Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud "Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra" muutmine.
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2009 määrus number 27
Jõustumine:10.09.2009
Redaktsiooni kehtivus:10.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

3. september 2009 nr 27

 

 

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud “Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra“ muutmine.

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 6, elamuseaduse § 8 p 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 alusel ja kooskõlas võlaõigusseaduse § 272 lg 4 p‑ga 4.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud “Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korras“ tehakse järgmised muudatused:

1) teise peatüki pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“II Eluruumide omandamine ja kasutusse võtmine“;

2) punkti 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9. Linna eelarves selleks ettenähtud raha eest eluruumide teistelt isikutelt üürile andmiseks kasutusse võtmise tähtajaga kuni kolm aastat otsustab linnavalitsus ja tähtajaga üle kolme aasta linnavolikogu. Teistelt isikutelt üürile andmiseks kasutusse võetud eluruumide majutamiseks jaotamine ja üürile andmine otsustatakse samas korras kui linna omandis olevate eluruumide majutamiseks jaotamine ja üürile andmine, kusjuures eluruumi üürilepingu tähtaeg ei tohi olla pikem tähtajast, milleks linn on eluruumi kasutusse võtnud. Haldusaktis, millega otsustatakse eluruumide teistelt isikutelt üürile andmiseks kasutusse võtmine, peavad olema määratud eluruumi kasutusse andja ja Tallinna linna kui eluruumi kasutusse võtja õigused ja kohustused.“;

3) punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

4) punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

5) punkti 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“13. Linnavalitsus moodustab komisjoni (edaspidi linna eluasemekomisjon), mille tegevusse kaasatakse linnavaraametit kureeriv abilinnapea, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametit (edaspidi sotsiaal- ja tervishoiuamet) kureeriv abilinnapea, linnavolikogu linnavarakomisjoni, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ning tarbijakaitsekomisjoni, kõikide linnaosade valitsuste, tagastatud majade omanike organisatsiooni esindaja ja nendes majades elavate üürnike organisatsiooni esindaja. Linna eluasemekomisjoni ülesanne on ettepanekute esitamine linnavalitsusele asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide majutamiseks jaotamise kohta linnaosade eluasemekomisjonide vahel ja asustamata munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamise kohta. Linnavalitsuse eluasemekomisjon täidab ka teisi käesoleva korra ja teiste Tallinna õigusaktidega antud ülesandeid.“;

6) punkti 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“14. Tallinna linnaosade vanemad moodustavad linnaosa eluasemekomisjonid, mille tegevusse kaasatakse linnavolikogu linnavarakomisjoni, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ning tarbijakaitsekomisjoni, linnaosa halduskogu ja linnaosa valitsuse esindajad. Kesklinna, Põhja-Tallinna, Nõmme, Kristiine ja Pirita linnaosa eluasemekomisjoni tegevusse kaasatakse ka tagastatud majade omanike organisatsiooni esindaja ja nendes majades elavate üürnike organisatsiooni esindaja. Linnaosa eluasemekomisjoni ülesanne on otsustada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelevõtmine, teha ettepanekuid asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide üürile andmise kohta. Linnaosa eluasemekomisjoni tehnilise teenindamise ja asjaajamise tagab linnaosa valitsus. Linnaosa eluasemekomisjon täidab ka teisi käesoleva korra ja teiste Tallinna õigusaktidega antud ülesandeid.“;

7) punkti 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“17. Linnavara valitsejad esitavad linnavaraametile iga kuu viiendaks kuupäevaks andmete esitamise kuu esimese kuupäeva seisuga kõigi nende valitsemisel olevate asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide kohta järgmised andmed:

17.1 eluruumi aadress ja asukoht (millisel korrusel eluruum asub);

17.2 eluruumi üldpind;

17.3 tubade arv;

17.4 eluruumi tehniline seisukord ja heakorratase (keskküte, ahiküte, soe vesi, vann/dušš jms).“;

8) punkt 20 tunnistatakse kehtetuks;

9) punkt 21 tunnistatakse kehtetuks;

10) punkti 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“22. Linna eluasemekomisjoni otsuse alusel valmistab linnavaraamet ette linnavalitsuse korralduse, mis käsitleb asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide jaotamist linnaosade eluasemekomisjonide vahel, ning linnavolikogu otsuse eelnõu, mis käsitleb munitsipaaleluruumide tunnistamist sotsiaaleluruumideks.“;

11) punkti 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“24. Linnaosa eluasemekomisjoni ettepaneku alusel esitab linnaosa valitsus linnavalitsusele linnavalitsuse korralduse eelnõu munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürile andmise kohta. Linnavalitsuse korraldus munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürile andmise kohta peab sisaldama:

24.1 selle isiku, ees- ja perekonnanime ja sünniaega, kellele eluruum üürile antakse, ning tema perekonnaliikmete nimesid;

24.2 eluruumi asukohta;

24.3 eluruumi tubade arvu ja suurust;

24.4 üürilepingu tähtaega.“;

12) punkti 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“25. Munitsipaal- ja sotsiaaleluruumid antakse üürile üheks kuni viieks aastaks. Eestis alalist elamisluba mitteomavate isikutega sõlmitakse eluruumi üürileping, arvestades eelmises lauses sätestatut, kuid maksimaalselt elamisloa kehtivuse ajaks.“;

13) punkt 26 tunnistatakse kehtetuks;

14) punkt 27 tunnistatakse kehtetuks;

15) punkti 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“30. Eluruumi üürilepingu sõlmimise aluseks on linnavalitsuse korraldus, välja arvatud punktis 29 nimetatud juhul.“;

16) punkti 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“31. Eluruumi üürilepingu sõlmimisel ja täitmisel esindab Tallinna linna see linnavara valitseja, kelle valitsemisel on üürile antav eluruum. Linnavara valitsejal on õigus volitada kolmandaid isikuid sõlmima ja täitma üürilepinguid vastavalt kolmandate isikutega sõlmitud lepingutele.“;

17) punkt 47 tunnistatakse kehtetuks;

18) punkti 49 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“49. Tallinna linna omandis oleva eluruumi üüri suuruse aluseks elamus, mis ei kuulu tervikuna Tallinna linnale, on selles elamus olevate korterite omanike tasutava kaasomandi eseme korrashoiu ja valitsemise kulude suurus. Kui eelnimetatud viisil arvutatud üür ületab linnavolikogu kehtestatud üüri piirmäära, on üürniku tasutav üür võrdne üüri piirmääraga ja üüri piirmäära ületav üüri osa kaetakse linnavara valitseja eelarvelistest vahenditest.“;

19) punkti 50 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“50. Korteris, kus elab mitu üürnikku, jagatakse üür ja kõrvalkulud proportsionaalselt üürnike kasutuses oleva toa või tubade pindalaga.“;

20) punkt 51 tunnistatakse kehtetuks;

21) punkti 55 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“55. Üürnik on kohustatud tasuma üüri talle remondi ajaks kasutusse antud eluruumi eest, kuid mitte rohkem, kui ta tasus remondis oleva eluruumi eest. Kõrvalkulude eest tasub üürnik vastavalt enda poolt tarbitud teenustele ja muudele kuludele, mis on seotud asja kasutamisega.“;

22) punkti 57 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“57. Linnavalitsuse kinnitatud vormist erinev eluruumi üürileping sõlmitakse linnavalitsuse korralduse alusel.“;

23) punkti 58 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“58. Tallinna linna esindamist korteriühistutes ja korteriomanike ühisustes korraldab linnavara valitseja, kelle valitsemisel on eluruumid ja elamutes asuvad Tallinna linna omandis olevad mitteeluruumid. Linnavara valitseja määratleb linna seisukoha üldkoosolekul arutlusele tulevate küsimuste suhtes ja otsustab linna esindaja üldkoosolekule saatmise.“;

24) korda täiendatakse punktiga 581:

“581. Ühistute ja ühisuste osas, mille korteriomanditest kuulub linnale enam kui neljandik, fikseeritakse linna seisukoht üldkoosolekul arutlusele tulevate küsimuste suhtes ja linna esindajate üldkoosolekule lähetamine asutuse juhi korralduse või käskkirjaga. Nimetatud ühistute üldkoosolekule saadetakse korraga vähemalt kaks linna esindajat, kes esitavad kirjaliku ülevaate koosolekul toimunust.“;

25) punkti 60 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“60. Kaasomandis oleva eluruumi või mitteeluruumi, mille mõtteline osa on Tallinna linna omandis, valdamist, kasutamist ja kaasomandi lõpetamist puudutavates küsimustes korraldab Tallinna linna esindamist linnavara valitseja, kelle valitsemisel on eluruumi või mitteeluruumi mõtteline osa. Linnavara valitseja määratleb linna seisukoha eelnimetatud küsimuste suhtes ja otsustab linna esindaja kaasomanike koosolekule saatmise.“;

26) korda täiendatakse punktiga 601:

“601. Kaasomandis oleva eluruumi või mitteeluruumi osas, millest Tallinna linnale kuulub enam kui neljandik mõttelisest osast, fikseeritakse linna seisukoht kaasomandi valdamist, kasutamist ja kaasomandi lõpetamist puudutavate küsimuste suhtes ja linna esindajate kaasomanike koosolekule lähetamine asutuse juhi korraldusega või käskkirjaga. Nimetatud kaasomanike koosolekule saadetakse korraga vähemalt kaks linna esindajat, kes esitavad kirjaliku ülevaate koosolekul toimunust.“;

27) punkti 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“61. Asustamata eluruumiga seotud kulud tasub linnavaraamet eelarveliste vahendite piires linnavalitsuse kehtestatud korras linnavara valitsejate taotluste alusel.“

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 10. septembril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees