Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Puhkekodu tee 92a// Kurereha tee 17 ja Kurereha tee 12 maade tagastamine ning endise kinnistu nr 5625 maa kompensatsiooni määramine
Tallinna Linnavalitsus 12.08.2009 korraldus number 1290
Redaktsiooni kehtivus:12.08.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. august 2009 nr 1290-k

 

 

Puhkekodu tee 92a // Kurereha tee 17 ja Kurereha tee 12 maade tagastamine ning endise kinnistu nr 5625 maa kompensatsiooni määramine

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1 ja lg 2 p 1, § 13, § 14 lg-te 1 ja 2, § 15 lg-te 1 ja 2, § 192, § 36, maa hindamise seaduse § 9 lg–te 1, 3, 5, 6 ja 8, § 11 lg 1, § 12 lg 1, õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 lg 11, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 13 lg 7, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, maakatastriseaduse § 18 lg 6, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 1, § 9 lg 1, § 10 lg-te 1, 2, 3, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 10, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra“ p-dega 33, 34, 37 ja 37¹, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 56¹, 56², 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud “Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 11. mai 1998 otsus nr 9986, millega endise maaüksuse „Pardiloigu nr 9“, endise kinnistu nr 5625 krundi suhtes tunnistati õigustatud subjektiks XXXXXXXX; Tallinna notari Sirje Ormani 16. märtsil 1999 tõestatud nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 3336), millega XXXXXXXX loovutas temale kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 korraldus nr 5043-k, millega otsustati Narva mnt 151 maaüksus tagastada XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 8. augusti 2001 korraldus nr 3281-k, millega muudeti 27. detsembri 2000 korralduses nr 5043-k määratud pindala; Tallinna notari Sirje Ormani 22. aprillil 2004 koostatud ja välja antud pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimingute registri nr 2873), millega XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse pärisid võrdsetes mõttelistes osades XXXXXXXX ja XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 korraldus nr 317-k, millega otsustati Puhkekodu tee 73 ja Puhkekodu tee 96 maaüksused tagastada XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades; Tallinna notari Heli Mõttuse 1. novembril 2005 koostatud ja tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise leping (notari ametitoiminguteraamatu registri nr 12 740), millega XXXXXXXX ja XXXXXXXX loovutasid 1623 m2 maa nõudeõiguse võrdsetes mõttelistes osades XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2005 korraldus nr 2239-k, millega otsustati Helmiku tee 104 maaüksus tagastada XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 17. juuni 2009 korraldus nr 1097-k, millega kiideti heaks kompromissi sõlmimine XXXXXXXX kohtuvaidluse lõpetamiseks; Tallinna Halduskohtu 30. juuni 2009 kohtumäärus, millega kinnitati kohtulik kompromiss aldusasjas nr 3-07-1710; Tallinna Linnavaraameti 19. juunil 2009 koostatud

katastriüksuse plaanid (tööd nr MS-323 ja nr MS-324) ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 5935 materjalid

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Puhkekodu tee 92a // Kurereha tee 17;

1.2 pindala: 9494 m²;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

2. Punktis 1 nimetatud tagastataval maaüksusel paikneb lagunenud, kasutusest välja langenud katlamaja, mis tunnistati Tallinna Linnavalitsuse 5. augusti 2009 korraldusega nr 1282-k kõlbmatuks ja tehti vastav märge Riiklikusse ehitisregistrisse. Kuna lagunenud ja kasutusest väljalangenud ehitis ei ole ehitis maareformi seaduse mõistes, ei ole see maa mittetagastamise aluseks lähtuvalt maareformi seaduse § 6 lg 2 p-st 3.

3. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

3.1 asukoht: Kurereha tee 12;

3.2 pindala: 7958 m²;

3.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

4. Punktis 3 nimetatud tagastataval maaüksusel paikneb lagunenud, kasutusest välja langenud laohoone, mis tunnistati Tallinna Linnavalitsuse 5. augusti 2009 korraldusega nr 1282-k kõlbmatuks ja tehti vastav märge Riiklikusse ehitisregistrisse. Kuna lagunenud ja kasutusest väljalangenud ehitis ei ole ehitis maareformi seaduse mõistes, ei ole see maa mittetagastamise aluseks lähtuvalt maareformi seaduse § 6 lg 2 p-st 3.

5. Tagastada punktides 1 ja 3 nimetatud maad (endine „Pardiloigu nr 9“ maaüksus, endine kinnistu nr 5625 üldpindalaga 10,5470 ha) järgmistele isikutele:

5.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/2 mõttelises osas;

5.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/2 mõttelises osas.

6. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

7. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest taluda asjaõigusseaduse §-s 1581 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

8. Maa tagastamist taotlevad isikud on lähtuvalt kaasomandi osa suurusest kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja katastritoimikute koostamise tasu rahas 900 (üheksasada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, alljärgnevalt:

8.1 XXXXXXXX — 450 (nelisada viiskümmend) krooni;

8.2 XXXXXXXX — 450 (nelisada viiskümmend) krooni.

Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja maksekorralduse selgitusse tagastatavate maaüksuste aadressid.

9. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise 3. augusti 2009 akt nr 2862.

10. Määrata Pirita linnaosas, endisel Harjumaal, Iru vallas, Väo mõisast eraldatud maaüksus „Pardiloigu nr 9“ endisel kinnistul nr 5625 (üldpindala 10,5470 ha) asuva 38 660 m2 suuruse õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuseks 289 950 (kakssada kaheksakümmend üheksa tuhat üheksasada viiskümmend) krooni.

11. Määrata punktis 10 nimetatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsioon järgmistele isikutele:

11.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/2 mõttelises osas, summas 144 975 (ükssada nelikümmend neli tuhat üheksasada seitsekümmend viis) krooni;

11.2  XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/2 mõttelises osas, summas 144 975 (ükssada nelikümmend neli tuhat üheksasada seitsekümmend viis) krooni.

12. Punktis 11 nimetatud summad maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium 2010. aasta kolmandas kvartalis.

13. Õigustatud subjekt on kohustatud kuue kuu jooksul, arvates vara kompenseerimise otsuse vastuvõtmisest, esitama Tallinna Linnavaraametile vormikohase avalduse kompensatsiooni väljamaksmiseks tema poolt näidatud pangakontole. Kui õigustatud subjekt ei saa nimetatud tähtaja jooksul mõjuvatel põhjustel esitada avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks, peab ta sellest enne tähtaja möödumist teatama Tallinna Linnavaraametile ja taotlema tähtaja pikendamist, näidates ära takistavad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui esitatud põhjused loetakse mõjuvateks, pikendatakse kompensatsiooni vastuvõtmise tähtaega. Kui leitakse, et kompensatsiooni tähtajaks vastuvõtmata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, jäetakse tähtaja pikendamise taotlus rahuldamata, teavitades sellest taotlejat.

Kui õigustatud subjekt kuue kuu jooksul, arvates kompensatsiooni määramise korralduse vastuvõtmisest või eelnimetatud pikendatud tähtajaks ei esita avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks pangakontole, tunnistab Tallinna Linnavalitsus kompensatsiooni määramise korralduse kehtetuks ja lõpetab kompenseerimismenetluse.

14. Lugeda endise kinnistu nr 5625 maa tagastamise ja kompenseerimise taotlus lahendatuks.

15. Tallinna Linnavaraametil:

15.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

15.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

16. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 12. august 2009

korraldusega nr 1290-k

 

AKT nr 2862

 

 

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise akt

 

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra“ p 24 ja Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 „Tallinna Linnavaraameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p 17 alusel.

2. Kompenseeritava maatüki asukoht

Harju maakond

Tallinn

Maaüksus „Pardiloigu nr 9“

8

(maakond)

(linn)

(endine aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 11. mai 1998 otsusega nr 9986 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 10,5470 ha (105 470 m2) ja vastavalt Tallinna notar Sirje Ormani 22. aprillil 2004 koostatud ja välja antud pärimisõiguse tunnistusele (notari ametitoimingute registri nr 2873) on õigustatud subjektideks järgmised isikud:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

3.1

XXXXXXXX

ees- ja perekonnanimi

1/2

mõttelises osas

52 735 m2
pindala

3.2

XXXXXXXX

ees- ja perekonnanimi

1/2

mõttelises osas

52 735 m2
pindala

 

 

 

 

 

4. Õigusvastaselt võõrandatud maast ei kuulu tagastamisele maareformi seaduse § 6 lg 2 p 1 alusel 38 660 m2.

5. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse arvutus:

 

Hinnatsooni nr

Maa

maksustamishind (kr/m2)

maa pindala (m2)   koefitsient      Maa maksumus (kr)

 

 

 

8

75

38 660

0, 1

289 950

 

 

 

 

 

6. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus kokku 289 950 (kakssada kaheksakümmend üheksa tuhat üheksasada viiskümmend) krooni.

 

 

 

Akti koostaja: Merle Raam, Tallinna Linnavaraameti peaspetsialist

03.08.2009