on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse __. aprilli 2009 korraldusega nr ________________.

 

 

1.      Võlakirjad

 

(1)   Võlakirjad esindavad Emitendi tagamata võlakohustust Võlakirju omandanud isiku (“Investor“) ees.

(2)   Võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul. Võlakirjad ei ole nummerdatud.

(3)   Võlakirjad registreeritakse Investorite Eesti Väärtpaberite Keskregistris (“Register“) avatud väärtpaberikontodel. Võlakirjasid võivad märkida ainult isikud, kes omavad Registris väärtpaberikontot.

(4)   Võlakirjade pakkumise, emiteerimise ja märkimise korraldaja, Võlakirjade Registris registreerimise korraldaja, Võlakirjadega seonduvate maksete korraldaja, Emitendi ja Investorite vahelise informatsioonivahetuse korraldaja on Swedbank AS (registrikood: 100060701, edaspidi “Agent“).

(5)   Võlakirjad emiteeritakse ühe väljalaskena (“Emissioon“) Tallinna Linnavalitsuse korralduse alusel.

(6)   Emitent võib lasta Võlakirju nimiväärtuses välja ainult Maksimumsummas.  Emitent võib otsustada  Võlakirju mitte välja lasta.

(7)   Ühe Võlakirja nimiväärtus on 1 000 (üks tuhat) eurot.

(8)   Võlakirjad lunastatakse Tingimustes sätestatud tingimustel ja korras. Võlakirjade lõplik lunastamistähtaeg on   . juuni 2012 (“Lõpptähtpäev“).

(9)   Võlakirjale makstava kupongiintressi suurus määratakse vastavalt punktile 10 allpool.

 

2.      Emissioon

 

(1)   Emissiooni korraldamise otsustab Emitent, määrates väljalastavate Võlakirjade väljalaskehinna, väljalaske kuupäeva, märkimisperioodi ning märgitud Võlakirjade eest tasumise päeva. Emitent esitab vastava korralduse Agendile.

(2)   Kõik Võlakirjad kannavad samasid õiguseid ja kohustusi.

(3)   Kõikidele Võlakirjadele kehtivad Tingimuste sätted.

(4)   Võlakirjasid tohib esmalevitamisel ja järelturul isikutele pakkuda ainult sellistel tingimustel, et vastav pakkumine ei kvalifitseeruks avalikuks pakkumiseks Väärtpaberituru seaduse mõistes.

 

3.      Võlakirjade märkimine

 

(1)   Isikutel on võimalik emiteeritavaid Võlakirjasid märkida määratud märkimisperioodi jooksul märkimisavalduse esitamisega Agendile. Märkimisavalduses peab olema näidatud:

(a)    märkija nimi, registri- või isikukood ja kontaktrekvisiidid (aadress, telefon, e-post);

(b)   märkija arvelduskonto number, väärtpaberikonto number ja selle kontohalduri nimi;

(c)    märkimisavalduse esitamise kuupäev;

(d)   soovitavate Võlakirjade arv; ja

(e)    soovitavate Võlakirjade väljalaske hinna eest tasumisele kuuluv summa ning, juhul kui Investor soovib Võlakirjade eest tasumisele kuuluva summa tasuda Swedbankis avatud arvelduskontolt, volitus Agendile nimetatud summa debiteerimiseks isiku arvelduskontolt.

Märkimisavaldus peab olema allkirjastatud selleks õigustatud isiku poolt.

(2)   Märkimisavaldus tuleb esitada Agendile hiljemalt märkimisperioodi viimaseks päevaks kella 12.00-ks.

(3)   Märkimisavaldus loetakse aktsepteerituks ning Investoril vastavad õigused ja kohustused tekkinuks, kui Agent saadab Investorile vastava kinnituse.

(4)   Investor on kohustatud hiljemalt Võlakirjade eest tasumise päevaks kella 12.00-ks kandma tema poolt märgitud Võlakirjade eest tasumisele kuuluva summa Agendi arvelduskontole nr 221018365325 Swedbankis või kindlustama vajalike summade olemasolu oma Swedbankis avatud arvelduskontol.

(5)   Emitendi poolt määratud Võlakirjade eest tasumise päeval debiteerib Agent Investorite Swedbankis avatud arvelduskontodelt nende poolt märgitud Võlakirjade eest tasumisele kuuluvad summad ning kannab need koos Agendi arvelduskontole laekunud Võlakirjade märkimissummadega Emitendile.

(6)   Märgitud Võlakirjad kantakse Investorite väärtpaberikontodele Võlakirjade eest tasumise päeval.

(7)   Emitendil on õigus Võlakirjasid märkida ja järelturult omandada. Emitendi poolt otseselt või kaudselt kontrollitavate isikute omanduses olevad Võlakirjad ei anna Emitendile ja/või vastavale isikule hääleõigust Tingimustes ettenähtud Investorite hääletustel ja Investorite nõusoleku küsimistel ning neid hääleõiguseta Võlakirju ei võeta arvesse kvoorumi arvestamisel.

 

4.      Agendi roll

 

(1)   Vastavalt Emitendi ja Agendi vahelisele kokkuleppele on Agent nõustunud tegutsema Emitendi ja Investorite vahelise informatsiooni ja dokumentide vahendajana, korraldama märkimis-, intressi- ning lunastamismaksete läbiviimise, korraldama Võlakirjade pakkumise, emiteerimise ja märkimise ning Võlakirjade registreerimise Registris.

(2)   Agendi ülesanded ja kohustused on sätestatud Emitendi ja Agendi vahel sõlmitud agenditeenuste lepingus, mille Investorite seisukohast oluliste sätetega on Investoritel ja Võlakirjade omandamisest huvitatud isikutel võimalik tutvuda Agendi asukohas Liivalaia 8, Tallinn igal tööpäeval kella 09.00-st kuni 16.00-ni. Emitent ja Agent on leppinud kokku mitte muuta agenditeenuste lepingu Investorite seisukohast olulisi sätteid ilma Investorite, kelle omanduses on vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) väljalastud ja lunastamata Võlakirjadest, nõusolekuta (häälte arvestamisel ei võeta arvesse hääli, mida ei arvestata punkti 3 (7) alusel).

(3)   Agent tegutseb oma ülesannete täitmisel Emitendi esindajana ja ei ole Võlakirjade väljalaskmise ja omandamise tulemusena Emitendi ja Investorite vahel tekkivas õigussuhtes osapooleks. Agendil ei ole  kohustusi Investorite ees ning Agent ei vastuta Võlakirjadest tulenevate Emitendi kohustuste täitmise eest, sealhulgas ei vastuta Agent mistahes juhul Võlakirjadest tulenevate intressi- ja lunastusmaksete teostamise eest.

(4)   Agent kogub ja hoiab Emitendi poolt vastavalt Tingimustele esitatud informatsiooni ja dokumente. Investoritel on nimetatud andmete ja dokumentidega võimalik tutvuda Agendi asukohas ja teha nendest omal kulul koopiaid ja väljakirjutusi. Agendil on õigus saata Investorile Emitendi poolt Tingimuste alusel esitatud elektroonilisel kujul informatsiooni ja dokumente (s.h. ka finantsaruandeid). Investoril ja Agendil on õigus Tingimusi, Tingimuste muudatusi, agenditeenuste lepingut ja Tingimuste alusel saadud informatsiooni ja dokumente edastada ja avaldada kolmandatele isikutele, kellele Investor või Agent soovib Võlakirjasid võõrandada juhul, kui Investoril või Agendil on vastava kolmanda isikuga peetud läbirääkimiste ning kolmanda isiku avalduste põhjal võimalik mõistlikult eeldada, et kolmas isik on tegelikult huvitatud Võlakirjade omandamisest. Agent ei ole kohustatud kontrollima Emitendi poolt esitatud informatsiooni ja dokumentide õigsust, vastavust tegelikkusele või terviklikkust ning Agent ei vastuta Emitendi poolt esitatud informatsiooni ja dokumentide õigsuse, tegelikkusele vastavuse või terviklikkuse eest.

(5)   Agent korraldab Emitendi ja Investorite vahelist infovahetust nagu sätestatud Tingimuste punktis 14 (Teated ja taotlused).

(6)   Agent võib Võlakirjasid omandada. Sellisel juhul on Agendil samad õigused mis Investoril.

(7)   Agent võib anda Emitendile ja Emitendiga seotud isikutele laenu ja osutada nendele erinevaid finants- ja nõustamisteenuseid. Investorid kinnitavad, et neil ei ole Agendi sellisele tegevusele vastuväiteid ning nad ei käsitle sellist olukorda huvide konfliktina.

(8)   Agendi (seoses Võlakirjadega) agenditeenust osutavat struktuuriüksust (Swedbank Markets Estonia) käsitletakse Tingimuste kontekstis teistest Agendi struktuuriüksustest eraldi- ja iseseisvana. Kui Agent saab informatsiooni, mis Agendi hinnangul ei ole saadud agenditeenust osutava struktuuriüksuse poolt tema ülesannete täitmisel (või ei ole esitatud Agendi agenditeenust osutavale struktuuriüksusele), ei käsitleta sellist informatsiooni Agendi poolt Võlakirjadega seonduvate teenuste osutamisel saadud informatsioonina ning see ei tekita Agendile vastavalt õiguseid või kohustusi ega loeta Emitendi poolt Tingimustega võetud (informatsiooni esitamise) kohustuste täitmiseks.

 

5.      Emitendi kinnitused

 

(1)   Emitent annab Investoritele Tingimuste kinnitamise ja iga intressimakse päeva seisuga järgmised kinnitused:

(a)     Võlakirjade väljalaskmisega võetud kohustused on seaduslikud, kehtivad ja tema suhtes siduvad ja jõustatavad kohustused;

(b)    Võlakirjade väljalaskmine ning nendest tulenevate kohustuste täitmine Emitendi poolt ei ole vastuolus ühegi õigusaktiga ega ühegi Emitendi või tema varade suhtes kehtiva lepingu ega kokkuleppega;

(c)     Emitendil on õigused ja volitused Võlakirju välja lasta ja täita nendest tulenevaid kohustusi ning ta on täitnud kõik vajalikud formaalsused Võlakirjade väljalaskmiseks ja nendest tulenevate kohustuste täitmiseks;

(d)    kogu informatsioon, mis on esitatud Investoritele ja Agendile seoses Võlakirjade väljalaskmisega on olulises osas õige, täielik ja täpne vastava informatsiooni esitamise kuupäeva seisuga ning ei ole üheski osas eksitav;

(e)     Emitendi vastu ei ole (Emitendi teadmisel ja tema arvates) algatatud ega oodata ühtegi menetlust kohtus, vahekohtus ega asutuses, millel ebasoodsa otsuse langetamisel võiks mõistliku hinnangu kohaselt olla oluline ebasoodne mõju Emitendi majanduslikule olukorrale.

 

6.      Informatsiooni esitamine

 

Emitent esitab Agendile Investoritele edastamiseks nii elektroonilisel kui kirjalikul kujul:

(a)    koheselt pärast kinnitamist Emitendi aasta eelarve järgmise aasta kohta;

(b)   niipea kui võimalik, kuid igal juhul hiljemalt 30 päeva jooksul arvates iga (k.a majandusaasta lõpuga koos lõppeva) kvartali lõpust oma vastava kvartali eelarve tulude, kulude ja investeeringute täitmise aruanded;

(c)    viivitamatult sellest teada saades selgitused ja Investorite nõudmisel täiendavad vajalikud dokumendid kõigi kohtumenetluste, vahekohtumenetluste või haldusmenetluste kohta, mis on algatatud või käimas Emitendi vastu ja millel võiks ebasoodsa otsuse langetamise korral olla oluline ebasoodne mõju Emitendi majandustegevusele (olulist ebasoodsat mõju käesoleva punkti tähenduses omab otsus, mis võib tekitada Emitendile täiendavaid kohustusi summas EEK 50 000 000 (viiskümmend miljonit krooni) või enam);

(d)   viivitatult sellest teada saades vastavasisulise teate kohe, kui Emitendi laekumised vähenevad sellises ulatuses, et seavad ohtu Emitendi võime täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi.

 

7.      Kulutuste hüvitamine

 

Emitent hüvitab Investoritele kõik mõistlikud kulud ja kahjud, mida kahjustatud pool kannab Võlakirjadest tulenevate kohustuste rikkumise tagajärjel Emitendi poolt.

 

8.       Register

 

(1)   Agent korraldab Võlakirjade registreerimise Registris, Võlakirjade kandmise Võlakirjasid märkinud isikute väärtpaberikontodele ja Võlakirjade kustutamise Registrist Võlakirjade lunastamisel.

(2)   Emitendi suhtes loetakse Võlakirja omanik vahetunuks vastava kande tegemisest Registris.

(3)   Registri pidajal on õigus registritoimingute tegemise tagamiseks ajutiselt blokeerida Võlakirju Investori väärtpaberikontol.

 

9.       Maksed

 

(1)    Võlakirjade märkimis-, intressi- ja lunastusmaksete tegemise korraldab Agent vastavalt Emitendi ja Agendi vahel sõlmitud lepingule.

(2)    Kui Emitent ei maksa tema poolt seoses Võlakirjadega tasumisele kuuluvat summat õigeaegselt, arvestatakse tähtaegselt tasumata summalt viivist arvates maksetähtpäevast kuni tegeliku maksepäevani 0,1% (null koma üks protsenti) päevas. Juhul kui Investor määrab enda Võlakirjadega seotud maksete laekumiseks väljaspool Eesti Vabariiki asuvas krediidiasutuses avatud arvelduskonto, siis loetakse Emitendi poolt makse õigeaegselt teostatuks ning viivist ei arvestata ka siis, kui makse ei laeku tähtaegselt sellisele arvelduskontole juhul, kui Emitent sooritab makse sellisel päeval, et summa laekuks õigeaegselt Eesti Vabariigis asuvas krediidiasutuses avatud arvelduskontole.

(3)    Kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, teostatakse Võlakirjade lunastusmaksed ja intressimaksed isikutele, kes on Registri andmetel Võlakirjade omanikud 2 (kaks) pangapäeva enne vastava makse tegemise päeva kell 23.59.

(4)    Kõik Emitendi poolt seoses Võlakirjadega tehtavad maksed arvestatakse ja tasutakse ilma tasaarvestuseta või vastunõueteta (ning ilma mingite mahaarvamisteta).

(5)    Võlakirjadega seotud arvutustes võetakse aluseks tegelik päevade arv kuus ning 360 päevane aasta (act/360).

(6)    Kõik Võlakirjadega seotud maksed tehakse eurodes.

(7)    Juhul kui maksepäev satub päevale, mis ei ole pangapäev, tehakse makse vastavale päevale järgneval esimesel pangapäeval.

 

10.  Intress

 

(1)      Võlakirjale arvestatakse intressi Võlakirja nimiväärtuse alusel alates Võlakirja väljalaskmise päevast kuni Võlakirja lunastamise päevani.

(2)      Võlakirjadele arvestatakse intressi määraga 3 kuu EURIBOR 2,5% (kaks koma viis protsenti) aastas. Alates viiendast intressiperioodist arvestatakse Võlakirjadele intressi määraga 3 kuu EURIBOR 3% (kolm protsenti) aastas.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) on üle-euroopaline pankadevahelise rahaturu vastava perioodi hoiustele noteeritav euro viitintress, mida administreerivad Euroopa Liidu Pangaliit (Banking Federation of the European Union) ja Finantsturgude Liit (Financial Market Association) ning mis avaldatakse Telerate’i või Reuters’i vastaval leheküljel või mõnel muul ametlikul leheküljel.

EURIBOR määratakse kindlaks 2 pangapäeva enne iga intressiperioodi algust. Võlakirjadele hakatakse intresse selliselt kindlaks määratud EURIBOR’i määraga arvestama alates iga intressiperioodi algusest. Kui EURIBOR’i ei ole võimalik fikseerida tavapärastest allikatest, määrab Agent baasintressimäära võttes aluseks Swedbanki raha kaasamise baasmäära (fund transfer price) arvestades sealjuures tavapärast praktikat.

(3)      Intressiperioodid:

1.      Võlakirjade väljaslaskmise päev –   . september 2009;

2.      . september 2009 –. detsember 2009;

3.      . detsember 2009 –. märts 2010;

4.      . märts 2010 –. juuni 2010;

5.      . juuni 2010 –. september 2010;

6.      . september 2010 –. detsember 2010;

7.      . detsember 2010 –. märts 2011;

8.      . märts 2011 –. juuni 2011;

9.      . juuni 2011 –. september 2011;

10.  . september 2011 –. detsember 2011;

11.  . detsember 2011 –. märts 2012;

12.  . märts 2012 –. juuni 2012.

(4)      Intresside maksepäev on iga intressiperioodi viimane päev (või kui selline päev ei ole pangapäev, siis esimene järgnev pangapäev). Intressi arvestatakse ja makstakse iga päeva eest alates intressiperioodi esimesest päevast (välja arvatud) kuni intressiperioodi viimase päevani (kaasa arvatud).

(5)      Intresside arvestamist teostab Agent vastavalt Agendi ja Emitendi vahel sõlmitud lepingule ja selline arvestus loetakse ilmse vea puudumise korral lõplikuks tõendiks antud asjas.

(6)      Võlakirjade intressimaksetelt peab Emitent kinni tulumaksu Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides ettenähtud juhtudel ja ulatuses.

 

11.  Tagatis

 

Võlakirjad on tagamata.

 

12.  Lunastamine

 

(1)   Sõltumata Tingimuste muude sätete regulatsioonist peavad kõik Võlakirjad olema täielikult lunastatud hiljemalt Lõpptähtpäeval.

(2)   Emitent lunastab kõik väljalastud Võlakirjad teostades vastava lunastusmakse ning vastavalt vähendades iga Võlakirja nimiväärtust alljärgnevalt:

(a)    . juunil 2010 lunastab Emitent EUR 83,34 iga ühe väljalastud Võlakirja kohta, kokku EUR 533 376;

(b)    . septembril 2010 lunastab Emitent EUR 83,34 iga ühe väljalastud Võlakirja kohta, kokku EUR 533 376;

(c)    . detsembril 2010 lunastab Emitent EUR 83,34 iga ühe väljalastud Võlakirja kohta, kokku EUR 533 376;

(d)    . märtsil 2011 lunastab Emitent EUR 83,34 iga ühe väljalastud Võlakirja kohta, kokku EUR 533 376;

(e)    . juunil 2011 lunastab Emitent EUR 83,34 iga ühe väljalastud Võlakirja kohta, kokku EUR 533 376;

(f)      . septembril 2011 lunastab Emitent EUR 83,34 iga ühe väljalastud Võlakirja kohta, kokku EUR 533 376;

(g)    . detsembril 2011 lunastab Emitent EUR 83,34 iga ühe väljalastud Võlakirja kohta, kokku EUR 533 376;

(h)    . märtsil 2012 lunastab Emitent EUR 83,34 iga ühe väljalastud Võlakirja kohta, kokku EUR 533 376;

(i)      . juunil 2012 lunastab Emitent EUR 333,28 iga ühe väljalastud Võlakirja kohta, kokku EUR 2 132 992.

(3)   Emitent võib kõik Võlakirjad kogu ulatuses lunastada. juunil 2010, teatades sellest kirjalikult Agendi vahendusel Investoritele ette hiljemalt . aprillil 2010.

(4)   Alates . septembrist 2010 (kaasa arvatud) võib Emitent kõik Võlakirjad kogu ulatuses lunastada Võlakirjade mistahes intresside maksepäeval, teatades sellest kirjalikult Agendi vahendusel Investoritele ette vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva.

(5)   Emitendi ja kõikide Investorite kokkuleppel võib Emitent osaliselt või täielikult lunastada Võlakirjasid ka muudel aegadel ja kogustes.

 

13.  Võlakirjade ennetähtaegne lunastamine Investori algatusel

 

(1)   Investoril on õigus nõuda tema omanduses olevate Võlakirjade kohest lunastamist, kui on täitunud kasvõi üks allloetletud tingimustest:

(a)    Emitent viivitab mõne Võlakirjadest tuleneva makse tasumisega;

(b)    Emitent rikub oma Tingimustes sätestatud kohustusi;

(c)    Tingimustes sätestatud Emitendi poolt antud kinnitus osutub ebatõeseks;

(d)    Emitendi ja Agendi vahel sõlmitud agenditeenuste lepingu kehtivus lõppeb või selle olulisi tingimusi muudetakse ilma Investorite, kelle omanduses on vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) väljalastud ja lunastamata Võlakirjadest, nõusolekuta (häälte arvestamisel ei võeta arvesse hääli, mida ei arvestata punkti 3 (7) alusel);

(e)    Emitendi vara sundvõõrandatakse, arestitakse või konfiskeeritakse olulises ulatuses;

(f)      Emitent võõrandab või asub võõrandama temale kuuluvat vara sellises mahus, et võõrandatava vara väärtus ületab 25% (kahtkümmet viit protsenti) Emitendile enne võõrandamist kuuluva kogu vara väärtusest;

(g)    Emitent vaidlustab oma Võlakirjadest tulenevate kohustuste täitmise või teatab, et ei kavatse või ei suuda neid täita;

(h)    Emitent ei täida tähtaegselt olulises ulatuses ükskõik millisest tema poolt sõlmitud lepingust või muust kokkuleppest tulenevat maksekohustust krediidiasutuse ja/või finantseerimisasutuse ees summas vähemalt EEK 10 000 000 (või EEK 10 000 000 mitme samaaegselt tasumisele kuuluva maksekohustuse peale kokku);

(2)   Emitent on kohustatud koheselt teavitama Investoreid Tingimuste punktis 13(1) sätestatud asjaolu(de) esinemisest. Kui Investor soovib Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist käesoleva punkti 13 alusel, esitab ta Agendile vastavasisulise taotluse, milles peab olema ära näidatud ennetähtaegse lunastamise alus. Vastava taotluse peab Investor esitama 180 (ühesaja kaheksakümne) kalendripäeva jooksul alates päevast, mil Investor sai rikkumise toimumisest teada või pidi sellest teada saama. Korduva rikkumise puhul algab nimetatud tähtaja arvutamine viimase rikkumise toimumisest teadasaamisest ning kestva rikkumise puhul sellise rikkumise lõppemise hetkest. Ennetähtaegse lunastamise taotlus peab olema koostatud sellises vormis ja sisuga nagu fikseeritud Tingimuste Lisas A. Agendil on õigus keelduda vastu võtmast ennetähtaegse lunastamise taotlust, mis ei vasta käesoleva punkti nõuetele. Agendil on õigus nõuda, et taotluse esitanud Investor ennast Agendile rahuldavas ulatuses identifitseeriks. Agent ei ole kohustatud kontrollima Tingimuste punktis 13(1) sätestatud asjaolu(de) esinemist ega ole kohustatud Investorit teavitama vastavate asjaolu(de) esinemisest.

(3)   Peale ennetähtaegse lunastamise taotluse saamist edastab Agent selle seitsme kalendripäeva jooksul Emitendile. Kui taotluse esitanud Investor võõrandab Võlakirjad, mille suhtes ta ennetähtaegse lunastamise taotluse esitas võiosa nendest, loetakse taotluses näidatud Võlakirjade arv vastavas ulatuses vähendatuks.

(4)   Agent teavitab ennetähtaegse lunastamise taotluse esitamisest teisi Investoreid seitsme kalendripäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest. Agent ei teata nimetatud taotluse saamisest juhul, kui selle taotluse saamisele eelneva 180 (ühesaja kaheksakümne) kalendripäeva jooksul on ta Investoreid informeerinud mõne Investori poolt esitatud ennetähtaegse lunastamise taotluse saamisest.

(5)   Võlakirjade lunastamisel käesolevas punktis 13 toodud alustel, maksab Emitent Investorile Võlakirja nimiväärtuse ning Võlakirjadele lunastamise hetkeks arvestatud intressid. Kui taotluse esitanud Investori väärtpaberikontol on vähem Võlakirju, kui on näidatud taotluses, tehakse lunastus- ja intressimakse sellises  ulatuses, mille ulatuses on võimalik Võlakirjasid lunastada.

(6)   Käesoleva punkti 13 alusel maksmisele kuuluvad Võlakirjade lunastusmaksed ja intressimaksed tehakse 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates ennetähtaegse lunastamise taotluse esitamisest Emitendile.

(7)   Juhul, kui Investor ei kasuta või kasutab viivitusega Võlakirjast tulenevat õigust või sanktsiooni, ei loeta seda õigustest või sanktsioonidest loobumiseks, kui Tingimustes pole sätestatud teisti. Kui Investor on selgesõnaliselt mingist õigusest loobunud, ei ole sellel Investoril enam vastavat õigust kasutada, kuid see ei välista sarnase õiguse kasutamist teiste Investorite poolt. Võlakirjade suhtes kehtivad õigused ja sanktsioonid on lisanduvad ning need ei välista mingeid teisi seadustega ettenähtud õigusi ega sanktsioone.

 

14.  Teated ja taotlused

 

(1)    Kõik seoses Võlakirjadega esitatavad teated tuleb esitada kirjalikult posti või telefaksi teel Tingimustes toodud kontaktandmetel.

(2)    Emitendi poolt Investoritele saadetavad teated ja taotlused esitab Emitent Agendile. Emitendi poolt Agendile saadetavad teated ja muud dokumendid tuleb esitada Agendile aadressil Swedbank AS (Attn: Swedbank Markets Estonia) Liivalaia 8, Tallinn 15040 või faksile: 6132 099. Agent saadab teated Investoritele kontaktandmetel, mis on fikseeritud Investorite Registris avatud väärtpaberikontode juures. Teated loetakse Investorite poolt kättesaaduks mõistliku aja möödumisel nende saatmisest, arvestades teate saatmise viisi ja aega.

(3)    Investorite poolt Emitendile saadetavad teated, nõuded ja muud dokumendid tuleb esitada Agendile aadressil Swedbank AS (Attn: Swedbank Markets Estonia) Liivalaia 8, Tallinn 15040 või faksile: 6132 099. Teatele tuleb lisada viide Võlakirjale. Agent edastab saadud teated ja dokumendid viivitamatult Emitendile.

(4)    Kui Emitent taotleb Investoritelt Võlakirjadest tuleneva Investori õiguse kasutamisest loobumist või Tingimustes ettenähtud nõusolekut, esitab ta vastava taotluse Agendile, kes korraldab Investorite seas vastava kirjaliku küsitluse ning edastab selle tulemuste kokkuvõtte Emitendile.

 

15.  Lõppsätted

 

(1)     Võlakirjade väljalaskmisele ja nendega seonduvatele õigustele ja kohustustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

(2)     Võlakirjadega seonduvad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vastava nõude esitamisega Harju Maakohtule.

(3)     Emitent kohustub alluma kohesele sundtäitmisele Võlakirjadest tulenevate nõuete rahuldamiseks.

(4)     Juhul, kui mõni Tingimuste säte tunnistatakse kompetentse asutuse poolt kehtetuks või kohaldamatuks, ei mõjuta ega muuda see ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ega kohaldatavust.

(5)     Tingimusi võib muuta üksnes Emitendi ja Investorite kirjalikul kokkuleppel ja Agendi eelneval nõusolekul.

 

 

                                                                LISA A

 

VÕLAKIRJADE ENNETÄHTAEGSE LUNASTAMISE TAOTLUSE VORM

 

 

 

 

TALLINNA LINN (“Emitent“) VÕLAKIRJAD LUNASTUSTÄHTAJAGA 09.06.2012  (“Võlakirjad“)

 

 

 

Swedbank AS kui Agent

 

 

______________ (taotluse esitamise kuupäev)

 

 

 

1.        Käesolevaga teatab __________________ (Investori nimi) (“Investor“), et aset on leidnud Võlakirjade tingimuste punktis 13 ___ (täpne alus) kirjeldatud Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise aluseks olev sündmus, mis seisneb alljärgnevas:

________________________________________________________________ (sündmuse kirjeldus).

 

2.        Seoses ülaltooduga taotleb Investor tema omanduses olevate ja tema väärtpaberikontol nr. _____________ asuvate _____  (_____________________________) (arv numbrite ja sõnadega) Võlakirja ennetähtaegset lunastamist Võlakirjade tingimustes ettenähtud korras.

 

3.        Investor kinnitab, et ta on nõus ennetähtaegsele lunastamisele kuuluvate Võlakirjade blokeerimisega tema väärtpaberikontol kuni nende lunastamiseni. Investor loobub käesolevaga õigusest käsutada eelnimetatud Võlakirjasid.

 

 

 

__________________

(allkiri)

 

 

__________________

(nimi)

 

 

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei õigusteenistuse

õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja

linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 20. aprilli 2009

korralduse nr 623-k

LISA 2

 

AGENDITEENUSTE OSUTAMISE LEPING

 

 

 

Tallinnas, __.06.2009 a.

 

Swedbank AS, registrikood: 10060701, asukoht: Liivalaia 8, 15040 Tallinn, mida esindab volituse alusel Tanel Erik Podar (“Agent“),

 

ja

 

Tallinna linn, mida esindab Tallinna Linnavalitsus, registrikood: 75014920, asukoht: Vabaduse väljak 7, Tallinn, mida esindab volituse alusel Katrin Kendra (“Emitent“),

 

edaspidi nimetatud ka koos “Pooled“ ja eraldi “Pool“,

 

sõlmisid käesoleva Agenditeenuste osutamise lepingu (“Leping“) alljärgnevas.

 

1.       Võlakirjad ja Agendi roll

1.1.   Emitent kavatseb lasta välja 6 400 võlakirja nimiväärtuses kokku EUR 6 400 000  (kuus miljonit nelisada tuhat eurot) lunastustähtajaga 09.06.2012 a. (“Võlakirjad“) ühe väljalaske kaudu (“Emissioon“). Tallinna Linnavalitus on oma __.06.2009 a. korraldusega kinnitanud Võlakirjade tingimused (“Tingimused“).

1.2.   Võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul ja need registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris (“Register“). Agent on avaldanud nõusolekut Lepingus toodud tingimustel korraldada Võlakirjade registreerimine Registris, nende kandmine Võlakirjasid omandanud isikute (“Investorid“) väärpaberikontodele ja nende kustutamine Registrist Võlakirjade lunastamisel.

1.3.   Emitent soovib, et Võlakirjade märkimise, intressi- ja lunastamisega kaasnevad arvutused ja arveldused korraldaks Agent. Agent on avaldanud nõusolekut Lepingus ettenähtud tingimustel ja korras korraldada nimetatud arvutuste ja arvelduste läbiviimine.

1.4.   Tulenevalt Tingimustest on Emitent kohustatud esitama Investoritele teadmiseks informatsiooni ja dokumente. Agent on isik, kes nimetatud informatsiooni ja dokumendid Investorite huvides Emitendilt vastu võtab ning korraldab vajadusel Investoritele võimaluse nendega tutvuda. Samuti vahendab Agent vajadusel informatsioonivahetust Emitendi ja Investorite vahel ning korraldab Investorite küsitlusi seoses nõusolekute küsimisega ja õigustest loobumistega.

1.5.   Agent ei tegutse seoses Võlakirjadega Emitendi juriidilise, maksundusalase, raamatupidamisealase või muu nõustajana.

1.6.   Täites käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi lähtub Agent lisaks Lepingule ka Emitendi poolt allkirjastatud ja Agendile hoidmiseks antud Võlakirjade Tingimuste sätetest. Võlakirjade Tingimused on lisatud käesolevale Lepingule kui Lisa 1. Emitent ei või muuta Võlakirjade Tingimusi ilma Agendi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Juhul kui Emitent muudab Võlakirjade Tingimusi ilma Agendi eelneva kirjaliku nõusolekuta, ei vastuta Agent käesoleva Lepingu rikkumise eest, võib keelduda Lepingus käsitletud teenuste osutamisest ja Lepingu koheselt üles öelda ning nõuda Emitendilt kõigi tekkinud kahjude ja kulutuste hüvitamist.

 

2.       Tegutsemine Võlakirjade emiteerimise korraldajana

2.1.   Agent korraldab Võlakirjade emiteerimise ja märkimise. Selle ülesande täitmiseks Agent:

(a)     otsib kontakti potentsiaalsete Investoritega ja tutvustab neile Võlakirjade emissiooni tingimusi;

(b)     koordineerib vajadusel Emitendi ja Investorite vahelist sidet;

(c)     peab läbirääkimisi Investoritega;

(d)     korraldab Võlakirjade märkimisavalduste kogumise ja kinnitamise ning koostab nende alusel Investorite nimekirja; ja

(e)     informeerib Emitenti jooksvalt Võlakirjade märkimise käigust.

2.2.   Agendi mõistlikul nõudel on Emitent kohustatud esitama Agendile kogu Emitendi finantsolukorda ja kapitalimahutusi puudutava informatsiooni. Võlakirjade Investoritele tutvustamisel toetub Agent täielikult Emitendi poolt esitatud informatsioonile. Agent ei ole kohustatud kontrollima vastava informatsiooni tõelevastavust ega terviklikkust ning Agent ei vastuta selle eest.

 

3.       Tegutsemine registreerimisagendina

3.1.   Agent korraldab Võlakirjade registreerimise Registris, Võlakirjade emiteerimisel nende kandmise Investorite väärtpaberikontodele ja Võlakirjade Registrist kustutamise Võlakirjade lunastamisel.

3.2.   Käesolevaga annab Emitent Agendile tagasivõetamatu volituse tegutseda Emitendi nimel Võlakirjade registreerimisel Registris ja kustutamisel Registrist ning teostada Emitendi nimel kõiki eelnevaks vajalikke toiminguid, s.h. viia läbi arveldusi ja väärtpaberikandeid ning anda korraldusi Võlakirjade kustutamiseks Registrist. Agendil on õigus Emitendi nimel saada Võlakirjadega ja Investoritega seotud informatsiooni seadusega ette nähtud korras ja avaldada seda juhul, kui seadus seda nõuab.

3.3.   Agent asub Registri pidajalt Võlakirjade registreerimist taotlema peale Emitendilt või Emitendi esindajalt kõikide registreerimiseks  vajalike dokumentide ja informatsiooni saamist Agendi poolt aktsepteeritavas sisus ja vormis. Teistsuguse kokkuleppe puudumisel peavad nimetatud dokumendid ja informatsioon olema esitatud vähemalt 1 (üks) tööpäev enne soovitavat registreerimise päeva.

3.3.1.        Enne Võlakirjade registreerimist tuleb Agendile esitada:

(a)     Tingimused koos neid kinnitava Emitendi otsustega;

(b)     Emitendi otsus Võlakirjade väljalaskmise kohta;

(c)     Volikiri, millega Emitent volitab Agenti seoses Võlakirjade väljalaskmise ja registreerimisega esindama Emitenti Registris, ja

(d)     muud andmed ja dokumendid, mille esitamist võib Agent mõistlikult nõuda.

3.4.   Emitent kinnitab, et Agendile esitatavad informatsioon ja dokumendid on õiged ja täielikud.

3.5.   Peale nõuetekohaste dokumentide saamist edastab Agent Registri pidajale vajalikud dokumendid ning esitab taotlused Võlakirjade registreerimiseks.

3.6.   Peale Võlakirjade täielikku lunastamist korraldab Agent Võlakirjade kustutamise Registrist.

 

4.       Tegutsemine makseagendina

4.1.   Võlakirjade eest tasumise päeval debiteerib Agent Investorite Swedbankis avatud kontodelt nende poolt märgitud Võlakirjade eest tasumisele kuuluvad summad ning kannab need koos Agendi arvelduskontole Võlakirjade märkimiseks laekunud summadega Emitendi arvelduskontole nr 221045938330.

4.2.   Tingimustega ettenähtud Võlakirjade intressi- ja/või lunastusmakse päeval debiteerib Agent Emitendi arvelduskontot nr 221045938330 Swedbankis Võlakirjade intressi- ja/või lunastusmakse summade ulatuses ning krediteerib vastavad summad Investorite Registris määratud arvelduskontodele, v.a. juhul, kui Investor on andnud Agendile muu korralduse. Emitent peab tagama, et vajalikud summad oleksid tema arvelduskontol hiljemalt makse toimumise päeval kella 12.00-ks. Juhul kui Emitendi eelpoolnimetatud arvelduskontol ei ole makse toimumise päeval kella 12.00-ks vajalikke vahendeid, võib Agent debiteerida teisi Swedbankis avatud Emitendi arvelduskontosid Võlakirjadest tulenevate maksete tegemiseks Investoritele. Juhul kui maksepäeval jääb Emitendi arvelduskontodel vahendeid puudu täies ulatuses Võlakirjade intressi- ja/või lunastusmaksete tegemiseks, Agent vastavaid makseid ei teosta.

4.3.   Käesolevaga annab Emitent Agendile tagasivõetamatu volituse ja õiguse debiteerida kõigilt oma arvelduskontodelt Võlakirjade intressi- ja lunastusmaksed.

4.4.   Intressi- ja lunastusmaksete vahendamisel kohtleb Agent kõiki vastava makse saamiseks õigustatud Investoreid võrdselt. Juhul kui Emitent ise omab Võlakirju, siis Agent Emitendi poolt omatavate Võlakirjade eest maksmisele kuuluvaid makseid Emitendi arvelduskontolt ei debiteeri ning Agent selliseid makseid Emitendile Emitendi poolt omatud Võlakirjade eest ei teosta.

4.5.   Võlakirjadega seonduvatelt intressimaksetelt õigusaktidega ettenähtud maksude kinnipidamise ja tasumise eest vastutab Emitent. Tingimustega ettenähtud intressimakse päevale eelneval päeval hiljemalt kell 12.00 saadab Agent Emitendile Registri pidajalt saadud Investorite nimekirja. Investorite nimekirja alusel määrab Emitent isikud, kellele tehtavatelt intressimaksetelt tuleb kinni pidada vastav maks ning täpsustab kinnipeetava maksu määra ja summa ning teatab sellest Agendile hiljemalt intressimakse päeva kella 12.00-ks. Emitendilt saadud teate alusel vähendab Agent vastavalt väljamakstavaid intressimakseid. Käesoleva punkti alusel saatmisele kuuluvad teated saadab Agent Lepingu punktis 7.2 (c) nimetatud Emitendi e-posti aadressile või faksi numbrile. Emitent saadab vastuse eelpoolnimetatud e-posti aadressile, millelt teade temale saadeti või vastavas teates näidatud faksi numbrile. Emitendi poolt faksi teel saadetud teade peab olema allkirjastatud finantsdirektori või linnakassa juhataja poolt. Kui Emitent ei täpsusta intressimaksepäeval kella 12.00‑ks Investoreid, kellele tehtavatelt intressimaksetelt tuleb kinni pidada vastav maks ning kinnipeetava maksu määra ja summat, Agent vastavaid intressimakseid ei teosta (ka siis, kui Emitendi arvelduskontol on piisavad vahendid intressimaksete teostamiseks). Sellisel juhul teeb Agent vastava intressimakse esimesel võimalusel pärast seda, kui Emitent on täpsustanud Investorid, kellele tehtavatelt intressimaksetelt tuleb kinni pidada vastav maks ning on täpsustanud kinnipeetava maksu määra ja summa. Emitent nõustub, et isikute, kellele tehtavatelt intressimaksetelt tuleb kinni pidada vastav maks ning kinnipeetava maksu määra ja summa täpsustamine on ainult Emitendi kohustus ning selle kohustuse täitmata jätmise korral õigeaegsete lunastusmaksete või intressimaksete tegemise võimatuse eest vastutab vaid Emitent.

4.6.   Emitent on kohustatud tasuma kõik vajalikud riigilõivud ja tasud (s.h. Registri pidaja teenustasud), mis kaasnevad Võlakirjadega seonduvate rahaliste arveldustega.

4.7.   Emitent on kohustatud tasuma Agendile kõik kulud, mis viimasel tekkivad seoses Lepingu täitmisega tingimusel, et nimetatud kulutused on vajalikud Lepinguga määratud eesmärkide saavutamiseks.

 

5.       Tegutsemine informatsiooniagendina

5.1.   Agent võtab Emitendilt vastu ja säilitab Tingimuste kohaselt Emitendi poolt esitamisele kuuluvaid dokumente ja andmeid (“Informatsioon“).

5.2.   Agent tagab, et Investoritel oleks võimalik Informatsiooniga tutvuda Agendi tööajal ning vajadusel teha Informatsioonist Investori kulul koopiaid ja väljakirjutusi. Agendil on õigus saata Investoritele Emitendi poolt Tingimuste alusel elektroonilisel kujul esitatud informatsiooni ja dokumente (s.h. ka finantsaruandeid).

5.3.   Emitendi poolt Investoritele saadetavad teated ja taotlused esitab Emitent Agendile, kes korraldab nende edastamise Investoritele. Agent saadab teated Investoritele kontaktandmetel, mis on fikseeritud Investorite Registris avatud väärtpaberikontode juures. Tingimuste kohaselt esitavad Investorid Emitendile saadetavad teated ja muud dokumendid Agendile ning Agent edastab nimetatud teated Emitendile.

5.4.   Agent ei ole kohustatud kontrollima temale esitatud informatsiooni tõelevastavust ega terviklikkust ning ei vastuta selle eest.

5.5.   Kui Emitent küsib Investoritelt mingi asjaolu suhtes nõusolekut või taotleb Investoritelt mingite õiguste kasutamisest loobumist, esitab Emitent vastava taotluse Agendile. Agent teostab Investorite seas vastava kirjaliku küsitluse ning edastab tulemused Emitendile. Agendi poolt tehtud kokkuvõte küsitluse tulemuste kohta loetakse ilmse vea puudumisel lõplikuks tõendiks antud küsimuses.

5.6.   Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise taotluse saamisel Investori käest ei kontrolli Agent taotluses nimetatud asjaolude tegelikkusele vastavust.

 

6.       Agenditasu

6.1.   Agendi poolt Emitendile osutatud Võlakirjade emissiooni korraldamise teenuse eest tasub Emitent Agendile EUR 19 200 (üheksateist tuhat kakssada eurot) Võlakirjade emissiooni päeval.

6.2.   Agendil on õigus Lepingu punktis 6.1. sätestatud tasu kinni pidada Investoritelt laekuvatest märkimissummadest.

6.3.   Agendi poolt Emitendile osutatud Võlakirjade makseagenditeenuste eest tasub Emitent Agendile EUR 1 600 (üks tuhat kuussada eurot) igal Võlakirjade Tingimustes sätestatud intressimaksepäeval.

6.4.   Käesolevaga annab Emitent Agendile tagasivõetamatu volituse ja õiguse debiteerida Lepingu punktis 6.3. sätestatud makseagenditeenuste tasu Emitendi Swedbankis avatud arvelduskontolt nr 221045938330 või muudelt Emitendi Swedbankis avatud arvelduskontodelt.

 

7.       Lõppsätted

7.1.   Käesolevaga kinnitab Emitent, et ta on teadlik ja aktsepteerib, et Agent võib olla ühtlasi Investor ja Pooled ei käsitle antud asjaolu huvide konfliktina.

7.2.   Lepingu täitmisega seonduv informatsioon saadetakse alljärgnevatel kontaktandmetel:

(a)     Agendile kui Võlakirjade informatsiooni- ja registreerimisagendile: Swedbank AS, Swedbank Markets, Võlakirjaturud, Liivalaia 8, Tallinn 15040, telefaks: 372 6132 099.

(b)     Agendile kui Võlakirjade makseagendile: Swedbank AS, väärtpaberite haldamine, Liivalaia 8, Tallinn 15040, telefaks: 372 6131 822, e-post: Ülla.Ossaar@swedbank.ee.

(c)     Emitendile: Tallinna Linnavalitsus, Vabaduse väljak 7, Tallinn, telefaks: 372 6404 183, e-post: Silver.Tamm@tallinnlv.ee; Katrin.Kendra@tallinnlv.ee.

Pooled on kontaktandmete muutumisel kohustatud teist Poolt sellest viivitamatult teavitama.

7.3.   Pooltel on õigus avaldada Lepingus kokkulepitut Investoritele ja Võlakirjade ostmisest huvitatud isikutele ulatuses, mis on mõistlikult vajalik investeerimisotsuse tegemise jaoks. Samuti võib Agent nimetatud infot avaldada isikule, kellel Agent soovib üle anda Lepingust tulenevad õigused. Teistele isikutele võib Lepinguga kokkulepitut avaldada seaduses ettenähtud juhtudel.

7.4.   Lepingut võib muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel. Kui muudatused võivad Agendi või Emitendi hinnangul kahjustada Investorite huvisid, peavad Pooled Lepingu muutmiseks saama Investorite, kelle omanduses on vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) väljalastud ja lunastamata Võlakirjadest, kirjaliku nõusoleku.

7.5.   Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel juhinduvad Pooled kõikidel juhtudel Lepingust ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

7.6.   Pooled kohustuvad täielikult hüvitama teisele Poolele Lepingu rikkumisega põhjustatud otsese kahju, v.a. kui selline rikkumine oli põhjustatud vääramatu jõu asjaolude esinemisest või muudest asjaoludest, mille esinemise vältimine ei olnud Lepingut rikkunud Poole võimuses.

7.7.   Vaidlused ja lahkarvamused, mis tekivad Poolte vahel seoses Lepinguga, lahendatakse osaliste vaheliste läbirääkimiste teel.

7.8.   Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus. Kohtuistungi toimumise kohaks on Harju Maakohus.

7.9.   Õigusaktide muutmisest tulenev vastuolu mõne Lepingu sätte ning kehtivate õigusaktide vahel ei muuda Lepingu ülejäänud sätete kehtivust. Pooled kohustuvad vastastikkusel kokkuleppel asendama kehtetu sätte uue, legitiimse sättega.

7.10.          Leping hakkab kehtima Lepingu allakirjutamise hetkest mõlema Poole poolt.

7.11.          Leping loetakse lõppenuks Võlakirjade täielikul ja kohasel lunastamisel Emitendi poolt. Leping lõpeb ka juhul, kui Emitent ei ole emiteerinud Võlakirju hiljemalt .... juunil 2009.

 

 

Allkirjad

 

AGENT                                                                                    EMITENT

 

 

________________________                                                      ________________________

Tanel Erik Podar                                                                   Katrin Kendra

 

 

 

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei õigusteenistuse

õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja

linnasekretäri ülesannetes