Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Riiklikust ehitusregistrist mahakandmine (Paplite pst 1)
Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1232
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

   1. juuli 2009 nr 1232-k

 

 

Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Riiklikust ehitisregistrist mahakandmine (Paplite pst 1)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 68 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 8. mai 1997 määrusega 21 kinnitatud „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra“ punktidega 3.3, 8.1, 10, 15 ja 16, Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 11 kinnitatud „Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja“ punktiga 4.9.6.17 ning tulenevalt Nõmme Linnaosa Valitsuse ettepanekust

 

 

1. Nõustuda Nõmme Linnaosa Valitsuse ettepanekuga Tallinna linnale kuuluva aadressil Paplite pst 1 asuva ehitise (Riikliku ehitisregistri kood 101023698) kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise, hävitamise ja Riiklikust ehitisregistrist kustutamisega.

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel:

2.1 korraldada Paplite pst 1 ehitise lammutamine;

2.2 kanda Paplite pst 1 ehitis bilansist maha;

2.3 registreerida Paplite pst 1 ehitise kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja hävitamine Riiklikus ehitisregistris.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär