Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Umboja tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 26.08.2009 korraldus number 1361
Redaktsiooni kehtivus:26.08.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. august 2009 nr 1361-k

 

 

Umboja tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lg-te 2, 8, 16, 17, 18 alusel ning tulenevalt XXXXXXXX 11. märtsi 2009 taotlusest

 

 

1. Algatada Umboja tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haabersti linnaosas asuvate Umboja tn 18 ja 20 kinnistute liitmine ning hoonestusala ja ehitusõiguse täpsustamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 0,34 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

2. Detailplaneeringu koostamine algatatakse ilma eskiisita. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu korraldamine ei ole vajalik, kuna detailplaneeringuga ei muudeta Tallinna üldplaneeringut, planeeritav maa-ala ei jää linnaehituslikult olulisse piirkonda, muinsuskaitse või looduskaitse all olevale maa-alale ega alale, mille kohta kavandatakse teha ettepanekut muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmiseks.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

4. Haabersti Linnaosa Valitsusel panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lg 3¹.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA Umboja tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneering