Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2009 korraldus number 1442
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. september 2009 nr 1442-k

 

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak vahel sõlmitava lepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit kirjutama Tallinna linna nimel alla punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 9. septembri 2009

korralduse nr 1442-k

LISA

 

LEPING

Tallinnas, .....................................................2009

 

Tallinna linn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ....septembri 2009 korralduse nr .....-k alusel abilinnapea Jaanus Mutli, ühelt poolt ja

 

Sihtasutus Tallinna Lauluväljak (edaspidi lauluväljak), mida esindab juhataja Riho Rõõmus, kes tegutseb põhikirja alusel oma volituste piires, teiselt poolt,

 

keda on edaspidi eraldi nimetatud pool või koos pooled, sõlmisid alljärgneva lepingu (edaspidi leping):

 

1.       ÜLDSÄTTED

 

1.1     Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi korraldaja).

1.2     Lepingu objektideks on messi „Tallinn töötab“ korraldamine 10. septembril 2009 kell 10.00-18.00 (edaspidi mess) ning Tallinna ettevõtluspäeva õhtuse vastuvõtu korraldamine 8. oktoobril 2009 kell 19.00-23.00 (edaspidi vastuvõtt) lauluväljaku territooriumil lepingu lisas 1 fikseeritud ruumides (edaspidi ruumid) lepingus ja selle lisades sätestatud tingimustel.

 

2.       RUUMIDE ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

 

2.1     Lauluväljak annab ruumid korraldajale üle ettevalmistuseks ning messi ja vastuvõtu läbiviimiseks 10. septembril 2009 kell 8.00 ja 8. oktoobril 2009 kell 10.00.

2.2     Korraldaja lõpetab messi hiljemalt 10. septembril 2009 kell 18.00 ja vastuvõtu 8. oktoobril 2009 kell 24.00 ja vabastab ruumid seadmetest, vahenditest jms ning tagastab ruumid lauluväljakule hiljemalt 10. septembril 2009 kell 21.00 ning 9. oktoobril 2009 kell 8.00.

2.3     Juhul kui korraldaja viivitab ruumide tagastamisega, kohustub ta lauluväljakule tasuma iga ruumide tagastamisega viivitatud tunni eest 3 000 (kolm tuhat) krooni, millele lisandub käibemaks juhul, kui pooled ei jõua teisele kokkuleppele ühe nädala jooksul peale messi või vastuvõtu lõppu.

2.4     Punktides 2.1 ja 2.2 toodud ajavahemikku 10. septembri 2009 kella 8.00-st kuni 21.00-ni ja 8. oktoobri 2009 kella 10.00-st kuni 9. oktoobri 2009 kella 8.00-ni loetakse messi või vastuvõtu ajaks.

2.5     Korraldaja tegevuse või tegevusetuse tagajärjel tekkinud ruumide seisundi halvenemise ja puudujäägid kohustub korraldaja likvideerima oma kulul eelnevalt selle lauluväljakuga kooskõlastades.

 

3.       POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

3.1     Korraldaja õigused ja kohustused:

3.1.1  korraldaja on kohustatud kasutama ruume ainult käesolevas lepingus fikseeritud otstarbel.

3.1.2   korraldaja kohustub tagama oma kulul messi ja vastuvõtu toimumise ajal ruumides avaliku korra. Korraldaja garanteerib messi ja vastuvõtu külastajate turvalisuse ruumides viibimise ajal ning külastajate lahkumise lauluväljaku ruumidest poole tunni jooksul peale messi ja vastuvõtu lõppemist.

3.1.3   autode parkimine murule on keelatud. Korraldaja teeb endast kõik sõltuva vältimaks murukahjustusi, k.a messi ja vastuvõtu külastajate poolt kahju tekitamist. Korraldaja kohustub tagama lauluväljaku ja seal asetsevate kolmandate isikute töötajate sissepääsu ruumidesse.

3.1.4   juhul kui korraldaja või temaga seotud kolmandad juriidilised või füüsilised isikud soovivad peale messi lõppu (10.09.2009 kell 21.00) või vastuvõtu lõppu (09.10.2009 kell 8.00) jätta lauluväljaku siseruumidesse ilma valveta messiga või vastuvõtuga seotud tarvikuid, siis iga tarviku hoiutasu on 500 (viissada) krooni, millele lisandub seadusejärgne käibemaks, ööpäevas iga ladustatava tarviku eest.

 

3.2     Lauluväljaku õigused ja kohustused:

3.2.1  lauluväljak kohustub andma ruumid korraldaja käsutusse vastavalt käesoleva lepingu tingimustele perioodiks 10. september 2009 kell 8.00 - 21.00 ja 8. oktoober 2009 kell 10.00 kuni 9. oktoober 2009 kell 8.00.

3.2.2  lauluväljakul on õigus kontrollida ruumide kasutamist lepingu kehtivuse perioodil ja teha korraldajale ettekirjutusi lepingu tingimuste rikkumise lõpetamiseks.

3.2.3   lauluväljak kohustub teostama messi ja vastuvõtu järgse koristuse.

 

4.       MAKSETINGIMUSED

 

4.1     Korraldaja tasub lauluväljakule:

4.1.1  ruumide kasutamise eest 10. septembril 2009 kella 8.00-st kuni 21.00-ni ja 8. oktoobril 2009 kella 10.00-st kuni 9. oktoobri 2009 kella 8.00-ni 29 500 (kakskümmend üheksa tuhat viissada) krooni, millele lisandub käibemaks 20 %, kokku 35 400 (kolmkümmend viis tuhat nelisada) krooni (edaspidi tasu). Tasu sisaldab muuhulgas messi ja vastuvõtu korraldusõigust ruumides, ruumide eel- ja järelkoristust ning heli- ja valgussüsteemide jaoks vajalikku elektrit;

4.1.2  tellitavate tarvikute eest vastavalt lepingu lisas 2 sätestatud hindadele. Kui pooled ei lepi kokku teisiti teatab korraldaja lauluväljakule tellitavate tarvikute täpse koguse e-posti teel hiljemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne messi ja vastuvõtu toimumist.

4.2     Lepingu alusel makstav tasu tasutakse lauluväljaku poolt esitatud arve alusel peale messi ja vastuvõtu toimumist 21 (kahekümne ühe) tööpäeva jooksul.

      

5.       POOLTE VASTUTUS JA SANKTSIOONID

 

5.1     Kumbki pool vastutab oma lepinguliste kohustuste täitmise eest ja nende täitmise viibimisel on kohustatud aitama kaasa nende asjaolude, millest viivitus on põhjustatud, likvideerimisele.

5.2     Pooled hüvitavad nende süülise käitumisega teisele poolele tekitatud kahju. Kahju ilmnemisel koostatakse poolte osavõtul akt, millele kirjutavad alla mõlema poole esindajad.

5.3     Juhul kui messiga või vastuvõtuga seonduvalt esitatakse pretensioone, millega kaasnevad materiaalsed sanktsioonid, kannab sanktsioonid see pool, kelle tegevus või tegevusetus antud pretensiooni põhjustas.

5.4     Pooled kohustuvad esitama lepingust tulenevad pretensioonid kirjalikult vähemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul kummagi poole tegevusest või tegevusetusest, mis vastavalt lepingu tingimustele on tõlgendatav lepingu rikkumisena. Hilisemaid pretensioone ei ole kohustuslik arvesse võtta.

 

6.       FORCE MAJEURE

 

6.1     Poolte lepinguga ettenähtud kohustuste täitmata jätmine või täitmise viibimine ei ole lepingu rikkumine juhul kui põhjuseks on Force Majeure asjaolud.

6.2     Juhul kui pool ei suuda täita talle lepinguga pandud kohustusi Force Majeure asjaoludest tingituna, on ta kohustatud sellest teisele poolele suuliselt teatama viivitamatult ja kirjalikult hiljemalt kolme (3) päeva jooksul peale Force Majeure asjaolude teket. Nimetatud asjaolude tekkest teatamata jätmine või hilinenud teatamine võtab vastavalt poolelt ära õiguse viidata nimetatud asjaoludele edaspidi.

6.3     Force Majeure asjaolude ilmnemise korral viibib käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmine nimetatud asjaolude kestuse vältel, kuid mõlemad pooled kohustuvad võtma tarvitusele võimalikud abinõud nimetatud asjaolude toimest põhjustatud tagajärgede likvideerimiseks.

 

7.       MUUD TINGIMUSED

 

7.1     Käesolev leping jõustub selle allakirjutamise momendist mõlema poole poolt ja kehtib koos selle lisadega kuni lepingus toodud tingimuste täitmiseni.

7.2     Muudatused ja täiendused käesolevale lepingule kehtivad juhul kui need on vormistatud kirjalikult ja kinnitatud lepingu poolte allkirjadega.

7.3     Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

7.4     Leping on koostatud kahes võrdõiguslikus eksemplaris, millest üks jääb lauluväljakule ja teine korraldajale.

7.5     Poolte kontaktisikud lepingu täitmisel:

7.5.1  korraldaja: Kärt Kübarsepp, 372 640 4220, e-post Kart.Kybarsepp@tallinnlv.ee;

7.5.2  lauluväljak: Heli Kask 372 50 231 42, e-post heli@lauluvaljak.ee.

7.6     Lepingu juurde kuuluvad alljärgnevad lisad:

7.6.1  lisa 1 – Korraldaja poolt kasutatava ruumide joonised;

7.6.2  lisa 2 – Tarvikute ja teenuste hinnad.

 

 

 

 

 

 

Riho Rõõmus                                                                         Jaanus Mutli

Juhatuse liige                                                                             Abilinnapea

SA Tallinna Lauluväljak                                                            Tallinna linn

Registrikood 90008436                                                            Registrikood 75023817

Narva mnt 95, 10127 Tallinn                                                    Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Tel 611 2102                                                                           Tel 640 4218  

           


Lepingu lisa 1

 

Korraldaja poolt kasutatava ruumide joonised

 

SA Tallinna Lauluväljak I korruse saal

 

SA Tallinna Lauluväljak II korruse klaassaal

 

Joonis 3

 

 

 

 

Riho Rõõmus                                                                         Jaanus Mutli

Juhatuse liige                                                                             Abilinnapea

 

 


Lepingu lisa 2

 

Tarvikute ja teenuste hinnad

 

10. septembril 2009:

 

·        Klaassaali rent                                                               12 000 kr

·        Kokteililauad 10 tk                                                    800 kr

·        Helivõimendus                                                                    1 500 kr

·        Diivanidmust-punane 8 tk                                                    3 000 kr

·        Diivanilauad must 4 tk                                                            600 kr

·        Puidust pinnaga lett                                                    100 kr

·        Baaripukk seljatoega 4 tk                                                      360 kr

·        Konverentsitoolid 160 tk                                                    4 800 kr

·        Konverentsilauad 80 tk                                                       7 200 kr

·        Klapptoolid kohvikulaua juurde must matt 50 tk                  1 000 kr

·        Kohvikulauad läbimõõduga 75 cm 10 tk                                600 kr

·        Lava 2x4 kattega                                                                   500 kr

·        Prügikastid valged 10 tk                                                         600 kr

·        Lipualus                                                                                 200 kr

·        Garderoobimoodul (50) 3 tk ilma teeninduseta                       300 kr

·        Elektriühendused 20 tk                                                       1 500 kr

·        Wifi ühendus                                                                       2 500 kr

·        Harkjalad 5 tk                                                                       300 kr

·        Läbipaistev sein, sinine raam, ratastel 100x170 2 tk    200 kr

 

8. oktoobril 2009:

 

·        I, II ja III korruse saalide rent                                      17 500 kr

·        Tool valge kattega 300tk                                                    9 000 kr

·        Banketilaud (183cm)25tk                                                   4 950 kr

·        Lava 4x8 vaiba ja eesriidega                                               3 200 kr

·        Garderoob 300-le (kahe teenindajaga)                                2 250 kr

      (garderoobimoodulid 1 stange riidepuudega)

·        Punane vaip                                                                             55 kr/jm

·        Toolid 40tk                                                                        1 200 kr

·        Auhinna laud 75x75 1tk                                                           60 kr

 

Hindadele lisandub käibemaks.

 

 

 

Riho Rõõmus                                                                         Jaanus Mutli

Juhatuse liige                                                                             Abilinnapea

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär