Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord
Tallinna Linnavalitsus 27.05.2009 määrus number 52 [RT IV, 07.06.2013, 26]
Jõustumine:05.06.2009
Redaktsiooni kehtivus:05.06.2009 - ... [RT IV, 07.06.2013, 26]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

27. mai 2009 nr 52

 

 

 

 

 

Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1994 määrusega nr 138 kinnitatud „Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise kord“ p 5, majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007 määruse nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“ § 1 lg 3, § 11 lg 2 ja § 13 lg 2 ning Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2009 määruse nr 13 „Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistöödega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel.

 

 

 

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

(1) Geodeetilisi mõõdistus- ja uurimistöid (edaspidi mõõdistustööd) tehakse maa-alade planeerimiseks vajalike lähteandmete saamiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks. Ehitusjärgset kontrollmõõdistamist tehakse kõikide ehitusseaduse mõistes ehitamise käigus maaüksusel tehtud muudatuste kajastamiseks.

(2) Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise korra (edaspidi kord) eesmärk on Tallinnas tehtavate mõõdistustööde kvaliteedi parandamine, kaardiandmebaasi varustamine ajakohaste andmetega kõikide tehtud geodeetiliste mõõdistustööde põhjal ning andmete taaskasutamiseks väljastamine.

(3) Kord sätestab Tallinna linna haldusterritooriumil tehtavate mõõdistustööde algatamise ja teostamise reeglid ning määrab kindlaks mõõdistustööde teostajate, mõõdistustööde andmete haldajate ja kasutajate õigused ja kohustused.

(4) Kord täiendab majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007 määruses nr 70 “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“ (edaspidi MKM määrus) kehtestatud nõudeid Tallinna linna tehniliste vajaduste osas Tallinna linna haldusterritooriumil. Korras sätestamata küsimustes lähtutakse mõõdistustööde osas MKM määrusest.

§ 2.  Mõisted

Korras käsitletakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1) amet – Tallinna Linnaplaneerimise Amet;

2) Geoveeb – Tallinna geodeetiliste mõõdistustööde register;

3) Geoveebi administraator – ameti töötaja, kes korraldab Geoveebi tööd;

4) mõõdistusluba – ameti poolt Geoveebi kaudu väljastatav luba teha mõõdistustöid;

5) taotleja – isik, kes taotleb luba teha mõõdistustöid Tallinna linna haldusterritooriumil;

6) taotlus – mõõdistusloa taotlus, mille mõõdistustöid teostav isik esitab Geoveebis;

7) mõõdistustööd – geodeetilised mõõdistus- ja uurimistööd (geodeetilised alusplaanid, teostusmõõdistused, ehitusjärgsed kontrollmõõdistused, geodeetilise põhivõrgu tööd või muud siin kirjeldamata eriliigid);

8) ehitusobjekt – ehitusprojektis määratletud tööala;

9) ehitusjärgne kontrollmõõdistamine – kõikide ehitusseaduse mõistes ehitamise käigus ehitusobjektil tehtud muudatuste kajastamiseks tehtav geodeetiline mõõdistamine;

10) mõõdistusala piir – sirglõikudest koosnev murdjoon mööda äärmisi mõõdistatud punkte;

11) mõõdistustöö objektid – digitaalse joonise graafilised elemendid;

12) mõõdistustöö geodeetilise alusplaani väljavõte – digitaalne väljavõte, mille teeb Geoveebi administraator;

13) snäppimine – graafiliste objektide üksteise külge kinnitamine;

14) objekti ruumikuju – objekti geograafilise asukoha graafiline esitamine.

§ 3.  Ameti pädevus

(1) Amet menetleb taotlusi, väljastab mõõdistusloa, esitab vajaduse korral tehnilisi lisanõudeid mõõdistustöödele, säilitab mõõdistustööde andmed ning lahendab teisi mõõdistustöödega seotud küsimusi, mida kord ei reguleeri.

(2) Amet tagab Geoveebi funktsioneerimise, arendamise ning andmete kättesaadavuse.

(3) Amet väljastab mõõdistustöö täitmiseks vajaliku lähtematerjali mõõdistustööd ettevalmistavale isikule viie tööpäeva jooksul pärast mõõdistusloa taotlemist Geoveebis.

(4) Amet kontrollib teostajalt töö vastuvõtmisel selle kvaliteeti ja vastavust tehnilistele normidele ja käesolevale korrale, vigade ja puuduste ilmnemisel tagastab teostajale töö koos puuduste protokolliga.

§ 4.  Mõõdistustöö teostaja pädevus ja kohustused

(1) Esmakordsel mõõdistustöö tegemisel Tallinna linna haldusterritooriumil esitab mõõdistustöö teostaja ametile kehtiva ehitusuuringute ja ehitusgeodeetiliste tööde tegemise registreeringu numbri majandustegevuse registris ning Geoveebi administraatorile volitatud isikute nimekirja, kellele mõõdistustööd teostav firma annab õiguse Geoveebist välja võtta ning tagastada andmeid ja materjale. Samuti esitab ettevõte ametile vastavasisulise taotluse, kui volitatud isik on lahkunud ettevõttest ning tema volitused on vaja lõpetada.

(2) Enne mõõdistustööde alustamist esitab mõõdistustööde teostaja ametile Geoveebi vahendusel mõõdistusloa taotluse §‑s 5 sätestatud korras.

(3) Mõõdistustöö teostaja täidab ameti esitatud nõuded mõõdistustöö mõõtkava, mõõdistatava ala piiride jt nõuete osas.

(4) Mõõdistustöö teostaja võib ametilt kasutamiseks saadud materjale ja andmeid kasutada vaid mõõdistusloa taotluses märgitud mõõdistustöö tegemiseks.

2. peatükk
MÕÕDISTUSLOA MENETLEMINE

§ 5.  Mõõdistusloa taotlemine

(1) Mõõdistustööde tegemiseks Tallinna linna haldusterritooriumil tuleb taotleda mõõdistusluba. Taotlus esitatakse Geoveebi kaudu.

(2) Mõõdistusluba annab õiguse teha mõõdistustöid mõõdistusloal määratud maa-alal ning märgitud tingimustel.

(3) Mõõdistustöid võib teha ja taotluse esitada iga isik, kes on majandustegevuse registris registreeritud ehitusuuringute ja ehitusgeodeetiliste tööde tegijana.

 

 

 

 

§ 6.  Taotlusele esitatavad nõuded

(1) Taotlust saab esitada Geoveebis registreeritud kasutaja.

(2) Taotluses tuleb esitada järgmised andmed:

1) mõõdistustöö tellija nimi;

2) mõõdistustöö tellija kontaktmeiliaadress;

3) mõõdistustöö teostaja nimi;

4) mõõdistustöö objekti nimi (objekti aadress või asukoht);

5) töö number (mõõdistustöö teostaja määratud unikaalne number);

6) mõõdistuse tüüp (täidetakse valikud: geodeetiline alusplaan, teostusmõõdistus, ehitusjärgne kontrollmõõdistus, muu);

7) eriuuring (täidetakse valikud: katend, gaas, side, vesi, elekter, kanalisatsioon, sadevesi, soojus, tänavavalgustus, muu);

8) mõõdistusala, mis määratletakse Geoveebi kaardil või imporditakse Geoveebi etteantud formaadis;

9) töö alguskuupäev;

10) töö teostamise eeldatav lõpukuupäev;

11) lisainformatsioon (lisatakse info tellija nõuete või tähelepanekute kohta).

(3) Ametil on õigus vajaduse korral esitada taotlejale tehnilisi lisanõudeid. Lisanõuded esitab Geoveebi administraator elektrooniliselt Geoveebi kaudu.

 

§ 7.  Taotluse menetlemine ja mõõdistusloa väljastamisest keeldumine

(1) Amet otsustab mõõdistusloa väljaandmise viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest. Mõõdistusloa väljastab administraator elektrooniliselt Geoveebi vahendusel.

(2) Kui taotluses on esitatud ebakorrektseid või vigaseid andmeid, on ametil õigus taotlus tagasi lükata ja nõuda andmete korrigeerimist kolme tööpäeva jooksul. Vigade kohta esitatakse taotlejale vigade protokoll.

(3) Ametil on õigus keelduda mõõdistusloa väljastamisest, kui taotlus ei vasta korra §-s 6 sätestatud taotluse nõuetele ning puudust ei ole võimalik kõrvaldada. Keeldumise kohta esitab Geoveebi administraator taotlejale teate.

§ 8.  Mõõdistusloa väljastamine

(1) Mõõdistusloa väljastab elektrooniliselt Geoveebi administraator.

(2) Mõõdistusluba sisaldab järgmisi andmeid:

1) mõõdistustöö maa-ala skeem;

2) mõõdistustöö geodeetilise alusplaani väljavõte (kui on olemas selle ala kohta);

3) vajaduse korral erinõuded.

(3) Kui mõõdistustööde käigus selgub, et geodeetilise alusplaani väljavõte on koostatud ebatäpselt või sisaldab valeandmeid, kohustub mõõdistaja sellest kohe ametit teavitama. Amet võtab esitatud teabe alusel seisukoha võimaliku rikkumise väljaselgitamiseks.

3. peatükk
MÕÕDISTUSTÖÖ TEGEMINE

§ 9.  Mõõdistustöö tegemine

(1) Maa-ala planeerimiseks ning ehitusprojekti aluseks kasutatav mõõdistustöö võib olla kuni ühe aasta vanune.

(2) Kui lähteülesandega määratud maa-alale on ametil olemas ajakohane geodeetiline alusplaan, väljastatakse koos lähteülesandega geodeetilise alusplaani osa, mida kasutada ja uute andmetega täiendada ning võrguvaldajatega kooskõlastada.

(3) Mõõdistustöö digitaalse joonise koostamisel lähtutakse lähteülesandega antava mõõdistustöö objektidest.

(4) Objektide ruumikujude muutmisel lähtutakse lähteülesandega edastatud objektide ruumikujudest, snäppides uute objektide (murde)punktid olemasolevate külge või muutes olemasolevate (murde)punktide asukohti.

(5) Kui mõõdistatud objekti ruumikuju erineb olemasolevast rohkem kui lubatud mõõtmistäpsuse võrra, jäetakse mõõdistatud objektide ruumikujude otspunktid muutmata. Sellisel juhul märgitakse nimetatud ruumikuju otspunktid joonisel.

§ 10.  Mõõdistustöö esitamine

(1) Mõõdistustöö teostaja esitab pärast mõõdistustöö lõpetamist tulemid kümne päeva jooksul ametile järgmiselt:

1) digitaalsed tulemid (joonised, tabelid) esitatakse Geoveebi;

2) kaevude uurimisandmed esitatakse kas põhijoonisel või Exceli tabelis;

3) aruanded ning muu seonduv materjal esitatakse paberkandjal ametile.

(2) Mõõdistustöö lõpeb pärast seda, kui mõõdistustöö teostaja esitab mõõdistustöö tulemid ning amet kinnitab mõõdistustöö tulemite kättesaamist. Ameti kinnituseks on Geoveebi administraatori vastavasisuline märge Geoveebis.

4. peatükk
EHITUSJÄRGNE KONTROLLMÕÕDISTAMINE

§ 11.  Ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

(1) Ehitusjärgne kontrollmõõdistamine on geodeetiline mõõdistamine, mis kajastab kõiki ehitustööde käigus ehitusobjektil tehtud muudatusi, k.a maa-aluste tehnovõrkude teostusmõõdistamised. Teostusmõõdistamine MKM määruse mõistes on ehitusjärgse kontrollmõõdistamise osa.

(2) Ehitusjärgse kontrollmõõdistamise teostab ehituse tellija tellimusel maamõõdufirma ning kontrollmõõdistamise tulemid sisestab Geoveebi maamõõdufirma esindaja.

(3) Ehitusjärgse kontrollmõõdistamise plaan koostatakse, kui on ehitatud või likvideeritud hoone või rajatis (sealhulgas tehnovõrgud, piirded ja reklaamikandjad) ja on paigaldatud, muudetud või likvideeritud haljastust.

(4) Ehitusjärgne kontrollmõõdistamine teostatakse pärast kõikide ehitusprojekti etapijärgsete tööde tegemist ehitusobjektil.

(5) Ehitusjärgse kontrollmõõdistamise tulemid sisestatakse Geoveebi enne ehitisele kasutusloa väljastamist.

§ 12.  Teostusmõõdistamine

(1) Maa-aluste tehnovõrkude teostusmõõdistamine tehakse enne kaeviku kinni ajamist, v.a juhul, kui ehitustöödel lahtise kaeviku meetodit ei kasutatud.

(2) Maa-aluste tehnovõrkude teostusmõõdistamine tehakse kolmemõõtmelisena, esitades käänupunktide koordinaadid tabelina (txt-failina) kolme koordinaadiga.

5. peatükk
TEHNILISED NÕUDED MÕÕDISTUSTÖÖDELE

§ 13.  Mõõdistustöödele esitatakse järgmised tehnilised nõuded

(1) Mõõdistustöödel tuleb juhinduda õigusaktidest, geodeetilistel mõõdistamistel kehtivatest normidest, heast tavast ja käesolevast korrast.

(2) Topogeodeetiliste uurimistööde aruanded esitatakse ametile paberil ning mõõdistusandmed sisestab mõõdistustööde teostaja Geoveebi digitaalkujul. Teostusmõõdistamise andmed sisestab Geoveebi mõõdistustööde teostaja.

§ 14.  Nõuded digitaaljoonise failidele

(1) Digitaalse joonise koostamisel võetakse aluseks ameti veebilehel väljas olevad ressursifailid (dgn- või dwg-formaadis).

(2) Geoveebi esitatavate mõõdistustöö andmete failid peavad olema MicroStation dgn V7 või AutoCAD dwg 2002 formaadis.

(3) Kogu informatsioon failis, v.a kihil VORMISTUS (58), tuleb kanda ühte mudeliruumi – MicroStationis (Default), AutoCadis (Model).

(4) Digitaalsel joonisel tuleb kõik tekstielementide (elemenditüüp Text) ankurpunktid (origin), mis iseloomustavad kindlat punktobjekti, paigutada nii, et need jääksid punktobjektile lähimaks teksti ankurpunktiks. Kõik suletud kontuuri (näiteks kõlvik või hoone) omadusi kirjeldavate tekstide ankurpunktid peavad asuma selle kontuuri sees.

(5) Iga selgitav või objekti omadusi kirjeldav tekst tuleb vormistada eraldi tekstielemendina.

(6) Tekstielementidel kasutatakse MicroStationis kirjatüüpi (font) INTL_ISO [105] ja AutoCadis kirjatüüpi (font) ROMANC.

(7) Kõrgusarvude puhul kasutatakse MicroStationis kirjatüüpi (font) INTL_ISO_ITALIC [107] ja AutoCadis kirjatüüpi (font) ITALIC.

§ 15.  Nõuded faili kihtide, joonetüüpide ja sümbolelementide osas

(1) Digitaalsel joonisel tuleb kasutada ainult korra lisa tabelis 1 nimetatud elemenditüüpe.

(2) Mõõdistustööd peavad vastama korra lisa tabelis 2 esitatud faili kihtide, joonetüüpide ja sümbolelementide nõuetele.

(3) Uute sümbolelementide graafiline kuju peab vastama korra lisa tabelis 3 esitatule.

6. peatükk
JÄRELEVALVE JA VASTUTUS

§ 16.  Vastutus ja järelevalve

(1) Mõõdistustööde teostaja vastutab mõõdistustöö andmete sisulise ja mõõtmistäpsusliku õigsuse ning korrale vastavuse eest.

(2) Ameti Geoveebi administraator kontrollib kõikide Geoveebi laekuvate tehtud mõõdistustööde vastavust käesolevale korrale ning teavitab ilmnenud vigadest ja puudustest mõõdistustöö teostajat.

(3) Vigade ilmnemise korral esitab mõõdistustööde teostaja oma vahendite arvelt uued andmed Geoveebi kümne tööpäeva jooksul.

(4) Kui teostaja on jätnud korra nõuded täitmata, ei väljasta Geoveebi administraator talle uute tööde alustamiseks mõõdistusluba enne, kui eelnevate mõõdistustööde vead on parandatud ning uuendatud andmed Geoveebi sisestatud.

(5) Korduvate nõuetele mittevastavate või sisuliste vigadega mõõdistustööde esitamisel on ametil õigus Geoveebi administraatori ettepanekul tühistada mõõdistustööde teostaja Geoveebi juurdepääs ning esitada mõõdistustööde litsentsi väljaandjale taotlus litsentsi või majandustegevuse registri registreeringu peatamiseks või tühistamiseks.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 17.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 5. juunil 2009.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 


 

Tallinna Linnavalitsuse

27. mai 2009 määruse nr 52

“Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord“

LISA

 

Mõõdistustöö faili kihtide, joonetüüpide ja sümbolelementide nõuded

 

 

 

Tabel 1. Digitaalsel joonisel lubatud elemenditüübid1

 

Nr

Element

AutoCAD

MicroStation

1

Sirglõik

Line

Line (Type 3)

2

Murdjoon

Polyline/Lwpolyline

Linestring (Type 4) / Complex String (Type 12)

3

Sümbolelement

Insert

Cell Header (Type 2), Library Cell

4

Tekst

Text

Text (Type 17)

5

Pind2

Polyline/Lwpolyline (suletud)

Shape (Type 6)

6

Ellips3

Ellipse, Circle

Ellipse (Type 15)

 

1 Kihtidel ABIJOONIS ja VORMISTUS võib kasutada ka siin nimetamata elemenditüüpe.

2 Allpool toodud kihtidel peavad vastavad elemendid olema joonestatud suletud murdjoonena, kui nad jäävad tervenisti mõõdistatava ala sisse.

 

Element                       Kihi nimetus

 

KUPITS                      ALUSVORK

PIIRDEAED               ALUSVORK

RDTYMBER              RDT

RAJATISP                  POST

KONTUUR                ELRAJATIS

KONTUUR                SIKAEV

KONTUUR                GKAEV

KONTUUR                KKAEV

KONTUUR                SKKAEV

KONTUUR                VKAEV

KONTUUR                TKAEV

KONTUUR                KAEV

TOOPIIR                    MOOTPIIR

 

 

3 Ellips on lubatud kihil KAEVU_NR, HOONE, HOONEDET, KORGUS, MOOTMPUNKT, RAJATIS

 


Tabel 2. Digitaalsel joonisel nõutavad nähtused

Nr

Mõõdistatav nähtus

Selgitus

Kujutamine plaanil

1

Hoone kõrgus

Mõõta hoonekontuuri või erineva korruse­lisusega hoone osade olemasolul nende katuseharja absoluutne kõrgus. Ainult ehitus­järgse kontroll­mõõdistuse puhul.

Vormistamine vastavalt MKM määruse lisade 1 ja 2 punktile 3.1.10 – hoone sokli, trepi jne absoluutkõrgus.

kiht: HOONEDET (2)

sümbolelement: RTKQRG

2

Hoone sisse- ja väljapääs

 

Vormistamine vastavalt MKM määruse lisade 1 ja 2 punktile 3.1.12 – sissepääs hoonesse. kihid: HOONEDET (2)

sümbolelement: UKSAVA

3

Värav

Värav kujutada väravaposte ühendava joonega.

Kihile AED (28) luua väravaposte ühendavad jooned. Joonetüüp: VARAV*

4

Rajatise kõrgus

Mõõta eraldiseisva korstna, antenni, (mobiili)masti ja teiste kõrgrajatiste kõrgused, juhul kui need ulatuvad üle 10 meetri. Korstnate puhul mõõdetakse andmed sõltumata nende kõrgusest.

Vormistamine vastavalt MKM määrusele. Lisaks määrata rajatise kõrgus ning kirjutada see rajatisega samale kihile.

 

5

Katendi liik

Määrata teede katendite liigid.

MKM määruse lisa 1, punkt 3.2.6 järgi tuleb määrata katendi liik. MKM määruse lisas 3 nimetatud katendi liikidele lisaks tuleb eraldi liigina määrata monoliitne graniitplaat, leppelühendiga „gr“.

kiht: TEE (30)

6

Tänavavalgusti seinal

Mõõta seintel asuvad tänavavalgustuslambid. Ainult tänavavalgustuse projektide puhul.

Kihil POST (26) kujutada seinal asuvaid tänavavalgusteid tingmärgiga SEINVA*.

kiht: POST (26)

sümbolelement: SEINVA*

7

Mürapiire

Eristada mürapiirded teistest piiretest selgitava tekstiga.

Piirete kujutamisel eristada mürapiirded infotekstiga „mürapiire“. Tekst kirjutada kihile AED (28)

kiht: AED (28)

joonetüüp: lubatud on kõik MKM määruse lisade 1 ja 2 punktis 3.4 nimetatud joonetüübid.

8

Teksti viide

Vajadusel kasutada teksti viitamiseks objektile. Joone üks otspunktidest peab olema kinnitatud (snäpitud) tekstielemendi ankurpunkti ja teine otspunkt kirjeldatava kinnise kontuuri sisse, joonelemendi murde­punkti või leppemärgi kinnituspunkti.

kiht: lubatud kõikidel kihtidel

joonetüüp: VIITJOON*

9

Mõõdistatud ala piir (tööpiir)

Kohale, kus mõõdistus­ala piir ja mõõdistatud objekt lõikuvad, tuleb luua uus murdepunkt (vertex) ning kõik mõõdistusala piirini ulatuvad objektid peavad olema selle külge snäpitud, v.a maa-aluste tehnovõrkude puhul.

Vormistamine vastavalt MKM määruse lisa 1 punktile 7.1.5 – mõõdistatud ala piir (tööpiir).

kiht: MOOTPIIR (61)

joonetüüp: TOOPIIR

 

* Märgitud joonetüübid ja sümbolelemendid on Tallinna linna erinõue, MKM määruse järgi neid ei nõuta.

 

(1) Tabelis 2 toodud nõuetest tulenevalt on lisaks MKM määrusele toodud alljärgnevad nähtused:

1) joonetüüp: VARAV;

2) sümbolelement: SEINVA;

3) joonetüüp: VIITJOON.

 

 

Tabel 3. Sümbolelemendi graafiline kuju

 

 

Tänavavalgusti seinal

(vt tabeli 2 punkti 6)

 

                                  

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär