Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna, AS Tallinna Vesi ja United Utilites (Tallinn) B.V vahel sõlmitud lepingute muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2009 otsus number 163
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

3. september 2009 nr 163

 

 

 

 

Tallinna linna, AS Tallinna Vesi ja United Utilites (Tallinn) B.V vahel sõlmitud lepingute muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 35 lg 5, ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 3 p 5, veeseaduse § 241 lg 4 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001 määrusega nr 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“, sotsiaalministri 31. juuli 2001 määrusega nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ ja 2. jaanuari 2003 määrusega nr 1 “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna, AS Tallinna Vesi ja United Utilites (Tallinn) B.V vahel sõlmitud lepingute muutmise lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna linnapead Edgar Savisaart Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule ja Tallinna Linnavalitsust vajadusel selle edaspidistele muudatustele, mis on vajalikud Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni väljaarendamiseks ja millede otsustamine ei kuulu Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantseleile, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Ettevõtlusametile ja AS‑ile Tallinna Vesi.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 2009
otsuse nr 163
LISA

 

TEENUSLEPINGU

ja

30. SEPTEMBRI 2002 LEPINGU

ja

14. MÄRTSI 2005 LEPINGU

ja

30. NOVEMBRI 2007 LEPINGU

ja

SADEMETEVEE LEPINGU

ja

TULETÕRJEHÜDRANTIDE LEPINGU

MUUTMISE LEPING

Tallinn, [   ]. september 2009.

TALLINNA LINN, keda esindab Tallinna Linnavolikogu [   ] [   ] 2009 otsuse nr [   ] alusel [linnapea Edgar Savisaar], (edaspidi Linn)

ja

AKTSIASELTS TALLINNA VESI, registrikood 10257326, asukoht Ädala 10, 10614 Tallinn, Eesti, keda esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse esimees Ian John Alexander Plenderleith, (edaspidi Aktsiaselts)

ja

UNITED UTILITIES (TALLINN) B.V., Hollandi Kaubandus- ja Tööstuskoja äriregistris registreeritud piiratud vastutusega äriühing, registrikood 34137178, asukoht Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, Holland, keda esindab volikirja alusel Robert John Gallienne (edaspidi Investor)

edaspidi Linn ja Aktsiaselts eraldi nimetatuna “Pool“ ja üheskoos nimetatuna “Pooled“,

arvestades, et:

(a)    Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus esitas Linnale 20.12.2006 kirjaga nr 1/35, 18.12.2007 kirjaga nr 1/52 ja 27.02.2009 kirjaga nr 1/3 soovitused Teenuslepingu mõnede kvaliteedi tasemete muutmiseks;

(b)   Aktsiaselts esitas Linnale 10.04.2008 taotluse mõnede Teenuslepingu teenuste kvaliteedi tasemete muutmiseks koos vastavate ettepanekutega ning kordas oma taotlust 24.11.2008;

(c)    On osutunud vajalikuks muuta mõnesid 30. novembri 2007 lepingu, Tuletõrjehüdrantide lepingu ja Projektilepingute sätteid;

(d)   Tallinna Linnavolikogu on käesoleva lepingu tingimused heaks kiitnud;

on Pooled ja Investor käesoleva lepinguga kokku leppinud Projektilepingute muutmises alljärgnevalt:

1. Definitsioonid

1.1 Lepingus kasutatud terminitel, mida ei ole mujal käesolevas Lepingus defineeritud, on alljärgnev tähendus:

Leping

tähendab käesolevat Teenuslepingu, 30. septembri 2002 lepingu, 14. märtsi 2005 lepingu, 30. novembri 2007 lepingu, Sademetevee lepingu ja Tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingut.

Sademetevee leping

tähendab Linna ja Aktsiaseltsi vahel 22. juunil 2001 sõlmitud Avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademete- ja drenaa˛ivee ning muu pinnase- ja pinnavee ühiskanalisatsiooni juhtimise ja selle puhastamise ning sademetevee rajatiste ehitamise lepingut.

Tuletõrjehüdrantide leping

tähendab Linna ja Aktsiaseltsi vahel 22. juunil 2001 sõlmitud Ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja avalikest veevõtukohtadest vee võtmise teenuse lepingut.

30. septembri 2002 leping

tähendab Linna, Aktsiaseltsi ja Investori vahel 30. septembril 2002 sõlmitud Projektilepingute muutmise lepingut.

14. märtsi 2005 leping

tähendab Linna, Aktsiaseltsi ja Investori vahel 14. märtsil 2005 sõlmitud Teenuslepingu, 30. septembri 2002 Projektilepingute muutmise lepingu, Sademetevee lepingu ja Tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingut.

“30. novembri 2007 leping“

tähendab Linna, Aktsiaseltsi ja Investori vahel 30. novembril 2007 sõlmitud Teenuslepingu, 30. septembri 2002 lepingu, 14. märtsi 2005 lepingu, Sademetevee lepingu ja Tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingut.

Teenusleping

tähendab Linna ja Aktsiaseltsi vahel 12. jaanuaril 2001 sõlmitud Teenuslepingut.

Projektilepingud

tähendab 30. septembri 2002 lepingus defineeritud Projektilepinguid koos 30. septembri 2002 lepingu, 14. märtsi 2005 ja 30. novembri 2007 lepinguga.

1.2 Terminitel, mida ei ole käesolevas Lepingus defineeritud, on Projektilepingutes antud tähendus, kui käesolevas Lepingus ei ole sätestatud teisiti.

2. Teenuslepingu muudatused – Teenuste kvaliteedi tasemed

2.1 Järgnevaid Teenuslepingu Lisa D: I osa A jaos sätestatud teenuste kvaliteedi tasemeid muudetakse ja need sõnastatakse alljärgnevalt:

2.1.1 Teenuste kvaliteedi taseme WS3 uus sõnastus on järgmine:

“Kogumisala ja Ülemiste järve toorvee kvaliteet“

Nõuded

 

Pinnavee kogumise rajatisi, kaasa arvatud veehoidlaid, kanaleid, kontrollistruktuure ja Ülemiste järve, mis on kokku võetud Lisas D2, tuleb hallata nii, et optimeeritakse ning säilitatakse toorvee kvaliteet perioodil 2001 kuni esimese Tegevusperioodi lõpuni.

 

Joogivee tootmiseks kasutatava pinnavee nõutavat kvaliteeti tuleb säilitada vastavalt Euroopa Nõukogu direktiivile 75/440/EÜ, mida on muudetud direktiividega 79/869/EÜ, 90/656/EÜ ja 91/692/EÜ (edaspidi Direktiivid) ja sotsiaalministri 2. jaanuari 2003 määrusele nr 1 “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ (edaspidi SoMm nr 1). Direktiivide ja SoMm nr 1 vahelise vastuolu korral kohaldub Direktiivides sätestatud tekst kuna Pooled loevad, et Direktiivid on otsekohaldatavad.

 

Peab märkima, et tingituna Eesti geoloogilistest tingimustest ning pinnavee looduslikust rikastumisest, nagu on määratletud Euroopa Nõukogu direktiivi 75/440/EÜ Artiklis 8, ei pruugi pinnavesi olla vastavuses SoMm nr 1 nõutavate teatud parameetrite piirväärtustega, eriti oksüdeeritavuse osas, ning seetõttu ei saa antud teenuse kvaliteedi taseme WS3 vastavuse hindamisel SoMm nr 1 vastavaid sätteid arvesse võtta.

 

Aktsiaselts võtab kasutusele kõik majanduslikult põhjendatud meetmed, mida on vaja toorvee hooajalise kvaliteedi parandamiseks, hallates aktiivselt kogumisala ja Ülemiste järve.

 

Kontroll ja aruandlus

 

Kontroll ja aruandlus pinnavee kvaliteedi suhtes toimub kooskõlas kvaliteedi tasemega LoS WS9, mis käsitleb veekvaliteedi mõõtmist. Kõigi Aktsiaseltsi poolt aasta jooksul vee kvaliteedi parandamiseks võetud meetmete kohta tuleb aru anda igal aastal järgmise aasta esimese 90 päeva jooksul.

Märkus: Vastavalt “reostaja maksab“ printsiibile Aktsiaselts vastutab ja saab karistada pinnavee  halvenemise eest kui see on tingitud reostusest või muudest tegevustest või tegemata jätmisest, mis alluvad otseselt Aktsiaseltsi kontrollile või on Aktsiaseltsi kohustuseks.“

 

2.1.2 Teenuste kvaliteedi taseme WS5 uus sõnastus on järgmine:

“Teenuste kvaliteedi tase WS5 – Vee kvaliteet pinnavee puhastusjaamas ja põhjavee puurkaevudes“

 

Eesti ja EÜ veekvaliteedi standardid (teenuste kvaliteedi tasemed WS5 ja WS6)

 

Inimeste joogivee nõutavat kvaliteeti tuleb säilitada vastavalt Euroopa Nõukogu direktiivile 98/83/EÜ inimeste joogivee kvaliteedi kohta (edaspidi Direktiiv 98/83/EÜ) ja 31. juuli 2001 määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ (edaspidi SoMm nr 82). Direktiivi 98/83/EÜ ja SoMm nr 82 vahelise vastuolu korral kohaldub Direktiivis 98/83/EÜ sätestatud tekst, kuna Pooled loevad, et Direktiiv on otsekohaldatav. Analüüse tehakse Tallinna Tervisekaitsetalitusega kooskõlastatud Joogivee kontrolli kavas (edaspidi Joogivee kontrolli kava) sätestatud sagedusel ning selles nõutud parameetrite osas.

 

Nõuded

 

Tuleb saavutada kõikide proovide vähemalt 99,5 protsendiline vastavus, sealhulgas puhastusjaamas puhastatud pinnavee ja puurkaevudest võetud toorpõhjavee mikrobioloogiliste proovide 100 protsendiline vastavus.

 

Investeerimiskava

 

Aktsiaseltsilt eeldatakse investeeringuid veepuhastusjaamas ja põhjaveerajatistel lepinguperioodi jooksul. Investeeringute eesmärk on saavutada ja säilitada veekvaliteedi määratletud tasemed nii puhastusjaamades ja põhjaveerajatistes kui ka tarbija ruumides.

 

Kontroll ja aruandlus

 

Aruandlus puhastatud pinnavee ja võetud põhjavee kvaliteedi kohta ning selle mõõtmine toimub teenuste kvaliteedi tasemete LoS WS5 ja WS6 (vee kvaliteedi mõõtmine) kohaselt.“

 

2.1.3 Teenuste kvaliteedi taseme WS6 uus sõnastus on järgmine:

“Teenuste kvaliteedi tase WS6 – Vee kvaliteet kliendi ruumides“

 

Nõuded

 

Alates 1. jaanuarist 2005 peab kliendi kraanist väljuva vee kvaliteedi vastavustase olema vähemalt 95% kõikidest proovidest ja 97% bakterioloogilistest proovidest, vastavalt Direktiivile 98/83/EÜ ja SoMm’le nr 82 . Direktiivi 98/83/EÜ ja SoMm nr 82 vahelise vastuolu korral kohaldub Direktiivis 98/83/EÜ sätestatud tekst kuna Pooled loevad, et Direktiiv on otsekohaldatav.

 

Märkus: Vaata Direktiiv 98/83/EÜ artikkel 6, punkt 1(a) ja 2, mis määravad vastavuse tasemed ja Aktsiaseltsi vastavuse nõuded, millega määratakse, et mittevastavus tarbija kraanist väljuva vee suhtes tuleneb kohalikust jaotussüsteemist või selle hooldusest.

 

Linnal on õigus kooskõlastatult Tallinna Tervisekaitsetalitusega määrata 50% ulatuses proovivõtukohad.

 

1999. aasta puhastatud vee kvaliteedi näitajad on esitatud Lisas D4.

 

Erinõuded

 

Eesmärgiga parandada vee kvaliteeti ja vähendada häirete ja lekete esinemist olemasolevas torustikus, taastab Aktsiaselts või asendab valikuliselt vähemalt 5 km veejaotustrassidest igal aastal esimese Tegevusperioodi jooksul. Taastatud või asendatud veetrasside asukoht ja tegelik pikkus on Aktsiaseltsi otsustada, kes vastutab täielikult sedastatud Teenuste kvaliteeditaseme saavutamise eest. Aktsiaseltsi poolt vee kvaliteedi parandamiseks isoleeritavaid suure läbimõõduga trasse ei arvestata ülalmainitud miinimumpikkuse hulgas.

 

Kontroll ja aruandlus

 

Käesolev teenuste kvaliteedi tase peab olema kooskõlas allpool esitatud teenuste kvaliteedi tasemega WS10 sätestatud Nõuetega vee kvaliteedi mõõtmise ja aruandluse suhtes.“

 

2.1.4 Teenuste kvaliteedi taseme WS8 uus sõnastus on järgmine:

“Teenuste kvaliteedi tase WS8 – Joogiveelaboratooriumi akrediteerimine ja aastakontroll

 

Nõuded

 

Aktsiaselts peab tagama, et Aktsiaseltsi joogiveelaboratoorium oleks akrediteeritud teostama Direktiivis 98/83/EÜ loetletud joogivee ja Euroopa Nõukogu direktiivis 79/869/EÜ (edaspidi Direktiiv 79/869/EÜ) loetletud toorvee parameetrite rutiinseid teste sagedusega tihedamini kui kord kvartalis vastavalt Tallinna Tervisekaitsetalitusega kooskõlastatud Joogivee kontrolli kavale. Vastavalt Tallinna Tervisekaitsetalitusega kooskõlastatud Joogivee kontrolli kavale kord kvartalis või harvemini testitavate parameetrite osas või Aktsiaseltsi laboratooriumi seadme rikke või mahu piirangute korral võib analüüsid tellida teisest vastavate analüüside tegemiseks akrediteeritud laboratooriumist.

 

Kontroll ja aruandlus

 

Aktsiaseltsi joogivee laboratooriumi akrediteerimisest ja mis tahes teiste Aktsiaseltsi poolt kasutatud joogivee laboratooriumide akrediteerimisest tuleb Linnale teatada sellele järgneva aasta esimese 90 päeva jooksul.“

 

Teenuslepingu Lisa D: III osa Jagu A: “Sanktsioonid – teenuste kvaliteedi tasemed“ Tabelis A1 “Joogivesi“ sätestatakse sanktsioonid WS8 osas järgmiselt:

 

Teenuste kv. tase

Teema

Vastavuse kriteeriumid

Sanktsiooni ühik

Rahatrahv EEK

Märkused

WS8

Laboratoorium

Aastaaruandluse mittevastavus akrediteerituse tõendamisel

Mittevastavuse

Kuu

50 000

 

Labor on akrediteeritud direktiivide 98/83/EÜ ja 79/869/EMÜ parameetrite rutiinseks määramiseks, mis nõuavad analüüsi sagedusega tihedamini kui kord kvartalis

Rutiinse sagedusega mõõdetava parameetri kohta, mida laboratoorium ei ole akrediteeritud analüüsima

50 000

 

 

2.1.5 Teenuste kvaliteedi taseme WS9 uus sõnastus on järgmine:

“Teenuste kvaliteedi tase WS9 – Toorvee kvaliteedi kontroll ja aruandlus

 

Nõuded

 

Kõigis kasutuses olevates põhjavee puurkaevudes ja kasutuses olevates allmaahoidlates mõõdetakse toorvee kvaliteedinäitajaid vastavalt Direktiivile 79/869/EÜ ja SoMm’le nr 1 ning Tallinna Tervisekaitsetalitusega kooskõlastatud Joogivee kontrolli kavale. Võetud proove peab analüüsima akrediteeritud veelaboratoorium. Juhul, kui nõutavaid meetodeid ei ole rakendatud või akrediteeritud Aktsiaseltsi laboratooriumis, võib analüüsi teenust tellida vastavalt akrediteeritud välislaboratooriumist.

 

1999. aasta toorvee kvaliteedi näitajad on esitatud Lisas D5.

 

Kontroll ja aruandlus

 

Pinna- ja põhjaveest võetud testide tulemustest antakse Linnale aru kokkuvõtlikult üks kord aastas, esitades aruandes indikaatorid igakuiste ja aastase joogivee näitajate maksimumi, miinimumi ja keskmiste parameetrite kohta, mis sisalduvad Tallinna Tervisekaitsetalitusega kooskõlastatud Joogivee kontrolli kavas.“

 

2.1.6 Teenuste kvaliteedi taseme WS10 uus sõnastus on järgmine:

“Teenuste kvaliteedi tase WS10 – Joogivee kvaliteedi kontroll ja aruandlus

 

Nõuded

 

Joogivee kvaliteeti mõõdetakse vastavalt Tallinna Tervisekaitsetalitusega kooskõlastatud Joogivee kontrolli kavale.

 

Hetkel mõõdetakse joogivee kvaliteeti 120-s kindlaksmääratud kohas üle veevõrgustiku Aktsiaseltsi tegevuspiirkonnas kaks korda kuus ja 18-s kohas põhjaveevõrgustikus ja muudes kohtades, mida kontrollitakse vastavalt Tallinna Tervisekaitsetalitusega kooskõlastatud Joogivee kontrolli kavale. Proove tuleb võtta tarbija kraanist, kui Tallinna Tervisekaitsetalitusega kooskõlastatud Joogivee kontrolli kavas ei ole teisiti sätestatud. Võetud proove peab analüüsima akrediteeritud laboratoorium. Juhul, kui nõutavaid meetodeid ei ole rakendatud või akrediteeritud Aktsiaseltsi laboratooriumis, võib analüüsi teenust tellida vastavalt akrediteeritud välislaboratooriumist.

 

Kogutud joogivee testide tulemustest antakse Linnale kokkuvõtlikult aru üks kord aastas, kusjuures tuuakse ära igakuised ja aastane joogivee näitajate maksimum, miinimum ja keskmine parameetrite suhtes, mis sisalduvad Tallinna Tervisekaitsetalitusega kooskõlastatud Joogivee kontrolli kavas.

 

Kõik veekvaliteedi analüüside tulemused registreeritakse ja säilitatakse andmebaasina.

 

Juhul, kui esineb hälbeid standarditest, eelkõige bakterioloogiliste testide puhul, peab Aktsiaselts täpsustama nende mittevastavuse põhjused ning ära näitama meetmed, mida Aktsiaselts on rakendanud mittevastavuse likvideerimiseks. Aktsiaselts peab koostama üksikasjaliku kava meetmetest, mida kavatsetakse probleemi käsitlemiseks kasutusele võtta. See teave on aastaaruande osa.“

 

2.1.7 Teenuste kvaliteedi taseme WW3 uus sõnastus on järgmine:

“Teenuste kvaliteedi tase WW3 – Heitveelaboratooriumi akrediteerimine ja aastakontroll

Nõuded

 

Aktsiaselts peab tagama, et Aktsiaseltsi heitveelaboratoorium oleks akrediteeritud teostama Eesti Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001 määruses nr 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“ loetletud heitveeparameetrite rutiinseid teste sagedusega tihemini kui kord kvartalis vastavalt vee erikasutusloale. Vastavalt vee erikasutusloale kord kvartalis või harvemini testitavate parameetrite osas või Aktsiaseltsi laboratooriumi seadme rikke või mahu piirangute korral võib analüüsid tellida teisest vastavate analüüside tegemiseks akrediteeritud laboratooriumist.

 

Kontroll ja aruandlus

 

Aktsiaseltsi heitveelaboratooriumi akrediteerimisest ja mis tahes teiste Aktsiaseltsi poolt kasutatud joogivee laboratooriumide akrediteerimisest tuleb Linnale teatada sellele järgneva aasta esimese 90 päeva jooksul.“

Teenuslepingu Lisa D: III osa Jagu A: “Sanktsioonid – teenuste kvaliteedi tasemed“ Tabelis A2 “Heitvee kogumine, puhastamine ja ärajuhtimine“ sätestatakse sanktsioonid WW3 osas järgmiselt:

 

Teenuste kv. tase

Teema

Vastavuse kriteeriumid

Sanktsiooni ühik

Rahatrahv EEK

Märkused

WW3

Laboratoorium

Aastaaruandluse mittevastavus akrediteerituse tõendamisel

Mittevastavuse

Kuu

50 000

 

 

 

 

 

Labor on akrediteeritud direktiivide 98/83/EÜ ja 79/869/EMÜ parameetrite rutiinseks määramiseks, mis nõuavad analüüsi sagedusega tihedamini kui kord kvartalis

Rutiinse sagedusega mõõdetava parameetri kohta, mida laboratoorium ei ole akrediteeritud analüüsima

50,000

 

 

3. 30. novembri 2007 lepingu muudatused

3.1 Võrkude laiendamise kava perioodi pikendatakse 31. märtsini 2012 ning seoses sellega muudetakse järgmisi 30. novembri 2007 lepingu sätteid:

3.1.1 Sõnad “31. märtsile 2011“ asendatakse  30. novembri 2007 lepingus läbivalt sõnadega “31. märtsile 2012“.

3.1.2 Punktis 3.8 asendatakse sõnad “30. aprillile 2011“ sõnadega “30. aprillile 2012“.

3.1.3 Preambuli punktis (c) asendatakse sõnad “2008-2011“ sõnadega “2008-2012“.

3.1.4 Punktides 3.1 ja 3.3 asendatakse sõnad “2008., 2009. või 2010. aasta lõpuks“ sõnadega “2008., 2009., 2010., 2011. aasta lõpuks“.

3.1.5 Võrkude laiendamise kava ja sademetevee kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööde kava (30. novembri 2007 lepingu Lisa I) ning Lisa A Võrkude laiendamise kava muudetakse, lisades neile käesoleva lepingu Lisa IB, ning viiteid Projektilepingutes sisalduvale 30. novembri 2007 lepingu Lisale I ja Lisale A Võrkude laiendamise kava muudetakse vastavalt, lisades sellesse viited käesoleva Lepingu Lisale IB.

3.1.6 30. novembri 2007 lepingu preambuli punkti(d) muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

(d)   Linn ja Aktsiaselts on saavutanud kokkuleppe, mille kohaselt Aktsiaselts kohustub teostama käesoleva Lepinguga sätestatud Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamiseks ja laiendamiseks vajalikud tööd ning Linn kohustub need Aktsiaseltsile kompenseerima vastavalt käesoleva Lepingu Lisas II sätestatud mehhanismidele ja printsiipidele, tagades muuhulgas Linna õigusaktide vastavuse ÜVVKS § 14 lg 1 ja lg 3 p 5;“

3.1.7 30. novembri 2007 lepingu punkti 3.4 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

“Võrkude laiendamise kava ja/või sademetevee kanalisatsiooni (sh Sademetevee ehitised) projekteerimis- ja ehitustööde kava võib muuta Poolte kokkuleppel. Aktsiaselts ja Linn võivad leppida kokku Võrkude laiendamise kavas sätestatutele lisanduvate tööde tegemises vastavalt allpool muudetud 30. novembri 2007 lepingu punktile 3.11.“

3.1.8 30. novembri 2007 lepingu punkti 3.11 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

“30. novembri 2007 lepingu Lisas I või Lisas A Võrkude laiendamise kava või käesoleva Lepingu Lisas IB nimetamata projekteerimis-ja ehitustööde osas lepivad Linn ja Aktsiaselts eelnevalt eraldi kokku. Nimetatud tööde eest makstavate täiendavate summade suurus lepitakse Linna ja Aktsiaseltsi vahel kokku enne tööde teostamise algust ning Linn kohustub tööde eest maksma 60 (kuuekümne) päeva jooksul alates tööde lõpetamisest ja vastava arve esitamisest. Juhul, kui 30. novembri 2007 lepingu Lisas I või Lisas A Võrkude laiendamise kava või käesoleva Lepingu Lisas IB nimetamata lisatööd puudutavad kinnistuid, millel on õigusaktidest tulenevalt õigus nõuda Linnalt kanalisatsiooniga liitumise kompenseerimist, lepivad Linn ja Aktsiaselts nende tööde teostamises, prioriteetsuses ning kompenseerimises kokku enne tööde teostamise algust ning Linn näeb vastavate tööde kompenseerimiseks oma aastaeelarves ette vajaliku summa.“.

3.1.9 30. novembri 2007 lepingu punkti 4 pealkirja ja põhilist osa punktist 4.1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

“4. Arenduskomponent ja uued Tariifimäärad“.

4.1 Võttes aluseks ÜVVKS‑i § 6 lg 2 p 2 ja § 14 lg 3 p 5 ning arvestades käesoleva Lepingu punkti 4.2, tagatakse ÜVVKS‑i § 14 lg 3 p‑s 5 kirjeldatud piirkondades Ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamine järgnevalt läbi Elanikkonna veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna Tariifimääras sisalduva Arenduskulude komponendi (kooskõlas käesoleva Lepingu Lisas II sätestatud mehhanismidele ja printsiipidele) vastavalt veetarbimisele Teenuste piirkonnas, mida on laiendatud Mõigu ja Raku-Raudalu võrra. Vastavalt sellega seonduvale kokkuleppele muudetakse käesolevaga alljärgnevaid Projektilepingute sätteid.“.

3.1.10 30. novembri 2007 lepingu Lisa II asendatakse käesoleva Lepingu Lisaga II ning kõiki Projektilepingutes sisalduvaid viiteid 30. novembri 2007 lepingu Lisale II muudetakse vastavalt. Mitmetimõistetavuste välistamiseks, käesoleva Lepingu uus Lisa II ei vähenda 30. novembri 2007 lepingu Lisas I sätestatud tööde mahtu.

3.1.11 30. novembri 2007 lepingu punkti 5.3 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

5.3 Sademetevee lepingu punktis 7.3 ja 14. märtsi 2005. a lepingu punktis 3.1 viidatud sademetevee kanalisatsiooni projekteerimise ja ehitamise kulusid, mis Aktsiaselts on kandnud 2007. aastal või varem ning mida ei ole Aktsiaseltsile hüvitatud, ei hüvita Linn Sademetevee lepingu punktis 8.3 ja 14. märtsi 2005. a lepingu punktis 3.1 sätestatud põhimõtete kohaselt. Nimetatud kulud hüvitab Linn Aktsiaseltsile vastavalt käesoleva Lepingu Lisale III.

3.1.12 Mitmetimõistetavuste välistamiseks kinnitavad Pooled, et kuni 31. detsembrini 2012 sisaldab 30. novembri 2007 lepingu punktis 5.5.2 sisalduv viide “tegelikud kulud“ ka 30. novembri 2007 lepingu punktis 5.4 viidatud fikseeritud arenduskomponenti.

3.1.13 30. novembri 2007 lepingu Lisa IV asendatakse käesoleva Lepingu Lisaga III ning kõiki Projektilepingutes sisalduvaid viiteid 30. novembri 2007 lepingu Lisale IV muudetakse vastavalt.

3.1.14 30. novembri 2007 lepingule lisatakse uus punkt 3.12 alljärgnevas sõnastuses:

“3.12 Pooled tunnistavad, et Võrkude laiendamise kava ja sademetevee kanalisatsiooni (sh Sademetevee ehitised) projekteerimis- ja ehitustööde kava tekitavad Paljassaare reoveepuhastusjaama jaoks lisanduvaid reoveekoguseid ja ‑koormust, mis võivad viia lisainvesteeringuteni. Mitmetimõistetavuste välistamiseks lepivad Pooled käesolevaga kokku, et vastavad Paljassaare reoveepuhastusjaamaga seonduvalt lisanduvad projekteerimis- ja ehitustööd finantseerib Aktsiaselts opereerimis- ja ehitustegevusest saadud kasumi arvelt ning sellised tööd ei saa olla aluseks taotlemaks Linnalt arenduskomponendi suuruse tõstmist või muul viisil kompenseerimist.“

3.1.15 30. novembri 2007 lepingule lisatakse uus punkt 3.13 alljärgnevas sõnastuses:

“3.13 Teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi joogiveega varustamise teenuse ning teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumilt heit-, reo-, sademe- ja drenaa˛ivee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse osutamisel finantseerib Aktsiaselts Tallinna linna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni ja sademete- ja drenaa˛ivee ning muu pinnavee ärajuhtimise ehitiste ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid selle kohaliku omavalitsuse territooriumil osutatud teenuse eest saadud tasude arvelt vähemalt ulatuses, mis vastab ehitiste nimetatud teenuse osutamiseks  kasutamise mahule ning selliseid töid ei finantseerita Tallinna linna haldusterritooriumil osutatud Teenuselt kogutud tasudelt ning tööde finantseerimist ei taotleta Linnalt.“

4. 22. juuni 2001 lepingu muudatused

4.1 Tuletõrjehüdrantide lepingu Lisa I, mis asendati 27. märtsil 2006 Aktsiaseltsi ja Linna vahel sõlmitud lepinguga, mida omakorda asendati 30. novembri 2007 lepingu Lisaga V, asendatakse käesoleva Lepingu Lisaga IV avalike veevõtukohtade ja purskkaevude nimekirja osas. Tuletõrjehüdrantide nimekirja ei muudeta.

5. Muud Projektilepingute muudatused

5.1 Igat Projektilepingut ning ka käesolevat lepingut täiendatakse alljärgneva sättega:

“Juhul, kui euro ja Eesti krooni valuutakurss käesoleva Lepingu kehtivuse ajal muutub, korrutatakse mis tahes maksed, sealhulgas käesoleva Lepingu alusel Tariifimäärades sisalduva arenduskomponendi maksed pärast valuutakursi muutumist, valuutakursi muutuse koefitsiendiga. Nimetatud koefitsient arvutatakse jagades Eesti Panga poolt avalikustatud uue euro ja Eesti krooni valuutakursi, mis hakkas kehtima valuutakursi muutmisele järgnenud päeval, Eesti Panga poolt avalikustatud euro ja Eesti krooni valuutakursiga, mis kehtis valuutakursi muutmisele eelnenud päeval.“

6. Lõppsätted

6.1 Pooled kinnitavad, et käesoleva Lepingu sõlmimine või selle täitmine ei vähenda Aktsiaseltsi firmaväärtust, kui Lepingut täidetakse nõuetekohaselt.

6.2 Käesoleva Lepingu iseseisvad sätted kehtivad kuni järgnevatest kõige hiljem saabuva sündmuse saabumiseni: (i) Teenuslepingu lõppemine; või (ii) vastava Projektilepingu, mida konkreetne käesoleva Lepingu säte puudutab, lõppemine, kui käesolevas Lepingus ei ole sätestatud teisiti.

6.4 Projektilepingute sätted kohalduvad käesoleva Lepinguga muutmata osas edasi. Käesoleva Lepingu ja mis tahes Projektilepingu sätete omavahelise vastuolu korral kohalduvad käesoleva Lepingu sätted.

6.5 Käesolevale Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

6.6 Mis tahes käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused Poolte ja/või Investori vahel, mida ei suudeta sõbralikult lahendada, suunatakse arbitraa˛i ja lahendatakse Teenuslepingu punktides 36 ja 37 sätestatud tingimuste kohaselt.

6.7 Allkirjastamise hetkel on käesoleval Lepingul alljärgnevad Lisad:

Lisa IB –

Võrkude laiendamise kava ja sademetevee kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööde kava;

Lisa II –

Tariifimäärad;

Lisa III –

Sademetevee kanalisatsiooni projekteerimise ja ehitamise kuludega seonduv arenduskomponent;

Lisa IV –

Avalike veevõtukohtade ja purskkaevude nimekiri

 

Eeltoodu kinnituseks on Linn, Aktsiaselts ja Investor allkirjastanud käesoleva Lepingu ülal esimesena kirjutatud kuupäeval:

Tallinna linn:

Aktsiaselts Tallinna Vesi:

 

 

____________________________

 

 

_____________________________

Edgar Savisaar

Linnapea

Ian John Alexander Plenderleith

juhatuse esimees

 

 

United Utilities (Tallinn) B.V.:

 

 

 

_____________________________

 

Robert John Gallienne

volitatud esindaja

 


LISA 1B

VÕRKUDE LAIENDAMISE KAVA JA SADEMETEVEE KANALISATSIOONI PROJEKTEERIMISE JA EHITUSTÖÖDE KAVA*

 

Arendusala/Tänav/Tänavate vahemik

Veerajatiste ehitus

Reovee kanalisatsiooni rajatiste ehitus

Sademetevee rajatiste ehitus

Ehituse  algus

Torustiku pikkus, m

Aadress

Torustiku pikkus, m

Aadress

Torustiku pikkus, m

Aadress

Sademeveesüsteemide  ehitus - erinevad piirkonnad vastavalt skeemidele

 

 

 

 

50 objekti 547 jm **

 

2011

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 378

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 374

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 358

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 348

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 336 ja 338 vahel

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt-Valdeku ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 307

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 273

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 267

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 217

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 219

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 157

 

 

 

 

 

 

 

Pargi tn 3

 

 

 

 

 

 

 

Pargi tn 5

 

 

 

 

 

 

 

Pargi tn 19

 

 

 

 

 

 

 

Pargi tn -Paiste tn ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Pargi tn, (Nõmme-Kase ja Paiste tn lõik)

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt- Puuvilja ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 352

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 388b

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 287 (Pärnu mnt-Kuusie tn  ristmik)

 

 

 

 

 

 

 

Kopli tn 90

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt-Lühike ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Vääna-Hiiu- Suurtüki ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Pae turg (Parklas)

 

 

 

 

 

 

 

Lasnamäe tn 32

 

 

 

 

 

 

 

Betooni-Paneeli ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Pae tn 43

 

 

 

 

 

 

 

Mahtra tn 30a-34

 

 

 

 

 

 

 

Tehnika tn 117/ Kiire tn

 

 

 

 

 

 

 

Saue ja Rohu tn ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Laine tn 28 ja maa-aluste parklate vahel

 

 

 

 

 

 

 

Õpetajate - Herne ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Pargi-Sihi tn ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Vanemuise 67a

 

 

 

 

 

 

 

Nurme tn 26

 

 

 

 

 

 

 

Raudtee tn 30a;34

 

 

 

 

 

 

 

Vilde tee 124 ja 126b vaheline ristmiks sisekvartal 

 

 

 

 

 

 

 

Graniidi tn 11

 

 

 

 

 

 

 

Puuvilja tn 5

 

 

 

 

 

 

 

Puhangu tn 24

 

 

 

 

 

 

 

Randla tn 3

 

 

 

 

 

 

 

Raudtee tn 44 ees

 

 

 

 

 

 

 

Luite tn 15

 

 

 

 

 

 

 

Nurme tn 49

 

 

 

 

 

 

 

Räägu tn 11

 

 

 

 

 

 

 

Erika tn 7a

 

 

 

 

 

 

 

Kollase - Tobiase ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Sulevi 3/Uku ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Vikerlase tn 19a parkla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maleva 2B veeühendus

86

 

 

 

 

 

2009

 

 

Maleva tn 2B

 

 

 

 

 

Pikakari ranna veevarustus

1 307

 

 

 

 

 

2009

Toompea tulekustustutusvesi

157

 

 

 

 

 

2009

Kalmuse reoveepumpla

 

 

 

 

 

 

2010

Kalmuse tee

 

 

716

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmuse tee 5a

 

 

 

 

 

 

 

Kalmuse tee 7

 

 

 

 

 

 

 

Kalmuse tee 9

 

 

 

 

 

 

 

Kalmuse tee 11

 

 

 

 

 

 

 

Kalmuse tee 13,

 

 

 

 

 

 

 

Kalmuse tee 15

 

 

 

 

 

 

 

Kalmuse tee 17

 

 

 

 

 

 

 

Kõrkja tee 9

 

 

 

Kõrkja tänav

554

 

668

 

 

 

2010

 

 

 

 

Kloostrimetsa tee 7

 

 

 

 

 

 

 

Kõrkja tee 11

 

 

 

 

 

Kõrkja tee 14

 

Kõrkja tee 14

 

 

 

 

 

Kõrkja tee 16

 

Kõrkja tee 16

 

 

 

 

 

Kõrkja tee 18

 

Kõrkja tee 18

 

 

 

 

 

Kõrkja tee 20

 

Kõrkja tee 20

 

 

 

 

 

Kõrkja tee 22

 

Kõrkja tee 22

 

 

 

Kõrkja reoveepumpla

 

 

 

 

 

 

 

Suur- Sõjamäe piirkond

1 439

 

1 651

 

 

 

2010

 

 

Suur-Sõjamäe tn 11

 

Suur-Sõjamäe tn 11

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 13a

 

Suur-Sõjamäe tn 13a

 

 

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 15

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 15b

 

Suur-Sõjamäe tn 15b

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 19c

 

Suur-Sõjamäe tn 19c

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 19

 

Suur-Sõjamäe tn 19

 

 

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 19a

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 21

 

Suur-Sõjamäe tn 21

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 21b

 

Suur-Sõjamäe tn 21b

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 23

 

Suur-Sõjamäe tn 23

 

 

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 36

 

 

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 38

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 40

 

Suur-Sõjamäe tn 40

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 42

 

Suur-Sõjamäe tn 42

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 42a

 

Suur-Sõjamäe tn 42a

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 44

 

Suur-Sõjamäe tn 44

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 15a

 

Suur-Sõjamäe tn 15a

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 17

 

Suur-Sõjamäe tn 17

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 17a

 

Suur-Sõjamäe tn 17a

 

 

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 17b

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 19b

 

Suur-Sõjamäe tn 19b

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe põik 2

 

Suur-Sõjamäe põik 2

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe põik 2a

 

Suur-Sõjamäe põik 2a

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 44a

 

Suur-Sõjamäe tn 44a

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 44c

 

Suur-Sõjamäe tn 44c

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 44d

 

Suur-Sõjamäe tn 44d

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 44e

 

Suur-Sõjamäe tn 44e

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 46

 

Suur-Sõjamäe tn 46

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 48

 

Suur-Sõjamäe tn 48

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 48b

 

Suur-Sõjamäe tn 48b

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 48c

 

Suur-Sõjamäe tn 48c

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 48d

 

Suur-Sõjamäe tn 48d

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 48f

 

Suur-Sõjamäe tn 48f

 

 

 

Merivälja asumi  reoveekanalisatsiooni liitumispunktid - 23 tk

 

 

154 m  

 

 

 

2011

 

 

 

 

Lodjapuu tee 79

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 77

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 87

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 89

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 91

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 71

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 53

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 51

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 14/Kõivu tn 38

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 18

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 20

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 22

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 28

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 30

 

 

 

 

 

 

 

Jugapuu tee 29

 

 

 

 

 

 

 

Jugapuu tee 25

 

 

 

 

 

 

 

Jugapuu tee 21

 

 

 

 

 

 

 

Jugapuu tee 19/Lõhmuse põik 47

 

 

 

 

 

 

 

Lõhmuse tee 18/ Kesk tee 57

 

 

 

 

 

 

 

Lõhmuse tee 25

 

 

 

 

 

 

 

Kesk tee 63

 

 

 

 

 

 

 

Kesk tee 47/Kõivu tee 20

 

 

 

 

 

 

 

Kesk tee 52

 

 

 

Veskimetsa kraavide rekonstrueerimine

 

 

 

 

3001

 

2011

Sirge tn (Veskimetsa tn - Piibelehe tn)

 

 

 

 

205

 

 

Kõrgepinge tn (Veskimetsa tn - Mustjõe tn)

 

 

 

 

500

 

 

Heinamaa tn (Veskimetsa tn - Piibelehe tn)

 

 

 

 

203

 

 

Rohumaa tn (Veskimetsa tn - Piibelehe tn)

 

 

 

 

164

 

 

Piibelehe tn (Marjamaa tn - Kõrgepinge tn)

 

 

 

 

237

 

 

Veskimetsa tn (Kõrgepinge tn - Mustjõe tn)

 

 

 

 

276

 

 

Marjamaa tn (Piibelehe tn - Mustjõe oja)

 

 

 

 

123

 

 

Nurklik tn (Nurklik tn 3 - Paldiski mnt)

 

 

 

 

97

 

 

Mustjõe tn (Piibelehe tn - Tuhkru tn)

 

 

 

 

281

 

 

Mustjõe põik

 

 

 

 

144

 

 

Humala tn (Mureli tn - Humala tn 3)

 

 

 

 

294

 

 

Paldiski mnt (Mustjõe tn - Mustjõe oja)

 

 

 

 

297

 

 

Tuuleveski tn

 

 

 

 

180

 

 

KOKKU

3 529

 

3 035

 

3 548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ehitused lõpetatakse hiljemalt 31.03.2012.

 

 

 

 

 

 

** Pooled on kokku leppinud, et arvestades eeldatavaid ehitushindasid võrreldes keskmise Sademetevee rajatiste ehituse kuluga, loetakse 50 objekti arvestuslikuks ehitusmahuks 7 000 meetrit, millist arvestuslikku meeterkalkulatsiooni kasutatakse üksnes Poolte poolt nende lepinguliste kohustuste täitmise hindamisel.

 

 

 

 

 

LISA II

TARIIFIMÄÄRAD

(1)               Pooled on kokku leppinud, et Tariifimäärad ajavahemikuks 2009. aastast kuni 31. detsembrini 2020 on sätestatud alljärgnevas tabelis:

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

K-koefitsient
(%)

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

THI muutus
(%)

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

Seaduse­muudatus (%)

-0.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arenduskulude

komponent

(EEK/m3)

määr

Y

KM

määr

Z

KM

määr

Z

KM

määr

Z

KM

määr

Z

KM

määr

Z

KM

0

0

0

0

0

0

kus:

 

“X9“, “X10“, “X11“, jne tähendab THI muutust, arvutatuna vastavalt Teenuslepingus sätestatud põhimõtetele, milline tuleb arvesse võtta vastava aasta (2009, 2010, 2011 jne) Tariifimäärade arvutamisel;

 

“Y“ tähendab (i) 9,00 EEK/m3 ajaperioodil 1. jaanuarist 2009 kuni 31. oktoobrini 2009 ja (ii) 0 EEK/m3 ajaperioodil 1. novembrist 2009 kuni 31. detsembrini 2009; ja

“Z“ tähendab (i) 8.75 EEK/m3 ajaperioodil 1. jaanuarist 2010 kuni 30. juunini 2014 ja (ii) 0 EEK/m3 ajaperioodil 1. juulist 2014 kuni 31. detsembrini 2014

 

Arenduskomponent kohaldub vaid Joogiveeteenuse eest makstava Elanikkonna veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna suhtes.

(2)        Ülaltoodud tabelis sätestatud määrad “Y“ ja “Z“ põhinevad hinnangulisel Teenuste piirkonna (mida on laiendatud Mõigu ja Raku-Raudalu osas) elanikkonna aastase veetarbimise mahul 13,276,000 m3. Juhul, kui mis tahes aastal tegelik aastase veetarbimise maht erineb (st on suurem või väiksem) nimetatud hinnangulisest mahust rohkem kui 5%, siis järgnevaks 12 (kaheteistkümneks) kuuks muutub määr “Y“ või “Z“ automaatselt vastavalt 5% piiri ületava protsendi võrra. Näiteks juhul, kui tegelik maht on hinnangulisest mahust 7% suurem, siis määr “Y“ või “Z“ väheneb 2% võrra (st 7%-5%=2%) või juhul, kui tegelik maht on hinnangulisest mahust 7% väiksem, siis määr “Y“ või “Z“ suureneb 2% võrra. Nimetatud 12‑kuulisele perioodile järgnevaks perioodiks taastub automaatselt määra “Y“ või “Z“ algne väärtus (st väärtus, mis põhineb ülalkirjeldatud hinnangulisel mahul), välja arvatud juhul, kui vastavalt ülal käesolevas punktis sätestatule toob hinnangulise ja tegeliku mahu erinevus kaasa järjekordse määra automaatse muutuse.

(3)        Arenduskomponent näidatakse elanikkonna hulka kuuluvatele Klientidele esitataval arvel, mis käsitleb Joogiveeteenuse eest makstavat Elanikkonna veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinda. Linn kohustub jätkuvalt rakendama Teenuste piirkonnas kehtestatud Aktsiaseltsi Teenuste piirkonna elanikkonnale Arenduskomponendi kohaldamisest tulenevat vee hinnatõusu hüvitamise korda (24. jaanuarist 2008). Igal kuul esitab Aktsiaselts tema poolt eelmisel kuul oma Klientidele arveldatud Arenduskomponendi kogusumma kohta Linnale arve, mis tasutakse 28 (kahekümne kaheksa) päeva jooksul vastava arve esitamise kuupäevast. Juhul, kui Linn ülaltoodud sätete kohaselt Aktsiaseltsile Arenduskomponenti ei maksa, on Aktsiaseltsil õigus nõuda Arenduskulude komponendi tasumata osa Joogiveeteenuse eest makstava Elanikkonna veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kaudu otse Klientidelt, nagu see on sätestatud ÜVVKS‑i § 14 lg 3 p‑s 5.

(4)        Juhul, kui Aktsiaseltsile ei tasuta või on ette näha, et ei tasuta (Linna või Klientide poolt) mis tahes maksmisele kuuluvat (Arenduskomponendi) tasu või selle osa Aktsiaseltsi poolt Süsteemi arendamise eest ÜVVKS‑i § 14 lg 3 p‑s 5 sätestatud piirkondades (edaspidi Võrkude Laiendamise Summad) (sh kui Linn ei taga, et Linna vastavad õigusaktid või Tariifimäärad on igal ajal käesolevas Lisas sätestatud põhimõtetega vastavuses, sh juhul, kui käesolevas Lisas  sätestatud Arenduskomponendi osa Tariifimäärades väheneb või Arenduskomponent kaotatakse Tariifimääradest või kui Tariifimäärasid määrab Volitatud isik), on Aktsiaseltsil õigus nõuda Linnalt nende Võrkude laiendamise kulude hüvitamist, mida Aktsiaseltsile ei tasuta või on ette näha, et ei tasuta. Käesoleva punkti mõttes arvutatakse nende Võrkude Laiendamise Summad, mis tuleks Aktsiaseltsile tasuda, järgneva valemi alusel: Arenduskomponent korrutatud elanikkonna aastase veetarbimise eeldatava mahuga (vastavalt käesolevas Lisas II kokku lepitule) korrutatud Võrkude laiendamise kava hüvitamise perioodiga, mida makstakse vastavalt käesolevas Lisas II kokku lepitule.

(5)        Arenduskomponenti ei kohaldata pärast 30. juunit 2014, tingimusel, et nimetatud kuupäevaks ei ole kellelgi Aktsiaseltsi ees võlgnevusi seoses käesoleva Lisa II punkti (4) alusel arvutatud hüvitisega.

(6)        Ülaltoodud tabelis sätestatud põhimõtted asendavad eelmisi Projektilepingutes sisalduvaid Poolte vahelisi kokkuleppeid (kehtima jääb käesoleva Lepingu Lisa II) 2020. aastani (kaasa arvatud) jooksvate Tegevusaastate K-koefitsiendi osas ning kehtestavad K-koefitsiendi nimetatud Tegevusaastateks.

(7)        Pärast 2020. aastat kohaldatakse Teenuslepingus K-koefitsiendi ja THI muutmisele Tariifimäärade määramise valemi komponentide osas sätestatud põhimõtteid.

(8)        Käesolevas Lisas II sätestatud kokkulepped Tariifimäärade osas ei mõjuta nende Projektilepingute Tariifimäärade muutmist käsitlevate sätete kehtivust, milliseid ei ole selgesõnaliselt käesoleva Lisaga II või Lepinguga muudetud. Sellistel juhtudel kohaldatakse Teenuslepingus sätestatud vastavat Tariifimäärade määramise ja muutmise protseduuri.


 

LISA III

 

lahkvoolse sademetevee kanalisatsiooniga seonduv arenduskomponent

 

1. Pooled leppisid kokku selles, et lahkvoolse sademetevee kanalisatsiooni arenduskomponendi iga-aastased summad on:

·              53,000,000 EEK ilma käibemaksuta (62,540,000 koos 18% käibemaksuga) aastal 2008;

·              35,004,000 EEK ilma käibemaksuta (42,004,800 koos 20% käibemaksuga) aastal 2010;

·              42,504,000 EEK ilma käibemaksuta (51,004,800 koos 20% käibemaksuga) aastal 2011;

·              42,504,000 EEK ilma käibemaksuta (51,004,800 koos 20% käibemaksuga) aastal 2012.

2. Arenduskomponent lisatakse valemisse ja alates 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2012 esitatavatele arvetele. Igakuine arve sisaldab 1/12 aastastest kuludest.

3. Käesoleva Lisa III punktis 1 sätestatu kehtib juhul, kui Aktsiaselts on ehitanud või ehitab (rakendub vajadusel) sademetevee kanalisatsiooni (sh Sademetevee ehitiste) projekteerimis- ja ehitustööde kavast (vastavalt 30. novembri 2007 lepingu Lisas I, Võrkude laiendamise kava Lisale A, ning käesoleva Lepingu Lisas IB sätestatule) võrgu lõikude pikkuste kaupa meetrites kumulatiivselt vähemalt 31% aastal 2008, vähemalt 19% aastal 2010, vähemalt 25% aastal 2011 ja vähemalt 25% aastal 2012 (st 2008. aasta lõpuks 31%, 2010. aasta lõpuks 50%, 2011. aasta lõpuks 75%, 2012. aasta lõpuks 100%).

4. Kui Aktsiaselts ei täida käesoleva Lisa III punktis 3 sätestatud kohustust, lepivad Pooled kokku lahkvoolse sademetevee kanalisatsiooni iga-aastase arenduskulu suuruse ümbervaatamises 2008-2012 perioodi sees olevate järgnevate aastate suhtes.

5. Juhul, kui Linn otsustab lõpetada või oluliselt vähendada sademetevee kanalisatsiooni (sh Sademetevee ehitiste) projekteerimis- ja ehitustööde kava (vastavalt 30. novembri 2007 lepingu Lisale I, Võrkude laiendamise kava Lisale A, ning käesoleva lepingu Lisale IB) enne seda, kui Aktsiaselts on eelmainitud tööde teostamise lõpetanud, loetakse sellist mahu muudatust Linnapoolseks muudatuseks ning Linn kohustub kompenseerima Aktsiaseltsile täies mahus kõigi juba alustatud ehitustööde eest ning korvama Aktsiaseltsile ka mis tahes lisakulud, sh, kuid mitte ainult Aktsiaseltsi poolt tasutud leppetrahvid seoses lõpuleviidud hankemenetluste või sõlmitud hankelepingutega.

6. Kuivõrd Aktsiaselts on esitanud arveid seoses sademetevee kanalisatsiooni (sh Sademetevee ehitiste) projekteerimis- ja ehitustöödega ning Linn on sellised arved 2009. aasta eest ka tasunud vastavalt 30. novembri 2007 lepingule, väljastab Aktsiaselts käesoleva Lepingu allkirjastamise järgselt Linnale vastavate 2009. aastal tasutud arvete osas kreeditarve. 2009. aastal sademetevee kanalisatsiooni (sh Sademetevee ehitiste) projekteerimis- ja ehitustööde eest tasutud summad tasaarvestatakse arenduskomponendi arvetega kreeditarve summa ulatuses.


LISA IV

 

AVALIKE VEEVÕTUKOHTADE JA PURSKKAEVUDE NIMEKIRI

 

1. Vastavalt Tuletõrjehüdrantide lepingule (muudetud 27. märtsil 2006 sõlmitud lepinguga) kasutuses olevad avalikud veevõtukohad:

 

1.1 Keemia-Mehaanika tn nurgal, Tallinn

1.2 Ronga-Algi tn nurgal, Tallinn

1.3 Suur-Sõjamäe 17, Tallinn

1.4 Hirve 32, Tallinn

1.5 Merivälja tee 80 C, Tallinn

1.6 Võidujooksu 3a taga, Tallinn

 

2. Vastavalt Tuletõrjehüdrantide lepingule (muudetud 27. märtsil 2006 sõlmitud lepinguga) kasutuses olevad purskkaevud:

 

2.1. Nõmme Ema (Jaama tn)

2.2. Tornide väljak “Naine vaagnaga“ (Nunne tn 20)    

2.3. Toompark Shnelli tiigi ääres (Toompuiestee 36)     

2.4. Metskitse kaskaad Nunne tänaval (Nunne tn 13a) 

2.5. Viru tänaval “Poisid kalaga“ (Viru tn 26)

2.6. Politseiaia püramiidpurskkaev (Gonsiori tn 16 / Pronksi tn 15)

2.7. Politseiaia purskkaev (Gonsiori tn 16 / Pronksi tn 15)   

2.8. Õie tn 40 (Õie tn 40)                                 

2.9. Kloostrimetsa tee 2 / Merivälja tee 22A

2.10. Kopli kalmistupark (Kopli tn 69c)

2.11. Kadrioru pargi Luigetiik (J. Poska tn 32a / A. Weizenbergi tn 24) 

2.12. Kadrioru pargi Lilleaed ja “Neptunus“ (A. Weizenbergi tn 37a) 

2.13. Kadrioru pargi Apollo purskkaev (J. Poska tn 32a / A. Weizenbergi tn 24) 

2.14. G. Otsa Muusikakooli ees

2.15. Kino “Kosmos“ ees (Pärnu mnt 45)

2.16. Kadrioru pargi Kivisilla kolmnurk (Roheline aas 1a)

2.17. Harju tn haljasala (Harju tn 40/42)

2.18. Kadrioru pargi Noortepark (Koidula tn 21a)

2.19. Falgi pargi purskkaev (Adamsoni tn 1 / Wismari tn 4)

2.20. Ravila pargi purskkaev (Ravila tn 13 / Lõuna tn 41)

2.21. Kanuti aia purskkaev (Mere pst 7)

2.22. Kino “Sõprus“ esine purskkaev (Vana-Posti tn 8)

2.23. Kalamaja pargi purskkaevud (Kalamaja tn 63)

2.24. Kivisilla purskkaev Kivisilla tänaval (Maneezi tänav // Gonsiori tn // Kivisilla tn)

Ülaltoodud avalike veevõtukohtade ja purskkaevude nimekiri on ammendav ega laiene nimekirjas loetlemata objektidele.


AGREEMENT ON AMENDING

of

THE SERVICES AGREEMENT

and

THE 30 SEPTEMBER 2002 AGREEMENT

and

THE 14 MARCH 2005 AGREEMENT

and

THE 30 NOVEMBER 2007 AGREEMENT

and

THE STORM WATER AGREEMENT

and

THE FIRE HYDRANTS AGREEMENT

Tallinn, [   ] [   ] 2009

THE CITY OF TALLINN (in Estonian Tallinna Linn), represented by [the mayor Mr. Edgar Savisaar] who is acting pursuant to the Tallinn City Council resolution No. [   ] dated [   ] [   ] 2009, (hereinafter the “City“)

and

AKTSIASELTS TALLINNA VESI, with registration code No. 10257326, with registered office at Ädala 10, 10614 Tallinn, Estonia, represented by the Chairman of the Management Board Mr. Ian John Alexander Plenderleith who is acting pursuant to the law and the Articles of Association of the company, (hereinafter the “Company“)

and

UNITED UTILITIES (TALLINN) B.V., a limited liability company registered in the commercial register of the Chamber of Commerce and Industries of the Netherlands under the registration code No. 34137178, with registered office at Teleport­boulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, the Netherlands, represented by Mr. Robert John Gallienne who is acting pursuant to the Power of Attorney, (hereinafter the “Investor“),

hereinafter the City and the Company are separately referred to as a “Party“ and together as the “Parties“,

whereas:

(a)    Supervisory Foundation of Water Enterprises in Tallinn has submitted to the City with their letters of 20 December, 2006 nr 1/35, of 18 December 2007 nr 1/52 and of 27 February 2009 nr 1/3 their suggestions for amending certain Levels of Services;

(b)   The Company has submitted to the City on 10.04.2008 and, again, on 24.11.2008 an application for amending certain Levels of Services;

(c)    It has become necessary to amend also certain clauses of the 30 November 2007 Agreement, the Fire Hydrants Agreement and the Project Agreements;

(d)   The Tallinn City Council has approved the terms and conditions of this Agreement,

the Parties and the Investor have agreed to change the Project Agreements in concluding the present agreement as follows:

1. Definitions

1.1 Capitalised terms used in this Agreement that have not been defined elsewhere in this Agreement shall have the following meanings:

 

Agreement

shall mean this Agreement on Amending the Services Agreement, the 30 September 2002 Agreement, the 14 March 2005 Agreement, the 30 November 2007 Agreement, the Storm Water Agreement and the Fire Hydrants Agreement.

Storm Water Agreement

shall mean the Agreement on the Conduct of Rain Water, Drainage Water and Other Soil and Surface Water from Public Roads, Streets and Squares to the Public Sewerage System and Treatment thereof and the Construction of Storm Water Facilities concluded between the City and the Company on 22 June 2001.

Fire Hydrants Agreement

shall mean the Agreement on the Extraction of Fire Fighting Water from Fire Hydrants in the Public Water Supply System and Extraction of Water from Public Water Extraction Points concluded between the City and the Company on 22 June 2001.

30 September 2002 Agreement

shall mean the Agreement on Amending the Project Agreements concluded between the City, the Company and the Investor on 30 September 2002.

14 March 2005 Agreement

shall mean the Agreement on Amending the Services Agreement, the 30 September 2002 Agreement on Amending the Project Agreements, the Storm Water Agreement and the Fire Hydrants Agreement concluded between the City, the Company and the Investor on 14 March 2005.

“30 November 2007 Agreement“

shall mean the Agreement on Amending the Services Agreement, the 30 September 2002 Agreement, the 14 March 2005 Agreement, the Storm Water Agreement and the Fire Hydrants Agreement concluded between the City, the Company and the Investor on 30 November 2007.

Services Agreement

shall mean the Services Agreement concluded between the City and the Company on 12 January 2001.

Project Agreements

shall mean the Project Agreements defined in the 30 September 2002 Agreement together with the 30 September 2002 Agreement, the 14 March 2005 Agree­ment and the 30 November 2007 Agreement.

 

1.2 Capitalised terms not defined in this Agreement shall have the meanings given to them in the Project Agreements, unless stated otherwise in this Agreement.

2. Amendments to the Services Agreement - Levels of Service

2.1. The following Levels of Service set out in Section A of Schedule D: Part I of the Services Agreement shall be amended and stipulated in the following wording:

2.1.1. The new wording of LoS WS3 shall be as follows:

 

LoS WS3 – Catchment and Lake Ülemiste Raw Water Quality

 

Requirements

 

The surface water catchment facilities including reservoirs, canals, control structures and Lake Ülemiste as provided in Appendix D2 of this Schedule are required to be managed in such a way as to optimise and  maintain raw water quality for the period from year 2001 to the end of the first Operating Period. 

 

The quality required of surface water intended for abstraction for drinking water is to be maintained in accordance with the European Council Directive 75/440/EC as amended by the Directives 79/869/EC, 90/656/EC and 91/692/EC (“the Directives“) and Regulation No 1 “Quality and monitoring requirements for surface- and ground water used or intended to be used in the production of drinking water“ of the Minister of Social Affairs, dated 2 January 2003 (“SoMR No 1“). In case of any discrepancies between the Directives and SoMR No 1, the text of the Directives shall take precedence as Parties deem the Directives to have direct effect.

 

It is to be noted that due to the geological conditions in Estonia and the natural enrichment of the surface water, as specified in Article 8 of European Council Directive 75/440/EC, certain parameter limit values, notably oxidizability, as required by SoMR No 1 may not be met for surface water and therefore, in assessing compliance of this LoS WS3, the relevant provisions of SoMR No 1 cannot be considered.

The Company shall take all necessary steps to improve the seasonal quality of the raw water by active catchment management and the management of Lake Ülemiste consistent with solutions that are economically justified.

 

Monitoring and Reporting

 

The reporting and monitoring of raw surface water quality shall be conducted in accordance with the requirements set forth in the LoS WS9 on Water Quality Measurement. All measures undertaken by the Company during the year to improve the raw water quality shall be reported annually within the first 90 days of the following year.

Note: In accordance with the Polluter Pays Principle, the Company will only be held responsible and penalised for deterioration in surface water quality where this arises from pollution or other activities, including neglect, which are directly under the control or the responsibility of the Company.“.

2.1.2. The new wording of LoS WS5 shall be as follows:

 

LoS WS5 – Water Quality at Surface Water Treatment Plant and Ground Water Boreholes

 

Estonian and EU standards for Water Quality (LoS WS5 and WS6)

 

The quality required of water intended for human consumption is to be maintained in accordance with the European Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (“Directive 98/83/EC“) and the Regulation No 82 “Quality and monitoring requirements and analysis methods for drinking water“ of the Minister of Social Affairs, dated 31 July 2001 (“SoMR No 82“). In case of any discrepancies between the Directive 98/83/EC and SoMR No 82, the text of the Directive 98/83/EC shall take precedence as Parties deem the Directives to have direct effect.. The sampling frequency and parameters analysed shall be carried out as detailed in the Drinking Water Monitoring Plan approved by the Tallinn Health Inspectorate (“Drinking Water Monitoring Plan“).

 

Requirements

 

At least 99.5% compliance of all samples including 100% for all microbiological samples for treated surface water at the treatment works and extracted raw ground water at the borehole locations is required to be achieved.

 

Investment Plan

 

The Company will be expected to invest at the water treatment plant and at the groundwater installations during the period of the Agreement. This investment will be in order to achieve and sustain the specified levels of water quality compliance both at the treatment works and ground water installations and at the consumer’s premises.

 

Monitoring and reporting

The reporting and measurement of treated surface water and extracted ground water quality shall be conducted in accordance with the requirements set forth in the LoS WS5 and WS6 on Water Quality Measurement.“.

2.1.3. The new wording of LoS WS6 shall be as follows:

 

LoS WS6 – Water Quality at the Consumer's Premises

 

General Requirements 

From 1 January 2005, the level of compliance for water quality required at the consumer’s premises shall be at least 95% compliance for all samples and 97% compliance for bacteriological samples in accordance with the Directive 98/83/EC and SoMR No 82. In case of any discrepancies between the Directive 98/83/EC and SoMR No 82, the text of the Directive 98/83/EC shall take precedence as Parties deem the Directives to have direct effect.

Note: See Article 6, points 1(a) and 2 of the Directive 98/83/EC regarding the point of compliance and the Company’s compliance obligations where it can be established that non-compliance of water at the Consumer’s tap is due to the domestic distribution system or the maintenance thereof.

 

The City shall, in conformity with the Tallinn Health Inspectorate, be entitled to nominate 50% of the sample locations.

 

Treated water quality results for 1999 are provided in Appendix D4.

 

Particular Requirements

 

The Company shall undertake selective rehabilitation or replacement of at least 5km of water distribution mains each year during the first Operating Period in order to improve the water quality, and to reduce the incidence of interruptions and leakage levels in the existing pipework. The location of the rehabilitated or replacement mains and the actual length of water mains rehabilitated or replaced shall be at the discretion of the Company who are fully responsible for achieving the stated Levels of Service. Any large diameter redundant mains, which are isolated by the Company to improve water quality shall not be included in the minimum length as stated above.

 

Monitoring and Reporting

This Level of Service is subject to quality measurement and reporting practices stipulated by the LoS WS10 on Water Quality Measurement presented below.“.

2.1.4. The new wording of LoS WS8 shall be as follows:

 

LoS WS8 – Drinking Water Laboratory Accreditation and Annual Audit

 

Requirements

 

The Company is required to ensure that the drinking water laboratory of the Company is accredited for performing routine tests of parameters listed in the Directives 98/83/EC and raw water parameters listed in the European Council Directive 79/869/EC (“Directive 79/869/EC“) with a frequency of more than once per quarter as determined by the Tallinn Health Inspectorate within the Drinking Water Monitoring Plan approved by the Tallinn Health Protection Inspectorate. Parameters that require testing once per quarter or less as per the Drinking Water Monitoring Plan approved by the Tallinn Health Inspectorate or in case of malfunction of the laboratory’s equipment or lack of capacity the analysis service may be ordered from another suitably accredited laboratory.

 

Monitoring and reporting

 

The accreditation of the Company’s drinking water laboratory and any external accredited drinking water laboratory that the Company has used shall be reported to the City within the first 90 days of the following year.“.

 

Schedule D: Part III: Section A of the Services Agreement: “Penalties – Levels of Service“ Table A1 “Potable Water“ shall set out the following sanctions for WS8:

 

LoS

Item

Compliance criteria

Sanction Unit

Financial Penalty

EEK

Notes

WS8

Laboratory

Annual reporting failure regarding proof of accreditation

Per failure month

50,000

 

 

 

 

 

The laboratory is accredited for routine testing of parameters listed in the Directive 98/83/EC and Directive 79/869/EC with required frequency of more than once per quarter.

Per routinely measured parameter that the laboratory is not accredited to test

50,000

 

 

2.1.5. The new wording of LoS WS9 shall be as follows:

 

LoS WS9 – Raw Water Quality Monitoring and Reporting

 

Requirements

 

The quality parameters of raw water in operational ground water boreholes and operational underground reservoirs shall be measured in accordance with Directive 79/869/EC and SoMR No 1 as per the Drinking Water Monitoring Plan approved by the Tallinn Health Inspectorate. In case of any discrepancies between the Directive 79/869/EC and SoMR No 1, the text of the Directive 79/869/EC shall take precedence as Parties deem the Directives to have direct effect. Collected samples shall be tested by an accredited water laboratory. If a required methodology has not been implemented or accredited in the Company’s laboratory, the analysis service may be ordered from a suitably accredited external laboratory.

 

Raw water quality results for 1999 are provided as Appendix D5 in this Schedule.

 

Monitoring and reporting

Test results for collected surface and groundwater samples shall be reported to the City annually in a summary form, including monthly and annual maximum, minimum and average indicators of drinking water quality, according to all parameters included in the Drinking Water Monitoring Plan approved by the Tallinn Health Inspectorate.“.

2.1.6. The new wording of LoS WS10 shall be as follows:

 

LoS WS10 – Drinking Water Quality Monitoring and Reporting

 

Requirements

 

Drinking water quality measurement shall be conducted in accordance with the requirements of the Drinking Water Monitoring Plan approved by the Tallinn Health Inspectorate.

 

Drinking water quality measurement are currently conducted at 120 fixed locations across the water network in the Company’s operating region twice per calendar month and a further 18 points at groundwater network sampling points and other points all of which are monitored in accordance with the Drinking Water Monitoring Plan approved by the Tallinn Health Inspectorate. The samples are to be taken at the Consumer’s tap, unless modified by the approved Drinking Water Monitoring Plan approved by the Tallinn Health Inspectorate. Collected samples shall be tested by an accredited laboratory. If a required methodology has not been implemented or accredited in the Company’s laboratory, the analysis service may be ordered from a suitably accredited external laboratory.

 

Test results for collected drinking water samples shall be reported to the City annually in a summary form, including monthly and annual maximum, minimum and average indicators of drinking water quality, according to the parameters included in the Drinking Water Monitoring Plan approved by the Tallinn Health Inspectorate.

 

All water quality test results shall be recorded and stored in a database format.

Where failures in standards occur, particularly in relation to bacteriological parameters, the Company shall detail the reasons for such failures and indicate remedial measures undertaken by the Company to eliminate non-compliances. The Company is required to draw up a detailed programme of measures it intends to take to address those failures. This information shall be part of the annual report.“.

2.1.7. The new wording of LoS WW3 shall be as follows:

 

LoS WW3 – Wastewater Laboratory Accreditation and Annual Audit

 

Requirements

 

The Company is required to ensure that the wastewater laboratory of the Company is accredited for performing routine tests of parameters listed in the Regulation No 269 of the Estonian Government, dated 31 July 2001 “Procedure on discharging wastewater into water bodies or soil“ with a frequency of more than once per quarter as per the Special permit for the use of water.  Parameters that require testing once per quarter or less as per the Special permit for the use of water or if a required methodology has not been implemented or accredited in the Company’s laboratory or in case of malfunction of the laboratory’s equipment or lack of capacity, the analysis service may be ordered from another suitably accredited laboratory.

 

Monitoring and reporting

 

The accreditation of the Company’s wastewater laboratory and any external accredited wastewater laboratory that the Company has used shall be reported to the City within the first 90 days of the following year.“.

 

Schedule D: Part III: Section A of the Services Agreement: “Penalties – Levels of Service“ Table A2 “Wastewater collection, treatment and disposal“ shall set out the following sanctions for WW3:

 

LoS

Item

Compliance criteria

Sanction Unit

Financial Penalty

EEK

Notes

WW3

Laboratory

Annual reporting failure regarding proof of accreditation

Per failure month

50,000

 

 

 

 

 

The laboratory is accredited for routine testing of parameters listed in the Directive 98/83/EC and Directive 79/869/EC with required frequency of more than once per quarter.

Per routinely measured parameter that the laboratory is not accredited to test

50,000

 

 

3. Amendments to the 30 November 2007 Agreement

3.1 The duration of the Network Extension Programme shall be extended until 31 March 2012 and in connection therewith the following provisions of the 30 November 2007 Agreement shall be amended:

3.1.1 Throughout the 30 November 2007 Agreement references to “31 March 2011“ shall be replaced with references to “31 March 2012“.

 

3.1.2 In Clause 3.8 reference to “30 April 2011“ shall be replaced with reference to “30 April 2012“.

 

3.1.3 In Recital (c) reference to “2008-2011“ shall be replaced with reference to “2008-2012“.

 

3.1.4 In Clauses 3.1 and 3.3 references to “the end of 2008, 2009, 2010“ shall be replaced with references to “the end of 2008, 2009, 2010, 2011“.

 

3.1.5 The Network Extension Programme and the programme for the design and construction works of storm water sewerage (Schedule I to the 30 November 2007 Agreement) and Annex A to the Network Extension Programme shall be amended by adding Schedule IB to this Agreement, and references to Schedule I to the 30 November 2007 Agreement and to Annex A to the Network Extension Programme contained in the Project Agreements shall be amended accordingly to include references to Schedule IB herein.

3.1.6. Recital (d) of the 30 November 2007 Agreement shall be amended and stipulated in the following wording:

“(d) The City and the Company have agreed that the Company undertakes to perform certain works necessary for constructing and extending the System specified in this Agreement and the City undertakes to compensate the Company in accordance with the mechanism and  principles set out in Schedule II to this Agreement in connection therewith, among other things by ensuring that the legal acts of the City are in compliance with Articles 14(1) and 14(3)5 of the PWSSA;“.

3.1.7. Clause 3.4 of the 30 November 2007 Agreement shall be amended and stipulated in the following wording:

“The Network Extension Programme and/or the programme for the design and construction works of storm water sewerage (including Storm Water Facilities) may be amended by the agreement of the Parties. The Company and the City may still agree to do some works additional to those stipulated in the Network Extension Programme according to the Clause 3.11 of the 30 November 2007 Agreement as amended below.“.

3.1.8. Clause 3.11 of the 30 November 2007 Agreement shall be amended and stipulated in the following wording:

“The City and the Company shall beforehand agree separately on any design and construction works not mentioned in Schedule I to the 30 November 2007 Agreement or in Annex A to the Network Extension Programme or in Schedule IB of this Agreement. The additional amounts payable for those works shall be agreed between the City and the Company prior to the start of works and the City shall undertake to pay for the completed works within 60 (sixty) days starting from the completion of works and submission of respective invoice. Should any of those additional works not mentioned in Schedule I to the 30 November 2007 Agreement or in Annex A to the Network Extension Programme or Schedule IB of the Agreement that concern real estate plots that have the right to request compensation for the connection to the sewerage network by the City under applicable legal acts, then the City and the Company shall agree the execution, prioritisation and compensation of such works prior to the start of works, and the City shall allocate a necessary annual reserve budget for such works.“.

3.1.9. The heading of Clause 4 and the main part of Clause 4.1 of the 30 November 2007 Agreement shall be amended and stipulated in the following wording :

“4. Development Component and new Rates of Tariff

4.1 Based on Articles 6(2)2 and 14(3)5 of the PWSSA, and subject to Clause 4.2 of this Agreement, the development of the System in the areas described in Article 14(3)5 of the PWSSA shall be compensated through the Development Component included in the Rates of Tariff (in accordance with the mechanism and  principles set out in Schedule II of this Agreement) related to the Domestic Tariff according to the consumption of water in the Services Area extended to include also Mõigu and Raku-Raudalu. As agreed in connection therewith the following provisions of the Project Agreements shall be amended:“.

3.1.10. Schedule II to the 30 November 2007 Agreement shall be replaced with Schedule II to this Agreement and all references to Schedule II to the 30 November 2007 Agreement contained in the Project Agreements shall be amended accordingly. For the avoidance of doubt, the new Schedule II to this Agreement does not decrease the scope of the works listed in the Schedule I to the 30 November 2007 Agreement.

3.1.11. Clause 5.3 of the 30 November 2007 Agreement shall be amended and stipulated in the following wording:

“5.3 The costs of planning, design and construction of storm water network referred to in Clause 7.3 of the Storm Water Agreement and Clause 3.1 of the 14 March 2005 Agreement borne by the Company in or before 2007 that have not been reimbursed to the Company shall not be reimbursed by the City according to the principles set out in Clause 8.3 of the Storm Water Agreement and Clause 3.1 of the 14 March 2005 Agreement. Such costs shall be compensated by the City to the Company according to Schedule III of this Agreement.“

3.1.12. For the avoidance of doubt, the Parties confirm that, until 31 December 2012, references to “actual costs“ in Clause 5.5.2 of the 30 November 2007 Agreement are meant to include also references to the fixed development component described in Clause 5.4 of the 30 November 2007 Agreement.

3.1.13. Schedule IV to the 30 November 2007 Agreement shall be replaced with Schedule III to this Agreement and all references to Schedule IV to the 30 November 2007 Agreement contained in the Project Agreements shall be amended accordingly.

3.1.14. A new clause 3.12. shall be added to the 30 November 2007 Agreement in the following wording:

“3.12. The Parties have recognised that the Network Extension Programme and the programme for the design and construction works of storm water sewerage (including the Storm Water Facilities) would result in delivery of additional waste water volumes and loads to the Paljassaare WWTP, which may lead to additional investments. For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that such additional design and construction works related to the Paljassaare WWTP would be financed by the Company from profits it generates from operating and construction activities and such works cannot be the basis for a request to increase the size of the development component or for any other form of compensation from the City.“

 

3.1.15. A new clause 3.13 shall be added to the 30 November 2007 Agreement in the following wording:

““3.13 In provision of the services of drinking water supply to and conducting and treatment of wastewater, sewage-, storm-, drainage and other soil- and surface from the administrative territory of another local government, AS Tallinna Vesi shall finance the works necessary for constructing and reconstructing the structures of public water supply and wastewater network as well as the structures for conducting storm-, drainage and other soil- and surface water of the City of Tallinn, from the account of charges collected for the services provided in the territory of that local government, at least to the extent corresponding to the level of use of the structures for the named services, and these works are not financed on the account of charges collected for the Service provided in the administrative territory of the City of Tallinn and the financing of the works shall not be requested from the City.“.“

4. Amendments to the 22 June 2001 Agreement

4.1. Schedule 1 of the Fire Hydrants Agreement, as replaced with the 27 March 2006 agreement between the Company and the City and subsequently replaced by Schedule V of the 30 November 2007 Agreement, shall be replaced with Schedule IV of this Agreement in respect of the list of Extraction Points and fountains. No changes will be made to the list of Fire Hydrants.

5. Amendments to other Project Agreements

5.1 Each of the Project Agreements as well as the Agreement shall be supplemented with the following provision:

“If the exchange rate of Euro for Estonian kroon shall be changed during the period of validity of this Agreement, any payments, including the Development Component included in the Rates of Tariff to be made pursuant to this Agreement after the change of exchange rate shall be multiplied by a coefficient of the change in exchange rate. Such coefficient shall be calculated by dividing the new exchange rate of Euro for Estonian kroon published by the Bank of Estonia (in Estonian Eesti Pank) valid on the day after the day the exchange rate was changed by the earlier exchange rate of Euro for Estonian kroon published by the Bank of Estonia which was valid on the day preceding the day the exchange rate was changed.“.

6. Final provisions

6.1 The Parties will confirm, provided that this Agreement is complied with in the required manner, that the concluding of this Agreement or the compliance therewith will not reduce the shareholder value of the Company.

6.2 The individual provisions of this Agreement shall remain effective until the date of the following event, whichever falls due later: (i) the expiration or termination of the Services Agreement; or (ii) the expiration or termination of the relevant Project Agreement to which the particular provision of this Agreement relates, unless otherwise provided in the Agreement.

6.3 The provisions of the Project Agreements shall continue to apply to the extent not modified by this Agreement. In the event of a conflict between any provision of this Agreement and any Project Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail and shall be applied.

6.4 The laws of the Republic of Estonia shall govern this Agreement.

6.5 Any dispute between the Parties and/or the Investor that cannot be resolved amicably shall be referred to arbitration and shall be resolved pursuant to the procedure set forth in Clauses 36 and 37 of the Services Agreement.

6.6 As at the time of signing, this Agreement has the following Schedules:

Schedule IB –

Network Extension Programme and the programme for the design and construction works of storm water sewerage;

Schedule II –

Rates of Tariff;

Schedule III –

Development components related to the separate storm water network;

Schedule IV –

List of water extraction points and fountains.

 

In witness whereof the City, the Company and the Investor have signed this Agreement on the date first above written:

 

The City of Tallinn:

Aktsiaselts Tallinna Vesi:

  

 

_____________________________

  

 

__________________________

Edgar Savisaar

Mayor

Ian John Alexander Plenderleith

Chairman of the Management Board

 

 

United Utilities (Tallinn) B.V.:

 

 

  

_____________________________

 

Robert John Gallienne

Authorised representative

 

 


SCHEDULE IB

 

NETWORK EXTENSION PROGRAMME AND THE PROGRAMME FOR THE DESIGN AND CONSTRUCTION WORKS OF STORM WATER SEWERAGE*

 

Development Area/Street/Section between streets

Construction of Water Supply Facilities

Construction of Sewerage Facilities

Construction of Storm Water Facilities

Start of works

Length of pipe, m

Address

Length of pipe, m

Address

Length of pipe, m

Address

Construction of Storm Water Facilities – various areas according to schematic

 

 

 

 

50 objects 547 jm **

 

2011

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 378

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 374

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 358

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 348

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 336 ja 338 vahel

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt-Valdeku ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 307

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 273

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 267

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 217

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 219

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 157

 

 

 

 

 

 

 

Pargi tn 3

 

 

 

 

 

 

 

Pargi tn 5

 

 

 

 

 

 

 

Pargi 19

 

 

 

 

 

 

 

Pargi-Paiste ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Pargi tn, (Nõmme-Kase ja Paiste tn lõik)

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt- Puuvilja ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 352

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 388b

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 287 (Pärnu mnt-Kuusie tn  ristmik)

 

 

 

 

 

 

 

Kopli tn 90

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu mnt-Lühike ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Vääna-Hiiu- Suurtüki ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Pae turg (Parklas)

 

 

 

 

 

 

 

Lasnamäe tn 32

 

 

 

 

 

 

 

Betooni-Paneeli ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Pae tn 43

 

 

 

 

 

 

 

Mahtra 30a-34

 

 

 

 

 

 

 

Tehnika tn 117/ Kiire tn

 

 

 

 

 

 

 

Saue ja Rohu tn ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Laine tn 28 ja maa-aluste parklate vahel

 

 

 

 

 

 

 

Õpetajate - Herne ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Pargi-Sihi tn ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Vanemuise 67a

 

 

 

 

 

 

 

Nurme tn 26

 

 

 

 

 

 

 

Raudtee tn 30a;34

 

 

 

 

 

 

 

Vilde tee 124 ja 126b vaheline ristmiks sisekvartal 

 

 

 

 

 

 

 

Graniidi tn 11

 

 

 

 

 

 

 

Puuvilja tn 5

 

 

 

 

 

 

 

Puhangu tn 24

 

 

 

 

 

 

 

Randla tn 3

 

 

 

 

 

 

 

Raudtee tn 44 ees

 

 

 

 

 

 

 

Luite tn 15

 

 

 

 

 

 

 

Nurme tn 49

 

 

 

 

 

 

 

Räägu tn 11

 

 

 

 

 

 

 

Erika tn 7a

 

 

 

 

 

 

 

Kollase Tobiase ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Sulevi 3/Uku ristmik

 

 

 

 

 

 

 

Vikerlase tn 19a parkla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maleva 2B water connection

86

 

 

 

 

 

2009

 

 

Maleva tn 2B

 

 

 

 

 

Pikakar beach water connection

1 307

 

 

 

 

 

2009

Toompea fire hydrant connection

157

 

 

 

 

 

2009

Kalmuse ww pumping station

 

 

 

 

 

 

2010

Kalmuse tee

 

 

716

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmuse tee 5a

 

 

 

 

 

 

 

Kalmuse tee 7

 

 

 

 

 

 

 

Kalmuse tee 9

 

 

 

 

 

 

 

Kalmuse tee 11

 

 

 

 

 

 

 

Kalmuse tee 13,

 

 

 

 

 

 

 

Kalmuse tee 15

 

 

 

 

 

 

 

Kalmuse tee 17

 

 

 

 

 

 

 

Kõrkja tee 9

 

 

 

Kõrkja street

554

 

668

 

 

 

2010

 

 

 

 

Kloostrimetsa tee 7

 

 

 

 

 

 

 

Kõrkja tee 11

 

 

 

 

 

Kõrkja tee 14

 

Kõrkja tee 14

 

 

 

 

 

Kõrkja tee 16

 

Kõrkja tee 16

 

 

 

 

 

Kõrkja tee 18

 

Kõrkja tee 18

 

 

 

 

 

Kõrkja tee 20

 

Kõrkja tee 20

 

 

 

 

 

Kõrkja tee 22

 

Kõrkja tee 22

 

 

 

Kõrkja ww pumping station

 

 

 

 

 

 

 

Suur- Sõjamäe area

1 439

 

1 651

 

 

 

2010

 

 

Suur-Sõjamäe tn 11

 

Suur-Sõjamäe tn 11

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 13a

 

Suur-Sõjamäe tn 13a

 

 

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 15

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 15b

 

Suur-Sõjamäe tn 15b

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 19c

 

Suur-Sõjamäe tn 19c

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 19

 

Suur-Sõjamäe tn 19

 

 

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 19a

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 21

 

Suur-Sõjamäe tn 21

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 21b

 

Suur-Sõjamäe tn 21b

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 23

 

Suur-Sõjamäe tn 23

 

 

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 36

 

 

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 38

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 40

 

Suur-Sõjamäe tn 40

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 42

 

Suur-Sõjamäe tn 42

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 42a

 

Suur-Sõjamäe tn 42a

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 44

 

Suur-Sõjamäe tn 44

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 15a

 

Suur-Sõjamäe tn 15a

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 17

 

Suur-Sõjamäe tn 17

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 17a

 

Suur-Sõjamäe tn 17a

 

 

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 17b

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 19b

 

Suur-Sõjamäe tn 19b

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe põik 2

 

Suur-Sõjamäe põik 2

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe põik 2a

 

Suur-Sõjamäe põik 2a

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 44a

 

Suur-Sõjamäe tn 44a

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 44c

 

Suur-Sõjamäe tn 44c

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 44d

 

Suur-Sõjamäe tn 44d

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 44e

 

Suur-Sõjamäe tn 44e

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 46

 

Suur-Sõjamäe tn 46

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 48

 

Suur-Sõjamäe tn 48

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 48b

 

Suur-Sõjamäe tn 48b

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 48c

 

Suur-Sõjamäe tn 48c

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 48d

 

Suur-Sõjamäe tn 48d

 

 

 

 

 

Suur-Sõjamäe tn 48f

 

Suur-Sõjamäe tn 48f

 

 

 

Merivälja area sewerage facilities connection points - 23 items

 

 

154 m  

 

 

 

2011

 

 

 

 

Lodjapuu tee 79

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 77

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 87

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 89

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 91

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 71

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 53

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 51

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu 14/Kõivu 38

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 18

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 20

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 22

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 28

 

 

 

 

 

 

 

Lodjapuu tee 30

 

 

 

 

 

 

 

Jugapuu tee 29

 

 

 

 

 

 

 

Jugapuu tee 25

 

 

 

 

 

 

 

Jugapuu tee 21

 

 

 

 

 

 

 

Jugapuu tee 19/Lõhmuse põik 47

 

 

 

 

 

 

 

Lõhmuse tee 18/ Kesk tee 57

 

 

 

 

 

 

 

Lõhmuse tee 25

 

 

 

 

 

 

 

Kesk tee 63

 

 

 

 

 

 

 

Kesk tee 47/Kõivu 20

 

 

 

 

 

 

 

Kesk tee 52

 

 

 

Reconstruction of Veskimetsa ditches

 

 

 

 

3001

 

2011

Sirge tn (Veskimetsa tn - Piibelehe tn)

 

 

 

 

205

 

 

Kõrgepinge tn (Veskimetsa tn - Mustjõe tn)

 

 

 

 

500

 

 

Heinamaa tn (Veskimetsa tn - Piibelehe tn)

 

 

 

 

203

 

 

Rohumaa tn (Veskimetsa tn - Piibelehe tn)

 

 

 

 

164

 

 

Piibelehe tn (Marjamaa tn - Kõrgepinge tn)

 

 

 

 

237

 

 

Veskimetsa tn (Kõrgepinge tn - Mustjõe tn)

 

 

 

 

276

 

 

Marjamaa tn (Piibelehe tn - Mustjõe oja)

 

 

 

 

123

 

 

Nurklik tn (Nurklik tn 3 - Paldiski mnt)

 

 

 

 

97

 

 

Mustjõe tn (Piibelehe tn - Tuhkru tn)

 

 

 

 

281

 

 

Mustjõe põik

 

 

 

 

144

 

 

Humala tn (Mureli tn - Humala tn 3)

 

 

 

 

294

 

 

Paldiski mnt (Mustjõe tn - Mustjõe oja)

 

 

 

 

297

 

 

Tuuleveski tn

 

 

 

 

180

 

 

TOTAL

3 529

 

3 035

 

3 548

 

 

*Construction shall be finalised on 31 March 2012 at the latest.

 

 

 

 

 

 

**  Parties have agreed that taking into consideration estimated construction prices as compared to the average construction cost of the Storm Water Facilities, the construction estimate for the 50 objects shall be 7,000 metres and this metric calculation estimate shall be used solely for the purpose of assessing the fulfilment of the contractual obligations of the Parties.

 

 

 

 

 


SCHEDULE II

 

RATES OF TARIFF

(1) The Parties agree that the Rates of Tariff for the period from 2009 to 31 December 2020 shall be as specified in the following table:

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

K-coefficient
(%)

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Change in CPI
(%)

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

Change in Law
(%)

-0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Development Component
(EEK/m3)

Rate Y
VAT

Rate Z
VAT

Rate Z
VAT

Rate Z
VAT

Rate Z
VAT

Rate Z
VAT

0

0

0

0

0

0

where:

X9“, “X10“, “X11“, etc. means the change in the CPI, calculated pursuant to the principles set forth in the Services Agreement, to be taken into account in the calculation of the Rates of Tariff for the respective year (2009, 2010, 2011, etc.);

Y“ means (i) 9.00 EEK/m3 for the period from 1 January 2009 until 31 October 2009 and (ii) 0 EEK/m3 for the period from 1 November 2009 until 31 December 2009; and

Z“ means (i) 8.75 EEK/m3 for the period from 1 January 2010 until 30 June 2014 and (ii) 0 EEK/m3 for the period from 1 July 2014 until 31 December 2014.

The Development Component shall only be applicable to the Domestic Tariff for Potable Water Services.

(2) Rate “Z“ in the above table is based on 13,276,000 m3 as the estimated annual domestic water consumption volume in the Services Area (extended to include also Mõigu and Raku-Raudalu). In case the actual annual water consumption volume in any given year differs from (i.e. exceeds or is lower than) such estimated volume by more than 5% then, for the following 12 (twelve) months, the rate “Z“ shall automatically be amended, as appropriate, by the percentage exceeding the 5% limit. E.g. if the actual volume exceeds the estimated volume by 7% then the rate “Z“ shall be decreased by 2% (i.e. 7%-5%=2%) or if the actual volume is 7% lower than the estimated volume then the rate “Z“ shall be increased by 2%. For the period following such 12 (twelve) months the rate “Z“ shall automatically assume its original value (i.e. which is based on the above estimated volume), unless the difference between the estimated volume and the actual volume once again brings about an automatic amendment to the rate as set forth above in this Clause.

(3) The Development Component shall be shown on the invoice related to Domestic Tariff for Potable Water Services issued to domestic Clients. The City shall ensure the continued effectiveness of its regulation (dated 24 January 2008) for the reimbursement of the increase in water tariff that resulted from the application of the Development Component for the population of the Services Area of the Company. Each month the Company shall issue to the City an invoice for the total amount of the Development Component billed by the Company to its Clients during the previous month, which invoice is payable within 28 (twenty eight) days from the day of the submitting of the invoice. However, in the event the City does not pay the Development Component to the Company in accordance with the above provisions, the Company has the right to recover the unpaid amount of the Development Component directly from the Clients through the Domestic Tariff for Potable Water Services, as set forth in Article 14(3)5 of the PWSSA.

(4) In case the Company is not or would not be paid (by the City and/or the Clients) any part of the amounts that are payable to the Company, to ensure the development of the System in the areas described in Article 14(3)5) of the PWSSA (hereinafter the “Network Extension Amounts“) (including in case the City shall amend its applicable legal acts or Rates of Tariff in a way that is not at all times in conformity with the principles set forth in this Schedule II, including in case the share of the Development Component in the Rates of Tariff as set forth in this Schedule II decreases or is excluded from the Rates of Tariff or in case the Rates of Tariff are being set by the Regulator), the Company shall have the right to claim from the City payment of this part of the Network Extension Amounts that is not or would not be paid to the Company. For the purposes of this Clause, the Network Extension Amounts that should be paid to the Company are calculated on the basis of the following formula: Development Component times the estimated annual domestic water consumption (as agreed in this Schedule II) times the period during which the Development Component is payable according to this Schedule II.

(5) The Development Component shall not be applied after 30 June 2014, provided that by that date there is no indebtedness towards the Company in connection with the payment of the amounts calculated on the basis of Clause (4) of this Schedule II.

(6) The principles set forth in the above table shall replace the previous agreements of the Parties set forth in the Project Agreements (this Schedule II shall remain valid) in respect of the K-coefficient for the Operating Years up to and including the year 2020 and set this K-coefficient for such Operating Years.

(7) After the year 2020 the principles set forth in the Services Agreement in respect of the K-coefficient and the change in CPI as components of the formula for determination of the Rates of Tariff shall apply.

(8) The agreements in respect of the Rates of Tariffs set forth in this Schedule II above shall not affect the validity of those provisions of the Project Agreements on amendment of the Rates of Tariff that have not been expressly modified by this Schedule II or the Agreement. In such cases the respective procedure set forth in the Services Agreement for adjustment and setting of the Rates of Tariff shall apply.

 

 


 SCHEDULE III

 

DEVELOPMENT COMPONENT RELATED TO THE SEPARATE STORM WATER NETWORK

1. The Parties have agreed that the annual amounts of the development component related to the separate storm water network are:

·              53,000,000 EEK excluding VAT (62,540,000 including 18% VAT) in year 2008;

·              35,004,000 EEK excluding VAT (42,004,800 including 20% VAT) in year 2010;

·              42,504,000 EEK excluding VAT (51,004,800 including 20% VAT) in year 2011;

·              42,504,000 EEK excluding VAT (51,004,800 including 20% VAT) in year 2012.

2. The above development component is included to the formula and to the invoices during the period from 1 January 2008 to 31 December 2012. Each monthly invoice includes 1/12 of the relevant annual amount of the development component.

3. The stipulation of the Clause 1 of the present Schedule III applies insofar that the Company has constructed or constructs (as appropriate) cumulatively at least 31% of the programme (as per Schedule I to the 30 November 2007 Agreement, Annex A to the Network Extension Programme and Schedule IB to this Agreement) for the design and construction works of storm water sewerage (including Storm Water Facilities) by the lengths of network sections in meters during 2008, 19% in 2010, 25% in 2011 and 25% in 2012 (i.e. by the end of 2008: 31%, by the end of 2010: 50%, by the end of 2011: 75%, by the end of 2012: 100%).

4. In case the Company fails to fulfil the obligation stipulated in the Clause 3 of the present Schedule III, the Parties agree to review the annual amounts of the development component related to the separate storm water network for remaining years of the period 2008-2012.

 

5. Should the City decide to cancel or substantially decrease the scope of the programme for the design and construction works of storm water sewerage (as per Schedule I to the 30 November 2007 Agreement, Annex A to the Network Extension Programme and Schedule IB to this Agreement) prior to its completion by the Company, such change in scope shall be treated as a City Variation, and the City shall compensate the Company in full for all constructions that have already started, as well as reimburse the Company for any and all additional costs, including but not limited to contractual penalties incurred by the Company due to finalised procurement or signed procurement contracts.

 

6. As the Company has submitted invoices related to design and construction works of storm water sewerage (including Storm Water Facilities) and the City has paid such invoices according to the 30 November 2007 Agreement in 2009, the Company will issue credit notes for the relevant invoices issued in 2009 after signing this Agreement. The money paid for the design and construction works of storm water sewerage (including Storm Water Facilities) in 2009 will be set off against the invoices of the development component in amount of the credit notes.

 

 


SCHEDULE IV

 

List of water extraction points and fountains

 

1. Water extraction points to be used pursuant to and on the basis of the Fire Hydrants Agreement:

1.1 In Keemia-Mehaanika corner, Tallinn

1.2 In Ronga-Algi corner, Tallinn

1.3 Suur-Sõjamäe 17, Tallinn

1.4 Hirve 32, Tallinn

1.5 Merivälja tee 80 C, Tallinn

1.6 Behind Võidujooksu 3a, Tallinn

2. Fountains to be used pursuant to and on the basis of the Fire Hydrants Agreement:

2.1. Fountain Nõmme Ema, situated at Jaama, Tallinn

2.2. Fountain “Naine vaagnaga“ situated at the Square of a 100 Towers (Nunne tn 20) 

2.3. Fountain situated in Toompark by the Shnelli pond (Toompuiestee 36)

2.4. Fountain J. Koort “Metskits“, situated at Nunne 13a, Tallinn          

2.5. Fountain “Poisid kalaga“, situated at Viru tn 26               

2.6. Pyramid fountain near Politseiaed (Gonsiori tn 16 / Pronksi tn 15)

2.7. Fountain situated in Politseiaed (Gonsiori tn 16 / Pronksi tn 15)   

2.8. Fountain at Õie tn 40, Tallinn                      

2.9. Fountain situated (Kloostrimetsa tee 2 /Merivälja tee 22A)

2.10. Fountain situated at Kopli kalmistupark (Kopli tn 69c)     

2.11. Fountain of Luigetiik situated at Kardioru park, Tallinn (J. Poska tn 32a / A. Weizenbergi tn 24) 

2.12. Neptunus“ situated at Kadrioru park, Tallinn (A. Weizenbergi tn 37a) 

2.13. Fountain of Apollo situated at Kadrioru park, Tallinn (J. Poska tn 32a / A.Weizenbergi tn 24) 

2.14. Fountain situated in front of Tallinn Music School of G. Otsa, Tallinn        

2.15. Fountain situated in front of cinema “Kosmos“ (Pärnu mnt 45, Tallinn)     

2.16. Fountain at Kadrioru park Kivisilla triangle (Roheline aas 1a) 

2.17. Fountain at Harju street green area (Harju tn 40/42)        

2.18. Fountain in Noortepark at Kadrioru park (Koidula tn 21a)          

2.19. Fountain at Falgi park (Adamsoni tn 1/ Wismari tn 4)

2.20. Fountain at Ravila park (Ravila tn 13/ Lõuna tn 41)

2.21. Fountain in Kanuti aed (Mere pst 7)                

2.22. Fountain in front of cinema “Sõprus“ (Vana-Posti tn 8)   

2.23. Fountains in Kalamaja park (Kalamaja tn 63)

2.24. Fountain at Kivisilla street (Maneezi tänav // Gonsiori tn // Kivisilla tn)

 

The above list of water extraction points and fountains is complete and excludes any objects not listed therein.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees