Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sikuti tn 2, Kammelja tn lõik T-1,Sikuti tn lõik T-1, Sikuti tn lõik T-2, Sikuti tn lõik T-3, Tirgu tn T-1 ning Silgu ja Särjesilma tänavate maa-ala lõigus Silgu tn 1 kuni Silgu tn 12 ja Särjesilma tn 13 kuni Särjesilma tn 28
Tallinna Linnavalitsus 26.08.2009 korraldus number 1351
Redaktsiooni kehtivus:26.08.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. august 2009 nr 1351-k

 

 

Sikuti tn 2, Kammelja tn lõik T-1,  Sikuti tn lõik T-1, Sikuti tn lõik T-2, Sikuti tn lõik T-3, Tirgu tn T-1 ning Silgu ja Särjesilma tänavate maa-ala lõigus Silgu tn 1 kuni Silgu tn 12 ja Särjesilma tn 13 kuni Särjesilma tn 28  kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjadele valitseja määramine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 641, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2001 otsusega nr 340 kehtestatud Kammelja tn 1B ja 2 kinnistute detailplaneeringuga ja Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2003 korraldusega nr 1791-k kehtestatud Kaheküla tee 25a ja 25b kruntide ning lähiala detailplaneeringuga

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale järgmised kinnisasjad (edaspidi kõik koos kinnisasjad), mille oluliseks osaks on avalikuks kasutamiseks vajalikud teerajatised ja tänavavalgustus:

1.1 Sikuti tn 2 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 3091401, katastritunnus 78406:611:6700, pindala 2465 m², sihtotstarve transpordimaa);

1.2 Kammelja tn lõik T-1 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 3109301, katastritunnus 78406:611:6450, pindala 396 m², sihtotstarve transpordimaa);

1.3 Sikuti tn lõik T-1 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 5440601, katastritunnus 78406:611:6670, pindala 58 m², sihtotstarve transpordimaa);

1.4 Sikuti tn lõik T-2 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 5440701, katastritunnus 78406:611:6680http://www.maaamet.ee/ky/FindKYbyT.asp?txtCU=78406:611:6700, pindala 2513 m², sihtotstarve transpordimaa);

1.5 Sikuti tn lõik T-3 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 5440801, katastritunnus 78406:611:6690, pindala 144 m², sihtotstarve transpordimaa);

1.6 Tirgu tn T-1 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 5442801, katastritunnus 78406:611:6540, pindala 2252 m², sihtotstarve transpordimaa).

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasjad omandada järgmiste tingimustega:

2.1 kinnisasjade valdus loetakse Tallinna linnale üle antuks kinnisasjade tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

2.2 kinnisasjadele tehnovõrkude- ja rajatiste talumiseks seatud isiklikud kasutusõigused jäävad kinnisasju koormama.

3. Arvestades asjaolusid, et OÜ Sanderlei rekonstrueeris oma vahendite arvel Tallinna linna omandis oleva Tirgu tänava (endine Kammelja tänav) teerajatised - asfaltkattega sõidu- ja kõnnitee ning tänavavalgustuse ja ehitas jalgrattatee Tallinna linna omandis olevale Kakumäe tee maatükile Räime tn ja Kakumäe tee ristmikust kuni Kammelja bussipeatuseni, omandada tasuta Tallinna linnale Silgu ja Särjesilma tänavate maa-ala lõigus Silgu tn 1 kuni Silgu tn 12 ja Särjesilma tn 13 kuni Särjesilma tn 28 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 7021001, katastritunnus 78406:611:7610, pindala 8302 m², sihtotstarve transpordimaa) punktis 2 nimetatud tingimustega ning tingimusega, et OÜ Sanderlei loobub kõigist nõuetest Tallinna linna vastu seoses Tallinna linna omandis oleva Tirgu tänava (endine Kammelja tänav) teerajatise rekonstrueerimise ning Tallinna linna omandis olevale Kakumäe tee maatükile Räime tn ja Kakumäe tee  ristmikust kuni Kammelja bussipeatuseni jalgrattatee ehitamisega.

4. Määrata Tallinna Kommunaalamet kinnisasjade valitsejaks kinnisasjade Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Tallinna Kommunaalametil võtta kinnisasjade valdus üle vastavalt punktile 2.1.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 korraldada kinnisasjade tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine; 

6.2 tasuda kinnisasjade omandamisega seotud kulud – notaritasud ja riigilõivud;

6.3 teha korraldus teatavaks OÜ-le Sanderlei ja Tallinna Kommunaalametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär