Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad
Tallinna Linnavalitsus 29.07.2009 määrus number 61
Jõustumine:01.11.2009
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2009 - ...

 AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 30.09.2009 nr 75, jõustumine 01.01.2010

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

29. juuli 2009 nr 61

 

 

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 14 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud „Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korraga“, Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 määrusega nr 53 “Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhend“, Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 otsusega nr 396 “Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas“ ja 13. detsembri 2007 otsusega nr 296 “Tallinna ühisveevarustuse ja ‑kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine”, Tallinna linna ja AKTSIASELTSI TALLINNA VESI vahel 12. jaanuaril 2001 sõlmitud teenuslepingu, Tallinna linna, AKTSIASELTSI TALLINNA VESI ja INTERNATIONAL WATER UU (TALLINN) B.V. vahel sõlmitud 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepinguga ja AKTSIASELTSI TALLINNA VESI 24. juuli 2009 kirjaga nr 6/0930455 esitatud ettepanekuga.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Kehtestada alates 1. novembrist 2009 Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas vee-ettevõtja AKTSIASELTSI TALLINNA VESI poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad vastavalt lisale.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 2008 määrus nr 66 „Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad.”

§ 3.  Määrus jõustub 1. novembril 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei õigusteenistuse

õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

29. juuli 2009 määruse nr 61

“Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad”

LISA

 

Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

 

 

 

1. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind

1.1 tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest kroonides:

Isik

Käibemaksuta

Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja

Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)

36,68

 

 

15,14

 

Märkus: teenuse hinnale lisandub käibemaks.

 

1.2 tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest kroonides sõltuvalt reoainete sisaldusest:

Isik

Reovee reostusgrupid

Põhihind (tasu ärajuhtimise ja puhastamise eest)

Ülereostuse puhastamise tasu

Käibemaksuta

Füüsiline isik

Juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja -“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

 

RG-1

 

 

RG-2

RG-3

RG-4

RG-5

RG-6

RG-7

RG-8

12,25

26,80

 

 

27,21

27,43

27,43

27,43

27,43

27,43

27,43

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

4,02

5,36

9,38

16,08

29,48

12,25

26,80

 

 

27,21

27,43

31,45

32,79

36,81

43,51

56,91

Märkus: teenuse hinnale lisandub käibemaks.

 

2.Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu on nullmääraga.

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei õigusteenistuse

õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes