Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud "Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014" muutmiseks
Tallinna Linnavalitsus 02.09.2009 korraldus number 1408
Redaktsiooni kehtivus: - 04.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 04.05.2011 nr 753

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. september 2009 nr 1408-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud ”Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” muutmiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ning tulenevalt praktikas tekkinud vajadusest

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud ”Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” (edaspidi arengukava) muutmiseks (edaspidi komisjon).

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

esimees:         Taavi Aas                     Tallinna abilinnapea

liikmed:         Toomas Õispuu            Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

                     Endrik Mänd                Tallinna linna peaarhitekt

                     Jüri Kurba                    Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teede ja tehnorajatiste

                                                         osakonna juhataja

                     Raul Keba                    Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna

                                                          juhataja

      Andres Harjo               Tallinna Transpordiameti juhataja

Vello Lõugas                Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse liikluskorralduse osakonna juhataja

Kaarel-Mati Halla         Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse arendusdirektor

3.  Komisjoni ülesanneteks on:

3.1 analüüsida arengukavas toodud parkimisnormatiivide vastavust arengukava viiendas peatükis  „Tallinna parkimispoliitika“ sätestatud põhimõtele praeguse majandusliku olukorra kontekstis;

3.2 teha ettepanekud arengukava (sh parkimisnormatiivide) korrigeerimiseks vastavalt analüüsi tulemustele.

4. Komisjoni kutsub kokku ja selle tööd korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Komisjon esitab tehtud töö ja otsuste osas aruande Tallinna Linnavalitsuse istungile novembrikuus 2009.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär