Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Punane tn 48a)

Tallinna Linnavalitsus 12.08.2009 korraldus number 1305

Redaktsiooni kehtivus 12.08.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. august 2009 nr 1305-k

 

 

Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Punane tn 48a)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 68 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 8. mai 1997 määrusega nr 21 kinnitatud „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra“
p-dega 3.1-3.3, 8.1, 10, 15 ja 16, Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 11 kinnitatud „Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja“ p-ga 4.9.6.17 ning tulenevalt Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ettepanekust

 

 

1. Nõustuda Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ettepanekuga Tallinna linnale kuuluval
Punane tn 48a kinnistul (kinnisturegistri registriosa nr
8327101) asuva ehitise (Riikliku ehitisregistri kood 101026608) kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kohta.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil:

2.1 korraldada punktis 1 nimetatud ehitise lammutamine;

2.2 kanda punktis 1 nimetatud ehitis bilansist maha;

2.3 registreerida punktis 1 nimetatud ehitise kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja hävitamine Riiklikus ehitisregistris.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär