Äriruumide üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale

Tallinna Linnavalitsus 26.08.2009 korraldus number 1377

Redaktsiooni kehtivus 26.08.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. august 2009 nr 1377-k

 

 

Äriruumide üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale.

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse §  44 lg 1 p 2 ning tulenevalt Tallinna linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 695-k punktidest 2 ja 3.3 ning võttes aluseks Tallinna linnapea 5. mai 2009 käskkirjaga nr PO-1/93 moodustatud ajutise üüripinna komisjoni ettepanek:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Rotermann City Osaühingu (registrikood 11014028) vahel sõlmitav äriruumide üürilepingu projekt.

2. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud äriruumide üürilepingule tähtajaga 1. oktoober 2009 - 30. september 2014 Tallinnas Rotermanni 12 kinnistul asuva hoone 3., 4. ja 5. korruse üldpinnaga 933 m²  üürimiseks.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks finantsteenistusele ja Rotermann City Osaühingule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA Rotermanni tn 12 äriruumide üürileping