Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneeringu kehtstamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 29.07.2009 korraldus number 1248
Redaktsiooni kehtivus:02.11.2016 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 02.11.2016 nr 1637
Tlv k 02.05.2012 nr 625
Tlv k 09.03.2011 nr 338, muudatust ei ole akti sisse viidud

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

    29. juuli 2009 nr 1248-k     

 

 

Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, asjaõigusseaduse § 225, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohaselt on planeeritava ala juhtfunktsiooniks väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus–teenindusettevõtteid. Käesolev planeeringulahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

- korrastatud linnaruumi tekkimiseks on planeeritaval alal kavandatud ehitusjoon tänavapoolsest krundipiirist 4–4,5 meetri kaugusele, mida peab järgima ka tulevikus Suurevälja tn 13 krundile planeeritav hoonestus;

- planeeringualale on planeeritud ärihoone, mis on oluline turvalisuse seisukohalt, et tagada inimeste ööpäevaringne kohalolek ning luua juurde töökohti;

- juurdepääs planeeritavatele kruntidele on nii Vabaõhumuuseumi teelt kui ka Suurevälja tänavalt;

- planeeringualal asuv haljasala korrastatakse ning moodustatav metsamaa krunt kavandatakse avalikuks kasutamiseks, planeeringuala keskmine haljastuse protsent on 81,5%;

- planeeringulahendusega on kavandatud likvideerida 4 üksikpuud, millest kaks on hinnatud IV väärtusklassi, üks III väärtusklassi ning üks V väärtusklassi ja nende asemele on kavandatud istutada 16 uut puud. Lisaks läheb likvideerimisele osa hoonestusalale jäävast alusmetsast, kus osa puid jääb hoonetele lähemale kui 5 meetrit. Alusmetsa likvideerimisel tuleb asendusistutuse arvutuse kohaselt likvideeritavate puude asemele istutada lisaks juurde kuni 1063 puud. Planeeringuga näha ette pos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kruntidel puittaimestiku inventeerimine (üksikpuud) ehitusprojekti koostamisel ning kõrghaljastuse säilitamine;

- parkimiskohtade arvutamisel on võetud aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ äärelinna normatiiv. Detailplaneeringuga on tagatud kinnistul 33 parkimiskohta.

 

 

     

1. Kehtestada Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 06074, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 3,07 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvate Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute jagamine kruntideks ja moodustavatele kruntidele ehitusõiguse määramine seitsme kuni 2-korruselise üksikelamu ning ühe kuni 2-korruselise ärihoone ehitamiseks ja täpsustatakse kahe olemasoleva üksikelamu ehitusõigus. Planeeringuga kavandatakse moodustada üks 100% ärimaa sihtotstarbega krunt, üheksa 100% elamumaa, kaks 100% transpordimaa ja üks 100% maatulundusmaa sihtotstarbega krunt. Moodustatav 6647 m² metsamaa krunt säilitatakse üldkasutatava rohealana. Lisaks määratakse üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
(Kehtetu osaliselt - Tlv k 02.05.2012 nr 625 - sätestatud osas;
kehtetu osaliselt - Tlv k 02.11.2016 nr 1637 - sätestatud osas)

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine ning haljastuse rajamine tagatakse vastavalt 27. veebruaril 2009 sõlmitud lepingule nr 2-6/61.

3. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2009 korraldust nr 989-k ”Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnisasja jagamisel tekkiva kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnisasja jagamisel tekkivatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnisasjale ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine” ja asendada punktis 2.9 sõnad „st jalgsi käimiseks ja mootorsõidukiga” sõnadega „isikliku kasutusõiguse alasid I ja III jalgsi käimiseks ja sõidukiga liiklemiseks ning isikliku kasutusõiguse ala II jalgsi” ning jätta punktis 2.11.1 välja sõnad „ja taastama ümbritseval alal oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra ning iga liiki hooldus-, remondi- ja rekonstrueerimistööde lõpetamisel oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, mis vastab kehtestatud kaevetööde eeskirjale.”

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei õigusteenistuse  õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 29. juuli 2009

 korralduse nr 1248-k  

     LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas” juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 06074, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 3,07 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvate Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute jagamine kruntideks ja moodustavatele kruntidele ehitusõiguse määramine seitsme kuni 2-korruselise üksikelamu ning ühe kuni 2-korruselise ärihoone ehitamiseks ja täpsustatakse kahe olemasoleva üksikelamu ehitusõigus. Planeeringuga kavandatakse moodustada üks 100% ärimaa sihtotstarbega krunt, üheksa 100% elamumaa, kaks 100% transpordimaa ja üks 100% maatulundusmaa sihtotstarbega krunt. Moodustatav 6647 m² metsamaa krunt säilitatakse üldkasutatava rohealana. Lisaks määratakse üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Korraldusega täpsustatakse Linnavalitsuse 10. juuni 2009 korraldusega nr 989-k määratud Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnisasja jagamisel tekkivatele kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemise tingimusi.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

 

Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Haabersti linnaosas Kakumäel Suurevälja tänava, Vabaõhumuuseumi tee ning Lehtmäe tänava vahelisel maa-alal. Vabaõhumuuseumi tee ja Suurevälja tänava ääres asuvad kuni 2-korruselised üksikelamud. Enamus hooneid piirkonnas on ehitatud pärast 1980. aastat. Planeeritav maa-ala hõlmab kahte 100% elamumaa ja ühte 100% sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistut. Lehtmäe tn 2 elamumaa sihtotstarbega kinnistul suurusega 1000 m² asub üks 2-korruseline üksikelamu ning Vabaõhumuuseumi tee 36 elamumaa sihtotstarbega 1499 m² suurusel kinnistul 1-korruseline üksikelamu ja kolm abihoonet. Vabaõhumuuseumi tee 38 sotsiaalmaa sihtotstarbega 21 732 m² suurune kinnistu on hoonestamata ja kaetud valdavalt metsaga. Vanaõhumuuseumi tee lõik T8 kuulub Tallinna linnale.

Kinnistusraamatu andmeil on planeeringualal asuvad kinnistud eraomandis.

Alal kehtiv detailplaneering puudub.

Kontaktvööndianalüüs

Planeeringualast üle Vabaõhumuuseumi tee jäävad vähesed lähiümbruses olevad ärihooned AS Sunorek’i hoone ning Vabaõhumuuseumi tee ja Kakumäe tee nurgal asuv pubi Kapten Flint. Lähimateks suuremateks kaubandusasutuseks on Paldiski maantee ääres asuvad Rimi hüpermarket ning Rocca Al Mare kaubanduskeskus. Ühistranspordiliiklus kesklinna suunas on busside nr 21 ja 21B-ga. Paldiski maantee ääres on võimalik ümber istuda ning sõita edasi linna eri suundadesse. Samuti liiguvad Kakumäe ning teiste Tallinna linnaosade vahel marsruuttaksod.

Planeeringuala kontaktvööndis on algatatud ja kehtestatud järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2003 korraldusega nr 852-k algatatud „Ahvena tn 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering”, mille eesmärgiks on Ahvena tn 6 kinnistu piiride muutmine kinnistuga külgneva riigimaa erastamise ja liitmise teel, seoses kinnistule juurdesõidutee moodustamisega; Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2003 korraldusega nr 1433-k algatatud „Suurevälja tn 13 kinnistu detailplaneering”, mille eesmärgiks on Suurevälja tn 13 kinnistu kruntideks jagamine ning tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine ja elamute ehitamine, säilitades antud maa-alal kõrghaljastuse; Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2003 korraldusega nr 1793-k kehtestatud „Vabaõhumuuseumi tee 28, 28a ja 28b kruntide detailplaneering”, millega on kavandatud Haabersti linnaosas asuvale 2,1 ha suurusele maa-alale kolmteist krunti – üksikelamu teenindamiseks, trafoalajaama ja kaheksa üksikelamu ehitamiseks, naaberkinnistuga liitmiseks ja tee rajamiseks; Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 1997 otsusega nr 187 kehtestatud kinnistu „Loigu 36 detailplaneering”, millega on kavandatud planeeringuala hoonestada väikeelamutega; Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 1999 otsusega nr 17 kehtestatud „Vabaõhumuuseumi tee 91 kinnistu detailplaneering”, millega on kavandatud moodustada 20 väikeelamu krunti.

Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” maakasutusplaani kohaselt on planeeritava ala juhtfunktsiooniks väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus–teenindusettevõtteid. Käesolev planeeringulahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringuga on kavandatud jagada Vabaõhumuuseumi tee 38 krunt seitsmeks uueks elamumaa, üheks ärimaa, kaheks transpordimaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks ning lisaks moodustada ajutine transpordimaa sihtotstarbega krunt, mis liidetakse Suurevälja tänavaga ning ajutine elamumaa krunt, mis liidetakse olemasoleva Lehtmäe tn 2 krundiga. Lehtmäe tn 2 kinnistule nähakse ette krundi laiendamine Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu arvelt 889 m2 võrra. Vabaõhumuuseumi tee 36 kinnistu piirid jäävad samaks ning hoonestusõigust ei muudeta.

Igale elamumaa krundile nähakse ette ehitusõigus kuni 2-korruselise ja maapinnast kuni 9 meetri kõrguse üksikelamu ehitamiseks. Ärimaa krundile nähakse ette ehitusõigus kuni 2-korruselise ja maapinnast 9 meetri kõrguse ärihoone (näiteks apteek) rajamiseks. Planeeringuga on maa-ala jagatud neljateistkümneks krundiks ning määratud moodustatavatele kruntidele ehitusõigus seitsme kuni 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Positsioon 11 krunt on Tallinna Keskkonnaameti ettepanekul jäetud metsaalaks.

Planeeringulahendus toetab olemasolevat tänavaruumi situatsiooni nii visuaalselt kui ka funktsionaalselt. Piirkonnal puudub väljakujunenud ehitusjoon – planeeritaval alal on nähtud ette ehitusjoon tänavapoolsest krundipiirist 4 - 4,5 meetrit, mida peab järgima ka Suurevälja tn 13 krundile tulevikus planeeritav hoonestus. Piirkonnale iseloomuliku hoonestuskõrguse hoidmiseks on kavandatud hoonete maksimaalseks lubatud kõrguseks määratud 9 meetrit maapinnast. Katusekattematerjaliks on lubatud sõltuvalt katuse kaldest kasutada rullmaterjali, katusekivi või plekki. Keelatud on sindel-, roo- ja pilpakatused. Fassaadide välisviimistluses võib kasutada tellist, krohvi, puitu, betooni; lubamatu on kasutada plekki ning ehitada palkmaju. Kruntidevahelised piirded on kavandatud metallvõrgust teraspostidel. Tänavaäärsete piirete tüüp ning täpsem kujundus määratakse edasise projekteerimise käigus, piirete kõrgus ei tohi ületada 1,3 meetrit maapinnast.

Positsioon 1 Suurevälja tn 29 100% elamumaa sihtotstarbega krundi suuruseks on planeeritud 1726 m². Krundile antakse detailplaneeringuga õigus 1 hoone ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m². Krundile on kavandatud üks maapinnast kuni 9 meetri kõrgune 2-korruseline üksikelamu maksimaalse brutopinnaga 400 m2. Juurdepääs krundile on kavandatud Suurevälja tänavalt. Parkimine on lahendatud oma krundil, planeeritud on 3 parkimiskohta.

Positsioon 2 Suurevälja tn 27 100% elamumaa sihtotstarbega krundi suuruseks on planeeritud 1662 m². Krundile antakse detailplaneeringuga õigus 1 hoone ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m². Krundile on kavandatud üks maapinnast kuni 9 meetri kõrgune 2-korruseline üksikelamu maksimaalse brutopinnaga 400 m2. Juurdepääs krundile on kavandatud Suurevälja tänavalt. Parkimine on lahendatud oma krundil, planeeritud on 3 parkimiskohta.

Positsioon 3 Suurevälja tn 25 100% elamumaa sihtotstarbega krundi suuruseks on planeeritud 2277 m². Krundile antakse detailplaneeringuga õigus 1 hoone ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m². Krundile on kavandatud üks maapinnast kuni 9 meetri kõrgune 2-korruseline üksikelamu maksimaalse brutopinnaga 400 m2. Juurdepääs krundile on kavandatud Suurevälja tänavalt. Parkimine on lahendatud oma krundil, planeeritud on 3 parkimiskohta.

Positsioon 4 Suurevälja tn 23 100% elamumaa sihtotstarbega krundi suuruseks on planeeritud 1739 m². Krundile antakse detailplaneeringuga õigus 1 hoone ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m². Krundile on kavandatud üks maapinnast kuni 9 meetri kõrgune 2-korruseline üksikelamu maksimaalse brutopinnaga 400 m2. Juurdepääs krundile on kavandatud Suurevälja tänavalt. Parkimine on lahendatud oma krundil, planeeritud on 3 parkimiskohta.

Positsioon 5 Suurevälja tn 15 100% elamumaa sihtotstarbega krundi suuruseks on planeeritud 1518 m². Krundile antakse detailplaneeringuga õigus 1 hoone ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m². Krundile on kavandatud üks maapinnast kuni 9 meetri kõrgune 2-korruseline üksikelamu maksimaalse brutopinnaga 400 m2. Juurdepääs krundile on kavandatud Suurevälja tänavalt. Parkimine on lahendatud oma krundil, planeeritud on 3 parkimiskohta.

Positsioon 6 Suurevälja tn 17 100% elamumaa sihtotstarbega krundi suuruseks on planeeritud 1371 m². Krundile antakse detailplaneeringuga õigus 1 hoone ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m². Krundile on kavandatud üks maapinnast kuni 9 meetri kõrgune 2-korruseline üksikelamu maksimaalse brutopinnaga 400 m2. Juurdepääs krundile on kavandatud moodustatavalt tänavalt pos 13. Parkimine on lahendatud oma krundil, planeeritud on 3 parkimiskohta.

Positsioon 7 Suurevälja tn 21 100% elamumaa sihtotstarbega krundi suuruseks on planeeritud 1634 m². Krundile antakse detailplaneeringuga õigus 1 hoone ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m². Krundile on kavandatud üks maapinnast kuni 9 meetri kõrgune 2-korruseline üksikelamu maksimaalse brutopinnaga 400 m2. Juurdepääs krundile on kavandatud moodustatavalt tänavakrundilt pos 13. Parkimine on lahendatud oma krundil, planeeritud on 3 parkimiskohta.

Positsioon 8 Vabaõhumuuseumi tee 36 100% elamumaa sihtotstarbega krundi suuruseks on planeeritud 1499 m². Krundile on määratud detailplaneeringuga ehitusõigus neljale hoonele ehitusaluse pinnaga kokku kuni 240 m². Krundil on üks 1-korruseline tellistest üksikelamu ja 3 abihoonet. Olemasolevale elamule nähakse ette võimalus elamu laiendamiseks II korruse pealeehitamisega, maksimaalne lubatud brutopind on 480 m2. Juurdepääs krundile on kavandatud Vabaõhumuuseumi teelt planeeritava transpordimaa krundi pos 12 kaudu. Parkimine on lahendatud oma krundil, planeeritud on 3 parkimiskohta.

Positsioon 9 Lehtmäe tn 2 100% elamumaa sihtotstarbega krundi suuruseks on planeeritud 1889 m². Krundile määratakse detailplaneeringuga ehitusõigus ühele 2-korruselisele üksikelamule ehitusaluse pinnaga kuni 210 m², kõrgusega maapinnast kuni 9 meetrit ja maksimaalse lubatud brutopinnaga kuni 420 m2. Krunt moodustatakse olemasolevale Lehtmäe tn 2 krundile ajutise krundi pos 9b liitmisega. Hoonestus säilitatakse olemasolevas mahus. Juurdepääs krundile on kavandatud Lehtmäe tänavalt, planeeritud on 3 parkimiskohta. Parkimine on lahendatud oma krundil, planeeritud on 3 parkimiskohta.

Positsioon 10 Vabaõhumuuseumi tee 38 100% ärimaa sihtotstarbega krundi suuruseks on planeeritud 861 m². Krundile antakse detailplaneeringuga ehitusõigus ühe hoone ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 200 m². Krundile on kavandatud üks maapinnast kuni 9 meetri kõrgune kuni 2-korruseline ärihoone maksimaalse brutopinnaga 400m2. Juurdepääs krundile on ette nähtud Vabaõhumuuseumi teelt planeeritava transpordimaa krundi pos 12 kaudu. Parkimine on lahendatud omal krundil, planeeritud on 6 parkimiskohta.

Positsioon 11 Vabaõhumuuseumi tee 34b // Suurevälja tn 19 100% maatulundusmaa sihtotstarbega krundi suuruseks on planeeritud 6647 m². Juurdepääs krundile on ette nähtud nii Vabaõhumuuseumi teelt planeeritava transpordimaa krundi pos 12 kaudu, Lehtmäe tänavalt kui ka läbi moodustatava transpordimaa krundi pos 13. Krunt määratakse avalikuks kasutamiseks, mille tagamiseks seatakse tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks.

Positsioon 12 Vabaõhumuuseumi tee lõik T9 100% transpordimaa sihtotstarbega krundi suuruseks on planeeritud 240 m². Transpordimaa krunt on ette nähtud juurdepääsuks kruntidele pos 8, pos 10 ning pos 11. Krunt määratakse avalikuks kasutamiseks, mille tagamiseks seatakse tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks.

Positsioon 13 Suurevälja tänav lõik T3 100% transpordimaa sihtotstarbega krundi suuruseks on planeeritud 855 m². Transpordimaa krunt on ette nähtud juurdepääsuks kruntidele pos 6, pos 7 ning pos 11. Krunt määratakse avalikuks kasutamiseks, mille tagamiseks seatakse tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks.

Positsioon 14 Suurevälja tänav lõik T4 on planeeritud 100% transpordimaa sihtotstarbega ja suurusega 313 m² ajutiseks krundiks, mis perspektiivselt liidetakse Suurevälja tänava maa-alaga. Krundi munitsipaalomandisse määramise põhjuseks on elektrikaabi rajamine Suurevälja tänavale. Krunt määratakse avalikuks kasutamiseks, mille tagamiseks on omanikud nõus selle ala tasuta võõrandama Tallinna linnale.

Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud teemaplaneeringu “Tallinna rohealad” kohaselt on Vabaõhumuuseumi tee äärne ala tänavahaljastuse vajadusega. Lisaks asub planeeringualal roheala pos 83, mille nimetus on teemaplaneeringu kohaselt Suurevälja tn 16 roheala. Roheala on kohaliku tähtsusega mets või metsalaadne ala, peamiselt rekreatiivse või loodusliku ala arengusuunaga. Vabaõhumuuseumi tee ääres säilitatakse olemasolev haljastus. Kavandataval Vabaõhumuuseumi tee 34b // Suurevälja tn 19 krundil asuv haljasala korrastatakse ning moodustatav metsamaa krunt pos 11 jääb avalikuks kasutamiseks. Planeeringuala keskmine haljastuse protsent on 81,5%. Detailplaneering vastab Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud teemaplaneeringule “Tallinna rohealad”.

Planeeritava ala vee- ja kanalisatsioonivarustus on lahendatud vastavalt Tehnovõrkude Ehituse OÜ poolt 10. oktoobril 2006 väljastatud tehnilistele tingimustele. Elektrivarustus on lahendatud vastavalt Osaühingu Jaotusvõrk 19. jaanuaril 2007 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 99975. Sidevarustus on lahendatud vastavalt Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi 12. oktoobril 2006 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 5447476. Soojavarustus on lahendatud vastavalt Tehnovõrkude Ehituse OÜ 10. oktoobril 2006 väljastatud tehnilistele tingimustele.

Alalt on kavas likvideerida 4 üksikpuud, millest kaks on hinnatud IV väärtusklassi, üks III väärtusklassi ja üks V väärtusklassi, nende asemele on kavandatud istutada 16 uut puud. Need puud jäävad ette Suurevälja tänava laiendamisele. Lisaks läheb likvideerimisele osa hoonestusalale jäävast alusmetsast, kus osa puid jääb hoonete alla või lähemale kui 5 meetrit. Hoonestusalad on määratud suhteliselt suured, et hooneid oleks võimalik paigutada ehitusprojekti staadiumis kõige paremini ja seetõttu on mahavõetavate puude arvutus tinglik ning täpne likvideeritavate puude arv sõltub ehitusprojekti koostamisel. Alusmetsa likvideerimisel tuleb asendusistutuse arvutuse kohaselt likvideeritavate puude asemele istutada juurde lisaks kuni 1063 puud. Planeeringuga näha ette pos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kruntidel puittaimestiku inventeerimine (üksikpuud) ehitusprojekti koostamisel ning kõrghaljastuse säilitamine. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord”. Kõik istutatavad puud ja põõsad peavad vastama EVS 778:2001 standardi „Ilupuude ja –põõsaste istikud” normidele ning istutused peavad olema kooskõlas EVS 843:2003 standardiga „Linnatänavad”. Suurem osa asendatavatest puudest on kavandatud istutada planeeritavale alale ning ülejäänud Haabersti Linnaosa Valitsusega kokkulepitud kohta.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud „Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga”. Detailplaneering näeb ette olmejäätmete sorteeritud kogumise mahutite paigaldamise.

Parkimine on lahendatud oma krundil hoonestusala mahus. Parkimiskohti ja muid kõvakattega alasid (v.a juurdepääsud ja kõnniteed) ei kavandata väljapoole hoonestusalasid. Kokku on kavandatud 33 parkimiskohta, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” äärelinna parkimisnormatiivile.

 

 

 

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneeringu koostamist taotles XXXXXXXX 1. juunil 2006 registreeritud avaldusega.

XXXXXXXX anti 16. märtsil 2007 sõlmitud lepinguga nr DP-11/H-07 üle detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 25. aprilli 2007 korraldusega nr 732-k „Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas” eesmärgiga Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute jagamine kruntideks ning ehitusõiguse määramine seitsme kuni kahekorruselise üksikelamu rajamiseks ja moodustatava 6384 m² metsamaa krundi säilitamine üldkasutatava rohealana, lisaks planeeritava maa-ala teede, tehnovõrkude ja haljastuse lahendamine.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 28. aprillil 2007. Teade eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 8. mail 2007. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus Haabersti Linnaosa Valitsuses avalik arutelu 11. mail 2007.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega”. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog O. Abner aprillis 2006 koostatud haljastuse hinnang, aktsiaselts ENTEC (kehtiv ärinimi AS Pöyry Entec) poolt 2007 koostatud Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute keskkonnaseisundi hinnang.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse” § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Haabersti Linnaosa Valitsus, Haabersti Linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus ja Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud Vabaõhumuuseumi tee kinnistu 36 omanik XXXXXXXX, Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu kaasomanikud XXXXXXXX ja XXXXXXXX, Lehtmäe tn 2 kinnistu omanik XXXXXXXX.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et ehitusprojektid kooskõlastataks enne ehitusloa taotlemist Keskkonnaametiga. Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis. Tallinna Keskkonnaamet märkis oma 21. detsembril 2006 kirjas nr 6.1-42/3216, et detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning seetõttu ei vaja antud detailplaneeringu koostamine keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Tallinna Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: 1) palume Tallinna Maa-ametile edastada maaomanike kirjalik nõusolek ajutise transpordimaa krundi pos 14 tasuta võõrandamise kohta Tallinna linnale; 2) detailplaneeringuga moodustavad krundid pos 11, 12 ja 13 on määratud avalikku kasutusse. Vabaõhumuuseumi tee 38 maaomanikud on edastanud Tallinna Maa-ametile oma nõusoleku kruntide pos 11, 12, 13 avaliku kasutamise tagamiseks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Tallinna linna kasuks. Juhul kui seatakse metsamaa krundi pos 11 avaliku kasutamise tagamiseks tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks, siis jääks metsamaa krundi hoolduskohustus maaomanikele. Palume kaaluda krundi pos 11 tasuta Tallinna linnale võõrandamist, sest Tallinna linna omandis olevaid Haabersti linnaosas paiknevaid haljasala kinnistuid kohustub korras hoidma Haabersti Linnaosa Valitsus. Avaliku kasutuse tagamiseks vajalikud lepingud tuleb sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist. Tingimus nr 1 on täidetud, nõusolek edastatud Tallinna Maa-ametile. Tingimus nr 2 on täidetud, planeeringuala omanikud on andnud nõusoleku ainult isikliku kasutusõiguse määramisega Tallinna linna kasuks. Avaliku kasutuse tagamiseks sõlmitavad lepingud sõlmitakse peale detailplaneeringu kehtestamist.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus märkis oma kirjas järgmist: Tallinna tervisekaitsetalitus on seisukohal, et kohviku rajamine elamute vahetusse lähedusse (ca 20 m kaugusel lähima elamu seinast) põhjustab Lehtmäe tn 2 ja Vabaõhumuuseumi tee 36 elanikele ööpäevaringselt olme-, liiklus- ja tehnoloogilise müra suurenemise. Lähtudes eeltoodust on Tallinna tervisekaitsetalitus põhimõtteliselt nõus Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneeringu lahendusega juhul, kui kohviku asemele planeerida äri, mille tegevus toimub ainult päevasel ajal, ei vaja lisatoiminguid väljaspool tööaega ning mille tegevusest põhjustatud müra tase ei ületa Sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse nr 42 § 5 lõike 4 punktis 2 III kategooria aladel kehtestatud ekvivalenttaseme väärtusi. Pos 10 krundile on kavandatud ärihoone.

Tehnovõrkude Ehituse OÜ kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: Vee-, kanalisatsiooni-, sademetevee-, gaasitorustikele seada servituudid Tehnovõrkude Ehituse OÜ kasuks. Tööprojektiks taotleda Tehnovõrkude Ehituse OÜ-lt täiendavad tehnilised tingimused. Esimese tingimusega on arvestatud. Tehnilised tingimused taotletakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Aktsiaselts KH Energia-Konsult kooskõlastas detailplaneeringu järgmise tingimusega: tööprojekt täiendavalt kooskõlastada. Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Osaühingu Jaotusvõrk võrguehituse osakonna Tallinn-Harju sektor kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: Tööjoonised tuleb kooskõlastada täiendavalt. Tööprojekti koostamiseks taotleda uued tehnilised tingimused elektrivarustuseks ja 0,4 kV, keskpinge õhuliinide asendamiseks kaablitega. Esitatud tingimused täidetakse ehitusprojektide koostamise staadiumis.

Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 korraldusega nr 2102-k „Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas.” Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 13. detsembril 2008. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Postimees 9. jaanuaril 2009. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 16. jaanuarist kuni 30. jaanuarini 2009. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse” § 19 lg 2 p 2, lõigete 3 ja 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

27. veebruaril 2009 sõlmitud lepinguga nr 2-6/61 võttis planeeritavate kinnistute üks omanikest XXXXXXXX kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamine.

Eeltoodud kaalutlustel on Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneering esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks.

Isikliku kasutusõiguse tingimuste täpsustamine

Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt muudetakse Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2009 korraldust nr 989-k, millega määrati muuhulgas Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnisasja jagamisel tekkivatele kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemise tingimused. Isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimisel avaldasid kinnisasja omanikud soovi täpsustada, milline kasutusviis igale jagamisel tekkivale kinnisasjale jääb. Asjaõigusseaduse § 225 kohaselt koormab isiklik kasutusõigus kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele reaalservituudile ning isikliku kasutusõiguse ulatus määratakse kahtluse korral vastavalt õigustatud isiku vajadustele. Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt täpsustatakse isiklike kasutusõiguse alade kasutusviisi selliselt, et isikliku kasutusõiguse alasid I ja III kasutatakse jalgsi ja sõidukiga liiklemiseks ning isikliku kasutusõiguse ala II jalgsi liiklemiseks. Samuti muudetakse korralduse punkti 2.11.1 selliselt, et kinnisasja omanik ei ole kohustatud taastama ümbritseval alal oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra ning iga liiki hooldus-, remondi- ja rekonstrueerimistööde lõpetamisel oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, mis vastab kehtestatud kaevetööde eeskirjale, kuna kinnisasja korrashoiukohustus jääb Tallinna linnale.

 

 

 

Endrik Mänd

Linna peaarhitekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja ülesannetes

 

 

 

 

Koostajad: Anu Plado, tel 640 4380; Gea Rossi, tel 640 4737; Tallinna Linnaplaneerimise Amet,

Helena Koorts, tel 640 4369, Tallinna Linnavaraamet, 2. aprill 2009

 

 

 

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei õigusteenistuse

õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja

linnasekretäri ülesannetes