Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Kurereha tee 12, Puhkekodu tee 92a// Kurereha tee 17)
Tallinna Linnavalitsus 05.08.2009 korraldus number 1282
Redaktsiooni kehtivus:05.08.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. august 2009 nr 1282-k

 

 

Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Kurereha tee 12, Puhkekodu tee 92a  // Kurereha tee 17)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 68 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 8. mai 1997 määrusega nr 21 kinnitatud „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra“ p-dega 3.3, 8.1, 10, 15 ja 16, Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 11 kinnitatud „Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja“ p-ga 4.9.6.17 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse           17. juuni 2009 korralduse nr 1097-k lisa p-st 3.4 ja Tallinna Keskkonnaameti ettepanekust

 

 

1. Nõustuda Tallinna Keskkonnaameti ettepanekuga Tallinna linnale kuuluvate Kurereha tee 12 asuva laohoone (Riikliku ehitisregistri kood 120274270) ja Puhkekodu tee 92a // Kurereha tee 17 asuva katlamaja (Riikliku ehitisregistri kood 120274755) kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise kohta.

2. Tallinna Keskkonnaametil:

2.1 kanda punktis 1 nimetatud ehitised bilansist maha;

2.2 registreerida ehitiste kõlbmatuks tunnistamine Riiklikus ehitisregistris.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile ja Tallinna Linnavaraametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes