Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Noorsootöö Keskuse põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 02.09.2009 määrus number 67
Jõustumine:07.09.2009
Redaktsiooni kehtivus:07.09.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

2. september 2009 nr 67

 

 

 

 

 

Tallinna Noorsootöö Keskuse põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse
§ 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 2.6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2009 korralduse nr 1343-k „Kaarli puiestee T2 kinnistu aadressi muutmine Kesklinnas“ p-ga 1.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 21. septembri 2005 määruses nr 92 „Tallinna Noorsootöö Keskuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Pärnu mnt 6, 10148 Tallinn.“;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) Tallinna noorte infokeskus (Vabaduse väljak 9/1, 10141 Tallinn);“.

§ 2. Määruse § 1 punkt 1 jõustub 1. novembril 2009.

§ 3. Määrus jõustub 7. septembril 2009.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär