Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud "Tallinna linna kaevetööde eeskirja" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 03.09.2009 määrus number 30
jõustumine 10.09.2009

Redaktsiooni kehtivus 10.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

3. september 2009 nr 30

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud “Tallinna linna kaevetööde eeskirja“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 361 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 361 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud “Tallinna linna kaevetööde eeskirjas“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 8 punkti 1 teist lauset muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt: “Kõnnitee asfaltkatted taastatakse asfaldilaoturiga vähemalt 10 m pikkuse paigana.“;

2) paragrahvi 5 lõike 8 punkti 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“2) Piki sõiduteed tehtava kaevetöö korral taastatakse parkettkivikatted kogu tänava laiuselt. Asfaltkatted taastatakse asfaldilaoturiga kuni 6,5 m laiustel teedel sõidutee kogu laiuses, üle 6,5 m laiustel teedel, kus ühel sõidusuunal on kuni kaks sõidurada, taastatakse kate kaevetöid teostatud sõidusuunal kogu laiuses. Kui ühel sõidusuunal on kolm või enam sõidurada, määratakse taastamise maht projekti kooskõlastamise käigus. Paiga pikkus on vähemalt 10 m ja selle pealiskiht tuleb ehitada asfaldilaoturiga. Vajadusel vahetatakse ka äärekivid.“;

3) paragrahvi 5 lõiget 9 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(9) Kui tänavaga ristisuunaliselt rajatakse mitut tehnovõrku ja tehnovõrkude telgede vahe on alla 20 m, tuleb asfaltkate nende kohal taastada ühise paigana. Tänava suhtes risti või diagonaalselt paigaldatavate võrkude kaevikute taastamisel tuleb ühe rajatava ristisuunalise tehnovõrgu korral asfaltkatte pealiskiht taastada asfaldilaoturiga sõiduraja laiuselt vähemalt 10 m pikkuse paigana, sealhulgas kõnniteel kogu kõnnitee laiuselt.“;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 91 ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(91) Vajunud kaevupäise korrastamisel tuleb asfaltkatte pealiskiht taastada asfaldilaoturiga sõiduraja laiuselt vähemalt 10 m pikkuse paigana.“;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 12 ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(12) Kaevetöödest tingitud ühistranspordiliikluse katkestuste ja ümbersõitude minimeerimiseks tuleb ristmikel ja teega ristisuunas tehtavate kaevetööde korral paigaldada kaevetrassile ülesõidusillad või metallplaadid.“;

6) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 5 ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(5) Tehnovõrgu valdaja esitab kommunaalametile kord aastas (1. oktoobriks) töötajate nimed, kellel on õigus kinnitada avariikaevetöö akte.“.

§ 2.  Määrus jõustub 10. septembril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees