Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Botaanikaaia põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 02.09.2009 määrus number 68
Jõustumine:07.09.2009
Redaktsiooni kehtivus:07.09.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

2. september 2009 nr 68

 

 

 

 

 

Tallinna Botaanikaaia põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 5 l-te 1 ja 3, § 7 ning Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2002 määrusega nr 70 kinnitatud Tallinna Botaanikaaia põhimääruses tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1.6. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.6. Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires. Asutuse arengukava kehtestab kõrgemalseisev organ.“;

2) punkt 4.3.1. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4.3.1. Teadusnõukogu on asutuse kollegiaalne otsustuskogu, mis koosneb 9 liikmest, neist 1/3 valitakse asutuse töötajate hulgast ja 2/3 määrab kõrgemalseisev organ.“;

3) punkt 4.3.2.1. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4.3.2.1. Teadusnõukogu liikmete kinnitamisel määrab Tallinna linnapea nende hulgast teadusnõukogu esimehe.“;

4) punkt 4.3.2.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4.3.2.3. Teadusnõukogu liikme volitused lõpevad tähtaja lõppemise, tagasiastumise, tagasikutsumise või surma tõttu väljalangemise korral. Linnapeal on õigus teadusnõukogu liige igal ajal olenemata põhjusest tagasi kutsuda. Teadusnõukogu liikme vaba koha täitmine toimub direktori ettepanekul vastavalt käesoleva põhimääruse punktile 4.3.1.“;

5) punkt 4.3.3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4.3.3.1. annab seisukoha direktori esitatud asutuse arengukava projektile, kinnitab asutuse teadustegevuse põhisuunad ning teostab järelevalvet nende täitmise üle.“;

6) punktis 4.3.3.3 asendatakse sõna „peadirektorile“ sõnaga „direktorile“;

7) punkti 4.3.4.3 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Teadusnõukogu istungi päevakord tehakse teadusnõukogu liikmetele kirjalikult taasesitatavas vormis teatavaks vähemalt viis päeva enne istungi toimumist.“;

8) põhimäärust täiendatakse punktiga 4.3.3.6. järgmises sõnastuses:

“4.3.3.6. Teadusnõukogul on õigus vastu võtta otsuseid istungit kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik teadusnõukogu liikmed. Teadusnõukogu esimees saadab sel juhul otsuse eelnõu kõigile teadusnõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul teadusnõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui teadusnõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta

on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Kui otsus tehakse käesolevas punktis sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle ¾ teadusnõukogu liikmete häältest.“.

 

 

 

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 7. septembril 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär