Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Logi tn 10 kinnisasjast ja merepõhja täitmise teel tekkivast maast moodustatava Vööri tn 4 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 29.07.2009 korraldus number 1242
Redaktsiooni kehtivus:29.07.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. juuli 2009 nr 1242-k

 

 

Logi tn 10 kinnisasjast ja merepõhja täitmise teel tekkivast maast  moodustatava Vööri tn 4 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 641, võlaõigusseaduse § 188 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse    § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 korraldusega nr 1250-k vastu võetud Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringust  

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale OÜ Logi Projekt (äriregistri kood 11086795, aadress Mähe tee 1, 11912 Tallinn) omandis olevast Logi tn 10 kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 3160501, katastritunnus 78401:114:1520, pindala 14 311 m², sihtotstarve ärimaa 90%, sotsiaalmaa 10%) ja merepõhja täitmise teel tekkivast maast moodustatav transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi Vööri tn 4, ligikaudse pindalaga 11 567 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutatud alana ja mis on Tallinna linnale vajalik kinnisasjale ehitatava tee avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

1.1 OÜ Logi Projekt on kohustatud ehitama oma vahendite arvelt Tallinna linnale võõrandatavale kinnisasjale detailplaneeringu kohase tee (rannapromenaad koos haljastuse ja kaldakindlustusega), välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni, edaspidi rajatised, vastavalt Tallinna linna ja OÜ Logi Projekt vahel 23. aprillil 2009 sõlmitud lepingule nr 2-6/93;

1.2 kinnisasja tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul kinnisasjale ehitatavate rajatiste kasutusloa väljastamisest arvates;

1.3 kinnisasja koos rajatistega valdus antakse Tallinna linnale üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga
3 nädala jooksul kinnisasja tasuta võõrandamise asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates;

1.4 Logi tn 10 kinnisasjale seatud hüpoteegid ei jää koormama Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja;

1.5 OÜ Logi Projekt kohustub Logi tn 10 kinnisasja osa ja merepõhja täitmise teel tekkivat maad, mis võõrandatakse Tallinna linnale, kolmandatele isikutele mitte võõrandama. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab OÜ Logi Projekt Tallinna linnale leppetrahvi 1 000 000 krooni;

1.6 kui kinnisasja omanik ei ole ilmunud kinnisasja tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 4 kuu jooksul rajatiste kasutusloa vormistamisest arvates, maksab kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 1000 krooni iga tähtaega ületava päeva eest;

1.7 Tallinna linnal ja kinnisasja omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata 3 aasta jooksul kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

1.8 kinnisasja omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõivu tasub kinnisasja omanik.  

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud Tallinna linnale võõrandatava  kinnisasja valitsejaks Tallinna linna kinnisasja omanikuna kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

3. Tallinna Kommunaalametil võtta kinnisasja valdus üle vastavalt punktile 1.3.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine; 

4.2 teha korraldus teatavaks OÜ-le Logi Projekt ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei õigusteenistuse

õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 29. juuli 2009

korralduse nr 1242-k

LISA

 

Logi tn 10 kinnisasjast ja merepõhja täitmise teel tekkivast maast  moodustatava, Tallinna linnale võõrandatava Vööri tn 4 kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

 

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja

linnasekretäri ülesannetes